Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

4.5.2022 o 10:32 hod.

Vladimír Zajačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 4.5.2022 10:32 - 10:33 hod.

Zajačik Vladimír
 

Vystúpenie v rozprave 4.5.2022 10:23 - 10:27 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Takže budem sa venovať rovno pozmeňujúcemu návrhu, ktorý sme pred chvíľou odovzdali na organizačný odbor, takže všetky body z pozmeňujúceho návrhu vlastne reagujú na stanovisko Kancelárie Národnej rady, ktoré boli predmetom diskusie najmä na ústavnoprávnom výbore. Zmeny boli pripravené v spolupráci s vecnými útvarmi Policajného zboru a ministerstva dopravy a tiež odsúhlasené Odborom legislatívy a práva Kancelárie Národnej rady.
V bode 1 sa rozširuje rozsah štátov, ktoré uplatňujú nariadenie EÚ o riešení šírenia teroristického obsahu online a jeho štáty EHP, teda Nórsko, Island, Lichtenštajnsko. Ide vlastne o doplnenie vymedzenia členského štátu v súlade s nariadením EÚ 2021/784, ktoré sa vzťahuje aj na štáty, ktoré sú zmluvnou stranou dohody o EHP.
V bode 2 sa upravuje znenie o rozsahu letov v rámci EÚ, na ktoré sa uplatňuje rovnaký režim ako na lety mimo EÚ. Takže podľa vládneho návrhu sa mal v úradnom vestníku Európskej únie uverejňovať zoznam letov v rámci Únie, pri ktorých sa poskytujú záznamy o cestujúcom. V úradnom vestníku sa však neuverejňuje zoznam letov, ale zoznam členských štátov, ktoré uplatňujú rovnaký režim na lety mimo Únie, aj na lety v rámci Únie. Keďže Slovenská republika tiež využíva túto možnosť danou smernicou, primerane tomu sa upravuje znenie príslušného ustanovenia.
V bode 3 sa explicitne uvádza právomoc dopravného úradu poskytovať údaje z neverejnej časti registra lietadiel. Táto právomoc sa dopĺňa, čo vyplýva vlastne aj z navrhovaného § 26 ods. 8 a v bode 4 sa posúva nadobudnutie účinnosti zákona o mesiac, to jest na 1. júl 2022.
Takže teraz prečítam pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša Kyselicu, Jany Majorovej Garstkovej a Marcela Mihalika k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 908.
1. V čl. I v bode 24 § 29b sa za odseky 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Iným členským štátom Európskej únie podľa ods. 2 sa rozumie aj iný zmluvný štát Dohody o Európskom hospodárskom priestore.".
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
2. V čl. I bod 40 znie:
„(40) V § 69i ods. 1 znie:
„(1) Letecký dopravca je povinný poskytovať národnej ústredni záznam o cestujúcom pri každom lete mimo Európskej únie aj pri každom lete v rámci Európskej únie.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 27ef sa vypúšťa.
3. V čl. II v bode 2 sa za slová „(§ 26 ods. 7)," vkladajú slová „poskytuje údaje z neverejnej časti registra lietadiel (§ 26 ods. 8)".
4. V čl. VI sa slová „1. januára 2022" nahrádzajú slovami „1. júla 2022".
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.5.2022 10:15 - 10:17 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Takže vzhľadom na prerokovanie vládneho návrhu zákona v druhom čítaní v Národnej rade na schôdzi so začiatkom 26. apríla 2022 je nevyhnutné navrhovaný dátum účinnosti 1. máj 2022 posunúť na neskorší termín. Nový dátum účinnosti reaguje na potrebu vytvorenia dostatočného časového priestoru na zabezpečenie realizácie vydávania občianskych preukazov s čipmi s biometrickými údajmi.
Takže prečítam vám pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša Kyselicu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 73/2020 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 828. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 73/2020 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení takto:
V čl. IV sa slová "1. mája 2022" nahrádzajú slovami "1. januára 2023".
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.5.2022 10:12 - 10:15 hod.

Šipoš Michal Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 73/2020 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 828, podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1204 z 1. februára 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre obranu a bezpečnosť. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
– ústavnoprávny výbor uznesením č. 454 z 9. marca 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi,
– výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 290 z 10. marca 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi,
– výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 137 z 10. marca 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi,
– výbor pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 136 zo 14. marca 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplynuli tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1, 2 a 3 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 148 dňa 25. apríla 2022.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem veľmi pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.5.2022 10:07 - 10:08 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, poslankyne, poslanci, v súlade so zákon o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 10. júna 2022 a v gestorskom výbore do 13. júna 2022 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.5.2022 10:04 - 10:06 hod.

Kyselica Lukáš
Ďakujem. Tak hlasovanie bude dnes o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.5.2022 9:56 - 9:58 hod.

Kyselica Lukáš
 

4.5.2022 9:53 - 9:56 hod.

Brisudová Martina Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1050 z 21. apríla 2022 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj v termíne do začiatku rokovania schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 55. schôdzi dňa 25. apríla 2022.
Výbor svojim uznesením č. 149 z 25. apríla 2022 súhlasil s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie vysloviť súhlas s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie k vládnemu návrhu zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa uskutoční na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predsedajúci, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.5.2022 9:36 - 9:37 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som predniesol teda správu Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na vyslanie príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky do stálej námornej skupiny NATO SNMG1. Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto správu.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1049 z 20. apríla 2022 pridelil návrh na vyslanie príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky do stálej námornej skupiny NATO SNMG1 na prerokovanie zahraničnému výboru a výboru pre obranu a bezpečnosť.
Oba výbory prerokovali návrh v určenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky na základe čl. 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s vyslaním príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do stálej námornej skupiny NATO SNMG1. Prílohou tejto správy je návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.5.2022 9:29 - 9:30 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, dovoľte teda, aby som predniesol správu Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na aktualizáciu súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl členských krajín NATO na území Slovenskej republiky. Výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto správu.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1048 z 20. apríla 2022 pridelil návrh na aktualizáciu na prerokovanie Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Výbor pre obranu a bezpečnosť prerokoval predložený návrh v určenej lehote a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky na základe čl. 86 písm. m) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s aktualizáciou súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl členských krajín NATO na území Slovenskej republiky. Prílohou tejto správy je návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem. Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis