Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

26.10.2022 o 14:40 hod.

RNDr. Mgr. CSc.

Ján Szőllős

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

26.10.2022 14:40 - 14:40 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1709 zo 6. októbra 2022 pridelila návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Karahutu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1117, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný poslanecký návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 586 zo 14. októbra 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením č. 374 z 13. októbra 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 251 z 12. októbra 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k poslaneckému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť.
Spoločná správy výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 265 z 18. októbra 2022. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.10.2022 14:40 - 14:40 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, k predkladanému návrhu zákona by som chcel predniesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Tento návrh sa týka rozšírenia úpravy poplatkov aj na poplatky, ktoré sa uplatňujú v súvislosti s medzinárodným dohovorom, ktorý je známy pod skratkou CITES. Ide o medzinárodný dohovor o obchode s ohrozenými druhmi rastlín a živočíchov. Úpravu sadzieb predmetných poplatkov navrhujem z dôvodu, že povoľovanie vývozu a dovozu druhov chránených týmto dohovorom je čím ďalej tým viac administratívne náročnejšie a zaťažujúce pre dotknuté orgány štátnej správy a odborné organizácie, ktorými v prípade dohovoru CITES sú Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a odbornou organizáciou ako vedecký orgán je Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. Predmetné sadzby sa upravovali naposledy v roku 2013 a miera inflácie nie je v súčasných poplatkoch vôbec premietnutá.
Takisto navrhujeme pristúpiť aj k zrušeniu paušálnych poplatkov v položke 161b, bod 2 a 3, a to najmä z dôvodu, že takéto nastavenie bolo výhodné pre subjekty, ktoré obchodujú s veľkým množstvom živočíchov. Ide evidentne o komerčnú činnosť a teda boli v, teda boli v tejto komerčnej činnosti nepriamo podporované. Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Pardon, pardon, ešte, ešte prečítam, ešte prečítam samotný pozmeňujúci návrh. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim: „Nech sa páči.")
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra Šíbla k poslaneckému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, tlač 1166.
V Čl. I sa dopĺňajú body 3 až 6, ktoré znejú:
„3. V Sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 161a sa slová „15 eur" nahrádzajú slovami „20 eur".
4. V Sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 161b body 1 a 2 znejú:
„1. za každý exemplár 10 eur
2. za exemplár s uvedením jednotiek používaných podľa osobitného predpisu37aa) 10 eur.
5. V Sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 161b sa vypúšťajú body 3 a 4.
6. Za § 19s sa vkladá § 19t, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠19t
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2023
Z úkonov a konaní začatých do 31. decembra 2022 sa platia poplatky podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022, i keď sa stanú splatnými po 31. decembri 2022."."
Ďakujem, pán predsedajúci. Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.10.2022 14:25 - 14:25 hod.

Szőllős Ján
Tak zajtra o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.10.2022 14:25 - 14:25 hod.

Szőllős Ján
Vzhľadom na všetko povedané určujem termín hlasovania o tomto bode na koniec schôdze.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.10.2022 14:25 - 14:25 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán navrhovateľ, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, vážení hostia, dovoľte, aby som sa tiež vyjadril k tomuto zákonu, pretože okrem toho, že som poľnohospodársky inžinier, som aj ornitológ a ochranca prírody, takže myslím si, že k tomuto zákonu mám tiež čo povedať a myslím, že to, čo povedal aj predkladateľ, že čo vlastne bolo zámerom, aby vlastníci, ktorých sa dotkne ochrana prírody, myslím vlastníkov pozemkov, aby vedeli povedať v pravý čas, ako to myslia.
Musím povedať otvorene, že ako bolo citované, pozmeňujúci návrh, ktorý bol prijatý na výbore, dosť podstatným spôsobom zmenil, by som povedal, tieto veci, ale po diskusii sme, myslím, že prispeli ku zdarnému koncu, ktorý by mal byť asi ten, že budeme sa snažiť maximálne urobiť v ďalšom kole, pretože momentálne ten pozmeňujúci návrh časť vypúšťa, časť necháva, a tým pádom jedna časť je pre mňa neprijateľná, druhá zase prijateľná. Takže je to dosť technicky nezvládnuteľné, aby sme hlasovali podľa jednotlivých bodov. Tým pádom dohoda, respektíve tých, ktorí sú zainteresovaní, či už ministerstvo životného prostredia, navrhovateľ a ostatní sme došli k záveru, že dopracuje sa, vznikne hneď na druhý týždeň určitá skupina, ktorá bude sa tomu venovať, aby sme vlastníkov, ktorí musia vedieť, čo sa deje s ich majetkom, riadne a včas a všetkých upovedomili.
Keď máme pozemkové úpravy, tak v pozemkových úpravách platí pravidlo, že s pozemkovými úpravami nemá súhlasiť, teda nemusí súhlasiť 100-percentné vlastnícke nejaké to portfólium vlastníkov, ktoré tam je. Hovorí sa, ževraj to je demokratické pravidlo, že dve tretiny plus jeden meter štvorcový znamená tú väčšinu, ktorá môže v tom území tie pozemkové úpravy schváliť. To znamená, jedna tretina mínus jeden meter štvorcový vlastníkov je, dá sa povedať, nemôže byť protizákonne riešený, ale viac-menej je v takejto nejakej bernej jednotke, kde sa musí podriadiť tej väčšinovej. Aj tu v pôvodnom návrhu bolo, že žiadať od vlastníka súhlasy všetkých vlastníkov. Neviem si to v živom tomto ani predstaviť, pretože stále sa nájde niekto, ktorý povie, že nie, áno, chcem, nechcem a veľa potom je z toho bolenie hlavy, aj možno že legislatívnych nejakých nesúladov, ktoré by som nerád, aby sme aj týmto pozmeňujúcim návrhom vnášali do tejto problematiky.
Prakticky hneď v prvom bode sa hovorilo o tom, že trošku skočím na tú prvú tému, aby sa trojky chránené ochranou prírody v stupni III, aby sa tam vypustilo, že môže sa tam pohybovať iba po chodníkoch turistických a nejakých náučných chodníkoch. Ja s tým problém nemám, ale myslím si, že keďže III sa v prvom rade týka všetkých našich národných parkov, národné parky sú ten najvyšší top, ktorý proste máme tu v tejto republike, takže myslím si, že v týchto územiach, ktorých je na Slovensku máme 317-tisíc hektárov, prakticky ja by som bol za to, aby sme to tam ponechali aj v tom ďalšom konaní, pretože mne sa zdá, že chodiť v národnom parku hala-bala, otvorene vám poviem, to mne sa veľmi akože nepozdáva. Zdá sa mi, že keď v iných napríklad chránených krajinných oblastiach, respektíve v chránených vtáčích územiach nejakých areálov chránených, tam sa dá chodiť viac-menej celé územie jednotka, dvojka je zvyšné územie, ktoré prakticky je prístupné občanom Slovenska. To nie, že máme štyri pätiny územia zavreté touto ochranou prírody. Tam myslím si, že na tom sa ešte budeme musieť nejakým spôsobom dojednať, ale ja by som bol aj za to, aby sme to tam nechali.
Čo sa týka tých vlastníkov, tak samozrejme, že musia to dostať včas ten nejaký zámer, ktorý tam bude. Práve to chceme doprecizovať v tej nejakej mini skupinke, ktorá vznikne na druhý týždeň, ako som už teraz tlmočil, a verím, že to nebudú len prázdne slová. Ministerstvo životného prostredia dalo záväzok, že, áno, tak si to bude predstavovať, aj navrhovateľ s nimi konzultoval. Takže budeme to riešiť okamžite, aby sme na ďalšiu schôdzu mohli priniesť pozmeňujúci návrh, ktorý bude riešiť toto, čo sme tu teraz mali riešiť, ale hovorím, tu to bolo spojené tak, že technicky sa to nedalo zvládnuť, aby sme hlasovali o každom osobitne. Takže v takomto duchu.
Takže, samozrejme, vlastníci, nebojte sa, nezradím vás. Tak ako som doteraz hájil vlastnícke práva, budem aj naďalej hájiť vlastnícke práva, a to je jedno, či budeme v poľnohospodárstve, životnom prostredí, v jadrovej energetike alebo neviem kde, pretože vlastník pozemkov rozhoduje o tom, čo na tom pozemku má byť alebo ako sa to má vysporiadať.
Veľká polemika bola aj v, to musím povedať, aby aj navrhovateľ sa s tým ako vedel nejakým spôsobom zosúladiť, aj spravodajca, keď Boh dá, že to všetko na budúci týždeň by sme mali zvládať, aby sme, keď hodnotíme určité kritériové druhy alebo druhy ohrozené, chránené alebo zraniteľné, alebo kriticky ohrozené, aby sme popri tom, že ich skúmame v rámci regiónu a v rámci možno že nejakého väčšieho celku alebo menšieho celku, aby sme ich skúmali aj v rámci celého Slovenska. Lebo môžeme mať také druhy, ktoré v Európe sú bežné a u nás už vymreli alebo sme ich vykynožili, a tým pádom prakticky hovoríme, že tento druh je pre nás zaujímavý, aby sme tú biodiverzitu rozširovali, nie zužovali.
Takže aj na toto, ktoré teraz momentálne vypadá, budeme sa tomu tiež venovať, aby sme aj tieto chránené druhy, ktoré v našej republike už nie sú, aby sme ich spätne nejakým spôsobom zadefinovali a snažili sa pri tých nejakých pasportizáciách a skúmania ich biotopov, či je to vhodné, alebo neni, aby sme ich tiež nejakým spôsobom zadefinovali aj ku celku, ku územiu Slovenskej republiky.
Samozrejme, to, čo kolega Karahuta dal ako predkladateľ, že kto môže nastupovať po určitom tom prevode majetku v chránených územiach, samozrejme, s tým sa 100-percentne stotožňujem. Je to v čl. 2 spoločnej správy, kde sa hovorí, že ideme vlastne až do štvrtého kolena toho dedičského nejakého práva, ktoré tu máme v Slovenskej republike. Tak myslím si, že áno, nemôžme čakať predsa na smrť svojho nejakého príbuzného, aby sme mohli dediť, lebo predkupné právo štátu predsa by malo byť nie až tak vyhrotené a myslím si, že to je správna cesta, aby aj tá rodina, ktorá má v tom chránenom území niečo, aby aj počas života mohla s tým nejakým spôsobom naložiť, ako sa má.
Takže toľko zatiaľ z mojej strany. Verím, že aj týmto, touto novelou zákona o ochrane prírody dospejeme k tomu, že vlastníci sa budú snažiť pochopiť aj tú ochranu prírody, lebo nie všetci to chápu a že to, že ich nezradíme, to vám tu aj pán navrhovateľ dúfam že potvrdí, že aj spravodajca, že budeme ich hájiť a urobíme tak, aby sa dozvedeli včas za čo to bude kompenzované, aké sú tam možnosti, aby to nebolo iba na rýchlo a potom zistíme, že aha, niečo sme prešvihli a vlastníctvo je niekde v celkom inom aute a nie je na hracej ploche, ktorá sa volá životné prostredie.
Takže ďakujem veľmi pekne a chcel by som poprosiť o schválenie tohto, tejto novely a verím, že sa nebudeme hanbiť raz tam hore, keď si tu budeme hovoriť, že ako sme tu tento zákon prijali a ako sme ho teda posunuli ďalej, ako má byť riešenie. Takže naši predkovia nám odkazujú, aby sme žili tak, aby bolo aj chleba, aj neba. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.10.2022 14:25 - 14:25 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1682 zo 4. októbra 2022 pridelila návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Karahutu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, tlač 1165, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný poslanecký návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 587 zo 14. októbra 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť; Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 250 z 12. októbra 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Stanovisko gestorského výboru nebolo schválené, keďže stanovisko gestorského výboru nezískalo súhlas potrebnej väčšiny členov výboru.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 264 z 18. októbra 2022. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady. Navrhujem hlasovať o bodoch 1 a 2 spoločnej správy spoločne.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

26.10.2022 14:10 - 14:10 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážený pán minister, poslankyne, poslanci, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona pod tlačou 1207. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, osobitný kontrolný výbor na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a výbor pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

26.10.2022 14:10 - 14:10 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegovia, kolegyne, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona, tlač 1208. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť.
Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

26.10.2022 13:55 - 13:55 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci.
Dovoľte, aby som ako určený spravodajca predniesol spoločnú správu výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1102.
Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1579 z 20. septembra 2022 pridelila vládny návrh zákona, tlač 1102, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre zdravotníctvo, výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny a výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali stanoviská uvedené pod bodom III spoločnej správy a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 15 zo spoločnej správy spoločne a tieto schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, tlač 1102, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tej správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor ma určil ako spoločného spravodajcu výborov vystúpiť na schôdzi Národnej rady k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť č. 195 na svojej 84. schôdzi.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

26.10.2022 9:40 - 9:40 hod.

Majorová Garstková Jana
Ďakujem pekne. Hlasovať o tomto návrhu budeme zajtra o jedenástej.
Skryt prepis