Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

21.10.2021 o 17:08 hod.

Mgr.

Michal Šipoš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 21.10.2021 17:08 - 17:09 hod.

Šipoš Michal
Ďakujem pekne, pán predseda. Na návrh troch poslaneckých klubov – OĽANO, SAS a SME RODINA – žiadam o termínovanie hlasovania o tlačiach 695, to sú zmeny v zložení výborov, a 741, je to voľba člena Správnej rady TASR, na stredu 27. 10. o 17.00 hod.
Odôvodnenie, ešte stále prebiehajú rokovania.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2021 16:06 - 16:09 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, návrh na voľbu člena Rady pre štátnu službu predkladá Národnej rade Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, ktorý bol uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 365 zo 6. decembra 2016 poverený plnením úloh v súvislosti s voľbou a činnosťou Rady pre štátnu službu podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Rada pre štátnu službu sa skladá z piatich členov. Členov rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov.
Členka Rady pre štátnu službu Dr. Zuzana Šabová, navrhnutá na členku rady za poradný orgán vlády v oblasti mimovládnych organizácií a rozvoja občianskej spoločnosti oznámila Národnej rade Slovenskej republiky listom zo dňa 13. 7. 2021, že sa vzdáva členstva v rade k 19. 7. 2021.
Dňa 17. 9. 2021 doručil poradný orgán vlády Slovenskej republiky v oblasti mimovládnych organizácií a rozvoja občianskej spoločnosti návrh na zvolenie Mgr. Maroša Pauliniho za člena Rady pre štátnu službu.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci na svojej 48. schôdzi dňa 14. októbra 2021 uznesením č. 134 konštatuje, že kandidát na člena rady spĺňa podmienky ustanovené v § 12 ods. 6 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a odporúča Národnej rade zvoliť za člena Rady pre štátnu službu Mgr. Maroša Pauliniho.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci odporučil vykonať voľbu podľa ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a volebného poriadku o voľbe a odvolávaní iných funkcionárov, schváleného uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 498 zo 17. júna 2011.
V prípade nezvolenia člena rady Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci vyzve subjekt majúci oprávnenie v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aby predložil nového kandidáta.
Výbor ma svojím uznesením poveril, aby som informovala Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a o stanovisku výboru.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2021 16:03 - 16:05 hod.

Halák Róbert Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážený pán predseda, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť informáciu výboru pre kultúru a médiá o prerokovaní návrhu na voľbu člena Správnej rady TASR (tlač 741). Nakoľko materiál máte k dispozícii, nebudem ho celý čítať.
Podľa § 9 ods. 1 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len "zákon", je potrebné zvoliť jedného člena Správnej rady TASR z odborníkov v oblasti žurnalistiky, nakoľko dňa 17. mája 2021 sa vzdal jeden člen členstva v Správnej rade TASR a následne na 40. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky nebol zvolený nový člen.
Predseda Národnej rady sa listom zo 7. októbra 2021 obrátil na predsedov všetkých poslaneckých klubov, profesijné a občianske združenia pôsobiace v oblasti médií, kultúry, audiovízie, vedy, vzdelávania, informačných technológií, rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, ľudských práv, reprezentujúce alebo zastupujúce profesijné združenia, národnostné menšiny alebo etnické skupiny, iné menšiny alebo registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, aby v určenej lehote predložili výboru pre kultúru a médiá návrhy kandidátov na člena Správnej rady.
Výbor dostal návrhy kandidátov na doplnenie rady, ktoré nájdete v tlači 741. Gestorský výbor posúdil predložené návrhy kandidátov na voľbu člena Správnej rady TASR a konštatoval, že všetci kandidáti spĺňajú všetky náležitosti a predložené návrhy sú v súlade s kritériami uvedenými v § 9 zákona.
Výbor pre kultúru a médiá posúdil predložené návrhy kandidátov na voľbu člena Správnej rady TASR na svojej 47. schôdzi. V prijatom uznesení č. 130 z 20. októbra 2021 vyslovil súhlas s návrhom na voľbu člena Správnej rady TASR.
Návrh na uznesenie Národnej rady, ako aj zoznam kandidátov je v prílohe materiálu.
Vážený pán predseda, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 15:26 - 15:28 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Pán Takáč, od vás ani nečakám nič iné, vy viete len dehonestovať. Samozrejme, že nie vyrábať, ale vyrába sa. Aj, pán Takáč, pán Takáč, vyrába sa aj to, keď opravuje sa priehrada a vyrába sa tam nová, nová, čo ja viem, nová zdvižná zábrana, keď sa vyrábajú nové, nové veci. To je o tom, pán Takáč, ale dehonestovať, to viete.
Pán Takáč, práve naopak, opak je pravdou, vám čo to napísali tí vaši regionálni politici, ktorí, teraz ste to priznali, tí regionálni vaši politici a tí ľudia, ktorí doteraz korumpovali, sa na vás obracajú a to chcú zastaviť. Im vyhovoval ten súčasný stav, ktorý je. Firmy, ktoré tu zarábali obrovské peniaze, tak tie firmy boli naviazané na vás a tie firmy sa teraz na vás obracajú. Toto je to, toto je tá pravda. Toto povedzte občanovi, nie tu, čo tu splietate o budovách.
Pán Zahorčák, ide o to, koncentrovať to podnikové riaditeľstvo a činnosti bližšie k zriaditeľovi, k zriaditeľovi a ostatným partnerským organizáciám, s ktorými SVP úzko spolupracuje. Preboha, ako naozaj si predstavte, že nielen ten home office, ale tam sú dennodenné kontakty a tí ľudia dochádzajú, denne je ten kontakt. Takže sa to logisticky upraví a budú tí ľudia pracovať naozaj v centre. Zostanú tam niektoré činnosti, ktoré tam budú, a tie činnosti budú môcť vykonávať ľudia v tých budovách.
Pán Blcháč, súčasný stav SVP je mimoriadne neefektívny, to naozaj je. Sú štyri povodia a 19 správ. Je tam prebujnená administratíva. Obrovská administratíva, ktorá keď polovica tých ľudí nebude, tak sa nič nestane. A tých 800 robotníkov má pracovať na tých veciach a na tom, čo doteraz robili firmy. Zámerom je urobiť šesť samostatných vodohospodárskych celkov.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2021 15:15 - 15:21 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Milé kolegyne, milí kolegovia, o Slovenskom vodohospodárskom podniku, ďalej budem hovoriť iba SVP, historicky rozhodli Mečiar a jeho garnitúra. Konkrétne minister Baco sa rozhodol, že sídlo bude v Banskej Štiavnici. Prečo? No lebo regionálni politici HZDS poprosili Mečiara a ten povedal, ako to za jeho čias bolo, mufti povedal, tu to bude, a tam to bolo.
Hlavný dôvod, prečo sa ide preniesť SVP do Bratislavy, je vzdialenosť od Bratislavy. Ide o zlepšenie logistiky, komunikácie a zníženie nákladov. Slovenský vodohospodársky podnik potrebuje naozaj nových odborníkov, nezaťažených skorumpovanou minulosťou. Je to logický krok, opakujem, logický krok k efektívnejšiemu riadeniu podniku. Je logické, že podnikové riaditeľstvo bude v činnosti bližšie k zriaditeľovi a ostatným partnerským organizáciám, s ktorými Slovenský vodohospodársky podnik úzko spolupracuje na dennej báze. A je logické, logické a s ohľadom aj na množstvo pracovných aktivít v hlavnom meste, kde je problematické sa operatívne zúčastňovať, ak je potrebné prekonať 200-kilometrovú vzdialenosť.
Pána Kršku poveril minister životného prostredia dočasným riadením funkcie do 3. decembra, kedy má prebehnúť na túto pozíciu výberové konanie. Samozrejme, že sa tí, ktorých pán Krška odvoláva, obracajú na svojich smerohlasáckych priateľov, ktorí hľadajú dôvody, ako takýchto ľudí odstaviť. Ale pán Krška je čestný človek a to, čo robí, ako ho ja poznám, ako som sa s ním stretol, ako na mňa pôsobil, veľmi čestne, je človek, ktorý čistí SVP od skorumpovaných úradníkov, ktorí dlhé roky, naozaj dlhé roky korumpovali a robili si z SVP svoj, svoju banku, z ktorej čerpali. Súčasný stav SVP je mimoriadne neefektívny. Sú štyri povodia a 19 správ. Je to prebujnená administratíva. A zámerom je urobiť šesť samostatných vodohospodárskych celkov.
Táto problematika ma veľmi zaujíma, pretože za mnou prišlo asi sedem ľudí z SVP z rôznych odvetví, ktorí mi povedali a ukázali, ako sa neefektívne spolupracovalo, aké zmluvy sa robili. Ja som to, samozrejme, poskytol pánovi ministrovi a ten na základe tohoto konal.
Je pravda, že chce prepustiť, chceme prepustiť 400 ľudí z administratívy, ktorí sú tam naozaj zbytoční a ktorých SMEROHLAS tam zabetónoval, všetci dobre vieme prečo. Ale je treba povedať, že zároveň sa ide zamestnať 800, a ja chcem konkrétne Slovákom povedať, 800 robotníkov, ktorí budú pracovať pre SVP, ktorí budú zamestnaní a budú môcť vykonávať činnosti, ktoré doteraz vykonávali firmy na základe zmlúv. A tie zmluvy boli na základe dodatkov tak neefektívne, toľkokrát boli prehodnocované, SVP na týchto zmluvách absolútne prerábala. Štátna pokladnica prichádzala o obrovské peniaze na takýchto zmluvách. To znamená, 800 robotníkov bude pracovať priamo v závode a bude vyrábať a pracovať pre tento štát priamo. Nie na základe nejakých biznismenov, ktorých SMEROHLAS si tam dosadil.
Viete, roky sa tu rozprávalo o odbyrokratizovaní verejnej správy, o tom, že poďme dať zbytočných úradníkov preč. No a teraz, keď to robíme, teraz, keď sa ide zefektívniť naozaj, že sa premiestni sídlo do Bratislavy a tým sa ušetria obrovské peniaze a naozaj odbyrokratizujeme zbytočnú, zbytočnú verejnú správu, ktorá je prebujnená a skorumpovaná, tak zrazu je to problém. Zrazu je to obrovský problém.
V súčasnosti 80 % zamestnancov musí dochádzať do Banskej Štiavnice, a to sú najmä ľudia z Bratislavy, Trnavy či Nitry. To sú stovky kilometrov. A týmto ľuďom SVP prepláca ubytovanie, prepláca im cestu, čo tiež predstavuje obrovské finančné prostriedky. Toto presunutie nie je, ako tu spomínal, neviem, či ste to vy spomínali, že niekto sa ide nabaliť a niekto si ide ukradnúť budovy. To vôbec nie je pravda. Práve naopak, v tých budovách zostanú zamestnanci, lebo sa tam vytvorí, vytvoria sa tam činnosti, zostane tam zhruba 25 až 30 ľudí, ktorí budú ďalej pracovať na činnostiach, ktoré nemusia byť centralizované v Bratislave.
Na záver len chcem povedať, že to, čo robí terajšie vedenie SVP, dočasne nominované, je čestná práca. Je to práca pre to, aby sa naozaj to, čo tu bolo, odstránilo a aby sa zabyrokratizovaná verejná správa konečne stala efektívnou.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 11:57 - 11:59 hod.

Pročko Jozef
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 11:41 - 11:42 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda.
Chcem len povedať, že presunutie generálneho riaditeľstva z Banskej Štiavnice do Bratislavy nie je, myslím si, kardinálny problém Slovenského vodohospodárskeho podniku. Problém je v tom, na čo poukazoval vlastne aj Najvyšší kontrolný úrad. Tento podnik je už niekoľko rokov v dlhodobej strate, jeho úverová zaťaženosť je 40 mil. eur, nevymožiteľné pohľadávky 12 mil. eur. NKÚ potvrdilo, že tam aj roky dochádza k nehospodárnemu nakladaniu s finančnými prostriedkami.
Ďalší problém je to, že kým na generálnom riaditeľstve máme zamestnaných približne 300 zamestnancov, v posledných rokoch Slovenský vodohospodársky podnik prepustil vyše 300 ľudí. Títo ľudia nám chýbajú v odštepných závodoch, kde vykonávajú reálnu prácu na správe vodných tokov.
Ďalším problémom je SVP to, že mnohé vodné diela, ktoré boli postavené pred polstoročím, sú už dnes vo vážnom stave a v podstate hrozí aj ohrozenie obyvateľstva pred povodňami. Takže tie kardinálne problémy sú úplne niekde inde a nie v tom, či bude generálne riaditeľstvo v Banskej Štiavnici alebo v Bratislave, ale v tom, že nám je prestarnutá technika. Ja vám len uvediem príklad, v správe NKÚ bolo, že kosačky, ktoré používajú na správu vodných tokov na kosenie zelene, generálne opravy stáli 18-tisíc eur na jednu kosačku. A pritom nová kosačka vás vyjde na 20-tisíc eur. To znamená, že sa tam šafárilo a plytvalo s peniazmi. Takže tých problémov je oveľa viac.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 21.10.2021 11:26 - 11:26 hod.

Šíbl Jaromír
Pán predseda, pri poslednom hlasovaní, bod 48 programu, tlač 722, nedopatrením som zahlasoval za, chcel som sa zdržať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 21.10.2021 11:25 - 11:26 hod.

Pollák Peter
Ďakujem pekne. Pripomínam členom výboru pre ľudské práva, národnostné menšiny, že schôdza výboru bude o trinástej v miestnosti č. 149.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 21.10.2021 11:25 - 11:25 hod.

Vašečka Richard
Ďakujem veľmi pekne. Pripomínam členom výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport schôdzu výboru o 12.30 z dôvodu návrhu na vyslovenie nedôvery členovi vlády. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis