Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

27.11.2020 o 11:24 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.11.2020 11:24 - 11:24 hod.

Kristián Čekovský
Len pre opravu, verejné vypočutie sa začína o deviatej hodine, ale rokovanie výboru pre kultúru a médiá alebo zasadnutie sa začína už o ôsmej hodine, teda v pondelok, v Zimnej jazdiarni. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.11.2020 11:23 - 11:24 hod.

Kristián Čekovský
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel nielen pozvať členov výboru pre kultúru a médiá, ale aj všetkých poslancov Národnej rady, ktorí by mali záujem, v pondelok o deviatej hodine začíname verejné vypočutie kandidátov za členov Rady pre vysielane a retransmisiu v Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu. Ste pozvaní, ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.11.2020 14:18 - 14:20 hod.

Kristián Čekovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán Fico, ja, ja chápem, že vám tečie do topánok, len by ste mali odhadnúť nejakú mieru a nevystupovať tu v takýchto kŕčoch. Snáď ste si okrem hry na investigatívca teda splnili aj všetky povinnosti a nahlásili ste všetky podozrenia polícii a ostatným orgánom, pretože, ako vidíte, spravodlivosť ľudí dobieha, vidíte to aj vo svojom okolí. Koniec koncov váš blízky priateľ pán Kičura, ktorý je vo väzbe, ešte nedávno ste ho držali v Správe štátnych hmotných rezerv a ten človek v stave najvyššieho ohrozenia obyvateľstva zanechal vybrakované sklady a vlastný trezor si futroval zlatými tehlami.
Jeden si takto napchával trezor zlatými tehlami, druhý váš kamarát balil peniaze do alobalu. Stačí si spomenúť na to, akým spôsobom ste obstarávali zariadenia napríklad v Nemocnici sv. Michala aj s pánom Kaliňákom. Úrad verejného obstarávania potvrdil, že tam boli predraženia od 50 do 100 %. Manipulovali ste s tendrom, vyhrala jedna firma, ktorá nakupovala 900 rôznych položiek od kancelárskej spinky až po špeciálne CT-čká. Takto vy ste bačovali v zdravotníctve a dnes v podstate sa tvárite, ako vy dokážete vyhodnotiť takéto nákupy. Defibrilátory, ktoré inde stáli 6-tisíc, vy ste nakupovali za 12-tisíc a takýmto spôsobom ste len v prípade jednej nemocnice ukradli chorým ľuďom 5 až 10 mil. eur. Výsledkom je, že tu po vás zostalo rozkradnuté zdravotníctvom s akútnym nedostatkom zdravotníckeho personálu.
No napriek tomu robíme všetko pre to, aby sme zvládli túto nebezpečnú pandémiu. Máme za sebou najväčšiu logistickú operáciu v dejinách Slovenska. Sme vzorom pre okolité krajiny a popritom všetkom, ako som už povedal, dobieha spravodlivosť mnohých vašich ľudí. To je to, čo vás v skutočnosti trápi.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.11.2020 9:39 - 9:39 hod.

Kristián Čekovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán Kotleba, čo slovo, to klamstvo. Do dvoch, teda dve minúty by mi nestačili na to, aby som vám tu teraz robil factcheking. Vy to viete, preto sa sem postavíte, vychrlíte znôšku nezmyslov, zamoríte priestor bludmi, to je vaša úloha. Vy nie ste iba klamár a populista, vy ste v prvom rade nebezpečný človek. Podľa vás choroba raz neexistuje, potom už áno, pri výteroch sa čipuje iba do momentu, kým nejdete na výter vy sám. A symbolika v číslach neexistuje iba do chvíle, dokým nenapočítate na kresbe koronavírusu tri šestky.
Ak vás niekto chce počúvať, nech sa páči, počúvať človeka, ktorý by krajinu liečil Bromhexinom s vodkou.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

22.10.2020 17:58 - 18:03 hod.

Kristián Čekovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som ešte teda v tejto rozprave chcel predložiť pozmeňujúci návrh s tým, že, s tým, že tak ako už uviedol kolega, snažíme sa teda stransparentniť výber kandidátov na členov tejto rady, ale zároveň si uvedomujeme, že aj následné fungovanie rady musí byť viac transparentné, teda ešte viac chceme aj pôvodný návrh rozšíriť o to, aby bolo, aby do činnosti rady mohla ešte viac vidieť verejnosť. To znamená prečítam pozmeňujúci návrh, ktorý v tomto procese predkladám.
Tento úvod asi nemusím, ale pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Kristiána Čekovského k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Kristiána Čekovského a Milana Vetráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
V čl. 1 sa na konci pripájajú body 3 až 7, ktoré znejú:
"Bod 3. V § 11 ods. 4 prvá veta znie: «Rokovania rady sú verejné.».
Ďalej bod 4. V § 47 sa ods. 1 dopĺňa písm. h), ktoré znie: «Riziko, že by priamo, alebo v spojení s cudzou mocou mohlo dôjsť k zneužitiu licencie na diskrimináciu, podnecovanie neznášanlivosti, alebo ohrozenie ústavného zriadenia a demokratického systému základných práv a slobôd garantovaného Ústavou Slovenskej republiky.».
Bod 5. V § 48 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: «Rada môže zmeniť základné podmienky konania, a to najneskôr do dátumu verejného vypočutia žiadateľov o licenciu.».
Bod 6. V § 48 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: «Licenciu na terestriálne vysielanie rada neudelí žiadnemu z účastníkov konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie, ak nie sú splnené kritériá a podmienky podľa § 47 ods. 1, ktoré rada posudzuje a je povinná na ne prihliadať, alebo existujú u žiadateľov iné dôvody pre zamietnutie žiadosti podľa tohto zákona; konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie sa v takom prípade končí vydaním rozhodnutí o zamietnutí žiadostí.»
Bod 7. Za § 76dm sa vkladá § 76dn, ktorý vrátane nadpisu znie: «Prechodné ustanovenia účinné dňom vyhlásenia konania o udelenie alebo zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie podľa ustanovenia § 48, ktoré sa začali podľa doterajších právnych predpisov a ktoré sa ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona neskončili, sa týmto dňom prerušujú do ukončenia núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, ďalej len núdzový stav. Lehoty podľa tohto zákona v čase prerušenia konania neplynú, lehoty určené radou podľa § 48 sa predlžujú o čas trvania núdzového stavu. Lehota na predkladanie žiadosti však neuplynutie skôr, než na 45. deň odo dňa skončenia núdzového stavu.».".
V čl. 2, a teda ešte bod 2, v čl. 2 sa slová "1. decembra 2020" nahrádzajú slovami "dňom vyhlásenia".
Odôvodnenie: Rada pre vysielanie a retransmisiu začala 11. 9. 2020 konanie o udelenie, resp. zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách. Na základe podmienok sa žiadosti o udelenie licencie, alebo zmenu licencie predkladali do 9. 10. 2020 a verejné vypočutie malo byť realizované 18. novembra 2020 a konania pre 67 uvoľnených frekvencií. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu a vyhlásený núdzový stav je v záujme vytvoriť dostatočný nediskriminačný priestor tak pre predkladanie žiadostí, ako aj realizáciu verejného vypočutia, keďže ide oproti doterajšiemu obdobiu o výrazne vyšší počet prideľovaných frekvencií. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje prerušenie konaní až do ustálenia situácie tak, aby sa žiadatelia mohli riadne zúčastniť výberového konania a rovnako, aby mohli byť realizované verejné a transparentné vypočutia, ako aj samotný proces výberu, pričom sa tiež precizuje postup rady pre prípad, že žiaden z uchádzačov nesplní zákonné predpoklady.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.10.2020 17:52 - 17:53 hod.

Kristián Čekovský
Ďakujem pekne. Keďže je to druhé čítanie, tak len v krátkosti. Zavádzame verejné vypočutie kandidátov na členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a budem teda vďačný za podporu a zároveň sa hlásim ako prvý do rozpravy. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 22.10.2020 15:10 - 15:12 hod.

Kristián Čekovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako navrhnutému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, tlač 301, v druhom čítaní.
Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 353 z 22. októbra 2020 rozhodla o tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre kultúru a médiá.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť.
O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 až 12 s odporúčaním schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením č. 68 z 22. októbra 2020.
Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov.
Pán predseda, teda pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.10.2020 11:19 - 11:19 hod.

Kristián Čekovský
Ďakujem pekne. Ja by som chcel poprosiť členov výboru pre kultúru a médiá, aby sme si urobili schôdzu o 13.00 hod. nakoľko musíme rokovať po skončení rokovania ústavnoprávneho výboru a výboru pre financie a rozpočet. Takže o 13.00 hod. v našej miestnosti, teda číslo neviem (povedané so smiechom), v našej miestnosti. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.10.2020 16:22 - 16:23 hod.

Kristián Čekovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 298 z 13. októbra 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o uvedenom vládnom návrhu zákona (tlač 300) na prerokovanie Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu.
Výbor pre kultúru a médiá prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na 18. schôdzi dňa 20. októbra 2020. Uznesením č. 63 z 20. októbra 2020 odporúčal Národnej rade návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o uvedenom vládnom návrhu zákona schváliť.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.10.2020 16:04 - 16:06 hod.

Kristián Čekovský Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán Kotleba, hovorili ste, že vás niekto zosmiešňoval. Ale verte mi, vás nemusí nikto zosmiešňovať. S tým rúškom pod nosom to robíte aj sami. Vy ste donedávna hovorili, že pri testovaní sa aplikuje nejaký mikročip do mozgu, ale keďže ste boli na testoch, tak ja teraz neviem, že či ste si ten prejav, ktorý ste tu písali, či ste si ho pripravili sami, alebo či vás už teda niekto, ovláda niekto cez ten mikročip. Možno by ste mi to potom, by ste nám to mohli nabudúce povedať.
Ja rozumiem, že teraz si to nejakým spôsobom užívate, pretože sa vylaďuje zákon tak, aby všetko bolo s právnym poriadkom. Okamžite tak máte pocit, že vlastne všetky opatrenia, ktoré boli zavedené, boli vlastne protiprávne a zbytočné. Hrozia súdne procesy a podobne. Dookola spochybňujete celú pandémiu iba preto, že potrebujete osloviť tých pár percent ľudí, ktorí tomu veria, a na nich sa nejakým spôsobom fokusujete.
Na druhej strane sme tu my. Napriek tomu, že zákony neboli na takýto stav pripravené, začali sme konať. Namiesto tárania bludov sme izolovali ľudí prichádzajúcich zo zahraničia, pretože 100 zo 100 epidemiológov vie, že vírus sa prináša spoza hraníc. Urobili sme to napriek tomu, že nám ľudia nadávali a bude nás to stáť podporu mnohých voličov. Ale prvú vlnu koronakrízy sme zvládli medzi najlepšími v Európe.
Táto vláda má – na rozdiel od vás, páni z ĽSNS – odvahu. My sme v najťažšej chvíli nepovedali ľuďom, že nevieme robiť s počítačom alebo že 14 a 88 sú aj cenovky v obchodoch. Ja si naozaj neviem predstaviť, ako by ste vy robili ťažké rozhodnutia, keď v zložitých momentoch, prepáčte za výraz, pustíte do gatí. My sme pripravení to schytať, ale viete, prečo sme to všetko urobili? Pretože chránime a budeme chrániť zdravie a životy ľudí.
Skryt prepis