Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

31.3.2021 o 16:42 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

31.3.2021 16:42 - 16:45 hod.

Kristián Čekovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť informáciu výboru pre kultúru a médiá o prerokovaní návrhu na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu (tlač 448), tak preverím, že už je toto číslo správne. Je to dobre. Nakoľko materiál máte k dispozícii, nebudem ho čítať celý. Podľa § 9 ods. 1 písm. d) zákona č. 308 o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, dňom 22. decembra skončilo členstvo jednému členovi v Rade pre vysielanie a retransmisiu a podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona o vysielaní a retransmisii sa dňom 19. februára 2021 vzdala členstva jedna členka Rady pre vysielanie a retransmisiu.
Predseda Národnej rady sa listom z 5. januára 2021 a listom z 24. februára 2021 obrátil na predsedov všetkých poslaneckých klubov, profesijné a občianske združenia pôsobiace v oblasti kultúry, periodické tlače a ostatných prostriedkov verejných informácií, aby v určenej lehote predložili výboru pre kultúru a médiá návrhy kandidátov na členov rady. Výbor dostal návrhy kandidátov na doplnenie rady, ktoré nájdete v tlači 448.
Výbor pre kultúru a médiá verejne vypočul prihlásených kandidátov a posúdil predložené návrhy kandidátov na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu na svojej 29. schôdzi. V uznesení č. 94a z 24. marca 2021 konštatoval, že kandidáti spĺňajú požadované podmienky a predložené návrhy sú v súlade s kritériami uvedenými podľa § 6 ods. 3 a § 7 zákona o vysielaní a retransmisii. Kandidát pán Vladimír Repčík, ktorý bol navrhnutý Creo Advertising, s. r. o. Bratislava, nebol podaný oprávneným subjektom, preto sa naň neprihliada podľa čl. 2 ods. 1 a 5 Volebného poriadku o voľbe a odvolávaní iných funkcionárov schváleného uznesením Národnej rady č. 498 zo 17. júna 2011. Výbor pre kultúru a médiá posúdil predložený návrh kandidáta na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a v uznesení č. 94a z 24. marca 2021 konštatoval, že kandidát nespĺňa požadovanú podmienku podľa § 6 ods. 3 zákona o vysielaní a retransmisii. Výbor pre kultúru a médiá po zvážení týchto skutočností zároveň vyslovil súhlas s návrhom na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu. Návrh na uznesenie Národnej rady, ako aj zoznam kandidátov je v prílohe materiálu. Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 31.3.2021 16:39 - 16:41 hod.

Kristián Čekovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi prosím ako určenému spravodajcovi výboru predniesť informáciu výboru pre kultúru a médiá o prerokovaní návrhu na voľbu členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska (tlač 399).
339 ja mám poznačené. Pán predsedajúci? 399. Dobre, tak ospravedlňujem sa, mám tu nesprávne číslo. Ďakujem. Nakoľko materiál máte k dispozícii, teda nebudem ho čítať celý. Do stanoveného termínu výbor dostal 18 návrhov na kandidátov.
Za oblasť rozhlasového vysielania, ja iba prečítam priezviská:
pán Abrahám, pán Antol, Balaščak, Guman, pani Hamarová, pán Himič, pán Kramara, pán Lavrík, pani Staneková, pán Uličiansky a pani Válková.
Za oblasť práva pán Caban, Daňko, Dobosová, pani Gajdošová, pán Okenica, pani Petrová, pán Ševec.
Dňa 10. marca 2021 stiahol kandidatúru na člena Rady RTVS pán Martin Kramara.
Výbor pre kultúru a médiá uznesením č. 86a zo 16. marca 2021 konštatuje, že
a) dňom 10. februára 2021 ...
===== Gajdošová, pán Okenica, pani Petrová, pán Ševec. Do 10. marca 2021 stiahol kandidatúru na člena Rady RTVS pán Martin Kramara. Výbor pre kultúru a médiá uznesením č. 86a zo 16. marca 2021 konštatuje, že dňom 10. februára 2021 sa skončilo funkčné obdobie pani Ildikó Nagy a Ľubomírovi Gumanovi, odborníkom v oblasti rozhlasovaného vysielania Jozefovi Vozárovi, odborníkovi v oblasti práva. Ďalej je potrebné zvoliť troch členov Rady RTVS podľa § 9 ods. 1 zákona č. 532/2010 o Rozhlase a Televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to na funkčné obdobie do 10. februára 2027. Dvoch odborníkov v oblasti rozhlasového vysielania a jedného odborníka v oblasti práva.
Navrhovaní kandidáti za oblasť rozhlasového vysielania sú to pán Abrhám, Antol, Valaščák a pani Hamarová, pán Lavrík, pani Staneková, pán Uličianský a pani Válková. Za oblasť práva pán Caban, Daňko, pani Dobosová, Gajdošová, pán Okenica, pani Petrová a pán Ševec. Spĺňajú požadované podmienky a predložené návrhy sú v súlade s kritériami uvedenými v § 9 a § 10 zákona o RTVS a po D. kandidáti, pán Ľubomír Guman a Peter Himič nespĺňajú podmienku dostatočnej odbornej, alebo riadiacej praxe, napriek uvedenému výboru pre kultúru a médiá odporúča Národnej rade vykonať voľbu so všetkými kandidátmi na voľbu do Rady Rozhlasu a Televízie Slovenska.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 31.3.2021 16:39 - 16:41 hod.

Kristián Čekovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi prosím ako určenému spravodajcovi výboru predniesť informáciu výboru pre kultúru a médiá o prerokovaní návrhu na voľbu členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska (tlač 399).
339 ja mám poznačené. Pán predsedajúci? 399. Dobre, tak ospravedlňujem sa, mám tu nesprávne číslo. Ďakujem. Nakoľko materiál máte k dispozícii, teda nebudem ho čítať celý. Do stanoveného termínu výbor dostal 18 návrhov na kandidátov.
Za oblasť rozhlasového vysielania, ja iba prečítam priezviská:
pán Abrahám, pán Antol, Balaščak, Guman, pani Hamarová, pán Himič, pán Kramara, pán Lavrík, pani Staneková, pán Uličiansky a pani Válková.
Za oblasť práva pán Caban, Daňko, Dobosová, pani Gajdošová, pán Okenica, pani Petrová, pán Ševec.
Dňa 10. marca 2021 stiahol kandidatúru na člena Rady RTVS pán Martin Kramara.
Výbor pre kultúru a médiá uznesením č. 86a zo 16. marca 2021 konštatuje, že
a) dňom 10. februára 2021 ...
===== Gajdošová, pán Okenica, pani Petrová, pán Ševec. Do 10. marca 2021 stiahol kandidatúru na člena Rady RTVS pán Martin Kramara. Výbor pre kultúru a médiá uznesením č. 86a zo 16. marca 2021 konštatuje, že dňom 10. februára 2021 sa skončilo funkčné obdobie pani Ildikó Nagy a Ľubomírovi Gumanovi, odborníkom v oblasti rozhlasovaného vysielania Jozefovi Vozárovi, odborníkovi v oblasti práva. Ďalej je potrebné zvoliť troch členov Rady RTVS podľa § 9 ods. 1 zákona č. 532/2010 o Rozhlase a Televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to na funkčné obdobie do 10. februára 2027. Dvoch odborníkov v oblasti rozhlasového vysielania a jedného odborníka v oblasti práva.
Navrhovaní kandidáti za oblasť rozhlasového vysielania sú to pán Abrhám, Antol, Valaščák a pani Hamarová, pán Lavrík, pani Staneková, pán Uličianský a pani Válková. Za oblasť práva pán Caban, Daňko, pani Dobosová, Gajdošová, pán Okenica, pani Petrová a pán Ševec. Spĺňajú požadované podmienky a predložené návrhy sú v súlade s kritériami uvedenými v § 9 a § 10 zákona o RTVS a po D. kandidáti, pán Ľubomír Guman a Peter Himič nespĺňajú podmienku dostatočnej odbornej, alebo riadiacej praxe, napriek uvedenému výboru pre kultúru a médiá odporúča Národnej rade vykonať voľbu so všetkými kandidátmi na voľbu do Rady Rozhlasu a Televízie Slovenska.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.3.2021 18:30 - 18:32 hod.

Kristián Čekovský Zobrazit prepis
Nevidím dôvod v tejto chvíli nejakým spôsobom, ak máte, takto poviem, ak máte konkrétne návrhy, ktoré, a ustanovenia tohto zákona, ktoré sa vám nepozdávajú, tak sme v normálnom, riadnom procese, nie sme v žiadnom skrátenom konaní, nech sa páči, som k dispozícii, pokojne môžete s tým prísť aj za mnou alebo rovno to predložiť aj ako pozmeňujúci návrh, ja sa tým budem rád zaoberať, pretože vo vašich vystúpeniach bolo viac emócií ako faktov. Jednak neviem vlastne, načo ste začínali tým, že je to tretí orgán a ktorý tu vytvára nejaké dvojvládie a podobne. Jednoducho preto, pretože nemôže niečo fungovať mimo štruktúr RTVS. Ak chcem niečo vytvoriť, tak to musíme zasadiť do štruktúry RTVS.
Nevzniká žiadne dvojvládie, v zákone sú pomerne jasne a veľmi citlivo zadefinované kompetencie tejto etickej komisie, ktoré nie sú nadradené ani generálnemu riaditeľovi, ani Rade RTVS, ako ste to vy pomenovali alebo povedali. Táto etická komisia aj z tohto návrhu, ak si ho veľmi podrobne a s citom, bez emócií, prečítate, tak zistíte, že má odporúčací charakter, ale má určite aj, má určité kompetencie, aby nebola úplne, úplne bez, ako by som to nazval, proste bez akejkoľvek sily, takže, ale ma ich voči Rade RTVS aj voči riaditeľovi, takže odporúča niečo riaditeľovi, následne môže navrhovať niektoré veci Rade RTVS.
Nie je nadradená rade, a toto ma práve zaujalo, lebo z toho je vidieť, že snažíte sa tu vytvoriť skôr nejaký dojem a naozaj to otočiť, ale tomu sa vôbec ani nečudujem. Nie je nadradená rade, práve naopak, posilňujúca kompetencie Rady RTVS. Vy ste to vlastne aj povedali v tom, v tom prejave, že na jednej strane je nadradená rade, ale na druhej strane sa tu vytvára nejaká možnosť odvolávania riaditeľa. Ale to sa dáva Rade RTVS, kde máte ešte aj vy stále väčšinu ľudí, takže ja vôbec nerozumiem, ako keby tomu, čo, o čom ste, o čom ste hovorili.
Takže je tam, sú tam veľmi citlivo nastavené väzby medzi týmito orgánmi, aby tu nevznikalo nejaké samovládie, ako ste to nazvali, aby nemohla Rada RTVS, teda etická komisia robiť nejaké vážne zásahy alebo napríklad odvolávať riaditeľa; vôbec takáto kompetencia v tom zákone ani nie je, nemá to túto kompetenciu. Ja neviem, ako ste proste na to prišli, len ste to potrebovali povedať, ale hovoríte toto v podstate od začiatku volebného obdobia, že tu sa ide zákon lámať cez koleno, chceme nasilu vymeniť riaditeľa RTVS a podobne.
Ja vám poviem k tomu asi iba toľko, že ak by sme to naozaj chceli lámať cez koleno, tak by sme sa inšpirovali napríklad vami, ako ste vy zákony lámali cez koleno niekoľko rokov, napríklad keď ste odvolali generálnu riaditeľku pani Miloslavu Zemkovú. Takže to bolo lámanie cez koleno a bolo to oveľa rýchlejšie po voľbách a nie v podstate teraz, keď sa tu naozaj vytvára systémová zmena.
Ešte raz opakujem, sme otvorení pripomienkam, ale, prosím, s konkrétnymi návrhmi, ak sa vám nepáčia niektoré ustanovenia, ktoré by tam podľa vás nemali byť, tak ich treba predložiť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.3.2021 18:18 - 18:21 hod.

Kristián Čekovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Keď sa povie možno slovo systematická zmena, tak to znie tak vznešene, ale mám pocit, že občas chýba ako keby moment toho, že niekto príde s nejakou systematickou zmenou a nejakými návrhmi, ktoré naozaj neriešia možno iba akútnu nejakú situáciu, ale aj niečo do budúcna. No a my sme sa takto rozhodli v podstate postupne reformovať aj verejnoprávnu inštitúciu RTVS a začíname v oblasti ochrany novinárov, slobody prejavu, ale zároveň aj posilnením vnútornej etickej kontroly.
Návrh novely zákona je reakciou na problémy, ktoré sa vo verejnoprávnej televízii a rozhlase opakujú už dve desaťročia, pričom v posledných rokoch naberajú na intenzite. Zásahy do slobodnej tvorby zamestnancov a redaktorov na základe či už vnútorných, alebo vonkajších tlakov majú za následok dobrovoľné aj nedobrovoľné odchody novinárov. To naštrbuje dôveru divákov aj poslucháčov, ktorí za svoje koncesie očakávajú odvážne správy a investigatívu, a na tento negatívny trend už viackrát upozornili aj odborníci, ale taktiež aj medzinárodné organizácie, ako napríklad Reportéri bez hraníc.
Aj preto predkladám do prvého čítania návrh novely zákona o RTVS, aby bol vo vnútri inštitúcie zriadený orgán, ktorý pomôže riešiť nezhody medzi zamestnancami a manažmentom, ale taktiež aj rôzne eticky sporné situácie. Nová etická komisia bude fungovať ako taký vnútorný ombudsman. Podobné inštitúty fungujú vo vyspelých krajinách a špičkových redakciách po celom svete.
Zásadný rozdiel oproti súčasným kontrolným orgánom, ktoré v RTVS fungujú, bude jej nezávislosť najmä od generálneho riaditeľa RTVS a taktiež od politikov. Verím, že aj takto sa nám podarí chrániť novinárov a ďalších pracovníkov RTVS pred rôznymi tlakmi. Chceme, aby mali lepšie pracovné podmienky a aby mohli ľudia viac dôverovať verejnoprávnym médiám, ktoré podľa nás majú práve v dobe dezinformácií nezastupiteľnú úlohu.
Viac, samozrejme, už nájdete aj v dôvodovej správe a rád by som poznamenal, že počas celého tohto legislatívneho procesu som aj ja otvorený pripomienkam napriek tomu, že teda tento návrh som, na tomto návrhu sme robili niekoľko mesiacov a aj s odborníkmi a podobne, ale, samozrejme, stále sa môžu objaviť rôzne dobré návrhy. Takže, takže toľko asi z mojej strany.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 4.2.2021 17:24 - 17:25 hod.

Kristián Čekovský
Ďakujem. Rád by som upozornil členov výboru pre kultúru a médiá, že dnešné rokovanie výboru bolo prerušené a pokračovať bude zajtra pred schôdzou o 8.30 v miestnosti č. 32. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 4.2.2021 11:06 - 11:06 hod.

Kristián Čekovský
Rád by som iba pripomenul členom výboru pre kultúru a médiá, že o 12.30 máme rokovanie výboru. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.1.2021 18:46 - 18:48 hod.

Kristián Čekovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Zareagujem asi všeobecne na poslanecký klub ĽSNS lebo je v podstate jedno, že na koho konkrétne by som reagoval z tých čo rečnili. A ale začnem pánom Kotlebom, no to čo ste zdieľate a šírite je dôkazom, že neviete čítať s porozumením ale vaša faktická poznámka na moje vystúpenie je, že ani počúvať. A skúsili ste ten vtip s pandami, tak keď môžem poprosiť kolegov keby ste trošku doprali pánovi Kotlebovi aspoň sa trošku zasmiali hahaha, dobre. Ja vám prečítam napríklad niečo o pande červenej, oni majú takú, takú nepríjemnú ochranársku silu, ktorú využívajú proti nepriateľovi ak sa cítia v nebezpečenstve nadvihnú chvost a pustia nepríjemný zápach, ktorý odoženie snáď každého. Ak to nefunguje vytasia svoje dlhé pazúry začnú bojovať, sú naozaj veľmi vytrvalé dokážu o svoje teritórium zabojovať a veľmi radi sa počas dňa povaľujú na konároch a opaľujú sa. To je presne to čo som pred chvíľou hovoril, že vy vlastne dnes celý deň tu nič nerobíte, za tie peniaze, ktoré poberáte šírite dezinformácie a doslova vháňate ľudí na nemocničné lôžka a na pľúcne ventilátory a beriete za to tak ako tu sedíte 12 či koľko vás je 10 ľudí 60 tisíc eur mesačne, štrnásť pardon 60 tisíc eur mesačne dostávate za túto robotu. To je parazitovanie, to je skutočné parazitovanie a potom sa tu ešte cynicky vo svojich rozpravách cynicky ďakujete lekárom ako úžasnú prácu robia a potom ďalej šírite bludy, ktoré viac a viac tých ľudí doháňajú do nemocníc. To je skutočne otrasné. ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.1.2021 18:26 - 18:36 hod.

Kristián Čekovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, v minulosti bolo zvykom, že vláda mala v opozícii tzv. tieňovú vládu, tieňových ministrov a podobne. Tak ako to tu dnes sledujem, tak mám pocit, že sa tu dnes zišla tieňová pandemická komisia plná epidemiológov a infektológov akými sú Marián Kotleba, Milan Mazurek alebo pán Schlosár. Zaujímavé, že doteraz ste neurobili žiadnu nejakú tlačovku s nejakými konkrétnymi opatreniami alebo nariadeniami, aby ste možno boli následne podrobení aj nejakej teda odbornej debate a diskusii. Ale k tomu sa ešte dostanem. Naša krajina prežíva mimoriadne náročné obdobie. Nie sme v tom samy. Celý svet prežíva mimoriadne náročné obdobia a je tomu presne rok. Za ten čas zomrelo vo svete viac ako 2 milióny ľudí. Na Slovensku vyše 3000. Za každým človekom je príbeh otca, matky, dieťaťa, úžasných priateľov, ľudí, je to obrovská tragédia. COVID obmedzuje životy ľudí. Je to tak, my si to plne uvedomujeme. Obmedzuje aj nás, všetky opatrenia a nariadenia, ktorými sa vláda snaží ochrániť každý ďalší život si nevymýšľa len tak z dlhej chvíle. Naopak zámer a cieľ je jednoznačný. Čo najlepšie a najefektívnejšie ochrániť zdravie a životy ľudí. Zatváranie prevádzok, hraníc, obmedzovanie kontaktov, dezinfekcie, či nosenie nejakých ochranných masiek to nie sú výmysly týchto dní dní alebo týždňov alebo mesiacov. Podobne bojujú ľudia proti epidémiám už stovky rokov, pretože vedia, že toto sú najefektívnejšie spôsoby ako ochrániť zdravie a životy ľudí. Stovky rokov. Úplne rovnakým spôsobom a do toho sa pridáva najmodernejšie teda výdobytky zdravotníctva, technológie, vakcíny, očkovania, antibiotiká a podobne. Rozumieme únave ľudí. Verte, že sa cítime podobne. Netreba však zabúdať, že úplne iný level únavy prežívajú lekári, či zdravotné sestry v preplnených nemocniciach. Nemocnice v tejto chvíli potrebujú lekárov, lieky, zdravotnícky materiál a peniaze. Na to, aby toto všetko mohli dostať a pravidelne dostávať je nevyhnutné, aby v krajine platil núdzový stav. Zvlášť dnes, keď zažívame vrchol druhej vlny pandémie. To je prístup vlády a koaličných strán. Pozrime sa, ale na druhú stranu, čo znamená pandémia pre niektorých ľudí, ktorí tu dnes sedia. Dámy a páni, to je niečo otrasné. Kým vláda a koalícia zodpovedne bojuje proti nepriateľovi, ktorý si nevyberá a zabíja, tak konkrétni politici, ľudia, ktorí sedia v rovnakých parlamentných ľaviciach ako my robia to najhoršie, čo môžu. Spochybňujú, šíria dezinformácie a zvyšujú tak počty infikovaných, čím majú na svedomí nejednu obeť koronavírusu. Nemáte absolútne žiadnu zodpovednosť, nemáte žiadnu víziu ako sa s pandémiou vysporiadať. Jedine, čo viete, na čo ukazujete je všetko spochybňovať, relativizovať, huckať ľudí proti vláde tým, že brnkáte na najspodnejšie pudy a frustráciu tým, že ľuďom hovoríte len to, čo chcú počuť a aký je dôvod toho všetkého. Nuž veľmi jednoduchý. Peter Pellegrini sa vezie na vlne populizmu, Kotlebovci na vlne dezinformácií a tretím do partie je Robert Fico, ktorý sa vezie na vlnách Karibiku. Jeho verní končia jeden po druhom v cele predbežného zadržania a kedysi najmocnejší muž v štáte pociťuje to, čo dlho nepoznal. Obyčajný ľudský strach zo spravodlivosti. Rozmeňme si to ale na drobné. Kto stojí v tomto šíku? Peter Pellegrini, ktorého som spomínal, ten sa ani neunúva prísť do Národnej rady a pracovať, ale radšej bude celé dopoludnie stáť pred kamerami. Ešte v marci predtým ako odovzdal kormidlo od tohto štátu nielenže prijal núdzový stav, ale ľudí vyzýval k dodržiavaniu opatrení a vládnych nariadení. Dnes kritizuje núdzový stav a hovorí o tom, že všetky príkazy a zákazy nemajú žiaden význam. Čo sa medzičasom zmenilo. Situácia je predsa oveľa horšia, vážnejšia a núdzový stav, či ďalšie opatrenia majú oveľa väčší význam. Ale Peter Pellegrini sa rozhodol plávať na vlne populizmu a prieskumu verejnej mienky. Plošné testovanie by raz robil, ale keď sa robiť začne, tak už nie. Očkovať by sa dal, ale ak uvidí v prieskume, že ostatní nie, tak už ani on nie. Internetovú anketu raz skritizuje, potom urobí svoju, ale keďže bol šéf informatizácie tak takú, že v nej môžeme hlasovať alebo teda môže niekto hlasovať aj stokrát. Raz je SMER, potom HLAS, potom zase SMER, pardon HLAS a takto by sme mohli pokračovať donekonečna. Je to iba marketingový kalkul z čoho vyplýva, že po formálnom odchode zo SMER-u sa nič nové nenaučil a čo je horšie, ani na nič nezabudol. Ešte nezodpovednejšie je však správanie niektorých neprispôsobivých občanov, ktorí sú súčasťou slovenskej politickej scény. Od začiatku pandémie odmietajú opatrenia, šíria bludy a počas vrcholu pandémie a tomu neuveríte sa stretávajú v komunitách, napríklad v centrále Ľudovej strany Naše Slovensko, kde si rozdávajú nejaké konzervy. Okrem toho organizujú protesty, na ktorých vykrikujú, že ich vláda obmedzuje. Tak sa stretnú stovky ľudí, úplne slobodne alebo tisícky, no tak tisícky pán Suja a všetci kričia, že ich niekto obmedzuje a porušujú tým všetky protiepidemiologické pravidlá. Samozrejme teda už vidím, že ste sa spoznali. Reč je Mariánovi Kotlebovi a jeho súputníkoch z Ľudovej strany. Už mesiace ukazujú Slovensku ako v skutočnosti vyzerajú neprispôsobiví občania, o ktorých nám tu roky hovorili aj teraz. Sedíte v parlamente s rúškami pod nosom, porušujete pravidlá a dostávate za to peniaze. Viete ako sa to volá - parazitovanie. Sám ste takto v minulosti označovali niektorých ľudí, dnes robíte to isté. Sedíte v parlamente, beriete tisícky eur mesačne a porušujete pravidlá. Čo je ešte horšie vaša akože dezinformačná pandemická, nejaké dezinformačné proti pandemické, či pandemické zoskupenie poberá 60 tisíc eur mesačne. Naozaj nič mi nebráni povedať, že svojim nezodpovedným konaním doslova vháňate ľudí na nemocničné lôžka a pľúcne ventilátory. Ja už nebudem dookola rozoberať fašistickú a nacistickú minulosť aj prítomnosť členov Ľudovej strany Naše Slovensko Medvedský, Bahno, Király, Martinák, Rogel, či Magat, všetko ľudia odsúdení za násilné trestné činy, či výtržníctvo, či dokonca úkladnú vraždu. Ste banda násilníkov a výtržníkov, ktorým ubližovanie na zdraví nie je vôbec cudzie a robíte to aj teraz. Ak si niekto myslí, že počas epidémie budete predsa robiť niečo iné, tak sa hlboko mýli. Stali ste závislými od šírenia hlúposti a čím viac sa vám SMER a Robert Fico a Ľuboš Blaha snažia napchať do tohto priestoru, tým tie vaše bludy naberajú ešte na väčších rozmeroch. Tretím v tomto šíku je bývalý premiér Robert Fico, ktorý svojimi vyjadreniami v posledných dňoch sa ponoril veľmi hlboko do politického bahna a nie je to iba mokrý piesok v Karibiku. Zo zahraničia sa tu snaží zorganizovať nejaký blogerský prevrat a zo strachu pred spravodlivosťou kope do všetkého, čo sa na Slovensku pohne. Cíti, že toto je jeho jediná možnosť povaliť vládu a vyvolať predčasné voľby, inak sa kruh okolo jeho najbližších a jeho samého bude pravdepodobne iba zužovať. Na spochybňovanie opatrení proti pandémii a šírenie hoaxov a klamstiev slúži Robertovi Ficovi Ľuboš Blaha. Aj v tomto prípade však ide skôr o smutný pohľad. Nič nesvedčí o úpadku SMER-u a Roberta Fica lepšie ako to, že človek ako Blaha je podpredsedom tejto strany. V minulosti by sme ľudí akými sú Blaha, Mazurek, Schlosár, či Kotleba nazvali konšpirátormi. Ibaže dnes by to bola urážka tých, čo možno veria nejakým alternatívnym vysvetleniam len možno na základe nepresných informácií a dôkazov. Vy ste však dezoláti. Zámerne šírite úplne výmysly na základe, ktorých zvolávate protesty, tam burcujete ľudí proti pandemickým opatreniam a tým pádom priamo ohrozujete ich zdravie a životy. Dámy a páni, pohľad do opozičných lavíc je naozaj smutný a svedčí o tom aj spôsob diskusie a argumenty, ktoré používajú proti vládnym opatreniam. Tie nie sú dokonalé. Pozrime sa však do iných krajín, kde sú iné obmedzenia, lockdownmi, rúška a chaos. Veci sa menia každý deň. Všade na svete denne vlády upravujú svoje rozhodnutia a ja poviem už iba na záver to, že verím a chcem, aby sme čím skôr začali očkovať, dobrovoľne očkovať, aby sa čím skôr do toho zapojilo, čo najviac ľudí. Ja osobne určite ak budem na rade tak sa do toho radu postavím a budem motivovať čo najviac ľudí, aby sme čím skôr s týmto marazmom skončili. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.12.2020 17:24 - 17:24 hod.

Kristián Čekovský
Ďakujem pekne. Chcel by som poprosiť všetkých členov výboru pre kultúru a médiá, zvolávam výbor hneď v miestnosti, kde sa, teda tuná zadná miestnosť, kde sa robí grémium a taktiež kde sa hlasuje. Takže výbor hneď. Ďakujem.
Skryt prepis