Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

2.12.2022 o 9:10 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 2.12.2022 9:10 - 9:12 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, výbor pre európske záležitosti predkladá v súlade s § 58a ods. 3 písm. g) rokovacieho poriadku Národnej rady správu o svojej činnosti za obdobie od 1. marca 2021 do 28. februára 2022. Správa obsahuje informácie o prerokovaných návrhoch právnych aktov Európskej únie, návrhoch na postup podľa zmluvy o Európskej únii, návrhoch legislatívnych iniciatív Európskej únie a návrhoch na postup podľa zmluvy o fungovaní Európskej únie, o ktorých budú rokovať príslušné orgány Európskej únie.
Ďalej o schválených stanoviskách Slovenskej republiky a o súlade návrhov legislatívnych aktov Európskej únie so zásadou subsidiarity a o prerokovaných návrhoch žalôb vo veci porušenia zásady subsidiarity legislatívnym aktom Európskej únie. Ďalej o prerokovaných správach a informáciách predkladaných Národnou radou Slovenskej republiky, vládou a členmi vlády a aktoch predkladaných Národnou radou Slovenskej republiky, orgánmi Európskej únie a o návrhoch stanovísk s legislatívnym aktom, o ktoré výbor pre európske záležitosti požiadal ostatné výbory Národnej rady.
Správa bola schválená uznesením výboru č. 109 z 3. mája 2022, ktorým výbor Národnej rade odporučil vziať správu na vedomie a zároveň ma poveril podať Národnej rade správu o činnosti výboru pre európske záležitosti a návrh na uznesenie Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu k tlači 1014.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.12.2022 9:10 - 9:10 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, rozhodnutím č. 979 z 15. marca 2022 pridelil túto výročnú správu na prerokovanie výboru pre európske záležitosti s tým, že ako gestorský výbor podá Národnej rade správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady.
Výbor pre európske záležitosti uznesením č. 108 z 3. mája 2022 odporučil Národnej rade vziať túto správu na vedomie a určil ma za spravodajkyňu výboru pre uvedenú tlač.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k tlači 940.
Skryt prepis
 

1.12.2022 18:25 - 18:25 hod.

Kuriak Milan
Hlasovať o tomto návrhu budeme na konci tejto schôdze. Ďakujem.
Skryt prepis
 

1.12.2022 18:25 - 18:25 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť informáciu o prerokovaní návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Čepčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
Národná rada uznesením č. 1677 zo 4. októbra 2022 pridelila návrh poslanca týmto výborom: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet na 106. schôdzi dňa 18. októbra 2022. Stanovisko gestorského výboru ani návrh spoločnej správy Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov výboru. Predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet zároveň určil mňa Milana Kuriaka ako spravodajcu.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

1.12.2022 17:55 - 17:55 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Len vás poprosím číslo tlače.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Je to 1052.

Drdul, Dominik, poslanec NR SR
Dobre, okej, to mám, samozrejme.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Nech sa páči, máte slovo.

Drdul, Dominik, poslanec NR SR
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní návrhu zákona v ústavnoprávnom výbore.
Národná rada pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý určila aj ako gestorský výbor, a určila lehotu na jeho prerokovanie v gestorskom výbore.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému, ktorým, pardon, ktorému bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Ústavnoprávny výbor prerokoval uvedený návrh zákona na 131. schôdzi, avšak neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny poslancov.
Návrh správy výboru vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval ústavnoprávny výbor na 131. schôdzi. Stanovisko gestorského výboru ani návrh správy výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov ústavnoprávneho výboru.
Predseda ústavnoprávneho výboru ma zároveň určil za spravodajcu, preto predkladám túto informáciu a budem navrhovať ďalší postup.
Pán podpredseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

1.12.2022 17:55 - 17:55 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Milí kolegovia, milé kolegyne, milý pán podpredseda, toto je veľmi, naozaj veľmi vážna téma vzhľadom k tomu, že to, čo povedala moja kolegyňa poslankyňa Katka Hatráková sa nemá diať podľa zákona, ale počuli ste sami, že sa deje.
Naozaj sú tu vymazaní rodičia, s ktorými sa stretávam nielen tu v Národnej rade, odkedy som sa stal poslancom, ale aj predtým. Naozaj naša nezisková organizácia dlhé roky, žiaľ, nemohla pomôcť, pretože súdy a súdnictvo sú také, opakujem, ja poznám veľmi veľa sudcov, ktorí sú čestní a spravodliví, ale sú sudcovia, ktorí rozhodujú o tom, že dieťa zveria do opatery človeku, ktorý nenávidí svojho partnera a tým, že ho nenávidí, mu chce ublížiť cez to dieťa. A to je, to je pre to dieťa to najhoršie, čo môže byť.
Ja som tu dnes preto, lebo chcem poprosiť aj navrhovateľku, aby sme zabránili tomu, aby trpeli tie deti. A aj dnes na balkóne sedí človek, ktorý bol vymazaný. A ja chcem poprosiť, už sme sa rozprávali aj s pani predkladateľkou, aj s mojou kolegyňou pani Drábikovou, že sa s ním stretneme po tejto rozprave, aby naozaj nedošlo k tomu, že to, čo moja predrečníčka rozprávala, že súd zverí to dieťa nie biologickému rodičovi, ktorý má o to záujem, ale zverí to partnerovi, prípadne partnerke, ktorí možno nemajú záujem, ale žili v tej domácnosti a súd mu to dieťa zverí. Toto je ten najväčší problém, čoho sa obávajú vymazaní rodičia, ktorí, opakujem, boli vymazaní nie preto, že tie deti nechceli, ale naopak, že ich partner z predchádzajúceho manželstva urobil všetko pre to, aby tí rodičia boli vymazaní.
Ja verím, že tento zákon prediskutujeme ešte s tými ľuďmi, ktorí majú o to záujem, a dospejeme k tomu, možno aj pozmeňovákom nejakým ešte, aby sa dali veci na dobrú a správnu mieru. Som hlboko presvedčený, že moja kolegyňa Katka Hatráková nechce vymazávať žiadneho biologického rodiča, ale keďže je tu tá obava tých biologických rodičov, ktorí sú už vymazaní, musíme naozaj veľmi citlivo, veľmi citlivo pristupovať práve k nim, pretože oni tie deti milujú a tie deti sú pre nich všetko.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

1.12.2022 17:40 - 17:40 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, prepáčte, iba procedurálny, aby sme si porozumeli, 1230 tlač, áno? Dobre, v poriadku.
Takže, vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu zákona vo výboroch.
Národná rada pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre sociálne veci. Ako gestorský výbor určila ústavnoprávny výbor, ako aj lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Návrh zákona prerokoval výbor pre sociálne veci a odporúčal ho schváliť.
Ústavnoprávny výbor návrh zákona prerokoval, avšak neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor o návrhu spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru nerokoval, keďže nebol uznášaniaschopný. Predseda ústavnoprávneho výboru ma zároveň určil za spravodajcu, preto predkladám túto informáciu a budem navrhovať ďalší postup.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

1.12.2022 17:25 - 17:25 hod.

Potocký Milan
Zajtra o jedenástej. Ďakujem.
Skryt prepis
 

1.12.2022 17:25 - 17:25 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, aby, ako navrhnutému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov (tlač 1209a) v druhom čítaní. Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1736 z 20. októbra 2022 rozhodla o tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre kultúru a médiá.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť. O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 a 2 s odporúčaním schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením č. 198 z 29. novembra 2022. Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

1.12.2022 17:10 - 17:10 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1296. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1354 zo 14. novembra 2022 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 27. januára 2023 a v gestorskom výbore do 30. januára 2023.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis