Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

18.9.2020 o 12:40 hod.

PhDr.

Juraj Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 18.9.2020 12:40 - 12:42 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis

===== Ďakujem. Samozrejme, že Ministerstvo vnútra sa k tomuto návrhu vyjadrilo a vyjadrilo sa kladne a vyjadrilo sa kladne aj k ostatným návrhom, ktoré som do tohto ustanovenia ohľadom hlavných kontrolórov navrhoval. Len, žiaľ, tieto neprešli koaličnou radou a niektorí poslanci aj z nášho klubu mali voči nim výhrady, takže som od toho odstúpil. Napríklad som navrhoval to, aby hlavný kontrolór pokiaľ uznesením mu je uložená povinnosť vykonať kontrolu, aby to starosta nemohol vetovať alebo župan. To je len jeden z tých ďalších návrhov. Preto kozmetická zmena. Ale súhlasím aj s tým, že ak im aspoň trošku pomôžeme, tak aj to pomôže celej veci. Totižto ja som sa už vyjadril veľakrát v tom zmysle, že zákon o obecnom zriadení bol prijímaný v tých porevolučných časoch, skutočne kedy si v tej eufórii každý myslel, že všetci ťaháme za jeden povraz, ale nie je to tak. My musíme skutočne ten zákon napísať, aj ten nový, napísať ho tak, že toto urobiť môžeš a toto nie, pretože ten príjemca, percipient tohto zákona nie je odborník, fundovaný odborník na samosprávu. Samozrejme, česť výnimkám. Nehovorím o všetkých poslancoch a o všetkých starostoch. Pokiaľ ide o vašu obavu ohľadom toho, že môže hlavný kontrolór rozprávať ku každému jednému bodu áno, je to tak. U nás v samospráve hlavný kontrolór sa vyjadroval ku každému jednému bodu a niekedy aj viackrát a vždy mu slovo bolo udelené napriek tomu, že to v zákone nie je. Ibaže poznáme aj prípady a ten asi najzávažnejší je z druhej najväčšej samosprávy na Slovensku z Košického samosprávneho kraja, kde jednoducho hlavný kontrolór nemôže povedať to čo chce ani vtedy, keď je interpelovaný. Toto je už zase druhý extrém a toto týmto vyriešime. Čiže existujú skutočne samosprávy kde to funguje úplne, úplne elegantne a táto zmena nemá na nich vplyv. Ale musí mať vplyv na tých, ktorí takto nekonajú. Čiže toto je hlavným dôvodom tohto predkladaného návrhu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.9.2020 12:40 - 12:42 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis

===== Ďakujem. Samozrejme, že Ministerstvo vnútra sa k tomuto návrhu vyjadrilo a vyjadrilo sa kladne a vyjadrilo sa kladne aj k ostatným návrhom, ktoré som do tohto ustanovenia ohľadom hlavných kontrolórov navrhoval. Len, žiaľ, tieto neprešli koaličnou radou a niektorí poslanci aj z nášho klubu mali voči nim výhrady, takže som od toho odstúpil. Napríklad som navrhoval to, aby hlavný kontrolór pokiaľ uznesením mu je uložená povinnosť vykonať kontrolu, aby to starosta nemohol vetovať alebo župan. To je len jeden z tých ďalších návrhov. Preto kozmetická zmena. Ale súhlasím aj s tým, že ak im aspoň trošku pomôžeme, tak aj to pomôže celej veci. Totižto ja som sa už vyjadril veľakrát v tom zmysle, že zákon o obecnom zriadení bol prijímaný v tých porevolučných časoch, skutočne kedy si v tej eufórii každý myslel, že všetci ťaháme za jeden povraz, ale nie je to tak. My musíme skutočne ten zákon napísať, aj ten nový, napísať ho tak, že toto urobiť môžeš a toto nie, pretože ten príjemca, percipient tohto zákona nie je odborník, fundovaný odborník na samosprávu. Samozrejme, česť výnimkám. Nehovorím o všetkých poslancoch a o všetkých starostoch. Pokiaľ ide o vašu obavu ohľadom toho, že môže hlavný kontrolór rozprávať ku každému jednému bodu áno, je to tak. U nás v samospráve hlavný kontrolór sa vyjadroval ku každému jednému bodu a niekedy aj viackrát a vždy mu slovo bolo udelené napriek tomu, že to v zákone nie je. Ibaže poznáme aj prípady a ten asi najzávažnejší je z druhej najväčšej samosprávy na Slovensku z Košického samosprávneho kraja, kde jednoducho hlavný kontrolór nemôže povedať to čo chce ani vtedy, keď je interpelovaný. Toto je už zase druhý extrém a toto týmto vyriešime. Čiže existujú skutočne samosprávy kde to funguje úplne, úplne elegantne a táto zmena nemá na nich vplyv. Ale musí mať vplyv na tých, ktorí takto nekonajú. Čiže toto je hlavným dôvodom tohto predkladaného návrhu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.9.2020 12:20 - 12:24 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán predsedajúci. Územné samosprávy na Slovensku disponujú mnoho miliónmi eur, ktorých kontrola a transparentnosť ich čerpania a používania je vo veľkej miere na pleciach hlavných kontrolórov. Je jedno či sa jedná obce, mestá alebo samosprávne kraje. Keď tu kolegovia hovorili o ohrozených skupinách obyvateľstva, tak ohrozenou skupinou obyvateľstva sú aj niektorí hlavní kontrolóri, česť výnimkám samozrejme, kde to funguje výborne. Ale sú aj obce a samosprávne kraje kde nie je samozrejmosťou to, že hlavný kontrolór môže hovoriť na zasadnutí obecného zastupiteľstva vtedy keď sa o slovo prihlási alebo vtedy keď je interpelovaný poslancom.
My túto medzeru v zákone chceme zaplátať a chceme aby došlo k faktickému naplneniu práva hlavného kontrolóra zúčastňovať sa na zasadnutí územnej samosprávy s hlasom poradným. Čiže, ako sa môže zúčastňovať s hlasom poradným keď ten hlas nedostane. Toto je jedna vec.
A druhá vec, ktorú by sme chceli zároveň vyriešiť je aj problém pri odvolávaní hlavného kontrolóra, pretože pri súčasnej právnej úprave nie je vôbec zrejmé, že to jeho dovolanie musí byť odôvodnené. Hlavného kontrolóra možno odvolať z troch dôvodov, z troch zákonných dôvodov. Jeden je ten, ak hrubo alebo opakovane porušuje povinnosti zamestnanca, hrubo alebo opakovane porušuje povinnosti hlavného kontrolóra a v prípade ak uvedie nepravdivé údaje v čestnom vyhlásení. Mnohokrát sa stáva počas odvolania hlavného kontrolóra, že tieto dôvody na jeho odvolanie nie sú špecifikované a tým pádom sa hlavný kontrolór jednak nedozvie dôvody jeho odvolania a na druhej strane je takéto uznesenie nejasné, neurčité a nezrozumiteľné. Samosprávy často pri takomto skončení pracovného pomeru hlavného kontrolóra čelia žalobám, ktoré súdy vo veľkej väčšine prípadov, čo som mal možnosť zistiť, vracajú pretože práve z týchto dôvodov že tieto dôvody odvolania sú nejasné, neurčité, nezrozumiteľné. Neobstojí ani, ani dôvod, ktorý raz v jednom zo svojich rozsudkov špecifikoval Najvyšší súd a to ten, že uznesenie nemá podobu individuálneho správneho aktu a nemá mať náležitosti. Toto je už dávno prekonané, to je prekonaná aj správnym kolégiom Najvyššieho súdu a rovnaký postoj zastáva aj Generálna prokuratúra. Pretože ak uznesenie má mať náležitosti pri predaji majetku, kde musí byť určený povedané, že komu, čo a za koľko, tak takisto by to malo byť aj pri hlavných kontrolóroch, že hlavný kontrolór musí vedieť, keďže sa jedná o jeho práva, právom chránené záujmy a povinnosti, aby vedel z akého titulu je odvolávaný. Čiže toto sú dve veci, ktoré by sme chceli vylepšiť.
Plne sa stotožňujem s názorom všetkých kolegov a všetkých zástupcov odbornej obce, ktorá hovorí, že takéto kozmetické zmeny by mali byť súčasťou jedného vyššieho a celkového plánu na reformu verejnej správy, reformu územnej samosprávy a aj samotnú reformu zákona o obecnom zriadení a zákona o samosprávnych krajoch. Ibaže podľa môjho názoru je to tak dlhá téma, že prejde ešte veľa času kým to vôbec pretavíme do reálnych výsledkov, do reálneho návrhu novely týchto dvoch zákonov a dovtedy, kým to neprejde, alebo kým to nebude predložené, považujem za dôležité, aby hlavní kontrolóri nemali na svojich ústach náhubok a ich právo zúčastňovať sa zasadnutia obecného zastupiteľstva s hlasom poradným nebolo len na papieri. Čiže na úvod toľko a teším sa na diskusiu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2020 11:10 - 11:11 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Áno, pokiaľ sa jedná o Slovenskú televíziu a diskusné relácie v nej tam to absolútne problém nie je, veď videli sme to aj vo volebnej kampani, myslím, že to bol pán Abouč, ktorý nehovorí slovensky, tak sa mu simultánne tlmočil, jeho výstup. V prípade regionálnych televízií, ktoré vysielajú v regionálnom jazyku a diskusie ich kandidátov, ktorí sú ja vám môžem garantovať, sú všetci príslušníci tej národnostnej menšiny a spolu s moderátorom hovoria po maďarsky, tak týmto im to musíme umožniť tým, že im odoberieme povinnosť týmto regionálnym televíziám titulkovať tieto vyjadrenia a tieto relácie. Ide tu o to. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 18.9.2020 11:06 - 11:09 hod.

Juraj Gyimesi
 

Vystúpenie v rozprave 16.9.2020 14:47 - 14:48 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, v súlade, vážené dámy, vážení páni, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona, predkladám informáciu k predloženému návrhu. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedené návrhy prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní. Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.9.2020 14:44 - 14:45 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy, ktorý tu už popísal pán minister, preto sa k nemu nebudem vracať. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedené návrhy prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní. Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.9.2020 16:02 - 16:03 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi z poverenia gestorského výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny podať informáciu o prerokovaní návrhu predmetného uznesenia, je to tlač 231, vo výbore. V súlade z rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 225 z 31. augusta 2020 výbor prerokoval návrh uznesenia na svojej 10. schôdzi dnes 2. septembra 2020. Výbor prijal uznesenie č. 30, v ktorom vyjadril súhlas s návrhom uznesenia a odporúča Národnej rade toto vyhlásenie schváliť.
Pán predsedajúci, dal by som informáciu aj o, o druhej...

Pellegrini Peter, podpredseda NR SR
Nech sa páči, pán spravodajca.

Gyimesi, Juraj, poslanec NR SR
... o druhej tlači 211, že v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 201 z 31. augusta 2020 výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny prerokoval návrh vyhlásenia na svojej 10. schôdzi dnes 2. septembra 2020 a výbor neprijal platné uznesenie, nakoľko za predložený návrh uznesenia nehlasovala potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2020 3:11 - 3:12 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Pridám sa k mojim predrečníkom, tiež y som chcel zareagovať tým istým spôsobom, že asi je už štvrť na štyri a SMER-u dochádzajú argumenty keď používajú argumenty nejakej pani, ktorá tu nie je a ktorá by tu silou mocou chcela byť za výdatnej pomoci médií. Pán Taraba ja s vami súhlasím fakt pokiaľ ide o vaše vyjadrenia v tej prvej časti týkajúce sa rodiny, týkajúce sa tradičnej rodiny a týkajúce sa konzervatívneho zamerania hnutia OĽANO alebo aspoň tej väčšej časti hnutia OĽANO. Nesúhlasím však s tým, žeby táto kauza mala akýmkoľvek spôsobom mať dosah na tie veci a na tie argumenty alebo na tie fakt je už skoro ráno už som aj ja unavený na tie hodnoty, ktoré mi tu chceme zastávať, a ktoré chceme presadzovať. Takže, prvou, s prvou časťou súhlasím,s druhou nie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2020 0:39 - 0:40 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán kolega. Ja viem, že vy máte dnes oslavu Matovičovej diplomovky, ale v tejto súvislosti ma ešte napadli alebo napadla jedna vec a to všetci budeme asi súhlasiť, že Émile Zola je literát svetového významu, predstavte si, že prepadol z literatúry. Najslávnejší maďarský básnik Petöfi Sándor prepadol z maďarského jazyka. Albert Einstein prepadol z matematiky. Nechcem tým tvrdiť ešte pred tým, než ma začnete hejtovať, že Igor Matovič dosiahne týchto výšin, ale dovoľte mi jednu asociáciu, že napriek takejto diplomovej práci verím v tom, že Igor Matovič dosiahne v slovenskej politike to, čo si predsavzal, a zanechá v nej takú stopu, ako zanechali títo velikáni vo svetovej literatúre alebo v matematike. Verím v to, že Igor Matovič v slovenskej politike dosiahne minimálne toľko.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis