Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.5.2021 o 17:24 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.5.2021 17:24 - 17:25 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dve poznámky k tomu, čo bolo povedané. Áno, budem rád, ak sa aj po dohode s Úradom verejného zdravotníctva s ministerstvom zdravotníctva dopracujeme k tomu, že aj kapacitne to bude tak posilnené, že budú vedieť štandardne zabezpečovať proces tvorby vyhlášok. Je to, považujem to nedostatok aj súčasnej právnej úpravy. Ale nechcel som tento nedostatok ani ja povyšovať nad to, aby tieto úrady a najmä tie regionálne pracoviská nemohli pomáhať v prvom rade pri prekonávaní pandémie. Čiže v tomto ani ja nie som z hľadiska tvorby práva nejaký nadšený, ale, ale niečo muselo dostať prioritu.
No a druhá poznámka, že neustupujeme pri tom koncepte náhrady škody od toho, čo sme tu svojho času hovorili, že za prijatie legislatívy by mal niekto dostať náhradu škody. Ten koncept je tam stále zachovaný. Ale spresňuje formulačne to ustanovenie práve kvôli tomu, že pôvodne
===== neustupujeme pri tom koncepte náhrady škody od toho, čo sme tu svojho času hovorili, že za prijatie legislatívy by mal niekto dostať náhradu škody. Ten koncept je tam stále zachovaný, ale presne formulačne to ustanovenie práve kvôli tomu, že pôvodne sme, alebo stále zastávame názor, že sa to dalo prekonať aj výkladovo a že to tam uvedené nemuselo byť, ale vzhľadom na to, že sudcovia Ústavného súdu dospeli k záveru, že je potrebné, aby to tam formulačne doplnené bolo, tak sme tento iný názor akceptovali a to ustanovenie len spresňujeme. Ale ten základný koncept ponechávame. To znamená za prijatú legislatívu v tomto ohľade nebude možné mať náhradu škody teda, za takú, ktorá je zákonná.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.5.2021 17:24 - 17:25 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dve poznámky k tomu, čo bolo povedané. Áno, budem rád, ak sa aj po dohode s Úradom verejného zdravotníctva s ministerstvom zdravotníctva dopracujeme k tomu, že aj kapacitne to bude tak posilnené, že budú vedieť štandardne zabezpečovať proces tvorby vyhlášok. Je to, považujem to nedostatok aj súčasnej právnej úpravy. Ale nechcel som tento nedostatok ani ja povyšovať nad to, aby tieto úrady a najmä tie regionálne pracoviská nemohli pomáhať v prvom rade pri prekonávaní pandémie. Čiže v tomto ani ja nie som z hľadiska tvorby práva nejaký nadšený, ale, ale niečo muselo dostať prioritu.
No a druhá poznámka, že neustupujeme pri tom koncepte náhrady škody od toho, čo sme tu svojho času hovorili, že za prijatie legislatívy by mal niekto dostať náhradu škody. Ten koncept je tam stále zachovaný. Ale spresňuje formulačne to ustanovenie práve kvôli tomu, že pôvodne
===== neustupujeme pri tom koncepte náhrady škody od toho, čo sme tu svojho času hovorili, že za prijatie legislatívy by mal niekto dostať náhradu škody. Ten koncept je tam stále zachovaný, ale presne formulačne to ustanovenie práve kvôli tomu, že pôvodne sme, alebo stále zastávame názor, že sa to dalo prekonať aj výkladovo a že to tam uvedené nemuselo byť, ale vzhľadom na to, že sudcovia Ústavného súdu dospeli k záveru, že je potrebné, aby to tam formulačne doplnené bolo, tak sme tento iný názor akceptovali a to ustanovenie len spresňujeme. Ale ten základný koncept ponechávame. To znamená za prijatú legislatívu v tomto ohľade nebude možné mať náhradu škody teda, za takú, ktorá je zákonná.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.5.2021 16:55 - 17:10 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
v závislosti od toho, ako by bolo ukončené by sa mohlo stáť, že potom by následne ten zvyšok ustanovenia nedával zmysel. My sme to teraz spolu s predkladateľom s pánom poslancom Dostálom vyhodnocovali a na koniec sme sa zhodli, že odbor parlamentnej legislatívy to vo vzťahu k tomuto ustanoveniu myslí s vylepšením návrhu zákona správne a preto aj v bode 1 pozmeňujúceho návrhu, ktorý budem čítať dávame celé znenie, celé nové znenie toho § 58 ods. 5. Ešte ako na doplnenie na doplnenie k tomuto ustanoveniu uvediem, že to čo sa tam teraz dopĺňa bolo tak aj pôvodne navrhovateľmi myslené a očakávali sme, že sa to dá vysvetliť tým takzvaným ústavne komfortným výkladom. Vzhľadom však na to, čo bolo uvedené v odôvodnení Ústavného súdu v konaní, ktoré prebieha práve vo vzťahu k tomuto ustanoveniu sme nakoniec akceptovali iný výklad, ktorý má Ústavný súd a to, že toto ustanovenie sa nedá do vysvetľovať komfortným výkladom a preto je ho potrebné dať výslovne do textu samotného zákona. To je teda druhý dôvod pre ktorý spresňujeme ustanovenie § 58 ods. 5. No a potom ten samotný návrh zákona obsahoval dva ďalšie body, prvý sa týkal možnosti udeľovať výnimky zo strany hlavného hygienika, ktoré boli napadnuté na Ústavnom súde generálnym prokurátorom, my sme ponúkli v tom návrhu zákona ak určité riešenie situácie, ktoré čiastočne, čiastočne sa zhoduje s tým čo aj generálny prokurátor vo svojom podnete tvrdil, čiastočne nie. Ale vzhľadom na to, že ešte na vládnej úrovni prebieha diskusia k tomu akým spôsobom sa postaviť k výnimkám udeľovanie výnimiek z tohto zákona a neradi by sme tento proces nejako predbiehali pred tým než je na vládnej úrovni medzi jednotlivými príslušnými štátnymi úradmi nedokončený tak sme sa rozhodli, že celú tú časť o výnimkách vypustíme z tohto návrhu a budeme sa ňou opätovne zaoberať v prípade, že by vláda neponúkla lepšie alebo vôbec nejaké riešenie. No a tretí bod toho návrhu sa zaoberal odôvodnením vyhlášok, ktoré po novom od minulého roka vydáva Úrad verejného zdravotníctva, už keď sa to prerokovávalo v Národnej rade, v tom skrátenom legislatívnom konaní tak sme viacerí členovia ústavnoprávneho výboru vyjadrili nespokojnosť s tým, že na tie vyhlášky ako také sa nevzťahujú aj určité náležitosti ktoré sú úplne štandardné pre každý iný druh všeobecne záväzného právneho predpisu a takou najcitlivejšou otázkou z tých náležitostí je práve odôvodnenie. A preto sme v tomto návrhu zákona chceli doplniť aspoň odôvodnenie ako štandardnú náležitosť vyhlášky, ktorú vydáva Úrad verejného zdravotníctva, len na to, aby sa tak mohlo stáť aj v praxi aby to nebolo svojim spôsobom také obsolentné ustanovenie tak je potrebné navýšiť alebo teda potrebné riešiť kapacity úradu verejného zdravotníctva, lebo ten sa primárne venuje práci v teréne keď ľudia zachraňujú zdravie a životy ľudí počas pandémie, čiže znovu, pôvodne sme si mysleli že túto záležitosť už vláda vyriešia spolupráci s úradom skôr ale keďže stále ešte nie je doriešená tak sme nakoniec teda, poviem t ak že dočasne s pánom predkladateľom poslancom Dostálom ustúpili a rozumieme racionalite argumentov zo strany vlády, že nie je dobré tak isto predbiehať v tomto ohľade procesy, ktoré sa dejú na úrovni vlády, a vypúšťame tak isto túto tretiu časť zákona s tým, že že do budúcnosti budeme chcieť určite doriešiť tak aby to bolo štandardné. Čiže na záver tohto celého odôvodnenia si dovolím prečítať pozmeňujúci návrh poslancov Milana Vetráka, Ondreja Dostála k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je to tlačc460, ktorý sa mení takto.
Po 1. V ČL I bod 1znie:„1. V § 58 odsek 5 znie: „(5) Právo na náhradu škody a ušlého zisku z dôvodu vykonávania opatrení osobami, ktorým sú uložené, podľa tohto zákona a na jeho základe, ktoré sa týkajú neurčitého počtu osôb,

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec, prepáčte, chcem sa len spýtať máte, ten pozmeňovák dlhší.

Vetrák, Milan, poslanec NR SR
Tak asi dve, tri minúty.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Ak je všeobecný súhlas, necháme prečíta, aby to bolo. Ďakujem pekne, nech sa páči predseda, ospravedlňujem sa.


Vetrák, Milan, poslanec NR SR
Ďakujem pekne a ďakujem za pochopenie všetkým.
Čiže bodkočiarka; tým nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom podľa osobitného predpisu, odkaz 67a) ani právo na primeranú náhradu za vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva.". Poznámka pod čiarou k odkazu 67a znie: „67a) Napríklad zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.". " za tú časť o poznámke pod čiarou a koniec úvodzoviek za celý novelizačný bod 1. Novelizačný bod 2. V Čl. I sa vypúšťajú body 2 a 3. V súvislosti s touto zmenou sa zruší označenie bodu 1. A na záver hlavne pre pána spravodajcu v súvislosti s týmto pozmeňovacím návrhom žiadam, vyňať 1.a 2. bod zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie. Za mňa všetko a chcem vás požiadať o podporu tomuto pozmeňujúcemu návrhu. Ďakujem pekne.
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.5.2021 16:53 - 17:01 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ako to už býva, čas medzi prvým, druhým čítaním slúži najmä na to, aby sa niektoré veci v predloženom legislatívnom návrhu vždy vylepšili, ak je taký priestor a možnosť a takisto, aby sa aj prehodnotili niektoré ustanovenia, pokiaľ určité procesy ešte stále prebiehajú a neboli ukončené a ak by sa taký návrh zákona prijal, tak by potom spolu ako sa povie tieto veci nehrali alebo neharmonizovali. Ja sa dostanem aj k tomu pozmeňujúcemu návrhu, ktorý bol avizovaný a na úvod ešte poviem krátke odôvodnenie k nemu, lebo práve s tým, čo som povedal, to súvisí. Už v stanovisku odboru parlamentnej legislatívy bolo odporúčané, aby bod 1 predloženého legislatívneho návrhu nebol formulovaný ako teda čiastková novela toho ustanovenia, ale aby sa dalo plné znenie ustanovenia § 58 ods. 5 tohto legislatívneho návrhu a to aj z dôvodu, že k nemu prebieha na Ústavnom súde konanie a v závislosti od toho ako by bolo ukončené, by sa mohlo stať, že potom by následne ten zvyšok ustanovenia nedával zmysel. My sme to teda spolu s ...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.5.2021 16:34 - 16:36 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, ono keby sa asi išlo do podstaty veci čo samozrejme je vždy namieste tak a nedávno sme tu mali iný problém, ktorý je dlhotrvajúci a ktorý súvisí s tým, že povedzme ľudia, ktorým boli obmedzené vlastnícke práva dostávajú náhradu len za zriadenie vecného bremeno a nie aj za samotné obmedzenie vlastníckeho práva a nakoniec keby sme išli k podstate veci a budeme to riešiť tak zistíme, že sú to také veľké finančné náklady, že treba premyslieť, že akým spôsobom kedy a ako v čase to rozložiť. Asi aj tuná keby sme išli do podstaty veci tak zistíme, že tým, že sa to dlhodobo neriešilo a predchádzajúce vlády na to postupne nevyčleňovali financie lebo áno keď sa dáva samosprávam malo by sa dať aj peniaze nato, aby to mala z čoho plniť, tak keď sa dostaneme k podstate veci tak by sme zistili, že asi tiež nato nie sú peniaze. Čiže, svojim spôsobom taká tá urgentná záležitosť sa dá vyriešiť aj tým, že si zváži samotná obec či v nejakom menšom rozsahu nato peniaze má, nemá a zhostí sa toho, že bude financovať aj do majetku, ktoré, ktorý nie je vysporiadaný ale povedzme tam hrozí nejaké poškodenie zdravia, života tých ľudí obyvateľov obce. No a ešte taká skôr technická poznámka, že je možné, že niektorá časť toho pozmeňováku bude aj prijateľná povedzme pre samotných predkladateľov a iné zase nie, tak otázka je či teda máme hlasovať o tom pozmeňujúcom návrhu ako o celku alebo toto ste nejako nespresňovali, čiže z toho vychádzam alebo o jednotlivých bodoch samostatne. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.5.2021 18:20 - 18:22 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No takto, pomôže to čiastočne. Určite by to malo pomôcť v prípadoch kde dochádza k takzvanému reťazeniu cien, tam by to malo pomôcť. Pretože dneska keď to prechádzalo cez primár, ktorý mal jeden vlastník, potom sekundár druhý vlastník nabaľovali si tie marže, tak ak bude vydaný potom, ak bude vydané myslím že to opatrenie, alebo rozhodnutie ÚRSO-a, proste právny predpis ÚRSO-a k tomu, že zastropuje tie marže, tak samozrejme dôjde k zníženiu, lebo tie marže sa narátavali jak si to vyúčtovali primár, sekundár niekde až terciár. Čiže pri reťazení cien to určite pomôže.
Pri tom takzvanom teplárenskom nevoľníctve, tam sme naozaj len otvorili tú tému. Tam to môže v niektorých prípadoch pomôcť, ale nie asi úplne. Ak je váš problém, alebo problém tých, ktorých spomínate v bytovom dome v tom, že, že tam doteraz bolo záväzné stanovisko dodávateľa my ho nerušíme teraz. Lebo keď sme v minulosti rozprávali o tom teplárenskom nevoľníckom zrušení, tak sme chceli zrušiť záväzné stanovisko dodávateľa. My ho teraz nerušíme, my to len, my to len spresňujeme tak, že naozaj by sa mal vyjadrovať len ako dotknutý orgán len vo verejnom záujme. Čiže uvidíme ako to bude fungovať a pokiaľ to budú ďalej tí dodávatelia tepla zneužívať, že budú naozaj v tých stanoviská riešiť svoje osobné, biznis a podnikateľské problémy, no tak sa vrátime k tomu, že asi budeme musieť zrušiť to záväzné stanovisko dodávateľa. No len otázka je, že ono nie, nie alebo niekedy môže byť aj nešťastné to, že to necháte úplne potom iba na tých obciach, lebo môžu byť extrémne prípady keď, keď tam nebude ešte žiadne záväzné stanovisko nikoho, tak aby niektorí starostovia troška neuleteli a nezničili si tú infraštruktúru, že toto musíme ešte domyslieť a mali by sme to domyslieť aj tak, že prípadne možno to nahradíme to záväzné stanovisko dodávateľa niekým kto nebude ani obec, ani, ale bude to možno nejaká štátna agentúra a podobne. Nad tým ešte rozmýšľame, na tom budeme mať čas medzi prvým, druhým čítaním. Uvidíme jak sa nám podarí. Ak sa nepodarí tak v najbližšej dobe vypozorujeme ako to funguje v praxi a prípadne to pritvrdím ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.5.2021 18:08 - 18:15 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Keďže som jedným zo spolupredkladateľov tohto návrhu zákona, dovoľte mi pár slov uviesť k jeho obsahu. Ja nadviažem na to, čo hovoril hlavný predkladateľ, predseda hospodárskeho výboru, pán poslanec Kremský, že tento návrh zákona je naplnením istej časti programového vyhlásenia vlády. Tých ustanovení a tých cieľov v programovom vyhlásení vlády v oblasti energetiky je viacero, je vytvorenie tých férových podmienok, korektných cenových podmienok je jedným z nich z tých cieľov. Myslím, že všetci máme záujem, aby ľudia na Slovensku platili za energie aj za teplo primerané ceny, na tom sa asi zhodneme všetci. Možno sa nezhodneme na tom, že akým spôsobom sa dopracovať k tým primeraným cenám. My sme v tomto návrhu zákona zvolili dva spôsoby ako sa vieme dostať k primeranej cene. Prvý okruh, ktorý riešime je zákaz tzv. reťazenia cien. V princípe to spočíva v tom, že ak viacero podnikateľov vlastní tepelnú infraštruktúru od jej začiatku až ku konečnému spotrebiteľovi, tak v praxi často dochádza k tomu, že si nabaľujú ceny prostredníctvom obchodných marží. To by za normálnych okolností v takých krajinách, kde je to primerané nespôsobovalo žiadne problémy len
===== Od jej začiatku až ku konečnému spotrebiteľovi, tak v praxi často dochádza k tomu, že si nabaľujú ceny prostredníctvom obchodným marží. To by za normálnych okolností v takých krajinách kde je to primerané asi nespôsobovalo žiadne problémy, ale na Slovensku chcú niektorí podnikatelia zbohatnúť zo dňa na deň a tie marže si neúmerne a naťahujú a navyšujú. Ide v podstate o prípady kedy nejde o jednu osobu, ktorá vlastne primár aj sekundár, prípadne terciár, až kým sa to nedostane do bytového domu alebo do rodinného domu, či do iného obydlia, ale kde ich viac. A tento návrh zákona vytvára predpoklady preto, aby sa zabránilo takému neúmerného navyšovaniu tých obchodníckych marží medzi jednotlivými podnikateľmi, ktorí vlastnia tú tepelnú infraštruktúru. Nebude stačiť na to len samotný zákon, ale zákon vytvára predpoklady na to, aby ÚRSO potom mohlo vydať ďalšie právne predpisy ktorými zastropuje tie marže. Dalo by sa to riešiť samozrejme aj inak, že priamo v zákone povieme, že si to majú povedzme tí podnikatelia medzi sebou nejakým spôsobom vykompenzovať. Nechceli sme ísť do tohto. Myslím si, že vhodnejšie zveriť tú koncovku na regulátora, ktorým je Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Čiže to je ten prvý okruh ktorý riešime a to je zákaz neúmerného reťazenia cien, čiže zákaz neúmerného navyšovania si marží medzi podnikateľmi, ktorí, ktorí vlastnia alebo spravujú na základe nájomných zmlúv tepelnú infraštruktúru. A takto by sme sa mali dopracovať k primeranej cene za teplo.
Druhý spôsob, ako by sme sa vedeli dopracovať primeranej cene za teplo je, je v podstate prax, ktorú vieme nazvať aj takzvaný teplárenským nevoľníctvom, aj keď mi priamo toto teplárenské nevoľníctvo nerušíme týmto návrhom zákona, čo mne je osobne ľúto, ale možno sa k tomu v priebehu volebného obdobia ešte dopracujeme. My len spresňujeme to čo povedal Ústavný súd, ktorý rozhodoval dvakrát o zákone o tepelnej energetike. Prvýkrát keď rozhodoval o tom, že či platný zákon porušuje vlastnícke právo v zmysle ústavy a druhýkrát keď rozhodoval o tom, či súčasný systém, ktorý je zavedený zákonom o tepelnej energetike porušuje základné slobody, menovite slobodu, slobodu podnikania. A práve keď Ústavný súd a myslím, že v novembri minulého roka je to rozhodnutie z Ústavného súdu k tomuto zákonu o tepelnej energetike, keď rozhodoval o tom, či porušuje platný zákon slobodu podnikania, tak vtedy konštatoval, že alebo, áno, konštatoval, že dochádza v praxi k prípadom kedy dodávateľ tepla zneužíva svoje postavenie dotknutého orgánu alebo dotknutého subjektu v procesy, ktorý vedie k vybudovaniu nového tepelného zariadenia a to spôsobom, že sa nevyjadruje vo svojom záväznom stanovisku iba k veciam ku ktorým sa má vo verejnom záujme. Ale v tom stanovisku popridáva ešte ďalšie veci, ktoré s verejným záujmom nemali nič spoločné. A konštatoval tak isto Ústavný súd, že bolo by vhodné, aby, aby keď dodávateľ tepla sa vyjadruje, tak sa naozaj vyjadroval iba k tomu k čomu sa podľa zákona má, ako dotknutý subjekt a teda k tomu či dochádza k zásahu buď do ochranného páska, alebo k zásahu do, do samotnej tepelnej sústavy.
A keďže v platnom zákone to nie je presne vyjadrené, pretože je umiestnené v zlom ustanovení, tak my len robíme to, že presúvame v tejto veci to, to oprávnenie dodávateľa tepla vydať záväzné stanovisko do vhodnejšieho ustanovenia s tým, že ho naozaj prísnejšie obmedzujeme v tom, aby sa v stanovisku vyjadroval iba k tým veciam ku ktorým sa má vyjadrovať vo verejnom záujme aj v zmysle rozhodnutia Ústavného súdu z novembra minulého roka. Čiže dochádza k spresneniu a pokiaľ toto spresnenie sa bude a malo by sa naozaj už teraz striktne dodržiavať aj zo strany dodávateľa tepla, tak by to malo viesť k tomu, že v odôvodnených prípadoch, ak sú všetky zákonné podmienky splnené, samozrejme aj s prihliadnutím na záväzné stanovisko tohto dodávateľa, tak bude sa môcť v týchto prípadoch aj žiadateľ odpojiť od tej sústavy a bude to viesť teda aj k zníženiu, alebo k primeranej cene za teplo u tých, ktorí o to požiadali a bolo im vyhovené.
Takže to sú také dva základné okruhy, ktoré sa v tomto návrhu zákona riešia. Ja verím tomu, že všetci chceme aby ľudia mali primerané ceny za teplo a samozrejme rešpektujem, že každý sa to snaží dosiahnuť iným spôsobom. My sme zvolili tento spôsob a ak je vám tento spôsob sympatický alebo s ním súhlasíte, tak vás tak isto chcem požiadať o podporu tohto návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.5.2021 18:08 - 18:15 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Keďže som jedným zo spolupredkladateľov tohto návrhu zákona, dovoľte mi pár slov uviesť k jeho obsahu. Ja nadviažem na to, čo hovoril hlavný predkladateľ, predseda hospodárskeho výboru, pán poslanec Kremský, že tento návrh zákona je naplnením istej časti programového vyhlásenia vlády. Tých ustanovení a tých cieľov v programovom vyhlásení vlády v oblasti energetiky je viacero, je vytvorenie tých férových podmienok, korektných cenových podmienok je jedným z nich z tých cieľov. Myslím, že všetci máme záujem, aby ľudia na Slovensku platili za energie aj za teplo primerané ceny, na tom sa asi zhodneme všetci. Možno sa nezhodneme na tom, že akým spôsobom sa dopracovať k tým primeraným cenám. My sme v tomto návrhu zákona zvolili dva spôsoby ako sa vieme dostať k primeranej cene. Prvý okruh, ktorý riešime je zákaz tzv. reťazenia cien. V princípe to spočíva v tom, že ak viacero podnikateľov vlastní tepelnú infraštruktúru od jej začiatku až ku konečnému spotrebiteľovi, tak v praxi často dochádza k tomu, že si nabaľujú ceny prostredníctvom obchodných marží. To by za normálnych okolností v takých krajinách, kde je to primerané nespôsobovalo žiadne problémy len
===== Od jej začiatku až ku konečnému spotrebiteľovi, tak v praxi často dochádza k tomu, že si nabaľujú ceny prostredníctvom obchodným marží. To by za normálnych okolností v takých krajinách kde je to primerané asi nespôsobovalo žiadne problémy, ale na Slovensku chcú niektorí podnikatelia zbohatnúť zo dňa na deň a tie marže si neúmerne a naťahujú a navyšujú. Ide v podstate o prípady kedy nejde o jednu osobu, ktorá vlastne primár aj sekundár, prípadne terciár, až kým sa to nedostane do bytového domu alebo do rodinného domu, či do iného obydlia, ale kde ich viac. A tento návrh zákona vytvára predpoklady preto, aby sa zabránilo takému neúmerného navyšovaniu tých obchodníckych marží medzi jednotlivými podnikateľmi, ktorí vlastnia tú tepelnú infraštruktúru. Nebude stačiť na to len samotný zákon, ale zákon vytvára predpoklady na to, aby ÚRSO potom mohlo vydať ďalšie právne predpisy ktorými zastropuje tie marže. Dalo by sa to riešiť samozrejme aj inak, že priamo v zákone povieme, že si to majú povedzme tí podnikatelia medzi sebou nejakým spôsobom vykompenzovať. Nechceli sme ísť do tohto. Myslím si, že vhodnejšie zveriť tú koncovku na regulátora, ktorým je Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Čiže to je ten prvý okruh ktorý riešime a to je zákaz neúmerného reťazenia cien, čiže zákaz neúmerného navyšovania si marží medzi podnikateľmi, ktorí, ktorí vlastnia alebo spravujú na základe nájomných zmlúv tepelnú infraštruktúru. A takto by sme sa mali dopracovať k primeranej cene za teplo.
Druhý spôsob, ako by sme sa vedeli dopracovať primeranej cene za teplo je, je v podstate prax, ktorú vieme nazvať aj takzvaný teplárenským nevoľníctvom, aj keď mi priamo toto teplárenské nevoľníctvo nerušíme týmto návrhom zákona, čo mne je osobne ľúto, ale možno sa k tomu v priebehu volebného obdobia ešte dopracujeme. My len spresňujeme to čo povedal Ústavný súd, ktorý rozhodoval dvakrát o zákone o tepelnej energetike. Prvýkrát keď rozhodoval o tom, že či platný zákon porušuje vlastnícke právo v zmysle ústavy a druhýkrát keď rozhodoval o tom, či súčasný systém, ktorý je zavedený zákonom o tepelnej energetike porušuje základné slobody, menovite slobodu, slobodu podnikania. A práve keď Ústavný súd a myslím, že v novembri minulého roka je to rozhodnutie z Ústavného súdu k tomuto zákonu o tepelnej energetike, keď rozhodoval o tom, či porušuje platný zákon slobodu podnikania, tak vtedy konštatoval, že alebo, áno, konštatoval, že dochádza v praxi k prípadom kedy dodávateľ tepla zneužíva svoje postavenie dotknutého orgánu alebo dotknutého subjektu v procesy, ktorý vedie k vybudovaniu nového tepelného zariadenia a to spôsobom, že sa nevyjadruje vo svojom záväznom stanovisku iba k veciam ku ktorým sa má vo verejnom záujme. Ale v tom stanovisku popridáva ešte ďalšie veci, ktoré s verejným záujmom nemali nič spoločné. A konštatoval tak isto Ústavný súd, že bolo by vhodné, aby, aby keď dodávateľ tepla sa vyjadruje, tak sa naozaj vyjadroval iba k tomu k čomu sa podľa zákona má, ako dotknutý subjekt a teda k tomu či dochádza k zásahu buď do ochranného páska, alebo k zásahu do, do samotnej tepelnej sústavy.
A keďže v platnom zákone to nie je presne vyjadrené, pretože je umiestnené v zlom ustanovení, tak my len robíme to, že presúvame v tejto veci to, to oprávnenie dodávateľa tepla vydať záväzné stanovisko do vhodnejšieho ustanovenia s tým, že ho naozaj prísnejšie obmedzujeme v tom, aby sa v stanovisku vyjadroval iba k tým veciam ku ktorým sa má vyjadrovať vo verejnom záujme aj v zmysle rozhodnutia Ústavného súdu z novembra minulého roka. Čiže dochádza k spresneniu a pokiaľ toto spresnenie sa bude a malo by sa naozaj už teraz striktne dodržiavať aj zo strany dodávateľa tepla, tak by to malo viesť k tomu, že v odôvodnených prípadoch, ak sú všetky zákonné podmienky splnené, samozrejme aj s prihliadnutím na záväzné stanovisko tohto dodávateľa, tak bude sa môcť v týchto prípadoch aj žiadateľ odpojiť od tej sústavy a bude to viesť teda aj k zníženiu, alebo k primeranej cene za teplo u tých, ktorí o to požiadali a bolo im vyhovené.
Takže to sú také dva základné okruhy, ktoré sa v tomto návrhu zákona riešia. Ja verím tomu, že všetci chceme aby ľudia mali primerané ceny za teplo a samozrejme rešpektujem, že každý sa to snaží dosiahnuť iným spôsobom. My sme zvolili tento spôsob a ak je vám tento spôsob sympatický alebo s ním súhlasíte, tak vás tak isto chcem požiadať o podporu tohto návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

5.5.2021 17:58 - 18:01 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Novela zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov je na rozdiel od toho predchádzajúceho bodu v podstate nekontraverzným návrhom, o ktorom sme sa mali možnosť rozprávať už na grémiu pred pár týždňami s tým, že by sme chceli nejakým spôsobom spresniť určitú výkladovú nezrovnalosť, ktorá súvisí s týmto zákonom. O čo konkrétne ide? Nedávno bola ukončená kontrola v podobe vládneho auditu v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky a jedným zo záverov tohto vládneho auditu bolo, že kancelária porušuje zákon, zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov, a to tým, že zamestnáva aj asistentov, ktorí nie sú živnostníkmi, teda fyzickými osobami, podnikateľmi, ale sú aj jednoosobovými obchodnými spoločnosťami, teda tzv. jednoosobové eseročky. Bol to trochu prekvapivý záver voči, ktorému aj Kancelária Národnej rady namietala, namietala aj z dôvodu, že ak sa pozriete na to dotknuté ustanovenie zákona, tak v ňom je výslovný odkaz pri zmluvách, pri tých asistentských zmluvách aj na Obchodný zákonník, takže nebolo celkom zrejmé, že prečo to spôsobuje problém, pretože podľa všetkého zákonodarca, keď sa zákon prijímal, predpokladal, že zmluvy bude možno uzatvárať aj s istou formou obchodnej spoločnosti, a teda tzv. jednoosobovej obchodnej spoločnosti, no a aby sme zabránili tomu, že tu bude nejaký názorový pingpong medzi ministerstvom financií a Kanceláriou Národnej rady, tak sme sa dohodli, že návrh sa alebo, že platný zákon spresníme a spresníme ho tak, že umožníme, aby asistentmi, tak ako tomu bolo doteraz aj naďalej mohli byť osoby, ktoré si založili jednoosobovú obchodnú spoločnosť, jednoosobovú eseróčku. No a to je vlastne hlavným a jediným cieľom tohto návrhu zákona a rád by som vás aj týmto požiadal o to, aby ste mu vyjadrili podporu tým, že ho posunieme do druhého čítania. Ak by sa tam predsa len našli nejaké nedostatky, o čom nie som si vedomý, tak samozrejme ho vylepšíme medzi prvým, druhým čítaním a mali by sme smerovať k tomu, že tú doterajšiu prax, ktorá v princípe ani nikomu nevadila, či už išlo o opozíciu, alebo koalíciu, že jednoducho spresníme v platnom zákone tak, aby mohla byť vykonávaná aj doteraz a aby sme nemuseli sa vzdávať asistentov, ktorí sú neraz aj kvalifikovaní, aj nám pomáhajú, aby nám mohli pomáhať aj tou formou, že to budú nielen živnostníci, ale aj jednoosobové obchodné spoločnosti. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.5.2021 17:33 - 17:33 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Myslím, že ani nebude treba. Marek Šefčík začal tým, že je rád, že takýto zákon sa, je predkladaný alebo sa predložil, a ja by, ja mu dávam za pravdu, lebo to nie je tak, že pár poslancov si zmyslelo, že teraz nemá čo robiť a predloží tento zákon. Tento zákon bol predkladaný OĽANO-m už minulý, v minulom období viackrát. Teraz tí hlavní predkladatelia na tom robili takmer rok, čiže bolo to konzultované širšie s rezortami. Ak sú tam nejaké veci, ktoré treba vylepšiť, tak samozrejme je tu priestor ešte a je to aj priorita z pohľadu programového vyhlásenia vlády. Takže jednoznačne treba povedať, že predkladatelia si len plnia, ako sa povie, že domácu úlohu, na ktorej sa zhodla celá táto vláda a venovali sa tomu aj v minulosti. Tak ja som rád, že ten zákon sa predkladá. Ďakujem.
Skryt prepis