Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

24.5.2022 o 11:35 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 24.5.2022 11:35 - 11:45 hod.

Vetrák Milan
(Vymazať okienko.)
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.5.2022 11:24 - 11:34 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vzhľadom na to, že som len v ústnej rozprave a mám desať minút, tak sa sústredím na to, aby som odôvodnil pozmeňujúce návrhy, ktoré potom následne prečítam. Pár slov aj navyše len veľmi krátko.
Diskusia, ktorá sa týkala mediálnych zákonov, či už ide o tento konkrétny zákon alebo aj ten čo bude nasledovať, zákon o publikáciách, teda bývalý tlačový zákon, bola pomerne rozsiahla. Trvala niekoľko týždňov. Riešili sa naozaj rôzne
===== ... Pár slov aj navyše, len veľmi krátko.
Diskusia, ktorá sa týkala mediálnych zákonov, či už ide o tento konkrétny zákon alebo aj ten čo bude nasledovať, zákon o publikáciách, teda bývalý tlačový zákon, bola pomerne rozsiahla, trvala niekoľko týždňov. Riešili sa naozaj rôzne témy. Nakoniec sami to vidíte na pozmeňujúcich návrhoch, ktoré sú podávané, nehovoriac o tom, aká pomerne rozsiahla je spoločná správa k obom zákonom. Čiže nedá sa povedať, že by pani ministerka nebola ochotná či už ustúpiť alebo hľadať kompromis alebo hľadať to najvhodnejšie riešenie. Naozaj sa to dá prirovnať k ostatným alebo k reformám, reorganizáciám, ktoré sme toto volebné obdobie robili, či išlo o súdy, nemocnice a národné parky a podobne. Naozaj boli tie rokovania niekedy pomerne náročné a svojim spôsobom ešte aj stále prebiehajú, lebo neboli prečítané všetky pozmeňujúce návrhy. Takže robíme všetko preto, aby sme aj mediálnu oblasť dostali na kvalitatívne vyššiu úroveň ako tomu bolo doteraz. Už len to, že povedzme pri printových médiách riešime aj ich elektronickú verziu, nechcem sa tomu dlho venovať, lebo to je ten ďalší zákon, je samo o sebe po mnohých rokoch veľký posun vpred. Vzhľadom na to, že sme rokovali veľmi dlho, rokovali sme niekoľko týždňov, tak sa pôvodné termíny, ktoré boli v návrhu zákona stanovené na skorší termín sa posunuli, alebo je ich potrebné posunúť a to bude predmetom toho môjho prvého pozmeňujúceho návrhu, ktorý je šestnásť bodový, ale prevažná väčšina, v zásade dá sa povedať, že z tých šestnástich bodov pätnásť je výlučne o tom, že sa budú posúvať termíny, ktoré boli stanovené skôr, že sa budú zreálňovať, budeme ich posúvať tak, aby to zodpovedalo času kedy schvaľujeme tento návrh zákona. Je tam jedna výnimka je to bod 12, kde sa rieši otázka aby, alebo kde sa zohľadňuje skutočnosť, že deti buď vzhľadom na nízky vek nevedia čítať ešte vôbec alebo nie dostatočne rýchlo na to, aby dokázali plnohodnotne sledovať titulkované vysielanie. Práve preto by nemala byť pri detských programoch stanovená spoločná kvóta pre programy sprevádzané titulkami a programy tlmočené do slovenského posunkového jazyka nepočujúcich a vo slovenskom posunkovom jazyku nepočujúcich. Zároveň sa navrhuje skrátiť prechodné obdobie počas ktorého je verejnoprávny vysielateľ povinný zabezpečovať multimodálny prístup v nižšom podiele ako je podiel ustanovený v § 55 návrhu zákona. Čiže toto je jediná vecná úprava v tom prvom pozmeňujúcom návrhu, inak sú to v zásade z tých 16-tich bolo tých 15, kde o posune termínov.
Potom budem predkladať ešte jeden pozmeňujúci návrh, ktorý už rieši viaceré problematiky aj vecne, že nie je to taký legislatívno-technický ako je ten prvý. V princípe sa, v princípe sa riešia dve témy. Prvou, prvou sú komunitné médiá a druhou je spôsob ako uplatňovať právo na vyjadrenie. To je osobitná časť zákona, ktorá, ktorá rieši otázky, ak dôjde k nepravdivému vyjadreniu v médiách. Čiže začnem tými komunitnými médiami.
Viacerí z vás máte skúsenosti, najmä tí, ktorí ste komunálni poslanci alebo teda starostovia, primátori, že na komunálnej úrovni fungujú lokálne a regionálne rozhlasové a televízne alebo prevádzkovatelia rozhlasového a televízneho vysielania s tým, že títo prevádzkovatelia majú často podobu obchodných spoločností. V tomto zákone sa zavádza pojem komunitných vysielateľov alebo komunitného vysielania, ktoré je postavené na trochu inom princípe, na princípe neziskovosti, na princípe takom, že sa poskytuje to vysielanie prevažne pre danú lokálnu alebo regionálnu, hlavne lokálnu komunitu s tým, aby sa trocha aj posilňoval taký, nazveme to, že lokálpatriotizmus. Jednoducho, aby sme dostali aj oblasť a oblasť komunálnych médií a komunitných médií, aby sme ich zregulovali spôsobom, že môžu dostávať potom aj určitú formu podpory, pokiaľ dodržia podmienky, ktoré sú stanovené zákonom. Ja by som v tejto chvíli k tomu len spresnil, že aj tie lokálne a regionálne rozhlasové, rozhlasoví prevádzkovatelia, ktorí dnes majú formu obchodnej spoločnosti a chceli by sa stať komunitným médiom, lebo mne to, priznám sa, na začiatku nebolo jasné, potom sme si to s ministerstvom vysvetlili, budú môcť byť komunitnými vysielateľmi v prípade, že teda dôjde k zmene, ktorá sa aj zaznamená v obchodnom registri, že ich podnikanie neslúži na účely dosiahnutia zisku. Čiže nebudú musieť robiť transformáciu na neziskové organizácie alebo podobné subjekty, ale budú môcť zostať aj v tej právnej forme v akej podnikajú dnes, ale budú musieť naplniť tú podmienku, že neslúžia na účely dosahovania zisku. Čiže nestane sa nám to, čoho som sa ja pôvodne obával, že by tieto lokálne rozhlasové a televízni vysielatelia nejakým spôsobom zanikli alebo mali by problém sa stať komunitnými médiami, lebo v podstate oni tými komunitnými médiami boli aj doteraz, len nemali tú formu, ktorú sa už bude po novom vyžadovať v zmysle mediálneho zákona.
Rovnako pri komunitných médiách sme riešili aj otázku práva na vyjadrenie a ďalších povinností, ktoré vyplývajú zo zákona s tým, že bude platiť aj pre komunitné média, že v prípade, že či už zámerne alebo nechtiac uverejnia nejakú nepravdivú informáciu, tak budú podliehať režimu tých opravných prostriedkov, v tomto prípade práva na vyjadrenie, ktoré platí aj pre iné médiá.
K tomu samotnému mechanizmu ako riešiť situáciu kedy média uverejnia nepravdivý alebo doteraz aj pravdu skresľujúci údaj alebo informáciu je to pomerne citlivá téma. Dá sa to uchopiť viacerými spôsobmi. Osobitne citlivá je téma, ktorá sa týka priznania tohto práva verejným funkcionárom. Nediskutujeme to tu prvýkrát v tejto sále, ani v parlamente. Ja som síce nový poslanec a pamätám si z minulosti, že táto téma u bola pomerne široko diskutovaná. Nakoniec aj viaceré politické strany sa toho dotkli vo svojich volebných programoch. Máme niečo uvedené aj v programovom vyhlásení vlády aj pokiaľ ide o mediálny zákon ako taký, ale aj jednotlivé jeho súčasti. Dá sa to v podstate uchopiť viacerými spôsobmi. Nie je na to jednotný názor. Myslím si, že ani v tejto sále pri verejných funkcionároch by v podstate sa to mohlo riešiť tak, že nie je im priznané nič. Mohli mať priznané právo na opravu, mohli mať priznané právo na vyjadrenie povedzme len k skutkovým tvrdeniam, mohli mať priznané právo na vyjadrenie aj k hodnotiacim úsudkom. Dokonca, keď som rokoval s Ministerstvom kultúry, tak sme so štátnym tajomníkom ešte sa nám podarilo vymyslieť taký mechanizmus práva na opravu takú v rozšírenej forme. Čiže naozaj nebola to, nebola to ľahká diskusia. Je to pomerne náročná téma. Ja v pozmeňujúcom návrhu, ktorý prednesiem, budem hovoriť o práve na vyjadrenie iba k skutkovým tvrdeniam aj pre verejných funkcionárov aj kvôli tomu, že si myslím, že ten koncept s ktorým prišla pani ministerka a teraz môžme si odmyslieť verejných funkcionárov s ktorým prišla vo vzťahu aj k bežným ľuďom, že by nemalo, nemali by sa, nemalo by sa to vyjadrenie týkať hodnotiacich úsudkov si myslím, že je správna, pretože ak by sa, ak by dochádzalo k zneužívaniu tohto práva na vyjadrenie, tak by naozaj potom tie vyjadrenia mohli byť iba o tých hodnotiacich úsudkoch, čo by jednak neprimerane zaťažovalo médiá a jednak by to ani neplnilo účel, lebo pokiaľ či už o bežnom človeku alebo o verejnom funkcionárovi sa povie skutkové tvrdenie nesprávne, tak si myslím, že inteligentný čitateľ, keď sa mu dá na pravú mieru to skutkové tvrdenie tak pochopí, že všetky tie hodnotiace úsudky, ktoré boli popri tom povedané neboli na mieste a netreba to, podľa mňa, riešiť tým, že budeme v médiách čítať to, že ako novinár niečo prestrelil a potom by mu politik za to nadával naspäť, že takto by to, podľa mňa, nemalo fungovať. Aj keď v iných krajinách to funguje tak isto rôzne. Čiže ja plne rešpektujem to, že každý na toto môže mať iný názor. Ten kompromis alebo konsenzus sa vôbec nehľadá ľahko. Tým, že pani ministerka nastavila iba vyjadrenia k skutkovým tvrdeniam, tak sme to rozšírili aj na verejných funkcionárov v tomto konkrétnom pozmeňováku. Takže idem čítať pozmeňujúce návrhy...(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Na pána poslanca Vetráka bude reagovať s faktickou poznámkou pán poslanec Podmanický.

Vetrák, Milan, poslanec NR SR
Ešte prečítam ...

Kollár, Boris, predseda NR SR
Aha, prepáčte. Nech sa páči, pán poslanec.

Vetrák, Milan, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. No akurát mi to tak vyšlo, že som to odôvodnenie tých pozmeňujúcich návrhov povedal v rámci desiatich minút. Čiže teraz, kolegovia, neviem, či to vôbec stihnem do tej obednej prestávky, lebo sú to pomerne rozsiahle pozmeňujúce návrhy, ale uvidíme.
Tak pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka k vládnemu návrhu zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách). Je to tlač 762.
Vládny návrh zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) sa mení a dopĺňa takto:
Bod 1. V Čl. I v § 58 ods. 3 sa slová "1. januárom 2022" nahrádzajú slovami "31. májom 2022".
Bod 2. V Čl. I v § 228 ods. 1, ods. 3 až 8, § 231 ods. 1 až ods. 4, § 232 ods. 1 a 2, § 235, § 236 ods. 1, § 237 ods. 1 a § 238 ods. 1 sa slová "účinných do 31. decembra 2021" nahrádzajú slovami "účinných do 30. mája 2022".
V Čl. I v § 228 ods. 2 sa slová "od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022" nahrádzajú slovami "od 31. mája 2022 do 30. júna 2023".
V Čl. I v § 228 ods. 4 sa slová "skončí 31. decembra 2021" nahrádzajú slovami "skončí 31. mája 2022".
Bod 5. V Čl. I v § 229, § 232 ods. 2, § 236 ods. 2, § 238 ods. 2, § 240 ods. 1 a 2 a § 241 ods. 1 a 2 sa slová "od 1. januára 2022" nahrádzajú slovami "od 31. mája 2022".
V Čl. I v § 230 a § 236 ods. 3 sa slová "k 1. januáru 2022" nahrádzajú slovami "k 31. máju 2022" a v § 230 sa slová "do 30. júna 2022" nahrádzajú slovami "do 31. decembra 2022".
V Čl. I v § 231 ods. 2 sa slová "k 31. decembru 2021" nahrádzajú slovami "k 31. máju 2022".
V Čl. I v § 231 ods. 3 sa slová "31. decembra 2021" nahrádzajú slovami "31. mája 2022".
Bod 9. V Čl. I v § 234 ods. 1 až 3 a § 235 sa slová "pred 1. januárom 2022" nahrádzajú slovami "pred 31. májom 2022".
Bod 10. V Čl. I v § 234 ods. 1 až 3, § 236 ods. 2, § 237 ods. 2 a § 238 ods. 2 sa slová "k 31. decembru 2021" nahrádzajú slovami "k 30. máju 2022".
Bod 11. V Čl. I v § 239 ods. 1 sa slová "od 1. januára 2022 do 30. septembra 2022" nahrádzajú slovami "od 31. mája 2022 do 31. decembra 2022".
Bod 12. V Čl. I v § 239 ods. 5 sa v úvodnej vete slová "od 1. januára 2022 do 31. decembra 2030" nahrádzajú slovami "od 31. mája 2022 do 31. decembra 2026" a písmeno a) znie: "a) najmenej 25 % všetkých vysielaných spravodajských programov a publicistických programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, tlmočených do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku, najmenej 15% všetkých vysielaných detských programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím a najmenej 15% všetkých vysielaných detských programov tlmočených do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku, ".
Bod 13. V Čl. VI bode 8 sa v nadpise § 27a a v § 27a písm. a) slová "1. januára 2022" nahrádzajú slovami "31. mája 2022".
Bod 14. V Čl. IX bode 22 v § 43d sa v nadpise a v odsekoch 2 a 4 slová "1. január 2022" vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami "31. máj 2022" v príslušnom gramatickom tvare.
Bod 15. V Čl. IX bode 22 v § 43d ods. 3 a 4 sa slová "31. decembra 2021" nahrádzajú slovami "30. mája 2022".
No a bod 16 v Čl....
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.5.2022 11:24 - 11:34 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vzhľadom na to, že som len v ústnej rozprave a mám desať minút, tak sa sústredím na to, aby som odôvodnil pozmeňujúce návrhy, ktoré potom následne prečítam. Pár slov aj navyše len veľmi krátko.
Diskusia, ktorá sa týkala mediálnych zákonov, či už ide o tento konkrétny zákon alebo aj ten čo bude nasledovať, zákon o publikáciách, teda bývalý tlačový zákon, bola pomerne rozsiahla. Trvala niekoľko týždňov. Riešili sa naozaj rôzne
===== ... Pár slov aj navyše, len veľmi krátko.
Diskusia, ktorá sa týkala mediálnych zákonov, či už ide o tento konkrétny zákon alebo aj ten čo bude nasledovať, zákon o publikáciách, teda bývalý tlačový zákon, bola pomerne rozsiahla, trvala niekoľko týždňov. Riešili sa naozaj rôzne témy. Nakoniec sami to vidíte na pozmeňujúcich návrhoch, ktoré sú podávané, nehovoriac o tom, aká pomerne rozsiahla je spoločná správa k obom zákonom. Čiže nedá sa povedať, že by pani ministerka nebola ochotná či už ustúpiť alebo hľadať kompromis alebo hľadať to najvhodnejšie riešenie. Naozaj sa to dá prirovnať k ostatným alebo k reformám, reorganizáciám, ktoré sme toto volebné obdobie robili, či išlo o súdy, nemocnice a národné parky a podobne. Naozaj boli tie rokovania niekedy pomerne náročné a svojim spôsobom ešte aj stále prebiehajú, lebo neboli prečítané všetky pozmeňujúce návrhy. Takže robíme všetko preto, aby sme aj mediálnu oblasť dostali na kvalitatívne vyššiu úroveň ako tomu bolo doteraz. Už len to, že povedzme pri printových médiách riešime aj ich elektronickú verziu, nechcem sa tomu dlho venovať, lebo to je ten ďalší zákon, je samo o sebe po mnohých rokoch veľký posun vpred. Vzhľadom na to, že sme rokovali veľmi dlho, rokovali sme niekoľko týždňov, tak sa pôvodné termíny, ktoré boli v návrhu zákona stanovené na skorší termín sa posunuli, alebo je ich potrebné posunúť a to bude predmetom toho môjho prvého pozmeňujúceho návrhu, ktorý je šestnásť bodový, ale prevažná väčšina, v zásade dá sa povedať, že z tých šestnástich bodov pätnásť je výlučne o tom, že sa budú posúvať termíny, ktoré boli stanovené skôr, že sa budú zreálňovať, budeme ich posúvať tak, aby to zodpovedalo času kedy schvaľujeme tento návrh zákona. Je tam jedna výnimka je to bod 12, kde sa rieši otázka aby, alebo kde sa zohľadňuje skutočnosť, že deti buď vzhľadom na nízky vek nevedia čítať ešte vôbec alebo nie dostatočne rýchlo na to, aby dokázali plnohodnotne sledovať titulkované vysielanie. Práve preto by nemala byť pri detských programoch stanovená spoločná kvóta pre programy sprevádzané titulkami a programy tlmočené do slovenského posunkového jazyka nepočujúcich a vo slovenskom posunkovom jazyku nepočujúcich. Zároveň sa navrhuje skrátiť prechodné obdobie počas ktorého je verejnoprávny vysielateľ povinný zabezpečovať multimodálny prístup v nižšom podiele ako je podiel ustanovený v § 55 návrhu zákona. Čiže toto je jediná vecná úprava v tom prvom pozmeňujúcom návrhu, inak sú to v zásade z tých 16-tich bolo tých 15, kde o posune termínov.
Potom budem predkladať ešte jeden pozmeňujúci návrh, ktorý už rieši viaceré problematiky aj vecne, že nie je to taký legislatívno-technický ako je ten prvý. V princípe sa, v princípe sa riešia dve témy. Prvou, prvou sú komunitné médiá a druhou je spôsob ako uplatňovať právo na vyjadrenie. To je osobitná časť zákona, ktorá, ktorá rieši otázky, ak dôjde k nepravdivému vyjadreniu v médiách. Čiže začnem tými komunitnými médiami.
Viacerí z vás máte skúsenosti, najmä tí, ktorí ste komunálni poslanci alebo teda starostovia, primátori, že na komunálnej úrovni fungujú lokálne a regionálne rozhlasové a televízne alebo prevádzkovatelia rozhlasového a televízneho vysielania s tým, že títo prevádzkovatelia majú často podobu obchodných spoločností. V tomto zákone sa zavádza pojem komunitných vysielateľov alebo komunitného vysielania, ktoré je postavené na trochu inom princípe, na princípe neziskovosti, na princípe takom, že sa poskytuje to vysielanie prevažne pre danú lokálnu alebo regionálnu, hlavne lokálnu komunitu s tým, aby sa trocha aj posilňoval taký, nazveme to, že lokálpatriotizmus. Jednoducho, aby sme dostali aj oblasť a oblasť komunálnych médií a komunitných médií, aby sme ich zregulovali spôsobom, že môžu dostávať potom aj určitú formu podpory, pokiaľ dodržia podmienky, ktoré sú stanovené zákonom. Ja by som v tejto chvíli k tomu len spresnil, že aj tie lokálne a regionálne rozhlasové, rozhlasoví prevádzkovatelia, ktorí dnes majú formu obchodnej spoločnosti a chceli by sa stať komunitným médiom, lebo mne to, priznám sa, na začiatku nebolo jasné, potom sme si to s ministerstvom vysvetlili, budú môcť byť komunitnými vysielateľmi v prípade, že teda dôjde k zmene, ktorá sa aj zaznamená v obchodnom registri, že ich podnikanie neslúži na účely dosiahnutia zisku. Čiže nebudú musieť robiť transformáciu na neziskové organizácie alebo podobné subjekty, ale budú môcť zostať aj v tej právnej forme v akej podnikajú dnes, ale budú musieť naplniť tú podmienku, že neslúžia na účely dosahovania zisku. Čiže nestane sa nám to, čoho som sa ja pôvodne obával, že by tieto lokálne rozhlasové a televízni vysielatelia nejakým spôsobom zanikli alebo mali by problém sa stať komunitnými médiami, lebo v podstate oni tými komunitnými médiami boli aj doteraz, len nemali tú formu, ktorú sa už bude po novom vyžadovať v zmysle mediálneho zákona.
Rovnako pri komunitných médiách sme riešili aj otázku práva na vyjadrenie a ďalších povinností, ktoré vyplývajú zo zákona s tým, že bude platiť aj pre komunitné média, že v prípade, že či už zámerne alebo nechtiac uverejnia nejakú nepravdivú informáciu, tak budú podliehať režimu tých opravných prostriedkov, v tomto prípade práva na vyjadrenie, ktoré platí aj pre iné médiá.
K tomu samotnému mechanizmu ako riešiť situáciu kedy média uverejnia nepravdivý alebo doteraz aj pravdu skresľujúci údaj alebo informáciu je to pomerne citlivá téma. Dá sa to uchopiť viacerými spôsobmi. Osobitne citlivá je téma, ktorá sa týka priznania tohto práva verejným funkcionárom. Nediskutujeme to tu prvýkrát v tejto sále, ani v parlamente. Ja som síce nový poslanec a pamätám si z minulosti, že táto téma u bola pomerne široko diskutovaná. Nakoniec aj viaceré politické strany sa toho dotkli vo svojich volebných programoch. Máme niečo uvedené aj v programovom vyhlásení vlády aj pokiaľ ide o mediálny zákon ako taký, ale aj jednotlivé jeho súčasti. Dá sa to v podstate uchopiť viacerými spôsobmi. Nie je na to jednotný názor. Myslím si, že ani v tejto sále pri verejných funkcionároch by v podstate sa to mohlo riešiť tak, že nie je im priznané nič. Mohli mať priznané právo na opravu, mohli mať priznané právo na vyjadrenie povedzme len k skutkovým tvrdeniam, mohli mať priznané právo na vyjadrenie aj k hodnotiacim úsudkom. Dokonca, keď som rokoval s Ministerstvom kultúry, tak sme so štátnym tajomníkom ešte sa nám podarilo vymyslieť taký mechanizmus práva na opravu takú v rozšírenej forme. Čiže naozaj nebola to, nebola to ľahká diskusia. Je to pomerne náročná téma. Ja v pozmeňujúcom návrhu, ktorý prednesiem, budem hovoriť o práve na vyjadrenie iba k skutkovým tvrdeniam aj pre verejných funkcionárov aj kvôli tomu, že si myslím, že ten koncept s ktorým prišla pani ministerka a teraz môžme si odmyslieť verejných funkcionárov s ktorým prišla vo vzťahu aj k bežným ľuďom, že by nemalo, nemali by sa, nemalo by sa to vyjadrenie týkať hodnotiacich úsudkov si myslím, že je správna, pretože ak by sa, ak by dochádzalo k zneužívaniu tohto práva na vyjadrenie, tak by naozaj potom tie vyjadrenia mohli byť iba o tých hodnotiacich úsudkoch, čo by jednak neprimerane zaťažovalo médiá a jednak by to ani neplnilo účel, lebo pokiaľ či už o bežnom človeku alebo o verejnom funkcionárovi sa povie skutkové tvrdenie nesprávne, tak si myslím, že inteligentný čitateľ, keď sa mu dá na pravú mieru to skutkové tvrdenie tak pochopí, že všetky tie hodnotiace úsudky, ktoré boli popri tom povedané neboli na mieste a netreba to, podľa mňa, riešiť tým, že budeme v médiách čítať to, že ako novinár niečo prestrelil a potom by mu politik za to nadával naspäť, že takto by to, podľa mňa, nemalo fungovať. Aj keď v iných krajinách to funguje tak isto rôzne. Čiže ja plne rešpektujem to, že každý na toto môže mať iný názor. Ten kompromis alebo konsenzus sa vôbec nehľadá ľahko. Tým, že pani ministerka nastavila iba vyjadrenia k skutkovým tvrdeniam, tak sme to rozšírili aj na verejných funkcionárov v tomto konkrétnom pozmeňováku. Takže idem čítať pozmeňujúce návrhy...(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Na pána poslanca Vetráka bude reagovať s faktickou poznámkou pán poslanec Podmanický.

Vetrák, Milan, poslanec NR SR
Ešte prečítam ...

Kollár, Boris, predseda NR SR
Aha, prepáčte. Nech sa páči, pán poslanec.

Vetrák, Milan, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. No akurát mi to tak vyšlo, že som to odôvodnenie tých pozmeňujúcich návrhov povedal v rámci desiatich minút. Čiže teraz, kolegovia, neviem, či to vôbec stihnem do tej obednej prestávky, lebo sú to pomerne rozsiahle pozmeňujúce návrhy, ale uvidíme.
Tak pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka k vládnemu návrhu zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách). Je to tlač 762.
Vládny návrh zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) sa mení a dopĺňa takto:
Bod 1. V Čl. I v § 58 ods. 3 sa slová "1. januárom 2022" nahrádzajú slovami "31. májom 2022".
Bod 2. V Čl. I v § 228 ods. 1, ods. 3 až 8, § 231 ods. 1 až ods. 4, § 232 ods. 1 a 2, § 235, § 236 ods. 1, § 237 ods. 1 a § 238 ods. 1 sa slová "účinných do 31. decembra 2021" nahrádzajú slovami "účinných do 30. mája 2022".
V Čl. I v § 228 ods. 2 sa slová "od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022" nahrádzajú slovami "od 31. mája 2022 do 30. júna 2023".
V Čl. I v § 228 ods. 4 sa slová "skončí 31. decembra 2021" nahrádzajú slovami "skončí 31. mája 2022".
Bod 5. V Čl. I v § 229, § 232 ods. 2, § 236 ods. 2, § 238 ods. 2, § 240 ods. 1 a 2 a § 241 ods. 1 a 2 sa slová "od 1. januára 2022" nahrádzajú slovami "od 31. mája 2022".
V Čl. I v § 230 a § 236 ods. 3 sa slová "k 1. januáru 2022" nahrádzajú slovami "k 31. máju 2022" a v § 230 sa slová "do 30. júna 2022" nahrádzajú slovami "do 31. decembra 2022".
V Čl. I v § 231 ods. 2 sa slová "k 31. decembru 2021" nahrádzajú slovami "k 31. máju 2022".
V Čl. I v § 231 ods. 3 sa slová "31. decembra 2021" nahrádzajú slovami "31. mája 2022".
Bod 9. V Čl. I v § 234 ods. 1 až 3 a § 235 sa slová "pred 1. januárom 2022" nahrádzajú slovami "pred 31. májom 2022".
Bod 10. V Čl. I v § 234 ods. 1 až 3, § 236 ods. 2, § 237 ods. 2 a § 238 ods. 2 sa slová "k 31. decembru 2021" nahrádzajú slovami "k 30. máju 2022".
Bod 11. V Čl. I v § 239 ods. 1 sa slová "od 1. januára 2022 do 30. septembra 2022" nahrádzajú slovami "od 31. mája 2022 do 31. decembra 2022".
Bod 12. V Čl. I v § 239 ods. 5 sa v úvodnej vete slová "od 1. januára 2022 do 31. decembra 2030" nahrádzajú slovami "od 31. mája 2022 do 31. decembra 2026" a písmeno a) znie: "a) najmenej 25 % všetkých vysielaných spravodajských programov a publicistických programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, tlmočených do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku, najmenej 15% všetkých vysielaných detských programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím a najmenej 15% všetkých vysielaných detských programov tlmočených do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku, ".
Bod 13. V Čl. VI bode 8 sa v nadpise § 27a a v § 27a písm. a) slová "1. januára 2022" nahrádzajú slovami "31. mája 2022".
Bod 14. V Čl. IX bode 22 v § 43d sa v nadpise a v odsekoch 2 a 4 slová "1. január 2022" vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami "31. máj 2022" v príslušnom gramatickom tvare.
Bod 15. V Čl. IX bode 22 v § 43d ods. 3 a 4 sa slová "31. decembra 2021" nahrádzajú slovami "30. mája 2022".
No a bod 16 v Čl....
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.5.2022 11:19 - 11:19 hod.

Vašečka Richard
Ďakujem za slovo. Pozývam členov výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport na zasadnutie výboru o 12.00 hodine v zasadačke výboru. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.5.2022 11:18 - 11:19 hod.

Čekovský Kristián
Chcel by som poprosiť členov výboru pre kultúru a médiá o 12.20 máme schôdzu výboru v rokovacej miestnosti č. 32. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.5.2022 11:18 - 11:18 hod.

Vetrák Milan
Chcem oznámiť členom ústavnoprávneho výboru, že dnes bude výbor o 13.15, čiže ten čas je iný ako bol pôvodne stanovený, ale 13.15 v zasadačke výboru. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2022 10:53 - 10:54 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Ja sa pripojím k obidvom dámam a ja zase chápem na druhej strane, že prečo je to tak, prečo tie športové prenosy nie sú titulkované, jednoducho neexistuje technické zariadenie televízií, ktoré by spracovávalo okamžite to čo moderátori hovoria, píšu sa titulky ručne a ja napr. v nedeľu pri takej Formuly 1 si neviem dosť dobre predstaviť jak toho Eiseleho by tí titulkári tam písali, to by bolo do nemoty. Čiže áno rozumiem tomu a na druhej strane o chvíľočku bude nová voľba nového generálneho riaditeľa, myslím, že je čas tlačiť na nového generálneho riaditeľa, aby titulkovacie zariadenie, teraz myslím v tom zmysle, teda toho automatického prepisovania aj komentátorov do titulkov, aby si zahrnul do svojho plánu. Takže ďakujem ešte raz za to vystúpenie a absolútne súhlasím s tým, že titulkovaných programov je málo a že by to chcelo naozaj trochu viac a naozaj cez deň. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2022 10:49 - 10:51 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Musím povedať, že je mimoriadne príjemné v parlamente vidieť takéto vyslovene pozitívne a vyslovene správne a dobre smerované pozmeňujúce návrhy, ktoré sledujú legitímny cieľ a dosahujú legitímny prostriedkami. Ja sám som si vedomý týchto problémov, a preto veľmi rád podporím túto problematiku, a tento pozmeňujci návrh, keďže napráva, podľa mňa, aj formalizmus, ktorý doteraz umožňoval už spomínaným spôsobom vysielateľom formálne plniť povinnosti, ktoré im ukladal zákon vo vzťahu k osobám so zdravotným postihnutím, teraz konkrétne zmyslovým. Považujem to za veľmi správny krok správnym smerom aj keď áno, presne ako si povedala, Janka, treba ísť ďalej a veľmi rád budem ďalej súčinný, pritom, aby sme pomaly, možno malými krokmi, ale isto išli čím ďalej tým viac vpred a dali osobám so zdravotným postihnutím pocítiť, že sú rovnocennými členmi našej spoločnosti. Ďakujem.
Skryt prepis
 

24.5.2022 10:40 - 10:43 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
a § 197 na vysielateľa, ktorým vysiela na základe licencie v inom všeobecnom záujme sa nevzťahujú ani ustanovenia § 20 ods. 8 a § 21.
(6) Ustanovením odseku 1 nie je dotknutá povinnosť distributéra signálu prevádzkujúceho sieť získať individuálne povolenie podľa osobitného predpisu. 89)".
Bod 34. V čl. 1sa § 225 dopÍňa odsekom 11, ktorý znie:
„Odsek 11. Pred vydaním rozhodnutia alebo všeobecne záväzného právneho predpisu podľa § 156 ods. 1 je regulátor oprávnený požiadať o stanovisko alebo inú súčinnosť Národný bezpečnostný úrad, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ktoré sú povinné poskytnúť regulátorovi stanovisko alebo inú súčinnosť v lehote piatich pracovných dní od doručenia písomnej žiadosti.".
Bod 35. V čl. 1 § 227 ods. 3 sa za slovo „agentúru" vkladá čiarka a slová „prevádzkovateľa spravodajského webového portálu".
Po 36. V čl. III v bode 1 v § 5 ods. 3 sa za slovo „vysielateľa" vkladajú slová „rozhlasovej programovej služby".
37. Čl. Ill sa dopÍňa bodom 4, ktorý znie:
„4. Za § 11b sa vkladá § 11c, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 11c . Prechodné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny a po jej odvolaní, počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny a v období 12 mesiacov po jej odvolaní sa ustanovenia § 5 ods. 1 a 2 nevzťahujú na vysielanie programov v ukrajinskom jazyku .".".
V súvislosti s predloženým pozmeňujúcim návrhom navrhujem vyňať body 118 a 149 spoločnej správy výborov na samostatné hlasovanie.
Zároveň navrhujem vyňať na samostatné hlasovanie aj body 176 a 177 spoločnej správy výborov. Skončila som, ďakujem.
Skryt prepis
 

24.5.2022 10:25 - 10:40 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m) informácie o výkone dohľadu podľa osobitného predpisu nad poskytovateľmi obsahových služieb.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 69 znie: "69. Čl. 8 nariadenia Európskej únie 2021/784.".
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
11. V čl. I § 135 ods. 2 a 3 sa slová „b) alebo c)" nahrádzajú slovami „b), c) alebo písm. e)".
12. V čl. I § 135 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Regulátor pri rozhodovaní o uložení sankcie za porušenie povinností podľa § 61 ods. 2 zohľadní aj kritériá podľa osobitného predpisu.71)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 71 znie:
„71) Čl. 18 ods. 2 nariadenia Európskej únie 2021/784.".
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
13. V čl. I § 141 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) nesplnil povinnosť podľa § 61 ods. 3,". Doterajšie písmená b) a c) sa primerane preznačia.
14. V čl. I § 142 ods. 5 písm. b) sa vypúšťajú slová „ochranou ľudskej dôstojnosti a ľudskosti podľa".
15. V čl. I § 144 vrátane nadpisu znie:
„§ 144 Pokuty ukladané poskytovateľom platformy na zdieľanie obsahu a poskytovateľom obsahovej služby nevyžadujúcej oprávnenie podľa tohto zákona.
1. Regulátor uloží pokutu poskytovateľovi platformy na zdieľanie obsahu od 2 500 eur do 100 000 eur, ak
a) nesplnil povinnosť podľa § 61 ods. 2 písm. a),
b) nesplnil povinnosť podľa § 61 ods. 3,
c) nesplnil povinnosť podľa § 105 ods. 1,
d) porušil povinnosť vrátiť odstránený obsah do stavu pred jeho odstránením podľa § 152 ods. 7.
2. Regulátor uloží pokutu poskytovateľovi platformy na zdieľanie obsahu do výšky 4 % celkového obratu poskytovateľa platformy na zdieľanie obsahu za predchádzajúci finančný rok, ak poruší povinnosť podľa § 61 ods. 2 písm. b).
3. Regulátor uloží pokutu poskytovateľovi platformy na zdieľanie obsahu alebo poskytovateľovi inej obsahovej služby nevyžadujúcej oprávnenie podľa tohto zákona od 2 500 eur do 100 000 eur, ak
a) porušil povinnosť poskytovať regulátorovi súčinnosť podľa § 152 ods. 8,
b) neodstránil nelegálny obsah a nezamedzil jeho ďalšiemu šíreniu v lehote uvedenej v rozhodnutí regulátora o zamedzení šírenia nelegálneho obsahu podľa § 153.".
Ustanovenia čl. I § 144 ods. 1 písm. a) a ods. 2 nadobúdajú účinnosť 7. júna 2022, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
16. V čl. I § 146 ods. 1 sa slová „§ 61 písm. a) až c)" nahrádzajú slovami „§ 61 ods. 1 písm. a) až c) alebo ods. 3" a na konci sa pripája táto veta: „Správnej žalobe proti rozhodnutiu, ktorým regulátor zrušil autorizáciu z dôvodu porušenia povinnosti uvedenej v § 61 ods. 3, súd odkladný účinok neprizná.".
17. V čl. I § 151 ods. 3 druhej vete sa za slová „platformy na zdieľanie obsahu" vkladajú slová „alebo obsahovej služby nevyžadujúcej oprávnenie podľa tohto zákona, najmä elektronickej periodickej publikácie, spravodajského webového portálu alebo agentúrneho servisu" a slovo „ktorej" sa nahrádza slovom „ktorých".
18. V čl. I § 152 sa v nadpise a odseku 3 vypúšťajú slová „na platforme na zdieľanie obsahu".
19. V čl. I § 152 ods. 2 úvodná veta znie: „Konanie vo veci zamedzenia šírenia nelegálneho obsahu na platforme na zdieľanie obsahu alebo prostredníctvom obsahovej služby nevyžadujúcej oprávnenie podľa tohto zákona, najmä v elektronickej periodickej publikácii, na spravodajskom webovom portáli alebo v agentúrnom servise (ďalej len
„konanie o zamedzení nelegálneho obsahu") regulátor začne, ak po preverení podnetu týkajúceho sa nelegálneho obsahu dospeje k záveru, že ide o potenciálne nelegálny obsah, ktorého šírením môže byt' ohrozený verejný záujem alebo predstavuje značný zásah do individuálnych práv či oprávnených záujmov osoby v pôsobnosti právneho poriadku Slovenskej republiky a súčasne bol poskytovateľ obsahovej služby o existencii potenciálne nelegálneho obsahu preukázateľne informovaný prostredníctvom vlastných na to určených mechanizmov, a ak neexistujú, iným vhodným spôsobom a poskytovateľ obsahovej služby".
20. V čl. I § 152 ods. 4, § 152 ods. 8, § 153 ods. 2 písm. d) a § 153 ods. 6 sa slová „platformy na zdieľanie obsahu" nahrádzajú slovami „obsahovej služby".
21. V čl. I § 153 ods. 1 sa za slová „na šírenie obsahu" vkladajú slová „alebo poskytovateľovi obsahovej služby nevyžadujúcej oprávnenie podľa tohto zákona".
22. V čl. I sa v nadpise § 154 vypúšťa slovo „televíznej".
23. V čl. I § 154 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 61 písm. c)" nahrádzajú slovami „§ 61 ods. 1 písm. c)".
Odôvodnenie k bodom 22 a 23. Ide o legislatívno-technickú úpravu.
24. V čl. I sa § 154 dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Ustanovenie odseku 1 sa obdobne použije aj na pozastavenie cezhraničného vysielania rozhlasovej programovej služby, retransmisie rozhlasovej programovej služby a poskytovania obsahovej služby nevyžadujúcej oprávnenie podľa tohto zákona, na pozastavenie cezhraničného vysielania televíznej programovej služby sa obdobne použije ustanovenie odseku 1, a ak sa konania podľa odseku 1 dopustí osoba, ktorá spadá pod právomoc členského štátu, obdobne sa použijú aj ustanovenie odsekov 2 až 5.".
25. V čl. I § 156 ods. 1 sa slová „televíznych programových služieb a audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, ktorých" nahrádzajú slovami „obsahových služieb, ktorých vysielanie,".
26. V čl. I sa § 156 dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„3. Všeobecne záväzný právny predpis podľa odseku 1 sa na účely blokovania podľa osobitného predpisu 79) považuje za vykonateľné rozhodnutie.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 79 znie:
,,79. § 27c ods. 2 písm. e) zákona č. 69/2018 Z. z. v znení zákona č. 55/2022 Z. z.".
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
27. V čl. I § 165 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e) vysielateľ sa stal osobou, subjektom, orgánom alebo ich zástupcom alebo sprostredkovateľom, ktorého sa týka obmedzenie alebo zákaz podľa osobitného predpisu".
Doterajšie písmeno e) sa primerane preznačí.
28. V čl. I § 165 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„3. Regulátor zruší autorizáciu vysielania aj vtedy, ak
a) priamo alebo v spojení s cudzou mocou dochádza, bezprostredne môže dôjsť alebo s vysokou pravdepodobnosťou by mohlo dôjsť k zneužitiu obsahovej služby na ohrozenie ústavného zriadenia, národnej bezpečnosti alebo demokratického systému základných práv a slobôd garantovaného Ústavou Slovenskej republiky, na diskrimináciu alebo podnecovanie neznášanlivosti alebo násilia,
b) obsahová služba alebo jej poskytovateľ je priamo alebo nepriamo financovaný teroristickou organizáciou alebo osobou či štátom, ktorý sa nachádza na sankčnom zozname Organizácie spojených národov alebo Európskej únie.".
Doterajšie odseky 3 a 4 sa primerane preznačia.
29. V čl. I § 165 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „správnej žalobe proti rozhodnutiu, ktorým regulátor zrušil autorizáciu vysielania z dôvodu podľa odseku 1 písm. e) alebo odseku 3, súd odkladný účinok neprizná.".
30. V čl. I § 178 sa slová „§160 až 166" nahrádzajú slovami „§ 160, 162 až 164, § 165 ods. 1, ods. 2 písm. a) a c), ods. 3 až 5 a § 166".
31. V čl. I § 185 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) až f), ktoré znejú:
„d) retransmisia alebo prevádzkovateľ retransmisie je priamo alebo nepriamo financovaný teroristickou organizáciou alebo osobou či štátom, ktorý sa nachádza na sankčnom zozname Organizácie spojených národov alebo Európskej únie,
e) prevádzkovateľ retransmisie sa stal osobou, subjektom, orgánom alebo ich zástupcom alebo sprostredkovateľom, ktorého sa týka obmedzenie alebo zákaz podľa osobitného predpisu,
f) prevádzkovateľ retransmisie aj napriek uloženej sankcii porušuje povinnosť uvedenú v § 61 ods. 3.".
32. V čl. I § 185 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„3. Ak regulátor registráciu retransmisie zrušil z iného dôvodu ako na žiadosť prevádzkovateľa retransmisie, môže prevádzkovateľ retransmisie, ktorému sa registrácia retransmisie zrušila, opätovne požiadať o registráciu retransmisie najskôr po uplynutí jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o zrušení registrácie retransmisie, správnej žalobe proti rozhodnutiu, ktorým regulátor zrušil registráciu retransmisie z dôvodu podľa odseku 1 písm. c) až f) súd odkladný účinok neprizná.".
33. V čl. 1§ 211 vrátane nadpisu znie:
„§ 211 Využívanie frekvencie v inom všeobecnom záujme
(1) Ak je to v záujme Slovenskej republiky, regulátor na žiadosť ministerstva do 45 dní odo dňa doručenia žiadosti a tak, aby neboli dotknuté práva iných vysielateľov, udelí licenciu v inom všeobecnom záujme, ktorou ministerstvu alebo inému subjektu identifikovanému v žiadosti na čas v nej určený, najviac však na dva roky odo dňa udelenia licencie, pridelí jednu alebo viacero nevyužívaných frekvencií v pásme stredných vĺn alebo v pásme krátkych vĺn.
(2) V žiadosti podľa odseku 1 ministerstvo popri identifikácii subjektu, ktorému sa licencia v inom všeobecnom záujme má udeliť, pokiaľ ju nežiada pre seba a času, na ktorý sa má udeliť, uvedie aj všeobecný záujem a dôvody, pre ktoré žiada o udelenie licencie týmto spôsobom, najmä ak ide o bezpečnostné dôvody, humanitárne dôvody, záväzky z medzinárodnej spolupráce alebo ak sa žiadosťou sleduje iný záujem Slovenskej republiky.
(3) Licencia v inom všeobecnom záujme nie je prevoditeľná a pokiaľ nezanikla uplynutím času, zanikne právoplatnosťou rozhodnutia regulátora o jej odňatí, regulátor odníme licenciu na žiadosť ministerstva do 45 dní odo dňa doručenia žiadosti.
(4) Proti rozhodnutiam regulátora o udelení licencie v inom všeobecnom záujme, o jej zmene, o jej odňatí a o zamietnutí žiadosti o zmenu sa nemožno odvolať, ani podať správnu žalobu, odvolať sa nemožno ani proti rozhodnutiu regulátora, ktorým zamietol žiadosť ministerstva podľa odseku 1 alebo 3.
(5) Na licenciu v inom všeobecnom záujme a na jej držiteľa sa nevzťahujú ustanovenia sedemnástej časti okrem § 194 ods. 3 až 5 a § 197, na vysielateľa, ktorý vysiela na základe licencie v inom všeobecnom záujme, sa nevzťahujú ani ustanovenia § 20 ods. 8 a § 21.
(6) Ustanovením odseku 1 nie je dotknutá povinnosť distributéra signálu...
=====
Skryt prepis