Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.6.2022 o 18:25 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.6.2022 18:25 - 18:38 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Ja sa pripájam k Janke a tiež ma to mrzí. A na druhej strane budem veľmi rada, ak naozaj hospice a paliatívna starostlivosť sa stanú naozaj súčasťou, pretože som presvedčená, že by mali byť systémovou súčasťou zdravotnej starostlivosti, pretože život, život je častokrát aj o chorobe a každý z nás zomrie a mnohí z nás budeme možno potrebovať takúto starostlivosť. Som presvedčená, že tak ako potrebujeme sa starať o ľudí, ktorí sú krátkodobo chorí alebo ktorí utrpia nejaké úrazy, zranenia, takisto potrebujeme systémovo zabezpečiť a zafinancovať starostlivosť o ľudí, ktorí sú nevládni, ktorí sú odkázaní na pomoc, ktorí sú chronicky chorí alebo sú zomierajúci.
Takže pripájam sa k podpore aj týchto pozmeňovacích návrhov a dúfam teda a verím, že aj ostatní kolegovia porozumejú významnosti a závažnosti tohto zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.6.2022 18:10 - 18:25 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Chcem opätovne poďakovať za tento návrh zákona pánovi ministrovi a všetkým ľuďom, ktorí sa na ňom podieľali, celému tomuto tímu, pretože si myslím, že toto je jeden z veľmi dôležitých zákonov. A dlhodobá paliatívna zdravotná a sociálna starostlivosť je naozaj dlhé roky zanedbávaná. A som presvedčená, že tento zákon prinesie naozaj zásadné zlepšenie pre práve týchto pacientov. A takisto chcem apelovať na všetkých mojich kolegov, aby tento návrh zákona podporili. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.6.2022 18:10 - 18:25 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Dovoľte mi ešte raz sa vám prihovoriť. Problémy dlhodobej zdravotnej starostlivosti v intenciách slovenského zdravotníctva sú dlhodobo známe. V systéme sa nám miešajú tri skupiny pacientov. Tí, ktorí sa môžu medicínskymi intervenciami vrátiť do života a byť sebestačný v aktivitách bežného života. Tí ale potrebujú reformu následnej zdravotnej starostlivosti. Druhú skupinu tvoria tí, ktorí majú dlhodobé ochorenia. Medicínskymi intervenciami sa nedokážu vrátiť k sebestačnosti v aktivitách denného života. Potrebujú ošetrovateľskú starostlivosť a častokrát medicínsku intervenciu. Tí si vyžadujú reformu dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti. V poslednej skupine sú pacienti, ktorí majú nevyliečiteľné ochorenie, závažné príznaky a smrť je relevantným vyústením klinickej situácie. Vyžadujú dostupnú paliatívnu starostlivosť.
Prvé dve skupiny sú súčasťou dlhodobej zdravotnej starostlivosti. Tretia skupina je samostatná zdravotná starostlivosť, paliatívna zdravotná starostlivosť. Problémom je, že dôsledkom miešania týchto skupín pacientov je, že sa pacientom nedostáva adekvátnej starostlivosti a najmä to, že sa často utilizujú akútne lôžka, generujú sa opakované návštevy na centrálnych príjmoch a opakované hospitalizácie na akútnych oddeleniach. Tento parlament za tohto volebného obdobia už schválil niekoľko reformných zákonov. Jedným z nich bol zákon o optimálnej sieti nemocníc, na ktorý nevyhnutne nadväzuje aj práve prejednávaný zákon teraz, ktorý rieši reformu a problémy dlhodobej zdravotnej starostlivosti.
Cieľom reforiem je dôraz na to, aby osoba s potrebou dlhodobej alebo paliatívnej starostlivosti bola čo najdlhšie vo svojom prirodzenom prostredí. Preto sa aj v pláne obnovy podporuje terénna zdravotná starostlivosť o osoby s potrebou dlhodobej alebo paliatívnej starostlivosti, tzv. ADOS a mobilné hospice a ďalšiu podporu dlhodobej a paliatívnej starostlivosti na zrekonštruovaných lôžkach v ústavnej zdravotnej starostlivosti. Plánujú sa tri hospice so 180 lôžkami, paliatívny program na paliatívnych oddeleniach v nemocniciach – 100 lôžok, dlhodobá zdravotná starostlivosť, lôžka následnej starostlivosti, predpokladá sa 680 lôžok. Takže tento zákon je aj veľmi naozaj dôležitým ďalším reformným zákonom, ku ktorému sa vláda prihlásila v programovom vyhlásení vlády, a teda aj z tohto miesta apelujem na poslancov v Národnej rade, aby bol schválený. Bez tohto zákona by naozaj mnohé zámery, ktoré sme pri príprava reformy zdravotníctva mali, by sa len veľmi ťažko uskutočnili.
Po tom, ako sme rokovali na výbore a takisto s kolegami z jednotlivých poslaneckých klubov, boli prijaté pozmeňujúce návrhy na výbore, ktoré sú v spoločnej správe, o ktorej budeme hlasovať. Zároveň debatovalo aj o tom, aby sme z návrhu zákona vypustili regulovanú cenu pre paliatívne oddelenia v nemocniciach. Naozaj aj kvôli tomu, že sa navzájom počúvame a sme ochotní robiť kompromisy, sme sa dohodli, že z tejto požiadavky regulovaných cien ustúpime a necháme, aby aj tieto ceny boli viac-menej regulované poisťovňami. Avšak sme sa dohodli a za čo ďakujem aj pánovi ministrovi s tým, že ministerstvo v uznesení vlády lepšie dodefinuje a minimálnu sieť na poskytovanie paliatívnych lôžok, a teda paliatívnych oddeleniach v nemocniciach, ktoré sú veľmi potrebné.
Regulácia cien z dôvodu splnenia míľnika plánu obnovy, ku ktorému je prijatie tohto zákona nevyhnutné, zostane pri ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnej pomoci, v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti a pri poskytovaní paliatívnej zdravotnej starostlivosti v mobilnom hospici alebo v kamennom hospici.
Tak ako sme pred pár dňami konštatovali, že pre pacientov na Slovensku sa výrazným spôsobom zlepší dostupnosť inovatívnej a modernej liečby v systéme kategorizovaných liekov a som veľmi rád, že toto plénum tento návrh, tiež reformný návrh podporilo. Tak som veľmi rád, že teraz po tom, ako bude schválený tento návrh schválený Národnou radou, pacienti výrazným spôsobom môžu profitovať práve pri hospitalizácii so svojimi dlhodobými ochoreniami. Tento návrh zákona výrazným spôsobom zlepší dostupnosť dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti a takisto, samozrejme, u tých, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť v tých konečných fázach, najmä onkologických ochorení, sa výrazným spôsobom zlepší dostupnosť a verím, že aj kvalita, ošetrovateľskej a lekárskej zdravotnej starostlivosti.
Dovoľte teda, aby som na záver svojho príhovoru prečítal pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Krajčího, Zuzany Šebovej a Jany Žitňanskej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 977.
1. V čl. IV bode 8 § 86zl ods. 1 znie:
"(1) Zdravotná poisťovňa uhrádza zariadeniu sociálnej pomoci,104) ktoré poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť, alebo agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti,105) ktorá poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť, mobilnému hospicu106) alebo hospicu,107) ktorý poskytuje paliatívnu zdravotnú starostlivosť, v období od 1. augusta 2022 do 30. júna 2024 úhradu za túto zdravotnú starostlivosť ustanovenú cenovým predpisom."
Poznámky pod čiarou k odkazom 104 až 107 znejú:
"104) § 10a ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z.
105) § 7 ods. 3 písm. e) zákona č. 578/2004 Z. z.
106) § 7 ods. 3 písm. g) zákona č. 578/2004 Z. z.
107) § 7 ods. 4 písm. c) zákona č. 578/2004 Z. z."
2. V čl. V sa slová "1.júla" nahrádzajú slovami "1. augusta".
V nadväznosti na uvedenú zmenu účinnosti sa vykoná úprava v prechodných ustanoveniach nasledovne:
V čl. I v bode 12 v § 49o vrátane nadpisu pod § 49o sa slová "1. júla" nahrádzajú slovami "1. augusta" a slová "30. júna 2022" sa nahrádzajú slovami "31. júla 2022".
V čl. IV v bode 8 v nadpise pod § 86zl a v § 86zl ods. 2 sa slová "1. júla" nahrádzajú slovami "1. augusta".
Ďakujem, skončil som.
V nadväznosti na podaný pozmeňujúci návrh žiadam o vyňatie bodu 27 spoločnej správy na osobitné hlasovanie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.6.2022 18:10 - 18:25 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 977a.
Vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre sociálne veci a výbor pre zdravotníctvo. Výbory súhlasili s návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, tlač 977, schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Spoločná správa obsahuje 27 pozmeňujúcich návrhov. Súčasne výbor navrhol, aby sa o bodoch 1, 2, 5 až 27 spoločnej správy hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. O bodoch 3 a 4 spoločnej správy hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru neschváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 147 z 27. júna 2022, kde ma výbor za náhradníka k predmetnému návrhu zákona v prípade neúčasti spravodajcu.
Pán predsedajúci, skončil som. Môžete otvoriť rozpravu a do rozpravy sa hlásim ako prvý.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.6.2022 17:55 - 18:10 hod.

Fecko Martin
Takže hlasovanie zajtra, keď budeme hlasovať za RTVS, tak aby to prebehlo v jednom balíku. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.6.2022 17:55 - 18:10 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, vážení hostia, dovoľte, aby som vám priniesol spravodajskú správu týkajúcej sa voľby člena Rady Slovenského pozemkového fondu. Podľa § 35a zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, činnosť a hospodárenie pozemkového fondu kontroluje 13-členná Rada Slovenského pozemkového fondu. Členov Rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky a to ôsmich členov na návrh vlády Slovenskej republiky a piatich členov na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do Národnej rady Slovenskej republiky na návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Funkčné obdobie členov Rady je tri roky. Momentálne, hneď doplním, že je pozmeňujúci návrh, aby funkčné obdobie sa zmenilo na päť rokov, zajtra o tom budeme hlasovať v zákone 330 o pozemkových úpravách, takže doplňujem, že budú teraz volení na päť rokov, ak prejde táto novela. To znamená, budú do 31. augusta 2027.
Vzhľadom na to, že v opakovanej voľbe zo dňa 25. mája 2022 nebol člen Rady Slovenského pozemkového fondu zvolený, je potrebné vykonať novú voľbu II. V súlade s čl. 2 volebného poriadku o voľbe a odvolaní funkcionárov požiadal predseda výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie listom politické strany a politické hnutia, za ktoré boli poslanci zvolení do Národnej rady, o zaslanie návrhov kandidátov na člena Rady Slovenského pozemkového fondu.
Výbor dostal nasledujúce návrhy kandidátov na členov Rady Slovenského pozemkového fondu: Michaelu Rakovickú a Richarda Šmídu. Bližšie charakteristiky kandidátov sú uvedené v prílohe predloženého návrhu 1070, ktorý máte na stole rozdaný.
Výbor prerokoval predložené návrhy a konštatoval, že kandidáti spĺňajú všetky náležitosti a predložené návrhy sú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách. Výbor vo svojom uznesení č. 224 zo 14. júna 2022 odporučil Národnej rade, aby na návrh výboru zvolila jedného člena Rady Slovenského pozemkového fondu z navrhnutých kandidátov. Zároveň aby vykonala opakovanú voľbu na schôdzi Národnej rady v prípade, že vo voľbe nebude zvolený kandidát s tým, že do opakovanej voľby postupujú všetci navrhnutí kandidáti, ktorí neboli zvolení.
Výbor odporučil voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu na návrh výboru uskutočniť verejným hlasovaním formou hlasovacieho lístka. Výbor ma poveril vo svojom uznesení č. 225 zo dňa 14. júna 2022 vystúpiť na schôdzi Národnej rady a predniesť na nej návrh výboru vrátane návrhu uznesenia Národnej rady, ktorý je prílohou predmetnej tlače.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu k tomuto bodu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.6.2022 17:55 - 18:10 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tak už len z úcty k tejto pozícii, tak významnej pozícii, akým je vedenie verejnoprávneho média, si dovolím aspoň v krátkosti vystúpiť k tomuto bodu. Veľmi v krátkosti by som chcel iba povedať, že verejné vypočutie, aké prebehlo na pôde výboru pre kultúru a médiá, bolo azda najlepším verejným vypočutím, aké kedy bolo a akým prechádzali kandidáti na post generálneho riaditeľa RTVS.
Vďaka všetkým kolegom z výboru, teda predovšetkým koaličným kolegom z výboru, sme sa rozhodli zriadiť poradnú komisiu pre voľbu generálneho riaditeľa RTVS, prizvali sme zástupcov odbornej verejnosti, čo sa nikdy predtým nestalo. Ľudia z rôznych oblastí spoločenského, kultúrneho, mediálneho, akademického a iného života boli účastní a mohli klásť kandidátom otázky. Po verejnom vypočutí zasadli ako poradný orgán výboru, spracovali veľmi kvalitné a odborné stanovisko, ktoré má každý poslanec v prílohe návrhu na voľbu generálneho riaditeľa, každý si tak môže prečítať naozaj názor a hodnotenie odborníkov, ktorí sa teda tohto vypočutia zúčastnili, a zároveň okrem nejakého písomného ústneho hodnotenia, ktorým hodnotia silné a slabé stránky týchto uchádzačov, tak títo odborníci zoradili uchádzačov aj do troch rôznych kategórií, odporúčaní kandidáti, prijateľní kandidáti a neodporúčaní kandidáti. A ako som už uviedol, svoje hodnotenia a svoje také nejaké zaradenie do týchto skupín odôvodnili naozaj veľmi vysoko odborným stanoviskom. Ku každému kandidátovi uviedli všetky jeho kvality, čo sa týka projektu, prezentácie, vízie a možno aj takej morálnej integrity.
Takže toto si myslím, že je naozaj veľký prínos do tohto celého procesu. Zároveň som rád, že je v koalícii zhoda na tom, že táto voľba bude verejná. To znamená, nie tak ako v minulosti. Každý občan si bude môcť skontrolovať, ako poslanci hlasovali, čo je tiež ďalší významný a výrazný krok k lepšiemu.
No a na záver teda mi dovoľte dodať, že ako spravodajca oznamujem, že hlasovanie teda bude zajtra, najbližšie hlasovanie o jedenástej hodine.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.6.2022 17:55 - 18:10 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť informáciu výboru pre kultúru a médiá o prerokovaní návrhu na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska. Výbor pre kultúru a médiá zverejnil dňa 27. apríla 2022 výzvu na prihlasovanie sa kandidátov na funkciu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska podľa § 17 zákona č. 532/2010 o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Na základe výzvy dostal výbor do stanoveného termínu deväť prihlášok kandidátov na funkciu generálneho riaditeľa, následne výbor overil, či kandidáti spĺňajú podmienky stanovené v súlade s § 16 ods. 1 a 2 zákona. Na verejné vypočutie dňa 13. júna 2022 bolo pozvaných osem kandidátov - pán Peter Badač, Tibor Búza, Ivan Golian, Peter Janků, Ľuboš Machaj, Jaroslav Rezník, Vladimír Seman a Daniel Živica.
Verejného vypočutia sa zúčastnilo osem kandidátov, jeden z uvedených kandidátov pán Juraj Kabát nebol pozvaný na verejné vypočutie, nakoľko nesplnil podmienky podľa § 16 ods. 2 zákona. Gestorský výbor po verejnom vypočutí konštatoval, že všetci zúčastnení kandidáti spĺňajú všetky náležitosti a kritériá podľa § 16 ods. 1 a 2 zákona. Z uvedeného dôvodu sú všetci ôsmi kandidáti spôsobilí zúčastniť sa voľby na funkciu generálneho riaditeľa RTVS. Gestorský výbor po zvážení týchto skutočností uznesením číslo 180 zo 16. júna 2022 súhlasí s návrhom na voľbu generálneho riaditeľa RTVS, tlač 1065, ktorého súčasťou je stanovisko poradnej komisie pre voľbu generálneho riaditeľa RTVS zriadenej výborom pre kultúru a médiá. Návrh na uznesenie Národnej rady je v prílohe.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.6.2022 17:40 - 17:55 hod.

Zajačik Vladimír
Hlasovanie o tomto návrhu bude zajtra o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.6.2022 17:40 - 17:55 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, k predmetnému návrhu zákona máme spolu s kolegom poslancom Tomášom Šudíkom pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý najprv odôvodním.
V rámci pozmeňovacieho návrhu sa vkladajú dva nové články. Článok III, v ktorom sa navrhuje doplnenie novelizačného článku III, a to úprava zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Pri zabezpečovaní záväzkov výstavby verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií financovanej z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov a do budúcna aj prostredníctvom iných spôsobov financovania prostredníctvom úverov z bánk, zo štátneho rozpočtu alebo z verejných fondov (ako napríklad Envirofond, európske fondy a podobne) a pri zabezpečení pohľadávky poskytovateľa nenávratného finančného príspevku je nevyhnutné doplniť predmetné ustanovenie tak, aby verejný vodovod alebo verejná kanalizácia mohli byť predmetom záložného práva v prospech záložného veriteľa pre prípad výstavby novej infraštruktúry, ale aj v prípade obnovy existujúcej infraštruktúry. Pokiaľ ide o proces implementácie projektov, záložné právo je v prípade projektov výstavby vodovodov a verejných kanalizácií prevládajúcim spôsobom zabezpečenia budúcich pohľadávok poskytovateľa nenávratného finančného príspevku voči prijímateľom, ktorí implementujú projekty.
Účelom pozmeňujúceho návrhu je aj potreba riešiť financovanie investičných aktivít vlastníkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií z vlastných investícií a úverov z bánk, s čím počíta aj nový návrh regulačnej politiky na nové regulačné obdobie, tzv. regulácia vo vodnom hospodárstve na 6. regulačné obdobie 1. 1. 2023 - 31. 12. 2027. A preto je potrebné umožnenie zabezpečenia aj pohľadávok bánk pri financovaní prostredníctvom úverov na zriaďovanie a obnovu verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Navrhovanou úpravou ostane zachovaný účel ustanovenia, súčasne však vytvára priestor pre financovanie zriaďovania a obnovy verejných vodovodov a verejných kanalizácií bankovým úverom.
Pokiaľ ide o odôvodnenie k článku IV, ide doplnenie ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, tzv. vodný zákon, v znení neskorších predpisov sa navrhuje z dôvodu absencie kompetencie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky poveriť odborne spôsobilú osobu na vydanie osvedčenia pre revízneho technika, ktorý je oprávnenou osobou s osvedčením na kontrolu stavu a funkčnosti malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh teraz prečítam.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra Šíbla a Tomáša Šudíka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, tlač 978.
Za článok II sa vkladajú nové články III a IV, ktoré znejú:
"Čl. III
Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 394/2009 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 150/2017 Z. z., zákona č. 51/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 66/2021 Z. z., zákona č. 375/2021 Z. z. a zákona č. 516/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 3 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová "okrem záložného práva na zabezpečenie úverov bánk1aa) pri financovaní investičných projektov prostredníctvom fondov Európskej únie, štátneho rozpočtu a ďalších verejných fondov, záložného práva na zabezpečenie pohľadávky poskytovateľa nenávratného finančného príspevku a záložného práva na zabezpečenie úverov bánk na financovanie zriaďovania a obnovy verejných vodovodov a verejných kanalizácií".
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa) znie:
"1aa) § 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."
Čl. IV
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z„ zákona č. 134/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 409/2014 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 303/2016 Z. z., zákona č. 277/2017 Z. z., zákona č. 51/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 305/2018 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z. a zákona č. 516/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 36 ods. 19 sa za prvými slovami "revízneho technika" vypúšťa čiarka a tieto slová "ktoré vydá poverená osoba ministerstvom po absolvovaní preškolenia".
2. V § 53 odsek 2 znie:
"(2) Vlastník malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov je povinný vykonávať raz za rok bez diaľkového monitoringu a raz za dva roky s diaľkovým monitoringom technickú revíziu a výsledky týchto revízií odovzdávať do 30. januára nasledujúceho roka orgánu štátnej vodnej správy. Vlastník malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov je povinný odstrániť nedostatky v lehote do 60 dní od vykonanej technickej revízie. Technickú revíziu vlastník malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov uskutočňuje prostredníctvom revízneho technika. Revízny technik je oprávnená osoba s osvedčením na kontrolu stavu a funkčnosti malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov. Osvedčenie pre revízneho technika vydáva osoba poverená ministerstvom (§ 59 ods. 1 písm. z) fyzickej osobe po absolvovaní preškolenia s periodickým overením znalostí a splnenia požiadavky na vzdelanie a prax."
3. V § 59 sa odsek 1 dopĺňa písmenom z), ktoré znie:
"z) poveruje odborne spôsobilú osobu na vydanie osvedčenia pre revízneho technika na kontrolu stavu a funkčnosti malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov."."
V súvislosti s vložením nového článku III a článku IV sa primerane upraví názov zákona.
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis