Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

25.9.2020 o 13:01 hod.

PhDr.

Juraj Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 25.9.2020 13:01 - 13:16 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pokiaľ ide o hazard, myslím si, že v tejto sále sa už o ňom hovorilo veľmi veľa. Ale vnímam to tak, že taký skutočný boj proti, proti hazardu a proti všetkému tomu, čo hazard spôsobuje ľuďom, začal až iniciatívou našich kolegov poslancov - Šipoša a Hattasa a všetkých tých, ktorí sa pod to podpísali svojimi pozmeňujúcimi návrhmi alebo príspevkami do diskusie.
My si musíme uvedomiť jednu vec, že tie herne, kasína, rôzne stávkové spoločnosti a iné napríklad dostihy sú strojcami ľudského nešťastia a my ako štát jednoducho nemôžme počítať s týmito príjmami a čakať ich ako mannu, pretože ako veľmi správne poznamenal pán navrhovateľ, tieto peniaze, ktoré sa nevyberú na daniach z výherných automatov, minú ľudia v spotrebe, ktoré koniec koncov tiež skončia v štátnom rozpočte, avšak tie rodiny z toho majú oveľa viac, než z toho, než sa tie, tie peniaze nahádžu do automatov.
Chcel by som však ctenú snemovňu upozorniť aj na jednu ďalšiu vec. A to problematiku kvízomatov, ktorá, si myslím, je oveľa nebezpečnejšia ako tie registrované herne, registrované automaty, ktoré má štát pod kontrolou, a môže si ich odkontrolovať kedykoľvek. Ja som veľmi rád, že túto tému otvoril pán predseda Národnej rady vo svojom, vo svojom prejave, keď sme otvárali v prvom čítaní návrh tohto zákona, a ja by som si dovolil trošku viac precizovať alebo priblížiť túto problematiku a to spôsobom tým, že akým, že ako vedia tieto, tieto spoločnosti, prípadne títo kvázi podnikatelia oklamať štát, oklamať ľudí a obísť celý systém, ktorý, ktorý reguluje tento hazard.
Kvízomaty sa tvária, ako keby boli nevýhernými hracími automatmi spoločností, ktoré tieto kvízomaty umiestňujú. Disponujú znaleckým posudkom, ktorý tvrdí, že to nie je hazardný prístroj, a s týmto operujú, s týmto znaleckým posudkom sa bránia pri akejkoľvek kontrole, ktorá príde z Úradu pre reguláciu hazardných hier.
Ďalším takýmto spôsobom, akým sa bránia tomu, aby tieto prístroje boli pomenované pravým menom, je ten, že ich jednoducho chemickými kotvami priskrutkujú k zemi a príslušníci alebo zamestnanci úradu jednoducho nemajú možnosť tieto prístroje odobrať, pretože vraj tým spôsobujú škodu a čelia potom nepríjemným otázkam, prípadne aj žalobám. Ja by som bol veľmi rád, ak by sme sa ešte teraz v druhom čítaní veľmi vážne zaoberali otázkou kvízomatov a osobne si myslím, že jediná možnosť, ako by sme to vedeli obísť, je tá, že by sme všetky tieto výherné aj nevýherné hracie automaty dali pod jeden klobúk a zaviedli povinnú registráciu každého jedného z nich.
Zároveň ruka v ruke s takýmto opatrením by mala ísť aj spoločná a nerozdielna zodpovednosť majiteľov budov alebo majiteľov tých priestorov, ako aj prevádzkovateľa tej hazardnej hry, prípadne majiteľa, pretože takýmto spôsobom si nebudú môcť ukazovať jeden na druhého, že to nie je moje, je to tvoje, je to tohoto, ja s tým nemám nič spoločné.
Povinná registrácia hracích automatov zároveň zabezpečí to, že štát bude presne vedieť, že koľko prístrojov má na svojom území. Bude presne vedieť to, ktorý prístroj je výherný, ktorý prístroj je nevýherný. Zároveň odbremeníme aj zamestnancov úradu od toho, aby museli tú svoju vyhľadávaciu alebo pátraciu činnosť absolvovať doslova, môžem povedať, naverímboha.
Skúsme sa, prosím vás, zamyslieť aj nad tým, či nie je vhodné prijať aj takéto opatrenie len kvôli tomu, aby sa, ak obmedzíme tieto legálne herne, aby sa nám nerozmohli tieto nelegálne herne, ktoré môžu priniesť oveľa viac neplechy, oveľa viac nešťastia než regulovaný hazard. A využijem aj príležitosť, aby som sa opýtal pána navrhovateľa, pretože ja som, poviem úprimne, nesledoval od začiatku jeho peripetie, ktoré mal s bojom proti hazardu v jeho meste, a bol by som rád, keby nás aspoň trošku oboznámil s tým, prípadne nám dal ďalšie námety, akým spôsobom by sme vedeli ešte na tomto zákone zapracovať, tak aby sme zamedzili alebo zaplátali tie potencionálne diery, ktorými by sa vedeli rôzni podvodníci prešmyknúť.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.9.2020 12:46 - 13:01 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Dovoľte mi, prosím, predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 30/2019 o hazardných hrách, je to tlač 152 vo výboroch Národnej rady. Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona. Národná rada uznesením č. 208 zo 14. júla 2020 pridelila návrh skupiny poslancov na vydanie zákona týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetu, k predmetnému návrhu zákona. K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré by som teraz prečítal:
V čl. I sa vkladajú nové body, v čl. I sa za doterajší bod 2 vkladajú nové body 3 až 5, ktoré znejú: V § 15 ods.3 sa vypúšťajú slová "pre deti a mládež".
V § 15 odseky 5 a 6 znejú: (5) "Ak tak ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením, herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 500 metrov od
a) školy; to neplatí, ak ide o odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú prax, ktorú žiak vykonáva na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania, ak sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania,
b) školského zariadenia,
c) zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
d) zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí,
e) ubytovne mládeže.
Bod (6) Vzdialenosťou sa rozumie vodorovná vzdialenosť medzi budovou, v ktorej je umiestnená herňa, a najbližšou budovou, v ktorej je umiestnená iná herňa, budovou školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí a budovou ubytovne mládeže."
Poznámka pod čiarou k odkazu 24 sa vypúšťa.
V § 33 ods. 2 sa slová "písm. c) a e) až h)" nahrádzajú slovami "písm. c) až h)".
Nový bod 5 nadobúda účinnosť 1. januára 2022, čo sa premietne do článku o účinnosti zákona.
Doterajšie novelizačné body sa primerane prečíslujú.
K čl. I k 7. bodu, v čl. I. v 7. bode... Áno? (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prepáčte, pán spravodajca, toto sú pozmeňujúce návrhy, ktoré sú v spoločnej správe. Tie nemusíte čítať, teda môžte, ale nemusíte. Oni sú v spoločnej správe. Nechám to na vás, nech sa páči, pokračujte.

Gyimesi, Juraj, poslanec NR SR
Takže potom ich nebudem čítať.
Gestorský výbor odporúča o návrhu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto:
O bodoch spoločnej správy č. 1 až 7 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu skupiny poslancov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 65 zo 16. septembra 2020.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení o rokovacom poriadku.
Ďakujem, skončil som, pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k tomuto bodu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.9.2020 16:41 - 16:44 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené dámy, vážení páni, asi sa všetci zhodneme, že situácia, v ktorej sa nachádza nielen Slovenská republika, ale aj celý svet, je mimoriadne vážna. Pandémia koronavírusu a všetky problémy, ktoré nám priniesla, sú niečím, s čím nepočítal nikto. Je to situácia, na ktorú sa podľa môjho názoru nedá ani pripraviť.
Táto vláda od prvého dňa, odkedy sa zhostila svojej úlohy, odkedy bola vymenovaná, nerobí nič iné, len bojuje. A podľa môjho názoru s touto pandémiou v rámci možností bojuje dobre. Pokiaľ ide o tie príspevky a všetky pomoci, ktoré, ktoré už táto vláda použila, respektíve ktoré už poskytla, si osobne myslím, že sú takými, na ktoré jednoducho mala. My sa nemôžme pozerať na to, že čo by sme komu ešte mohli dať, hoci keby to bolo na mne a keby sme v tom štátnom rozpočte mali toľko zdrojov, koľko by si pýtal každý jeden sektor alebo každý jeden podnikateľ, každý jeden umelec, tak si myslím, že by sme ich, tie peniaze, im dali.
Ja odmietam pohľad na túto vládu a na jej kroky tak, že to robiť nechce alebo že niekoho odmieta, prípadne na niekoho nemyslí. Robíme to, čo môžme, a to, na čo máme. A s tým súvisí aj to, ten predchádzajúci bod som sa nestihol prihlásiť s faktickou poznámkou. Samozrejme, bolo by úplne najjednoduchšie, najideálnejšie a najľahšie dať, vrátiť samosprávam všetky peniaze, o ktoré pandémiou prišli. Koniec koncov tieto peniaze idú rovno občanom, pretože samospráva je im najbližšie. Ale ja sa pýtam: Máme na to?
Pokiaľ ide o ďalšie oblasti, veď Cargo ohlasuje veľké prepúšťanie, začínajú v Čiernej nad Tisou, ktorá je hladovou dolinou už teraz. Ja neviem, čo bude, ak prepustia ďalších niekoľko sto zamestnancov, a toto je tiež jedna z oblastí, kde by štát mohol sanovať Cargo. Sanovať tie mzdy, hoci už teraz sú na 80 alebo na 60 percent.
Osobne si myslím, že ak na to štát má, a toto musí povedať ministerstvo financií, samozrejme, dajme im 75 % z óčeerky, ja s tým nemám najmenší problém. Ale pokiaľ som si všimol, tak ministerstvo financií vám dalo negatívny, negatívne stanovisko. Zároveň také isté negatívne stanovisko dalo aj k tomu vášmu predchádzajúcemu návrhu týkajúcemu sa pomoci samosprávam.
Prosím, nech nestojí táto debata na tom, že vy chcete a my nechceme. Chceme všetci, všetkým nám záleží rovnako na našich občanoch, všetkým nám záleží rovnako na našich podnikateľoch. Otázne je, že či na to všetci máme.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.9.2020 12:40 - 12:42 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem. Samozrejme, že ministerstvo vnútra sa k tomuto návrhu vyjadrilo. Vyjadrilo sa kladne. A vyjadrilo sa kladne aj k ostatným návrhom, ktoré som do tohto ustanovenia ohľadom hlavných kontrolórov navrhoval. Len, žiaľ, tieto neprešli koaličnou radou a niektorí poslanci aj z nášho klubu mali voči nim výhrady, takže som od toho odstúpil.
Napríklad som navrhoval to, aby hlavný kontrolór, pokiaľ uznesením mu je uložená povinnosť vykonať kontrolu, aby to starosta nemohol vetovať, alebo župan. To je len jeden z tých ďalších návrhov. Preto kozmetická zmena.
Ale súhlasím aj s tým, že ak im aspoň trošku pomôžeme, tak aj to pomôže celej veci. Totižto ja som sa už vyjadril veľakrát v tom zmysle, že zákon o obecnom zriadení bol prijímaný v tých porevolučných časoch, skutočne, kedy si v tej eufórii každý myslel, že všetci ťaháme za jeden povraz, no len nie je to tak. A my musíme skutočne ten zákon napísať, aj ten nový, napísať ho tak, že toto urobiť môžeš a toto nie, pretože ten príjemca, percipient, tohto zákona nie je odborník, fundovaný odborník na, na samosprávu. Samozrejme, česť výnimkám. Nehovorím o všetkých poslancoch a o všetkých starostoch.
A pokiaľ ide o vašu obavu ohľadom toho, že môže hlavný kontrolór rozprávať ku každému jednému bodu, áno, je to tak. U nás v samospráve hlavný kontrolór sa vyjadroval ku každému jednému bodu a niekedy aj viackrát a vždy mu slovo bolo udelené napriek tomu, že to v zákone nie je. Ibaže poznáme aj prípady, a ten asi najzávažnejší je z druhej najväčšej samosprávy na Slovensku, z Košického samosprávneho kraja, kde jednoducho hlavný kontrolór nemôže povedať to, čo chce ani vtedy, keď je interpelovaný. Toto je už zase druhý extrém a toto týmto vyriešime.
Čiže existujú skutočne samosprávy, kde to funguje úplne, úplne elegantne a táto zmena nemá na nich vplyv. Ale musí mať vplyv na tých, ktorí takto nekonajú. Čiže toto je hlavným dôvodom tohto predkladaného návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.9.2020 12:20 - 12:24 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Územné samosprávy na Slovensku disponujú mnoho miliónmi eur, ktorých kontrola a transparentnosť ich čerpania a používania je vo veľkej miere na pleciach hlavných kontrolórov. Je jedno, či sa jedná o obce, mestá alebo samosprávne kraje. Keď tu kolegovia hovorili o ohrozených skupinách obyvateľstva, tak ohrozenou skupinou obyvateľstva sú aj niektorí hlavní kontrolóri, česť výnimkám, samozrejme, kde to funguje výborne. Ale sú aj obce a samosprávne kraje, kde nie je samozrejmosťou to, že hlavný kontrolór môže hovoriť na zasadnutí obecného zastupiteľstva vtedy, keď sa o slovo prihlási, alebo vtedy, keď je interpelovaný poslancom.
My túto medzeru v zákone chceme zaplátať a chceme, aby došlo k faktickému naplneniu práva hlavného kontrolóra zúčastňovať sa na zasadnutí územnej samosprávy s hlasom poradným. Čiže ako sa môže zúčastňovať s hlasom poradným, keď ten hlas nedostane? Toto je jedna vec.
A druhá vec, ktorú by sme chceli zároveň vyriešiť, je aj problém pri odvolávaní hlavného kontrolóra, pretože pri súčasnej právnej úprave nie je vôbec zrejmé, že to jeho dovolanie musí byť odôvodnené. Hlavného kontrolóra možno odvolať z troch dôvodov, z troch zákonných dôvodov. Jeden je ten, ak hrubo alebo opakovane porušuje povinnosti zamestnanca, hrubo alebo opakovane porušuje povinnosti hlavného kontrolóra a v prípade, ak uvedie nepravdivé údaje v čestnom vyhlásení.
Mnohokrát sa stáva počas odvolania hlavného kontrolóra, že tieto dôvody na jeho odvolanie nie sú špecifikované, a tým pádom sa hlavný kontrolór jednak nedozvie dôvody jeho odvolania a na druhej strane je takéto uznesenie nejasné, neurčité a nezrozumiteľné. Samosprávy často pri takomto skončení pracovného pomeru hlavného kontrolóra čelia žalobám, ktoré súdy vo veľkej väčšine prípadov, čo som mal možnosť zistiť, vracajú, pretože práve z týchto dôvodov, že tieto dôvody odvolania sú nejasné, neurčité, nezrozumiteľné.
Neobstojí ani, ani dôvod, ktorý raz v jednom zo svojich rozsudkov špecifikoval Najvyšší súd, a to ten, že uznesenie nemá podobu individuálneho správneho aktu a nemá mať náležitosti. Toto je už dávno prekonané, to je prekonané aj správnym kolégiom Najvyššieho súdu a rovnaký postoj zastáva aj Generálna prokuratúra. Pretože ak uznesenie má mať náležitosti pri predaji majetku, kde musí byť určený, povedané, že komu, čo a za koľko, tak takisto by to malo byť aj pri hlavných kontrolóroch, že hlavný kontrolór musí vedieť, keďže sa jedná o jeho práva, právom chránené záujmy a povinnosti, aby vedel, z akého titulu je odvolávaný.
Čiže toto sú dve veci, ktoré by sme chceli vylepšiť.
A plne sa stotožňujem s názorom všetkých kolegov a všetkých zástupcov odbornej obce, ktorá hovorí, že takéto kozmetické zmeny by mali byť súčasťou jedného vyššieho alebo celkového plánu na reformu verejnej správy, reformu územnej samosprávy a aj samotnú reformu zákona o obecnom zriadení a zákona o samosprávnych krajoch. Ibaže podľa môjho názoru je to tak dlhá téma, že prejde ešte veľa času, kým to vôbec pretavíme do reálnych výsledkov, do reálnej, reálneho návrhu novely týchto dvoch zákonov, a dovtedy, kým to neprejde alebo kým to nebude predložené, považujem za dôležité, aby hlavní kontrolóri nemali na svojich ústach náhubok a ich právo zúčastňovať sa zasadnutia obecného zastupiteľstva s hlasom poradným nebolo len na papieri.
Čiže na úvod toľko a teším sa na diskusiu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2020 11:10 - 11:11 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Áno, pokiaľ sa jedná o Slovenskú televíziu a diskusné relácie v nej, tam to absolútne problém nie je, veď videli sme to aj vo volebnej kampani, myslím, že to bol pán Agócs, ktorý nehovorí slovensky, tak sa mu simultánne tlmočil jeho výstup.
V prípade regionálnych televízií, ktoré vysielajú v regionálnom jazyku a diskusie ich kandidátov, ktorí sú, ja vám môžem garantovať, sú všetci príslušníci tej národnostnej menšiny a spolu s moderátorom hovoria po maďarsky, tak týmto mu to musíme umožniť tým, že im odoberieme povinnosť, týmto regionálnym televíziám, titulkovať tieto vyjadrenia a tieto relácie. Ide tu o to.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 18.9.2020 11:06 - 11:09 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, aby nedošlo k omylu, ja tento zákon, samozrejme, podporujem a som rád, že takýto zákon do Národnej rady prišiel. Podporujem myšlienku, podporujem filozofiu tohto zákona a považujem ho za veľmi otvorený a považujem ho za taký, ktorý umožní tým kandidátom skutočne sa predstaviť svojim voličom, lepšie predstaviť svoje vízie a predstaviť aj svoje nápady a prezentovať sa.
Avšak, ako to už vo veľkej väčšine prípadov návrhov zákonov býva, tento zákon absolútne nemyslí znovu na príslušníkov národnostných menšín. My máme množstvo regionálnych televízií, ktoré jednoducho nemôžu vysielať tak, ako by vysielať mohli, ako by vysielať chceli, čiže v jazyku národnostných menšín, kvôli tomu, že zákon o štátnom jazyku to jednoducho nedovoľuje. Zákon o štátnom jazyku hovorí to, že každé jedno vysielanie, ktoré je v inom jazyku, zákon o štátnom jazyku nepoužíva slová jazyk národnostných menšín, ale iný jazyk, tým nerozlišuje, či sa jedná o jazyk iránsky, anglický, maďarský alebo jazyk akejkoľvek autochtónnej národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku.
Považujem za veľmi dôležité, ak chceme skutočne umožniť obyvateľom alebo kandidátom patriacim k národnostným menšinám, takým, ktorí kandidujú v obciach a mestách, ktoré majú regionálnu televíziu, kde žije 80 a viac percent príslušníkov tej národnostnej menšiny, aby v diskusných reláciách mohli hovoriť svojím jazykom, pretože dnes to nie je možné a nevyrieši to ani táto novela tohto zákona, pretože nie je možné simultánne titulkovať diskusie, moderované diskusie týchto kandidátov.
Pokiaľ ide o reklamné spoty, tak tie, samozrejme, sa otitulkovať dajú bez akýchkoľvek problémov, prípadne ten istý volebný spot môže kandidát povedať v jazyku národnostnej menšiny a zároveň v jazyku slovenskom, čiže naplní literu zákona.
Problém však vidím v diskusiách, ktoré, asi sa všetci zhodneme v tom, že práve tieto diskusie sú tie, ktoré vedia najviac pomôcť a aj najviac ublížiť kandidátom a vedia urobiť ten najlepší obraz o kvalitách jednotlivých kandidátov, tak práve tieto my nebudeme vedieť vysielať v jazyku národnostnej menšiny, nebudú sa vedieť vyjadriť v jazyku, ktorému najviac rozumejú a ktorým hovoria najlepšie.
Čiže ja by som chcel ctenú snemovňu poprosiť o to, že ak príde návrh veľmi jednoduchý do Národnej rady, ktorý bude novelizovať jazyk o štátnom jazyku s tým, aby vypadlo titulkovanie v jazykoch národnostných menšín, aby takýto zákon podporili, pretože si myslím, že Slovenská republika už dospela a je dospelá k tomu, aby takýto návrh podporili a umožnili aj týmto kandidátom rozprávať jazykom, ktorému najlepšie rozumejú.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.9.2020 14:47 - 14:48 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, v súlade; vážené dámy, vážení páni, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedené návrhy prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.9.2020 14:44 - 14:45 hod.

Juraj Gyimesi
 

Vystúpenie v rozprave 2.9.2020 16:02 - 16:03 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi z poverenia gestorského výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny podať informáciu o prerokovaní návrhu predmetného uznesenia, je to tlač 231, vo výbore. V súlade z rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 225 z 31. augusta 2020 výbor prerokoval návrh uznesenia na svojej 10. schôdzi dnes 2. septembra 2020. Výbor prijal uznesenie č. 30, v ktorom vyjadril súhlas s návrhom uznesenia a odporúča Národnej rade toto vyhlásenie schváliť.
Pán predsedajúci, dal by som informáciu aj o, o druhej...

Pellegrini Peter, podpredseda NR SR
Nech sa páči, pán spravodajca.

Gyimesi, Juraj, poslanec NR SR
... o druhej tlači 211, že v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 201 z 31. augusta 2020 výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny prerokoval návrh vyhlásenia na svojej 10. schôdzi dnes 2. septembra 2020 a výbor neprijal platné uznesenie, nakoľko za predložený návrh uznesenia nehlasovala potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis