Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

22.10.2020 o 17:58 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

22.10.2020 17:58 - 18:03 hod.

Kristián Čekovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som ešte teda v tejto rozprave chcel predložiť pozmeňujúci návrh s tým, že, s tým, že tak ako už uviedol kolega, snažíme sa teda stransparentniť výber kandidátov na členov tejto rady, ale zároveň si uvedomujeme, že aj následné fungovanie rady musí byť viac transparentné, teda ešte viac chceme aj pôvodný návrh rozšíriť o to, aby bolo, aby do činnosti rady mohla ešte viac vidieť verejnosť. To znamená prečítam pozmeňujúci návrh, ktorý v tomto procese predkladám.
Tento úvod asi nemusím, ale pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Kristiána Čekovského k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Kristiána Čekovského a Milana Vetráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisií a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov v čl. 1 sa na konci pripájajú body 3 až 7, ktoré znejú:
Bod 3 v § 11 ods. 4 prvá veta znie: "Rokovania rady sú verejné.".
Ďalej bod 4 v § 47 sa ods. 1 dopĺňa písm. h), ktoré znie: "Riziko, že by priamo, alebo v spojení s cudzou mocou mohlo dôjsť k zneužitiu licencie na diskrimináciu, podnecovanie, neznášanlivosti, alebo ohrozenie ústavného zriadenia a demokratického systému základných práv a slobôd garantovaného Ústavou Slovenskej republiky.".
Bod 5 v § 48 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: "Rada môže zmeniť základné podmienky konania, a to najneskôr do dátumu verejného vypočutia žiadateľov o licenciu.".
Bod 6 v § 48 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: "Licenciu na terestriálne vysielanie rada neudelí žiadnemu z účastníkov konania o udelení licencie na terestriálne vysielanie, ak nie sú splnené kritériá a podmienky podľa § 47 ods. 1, ktoré rada posudzuje a je povinná na ne prihliadať, alebo existujú u žiadateľov iné dôvody pre zamietnutie žiadosti podľa tohto zákona. Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie sa v takom prípade končí vydaním rozhodnutí o zamietnutí žiadosti.
Bod 7 za § 76dm sa vkladá § 76dn, ktorý vrátane nadpisu znie: Prechodné ustanovenia účinné dňom vyhlásenia konania o udelenie, alebo zmenu licencie na rozhlasované terestriálne vysielanie podľa ustanovenia § 48, ktoré sa začali podľa doterajších právnych predpisov a ktoré sa ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona neskončili sa týmto dňom prerušujú do ukončenia núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, ďalej len núdzový stav. Lehoty podľa tohto zákona v čase prerušenia konania neplynú, lehoty určené radou podľa § 48 sa predlžujú o čas trvania núdzového stavu. Lehota na predkladanie žiadosti však neuplynutie skôr než na 45. deň odo dňa skončenia núdzového stavu.
V čl. 2, a teda ešte bod 2 v čl. 2 sa slová "1. decembra 2020" nahrádzajú slovami "dňom vyhlásenia". Odôvodnenie: Rada pre vysielanie a retransmisiu začala 11. 9. 2020 konanie o udelenie resp. zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 o vysielaní a retransmisií a o zmene zákona č. 195 Z. z. o telekomunikáciách. Na základe podmienok sa žiadosti o udelenie licencie, alebo zmenu licencie predkladali do 9. 10. 2020 a verejné vypočutie malo byť realizované 18. novembra 2020 a konania pre 67 uvoľnených frekvencií. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu a vyhlásený núdzový stav je v záujme vytvoriť dostatočný nediskriminačný priestor tak pre predkladanie žiadosti, ako aj realizáciu verejného vypočutia, keďže ide o proti doterajšiemu obdobiu o výrazne vyšší počet prideľovaných frekvencií. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje prerušenie konaní až do ustálenia situácie tak, aby sa žiadatelia mohli riadne zúčastniť výberového konania a rovnako, aby mohli byť realizované verejné a transparentné vypočutia, ako aj samotný proces výberu, pričom sa tiež precizuje postup rady pre prípad, že žiaden z uchádzačov nesplní zákonné predpoklady. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.10.2020 17:52 - 17:53 hod.

Kristián Čekovský
Ďakujem pekne. Keďže je to druhé čítanie, tak len v krátkosti, zavádzame verejné vypočutie kandidátov na členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a budem teda vďačný za podporu a zároveň sa hlásim ako prvý do rozpravy. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 22.10.2020 15:10 - 15:12 hod.

Kristián Čekovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako navrhnutému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (tlač 301) v druhom čítaní.
Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu.
Národná rada uznesením č. 353 z 22. októbra 2020 rozhodla o tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom:
ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre kultúru a médiá.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť.
O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 až 12 s odporúčaním schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rade bola schválená uznesením č. 68 z 22. októbra 2020.
Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov.
Pán predseda, teda pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Otvorte prosím rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.10.2020 11:19 - 11:19 hod.

Kristián Čekovský
Ďakujem pekne. Ja by som chcel poprosiť členov výboru pre kultúru a médiá, aby sme si urobili schôdzu o 13.00 h nakoľko musíme rokovať po skončení rokovania ústavnoprávneho výboru a výboru pre financie a rozpočet. Takže o 13.00 h v našej miestnosti teda číslo neviem v našej miestnosti. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.10.2020 16:22 - 16:23 hod.

Kristián Čekovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 298 z 13. októbra 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o uvedenom vládnom návrhu zákona (tlač 300) na prerokovanie Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu. Výbor pre kultúru a médiá prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na 18. schôdzi dňa 20. októbra 2020. Uznesením č. 63 z 20. októbra 2020 odporúčal Národnej rade návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o uvedenom vládnom návrhu zákona schváliť.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.10.2020 16:04 - 16:06 hod.

Kristián Čekovský Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán Kotleba, hovorili ste že vás niekto zosmiešňoval. Ale verte mi, vás nemusí nikto zosmiešňovať. S tým rúškom pod nosom to robíte aj sami. Vy ste donedávna hovorili, že pri testovaní sa aplikuje nejaký mikročip do mozgu, ale keďže ste boli na testoch, tak ja teraz neviem, že či ste si ten prejav, ktorý ste tu písali, či ste si ho pripravili sami, alebo či vás už teda niekto ovláda niekto cez ten mikročip. Možno by ste mi to potom, by ste nám to mohli nabudúce povedať. Ja rozumiem, že teraz si to nejakým spôsobom užívate preto, že sa vylaďuje zákon tak, aby všetko bolo s právnym poriadkom. Okamžite tam máte pocit, že vlastne opatrenia, ktoré boli zavedené boli vlastne protiprávne a zbytočné. Hrozia súdne procesy a podobne. Dookola spochybňujete celú pandémiu iba preto, že potrebujete osloviť tých pár percent ľudí, ktorí tomu veria a na nich sa nejakým spôsobom fokusujete.
Na druhej sme tu my. Napriek tomu, že zákony neboli na takýto stav pripravené začali sme konať. Namiesto tárania, bludov sme izolovali ľudí prichádzajúcich zo zahraničia pretože 100 zo 100 epidemiológov vie, že vírus sa prináša spoza hraníc. Urobili sme to napriek tomu, že nám ľudia nadávali a bude nás to stáť podporu mnohých voličov. Ale prvú vlnu koronakrízy sme zvládli medzi najlepšími v Európe. Táto vláda má na rozdiel od vás, páni z ĽSNS, odvahu. My sme v najťažšej chvíli nepovedali ľuďom, že nevieme robiť s počítačom, alebo že 14 a 88 sú aj cenovky v obchodoch. Ja si naozaj neviem predstaviť ako by ste vy robili ťažké rozhodnutia, keď v zložitých momentoch, prepáčte za výraz, pustíte do gatí. My sme pripravení to schytať, ale viete prečo sme to všetko urobili, pretože chránime a bude chrániť zdravie a životy ľudí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.9.2020 11:20 - 11:20 hod.

Kristián Čekovský
To sú návrhy toto.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec, nech sa páči.

Čekovský, Kristián, poslanec NR SR
Ja by som chcel poprosiť, členov výboru pre kultúru a médiá. Mali sme mať výbor o dvanástej a musíme ho presunúť na 12.30 hod., takže chcem poprosiť, členov výboru pre kultúru a médiá, aby sa zúčastnili potom výboru, ktorý sa začne o 12.30 hod. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2020 15:42 - 15:44 hod.

Kristián Čekovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Keď ste už načali o tom, že čo je marketing, čo je program a tak ďalej, ja som sa snažil teraz dopátrať nejakého politického programu vašej strany, v ktorom je tak 9,5 boda, a to je tak všetko, s čím vy sa snažíte nejakým spôsobom asi už zopár rokov oslovovať svojich voličov, ale keď vám to berú, tak vám to berú. Ja si myslím, že ešte aj z tých deväť by sme to vedeli zoškrtať tak možno na tri, a to je pár hoaxov, očkovanie a ešte Rómovia a to je tak všetko, čo točíte asi, odkedy na tejto politickej scéne ste.
Čo sa týka fondu vzájomnej pomoci, kritizujete nástroj, ktorým reálne pomáhame ľuďom, ktorých sa nedotkli alebo ktorých nezachytili rôzne sociálne opatrenia. Nuž, my sme tu dvanásť rokov sociálny štát nebudovali a tieto pravidlá nenastavovali, ale ak sa našli ľudia, ktorí reálne tú pomoc potrebujú, je ich slobodným rozhodnutím, či sa rozhodnú ten svoj príbeh na tú stránku dať, či budú cez ten, cez ten web hľadať ľudí, ktorí im budú prispievať, ale štát im hneď prispeje nejakú sumu. To je to, čo my robíme.
To, čo robíte vy; a keďže hovoríte, že toto je cynický nástroj, tak ja sa teda pýtam, čo robíte vy, keď sa fotíte s hendikepovanými ľuďmi, ktorým odovzdávate šeky so sumou, kde vám do 1 500 eur chýba dvanásť eur, čo nápadne pripomína fašistickú symboliku, symboliku ľudí, ktorí vraždili hendikepovaných ľudí. Tak ja sa pýtam, čo je cynické. Je to hanba, pán Mazurek!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.9.2020 11:09 - 11:09 hod.

Kristián Čekovský
Ďakujem. Dovolil by som si informovať, že od dvanástej sa uskutoční zasadnutie výboru pre kultúru a médiá v miestnosti č. 30, takže potom poprosím členov výboru, aby sa zúčastnili. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.9.2020 11:03 - 11:04 hod.

Kristián Čekovský
Ďakujem pekne, pán predseda. Bol by som rád, keby sme pokračovali v rokovaní a v hlasovaní iba v prípade, ak budú mať všetci poslanci nasadené rúška. Ďakujem, ďakujem pekne.
Skryt prepis