Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

9.11.2022 o 9:10 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 9.11.2022 9:10 - 9:10 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, pán minister, vážené poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o uvedenom vládnom návrhu pod tlačou 1284 na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru s tým, že o výsledku prerokovania bude informovať Národnú radu... Počkajte. (Rečník si kontroluje písomné podklady na rečníckom pulte.) Hej, uhm.
Ústavnoprávny výbor prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na 142. schôdzi dňa 27. októbra 2022. Uznesením č. 624 odporúčal Národnej rade návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o uvedenom vládnom návrhu zákona schváliť.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.11.2022 8:55 - 8:55 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Dovoľte, aby som prečítala informáciu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj o výsledku prerokovania návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende vyhlásenom na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 (tlač 1282).
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1338 z 25. októbra 2022 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende vyhlásenom na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 (tlač 1282) na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj v termíne ihneď.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 66. schôdzi dňa 9. novembra 2022. Výbor svojím uznesením č. 176 z 09. novembra 2022 súhlasil s návrhom vlády na skrátené na skrátené legislatívne konanie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie vysloviť súhlas s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie k vládnemu návrhu zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende vyhlásenom na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 sa uskutoční na 75. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predsedajúci, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

8.11.2022 17:40 - 17:40 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som chcel ozrejmiť, že pri hlasovaní č. 103, pri tlači 1230 ma vykázalo ako neprítomného, chcel som hlasovať "za".
A zároveň, zároveň by som chcel podať námietku pri hlasovaní č. 182, bolo to teda počas hlasovania, kedy pán podpredseda nechcel k tomu viesť nejakú diskusiu, považujem to hlasovanie za zmätočné, nakoľko bolo označené tlačou, nesprávne číslo tlače na obrazovke, a tým pádom nebola prijatá spoločná správa, pokiaľ viem. Čiže bolo tam číslo tlače 1142, ktoré teda neexistovalo, a správne číslo tlače bolo 1042, takže len pre informáciu, ale zákon je schválený. (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.11.2022 17:25 - 17:25 hod.

Mierna Anna
Ďakujem pekne za slovo. Pri tlači 1231 som bola vykázaná, že som nehlasovala. Bola som "za". Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.11.2022 17:25 - 17:25 hod.

Kyselica Lukáš
Tiež pri tlači 1280, hlasovaní č. 189 som vykázaný ako neprítomný. Chcel som hlasovať "za".
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.11.2022 12:10 - 12:10 hod.

Čekovský Kristián
Ďakujem pekne, pán predseda. Navrhujem presunúť tlač 1122 na koniec schôdze Národnej rady.
Odôvodnenie: Je nutné vytvoriť priestor na diskusiu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

8.11.2022 11:40 - 11:40 hod.

Gyimesi György
 

8.11.2022 11:40 - 11:40 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ešte k pánovi poslancovi Ficovi by som chcel povedať, že pokiaľ sa bavíme o energiách, tak poďme zrušiť aj Green Deal, pretože ten extrémnym spôsobom navyšuje cenu elektrickej energie v Európe, poďme sa baviť o zrušení emisných povoleniek a tým pádom by sme sa mohli dostať na takú cenu, ktorá by bola úplne prijateľná pre všetkých, pretože tieto liberálno-progresívne hlúposti, ktoré, ktorými platíme extrémne ceny, by sme fakt mohli sa ísť na to pozrieť, že čo s tým ďalej.
Ale tento pozmeňujúci návrh, ktorý chcem predložiť, je o niečom úplne inom. Hovorí o tom, že my sme prikázali bankám viesť transparentné účty, a to dokonca aj takým bankám, ktoré transparentné účty, resp. účty pre klientov nevedú, a týmto pozmeňujúcim návrhom tieto banky z tejto povinnosti oslobodíme. Čiže by som prešiel k prečítaniu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Gyimesiho k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
V súlade s ustanovením zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov predkladáme nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Je to tlač 1122.
Vo vládnom návrhu zákona navrhujeme tieto zmeny a doplnenia:
1. Nový článok II
Za čl. I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:
"Čl. II
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 634/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č.659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z, zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 299/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 386/2016, zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 2011/2019 Z. z., zákona č. 305/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 340/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 209/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 431/2021 Z. z., zákona č. 454/2021 Z. z., zákona č. 512/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z. a zákona č. 123/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 27g ods. 2 v prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo ak banka alebo pobočka zahraničnej banky nevedie platobné účty spotrebiteľom"."
Doterajší čl. II sa primerane prečísluje.
V súvislosti s vložením nového článku sa primerane upraví názov zákona.
Nový čl. II nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do doterajšieho čl. II pri vyhotovovaní čistopisu vládneho návrhu zákona.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.11.2022 11:10 - 11:10 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Bol tam podaný pozmeňovák, ktorý sme stiahli, však to bolo kvôli tomu hlasovaniu, a predkladáme nový pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Ide o to, že z dôvodu právnej istoty a jednoznačnosti právnej úpravy sa navrhuje doplnenie prechodného ustanovenia, ktorým sa potvrdí okamžité uplatňovanie novej právnej úpravy konania vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy aj v konaniach začatých predo dňom účinnosti novej právnej úpravy, a s ohľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje čo najskorší možný termín účinnosti zákona.
Takže teraz ho prečítam. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša Kyselicu a Milana Vetráka k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka, Dominika Drdula, Miloša Svrčeka, Anny Remiášovej a Jána Kerekrétiho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 1189).
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov, sa mení a dopĺňa takto:
1. Čl. I sa dopĺňa bodom 9, ktorý znie:
„9. Za § 493c sa vkladá § 493d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠493d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Na konanie vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy začaté predo dňom účinnosti tohto zákona sa použijú predpisy účinné odo dňa účinnosti tohto zákona."."
2. V čl. II sa slová „15. novembra 2022" nahrádzajú slovami „dňom vyhlásenia".
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.11.2022 9:40 - 9:40 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Vážené kolegyne, kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Lehotského, Vladimíry Marcinkovej, Mariána Viskupiča, Vladimíra Ledeckého a Michala Luciaka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1154) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1630 z 27. septembra 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti.
Zároveň určila výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 593 zo 14. októbra 2022 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 350 zo 17. októbra 2022. Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto spoločnej správe, ktorý gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 358 z 18. októbra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis