Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.3.2022 o 11:46 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.3.2022 11:46 - 11:47 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani podpredsedníčka vlády, pani ministerka, kolegovia, kolegyne, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 950). Návrh zákona prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.3.2022 11:39 - 11:40 hod.

Vašečka Richard
Ďakujem za slovo. Poprosím členov výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, aby sme sa zišli o 12.05 hod. v miestnosti výboru. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.3.2022 11:39 - 11:39 hod.

Krúpa Juraj
Ďakujem, kolegyne, kolegovia, len chcem pripomenúť, že dnes o 12.45 hod. bude gestorský výbor branno-bezpečnostný teda rokovanie branno-bezpečnostného výboru ako gestorský výboru k lex Ukrajina 2. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.3.2022 9:54 - 9:56 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Nezvyknem počúvať vaše prednesy, ale zhodou všetkých okolností som bol v pléne, keď ste rozprávali tieto vaše hlúposti, a ja sa chcem opýtať, že či toto vôbec myslíte vážne, čo ste tu teraz povedali, pretože vy sa tu hrdíte a bijete do hrude, akí ste veľkí Slováci a ako si vážite Ústavu Slovenskej republiky, tú ústavu, ktorú absolútne nepoznáte, pretože poslanec hlasuje voľne, slobodne podľa svojho svedomia a presvedčenia, čo mu teraz idete, samozrejme, popierať.
Ale ja si osobne myslím, že oživujete túto dávno zabudnutú a prachom zapadnutú tému len z toho titulu, že vám tak strašne klesli preferencie, že viete, že toto je vaše úplne posledné volebné obdobie, keď sa pozeráte na parlament zvnútra. A ja vám chcem povedať, že vám toto nepomôže ani všetky tie sprostosti, ktoré ste doteraz narozprávali, pretože jednoducho ste v politike podľa môjho názoru po roku 2024 najneskôr skončili.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 22.3.2022 9:25 - 9:25 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 911 z 31. januára 2022 pridelil predmetnú informáciu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru. Vláda predkladá informáciu na základe § 4 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, a to v polročných intervaloch. V II. polroku bolo vydaných desať aproximačných nariadení vlády a je predpoklad, že v I. polroku 2022 bude prijatých päť návrhov aproximačných nariadení vlády.
Ústavnoprávny výbor prerokoval uvedenú informáciu na svojej 112. schôdzi 10. marca 2022 a uznesením č. 470 odporúča Národnej rade vziať ju na vedomie.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.3.2022 9:22 - 9:24 hod.

Pollák Peter
Ďakujem pekne. Poprosím, hlasovanie dnes na 11.00 hod. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.3.2022 9:22 - 9:24 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, z poverenia gestorského výboru predkladám spoločnú správu výboru o prerokovaní predmetného návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní.
Národná rada svojím uznesením č. 1239 pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorskému výboru. Všetky určené výbory návrh prerokovali a zhodne odporúčali schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanoviská.
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré vyplynuli z uznesení určených výborov sú uvedené v časti IV spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o pripomienkach uvedených v spoločnej správe hlasovať nasledovne: spoločne o bodoch 1 a 3 až 7 spoločne s odporúčaním schváliť, osobitne o bode 2 s odporúčaním neschváliť.
Na základe rokovania výborov a rozpravy v gestorskom výbore gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 22.3.2022 9:12 - 9:13 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážená podpredsedníčka vlády, pani ministerka, kolegovia, kolegyne, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 938 z 18. marca 2022 pridelil výboru pre hospodárske záležitosti návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 949) s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Predseda výboru zvolal schôdzu výboru k návrhu na skrátené legislatívne konanie na dnešný deň, 22. marca 2022.
Výbor pre hospodárske záležitosti o návrhu nerokoval, nakoľko nebol uznášaniaschopný. Predseda výboru ma poveril, aby som predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený predseda... pán predsedajúci, dajte, prosím, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

18.3.2022 10:55 - 11:10 hod.

Dobeš Peter
Ďakujem, pán predsedajúci, navrhujem hlasovanie na stredu o jedenástej.
Skryt prepis
 

18.3.2022 10:55 - 11:10 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Takže ešte raz. Nie som rád, že sa to zvrhlo iba na Žehru, pretože môj zákon momentálne tento problém nerieši. Áno, momentálne ho neriešim, ale nehovorím o tom, že ak plénum bude chcieť, nech sa páči, môže prísť.
Feckov zákon hovorí o tom, že sprísňujeme ešte podmienky na to, aby sa mohlo niečo odčleniť. A za všetky kritériá, ktoré sú v súčasnosti v platnom zákone 369/1990, plne stojím, to znamená, aj tých 3-tisíc obyvateľov, ktoré sú tam a ďalšie. A tí, čo ste neboli na rozprave, tak berte na vedomie, že iba sprísňujem a snažím sa krivdu socializmu v tých obciach, ktoré sa nemohli odčleniť v 90. rokoch, lebo to nestihli, odčiniť tým, že budú mať možnosť v referende, ktoré bude iba v tej nespokojnej časti, lebo tak ja vnímam demokraciu, si budú môcť odčleniť obec, ktorá už mala svoje historické korene a mala svoju históriu. Nebude sa vznikať žiadne nové územie, takže v takomto duchu sme to aj teraz v rozprave, viacerí ste tu neboli, sme to rozoberali. Takže chcem veriť, že vaše svedomie nebude mať dôvod zahlasovať proti, pretože musíme krivdy socializmu odstraňovať aj v terajšej demokracii.
Ďakujem. Takže žime tak, aby sme, aby bolo aj chleba, aj neba. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis