Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

11.5.2022 o 11:38 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11.5.2022 11:38 - 11:39 hod.

Vetrák Milan
Ďakujem. Ja som sa troška neskôr prihlásil. Len pre istotu, pripomínam členom ústavnoprávneho výboru, že o dvanástej máme dneska výbor.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11.5.2022 11:38 - 11:38 hod.

Fecko Martin
Ďakujem pekne. Pani kolegyne, kolegovia, chcel by som vás pozvať teraz o dvanástej hodine do kinosály, kde budeme rozprávať na diskusnom fóre s našimi agropodnikateľmi, ktorí sú malí, mladí, začínajúci a rodiny, a verím, že podnetné námety budú aj nám slúžiť ku dobrej legislatíve. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11.5.2022 11:37 - 11:38 hod.

Gyimesi György
Pripomínam členom výboru pre financie a rozpočet rokovanie výboru dnes o 13.30 v zasadacej miestnosti výboru.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 10.5.2022 17:52 - 17:55 hod.

Kerekréti Ján
Termín hlasovania navrhujem zajtra o jedenástej.
Skryt prepis
 

10.5.2022 17:52 - 17:55 hod.

Kerekréti Ján
 

Vystúpenie 10.5.2022 17:45 - 17:49 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte mi predložiť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o výsledku prerokovania návrhu na voľbu zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne.
Návrh na voľbu zástupcu do Dozornej rady Sociálnej poisťovne predkladá Národnej rade Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, do ktorého pôsobnosti Sociálna poisťovňa patrí. Dôvodom na voľbu zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne je zánik členstva uplynutím päťročného funkčného obdobia a nezvolenie v opakovanej voľbe konanej 15. februára 2022 žiadneho zo zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov na jedno uvoľnené miesto člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne.
Konfederácia odborových zväzov navrhla za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne Michala Kukolíka. Súčasne výbor konštatoval, že doručený návrh kandidáta za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne bol predložený v súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spĺňa podmienky stanovené zákonom. Bezúhonnosť navrhnutého kandidáta je preukázaná výpisom z registra trestov.
Uznesením č. 186 z 20. apríla 2022 výbor súhlasil s predloženým návrhom a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 123 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zvoliť Michala Kukolíka, zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne, ktorému začne plynúť päťročné funkčné obdobie dňom zvolenia.
Výbor ďalej odporúča podľa § 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov, schváleného uznesením Národnej rady Slovenskej republiky zo 17. júna 2011 č. 498, voľbu vykonať verejným hlasovaním použitím technického zariadenia. Zvolený je ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Opakovaná voľba sa nekoná, ak bol na funkciu navrhnutý len jeden kandidát, ktorý z dôvodu, že nezískal potrebnú väčšinu hlasov, nebol zvolený. V takom prípade sa vykoná nová voľba na niektorej z ďalších schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor ma uznesením poveril, aby som informovala Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu vo výbore a o stanovisku výboru.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.5.2022 17:45 - 17:45 hod.

Pročko Jozef
Áno, navrhujem hlasovať o tom štvrtok o jedenástej hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.5.2022 17:43 - 17:45 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, z poverenia výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny uvádzam správu výboru k voľbe člena Správnej rady Ústavu pamäti národa (tlač 1002).
Uplynutím šesťročného funkčného obdobia 16. júna 2022 zaniká členstvo jedného člena Správnej rady Ústavu pamäti národa zvoleného Národnou radou. V súlade s § 12 zákona č. 553/2002 Z. z. o pamäti národa po zániku členstva člena správnej rady volí nového člena ten orgán, ktorý volil predchádzajúceho.
V súlade s uznesením Národnej rady č. 96 sa gestorský výbor uzniesol na tom, že poslanci Národnej rady môžu výboru podať návrhy na voľbu člena správnej rady do 13. apríla 2022. Do určenej lehoty boli výboru podané tri návrhy, ich zoznam je uvedený v tlači 1002.
Gestorský výbor návrhy prerokoval na svojej 54. schôdzi 27. apríla 2022 a konštatoval, že všetci navrhnutí kandidáti, teda Patrik Dubovský, Miroslav Lehký a Jerguš Sivoš, spĺňajú podmienky uvedené v zákone o pamäti národa. Gestorský výbor preto odporúča Národnej rade zvoliť člena Správnej rady Ústavu pamäti národa z kandidátov uvedených v správe výboru (tlač 1002).
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.5.2022 16:55 - 16:55 hod.

Brisudová Martina
Chcem iba ohlásiť termín na hlasovanie dnes o 17. hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2022 16:50 - 16:51 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Pán poslanec, zavádzate ako vždy. Vy ste tu naznačil, že tá špeciálna volebná komisia môže chodiť po osadách alebo rôznych obciach, ako sa jej zachce, od domu k domu, tak ste to hovorili. Ale pritom je evidentné, keď si prečítate návrh tohto zákona, že tá špeciálna komisia môže ísť len k voličom, ktorí požiadali o špeciálny spôsob hlasovania, a to najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom konania volieb. Keď to bude v obci päť ľudí, ktorí o takúto žiadosť požiadajú a prejavia záujem, tak pôjdu k piatim ľuďom. Ak to urobí sto ľudí, pôjdu k sto ľuďom. Nebude to ľubovoľné, nebude to na tých členoch špeciálnej volebnej komisie, že pôjdu, za kým oni chcú. Budú môcť len, budú na volebných komisiách okrskových, budú špeciálne zoznamy, ktorí ľudia o to požiadali, títo ľudia budú evidovaní a tieto počty hlasov s ľuďmi, ktorí požiadali o špeciálny spôsob hlasovania, budú musieť sedieť s počtami lístkov, ktoré boli odovzdané do volebnej prenosnej urny. To je všetko.
Skryt prepis