Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.2.2022 o 10:28 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.2.2022 10:28 - 10:29 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem za rozpravu. Keď som si vypočul vašu rozpravu a rozpravu pána Ferenčáka, tak faktov, čo sa týka faktov, tak bola skoro zhodná, takže asi to je o faktoch a nie o politike. Aj keď ste v komunále zrejme súperi, tak tu hovoríte detto o tom istom, a tak ako hovorila aj pani kolegyňa alebo tak jak sa pýtal pán Ferenčák, aby som vystúpil s niečím, čo bude, tak s tým sa nedá ešte vystúpiť, pokiaľ nie je hotové všetko, tak jak keby nebolo hotové nič. Ja len apelujem na to, že keď ten pozmeňovák bude hotový, aby to nedošlo do Národnej rady na poslednú chvíľu, aby si to nemal čas hoc kto preštudovať, takže ja len apelujem na to, že keď pozmeňovák bude, nech to už ide do výborov a nech je dostatočne časový priestor na to, aby sa s tým mohol oboznámiť každý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.2.2022 10:19 - 10:27 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, reformu súdnictva a jej novú časť, súdnu mapu, považujem za veľmi dôležitú. Ciele, ktoré majú byť reformou dosiahnuté, teda umožnenie špecializácie sudcov so zámerom zvýšenia kvality, efektivity a rýchlosti konania súdov a zvýšenie odolnosti voči korupčnému správaniu zavedením kritéria minimálne troch špecializovaných sudcov vstupujúcich do náhodného výberu, Slovensko akútne potrebuje. Problematický je však samotný návrh, ako tieto ciele dosiahnuť.
Medzi päť hlavných ukazovateľov pre tvorbu súdnej mapy ste zadefinovali v materiáli Od Tatier k Dunaju: reálnu zaťaženosť súdov podľa nápadu za vybrané agendy, veľkosť obvodu podľa nápadu, počet obyvateľov, potrebný počet sudcov, produktivita sudcov, blízkosť iných orgánov štátnej správy. V rozprave sa budem sústrediť na niektoré z nich, predovšetkým vo väzbe na región, v ktorom pôsobím, teda na okresy Kežmarok, Stará Ľubovňa a Poprad, ktorých sa zmeny navrhované v reforme výrazne dotýkajú.
Ešte v októbri som Vás pani ministerka listom kontaktovala a vyjadrila som nesúhlas a znepokojenie s navrhovanou treťou verziou súdnej mapy. V tomto liste som vám uviedla porovnania v rámci nápadov na súd, konkrétne Okresný súd Kežmarok a Okresný súd Stará Ľubovňa. Zhrniem to ešte raz.
Okresný súd Kežmarok má v agende občianskoprávnych vecí o 77 % vyšší nápad ako Okresný súd Stará Ľubovňa, v agende rodinných vecí o 25 % a v trestnej agende vecí o 78 %. Celkový nápad vo všetkých agendách je v okrese Kežmarok v porovnaní s okresom Stará Ľubovňa vyšší o 57 % a vyššia je aj súdivosť obyvateľov, počet vecí na 1 000 obyvateľov. V okrese Kežmarok predstavuje hodnotu 43,5 a v okrese Stará Ľubovňa 38,2. Údaje sú z dokumentu "Odporúčania pre tvorbu novej súdnej mapy z decembra 2020." Údaje doplním aktuálnou štatistikou kriminality za obdobie január až august 2021. Okres Kežmarok má v tomto období o 77 % vyšší nápad v trestnej agende oproti okresu Stará Ľubovňa. Podľa môjho názoru je dôležitým faktorom pri zachovaní pracoviska súdu aj skladba obyvateľstva, počet obyvateľov a predpokladaný budúci demografický vývoj, kde okres Kežmarok má o 40 % vyšší počet obyvateľov ako okres Stará Ľubovňa, čiže 76 165 vs. 54 054 je údaj k 31. 12. 2020.
Okres Kežmarok má dlhodobo jeden z najvyšších prírastkov obyvateľstva v rámci Kežmarku - 2,8-násobne vyšší ako okres Stará Ľubovňa, sumárny údaj je za roky 1993 - 2020 a veková štruktúra obyvateľov napovedá, že tento trend bude naďalej pretrvávať. Dvadsaťštyri percent obyvateľov mladších ako 15 rokov v okrese Kežmarok vs. 20 % v okrese Stará Ľubovňa, údaj je taktiež k decembru 2020.
Berúc do úvahy iba dopravnú dostupnosť, má Okresný súd Kežmarok jedinečnú polohu. Vo vašom návrhu a návrhu vašich odborníkov v druhom kole reformy súdnej mapy je uvedené, že: "Z hľadiska použitých kritérií by však v navrhovanom samostatnom súdnom obvode Stará Ľubovňa, Kežmarok vychádzalo vhodnejšie centrum mesto Kežmarok pre svoju polohu aj infraštruktúru." Sídlo Okresného súdu Kežmarok sa nachádza v strede medzi sídlami Okresného súdu Poprad a Okresného súdu Stará Ľubovňa a z hľadiska dostupnosti hromadnou dopravou zo všetkých obcí v novom súdnom obvode Okresného súdu Poprad má najideálnejšiu polohu. Dávam vám do pozornosti, že mnohí obyvatelia obcí v okrese Kežmarok nemajú priame spojenie s Popradom a ani s vami navrhovaným pracoviskom v Starej Ľubovni.
Tento región patrí k najmenej rozvinutým, čo má výrazný dopad aj na možnosti mobility jeho obyvateľov, prípadne na možnosti využívať online pojednávania, ktoré nemôžu byť pri návrhu novej súdnej mapy opomenuté. Dôležitý je aj fakt, že rovnako Okresný súd Kežmarok ako aj Okresná prokuratúra Kežmarok majú veľkorysé priestorové kapacity vhodné aj na prípadné rozšírenie do budúcnosti. Budova Okresného súdu Kežmarok prešla kompletnou rekonštrukciou strechy, pozostáva z 3 podlaží a má úžitkovú plochu 1 057 m2. Okresný súd Kežmarok disponuje piatimi pojednávacími miestnosťami.
Budova Okresnej prokuratúry prešla zo starých nevyhovujúcich priestorov do novo postavenej budovy skolaudovanej na prelome rokov 2011 a 2012. Krajská prokuratúra sa roky usilovala o dosiahnutie tohto stavu s tak obsiahlou vybavenosťou infraštruktúry, ako je Okresná prokuratúra Kežmarok a myslím, že nám ju nie jedna prokuratúra z hľadiska priestorov závidí.
Tu si dovolím podotknúť ešte jednu skutočnosť, Okresný súd Kežmarok sa ako jeden z prvých súdov na Slovensku zapojil do pilotného programu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na vytvorenie vhodných podmienok pre vybavovanie rodinných sporov na súde tzv. Cochemska prax pre obvody Okresných súdov v Poprade, Kežmarku a Starej Ľubovni.
Keď to zhrniem, zväčšovanie obvodov považujem z viacerých dôvodov za dobrú a potrebnú myšlienku. Rušenie pracoviska súdu v Kežmarku, resp. jeho zachovanie a začlenenie pod Okresný súd Stará Ľubovňa je však z hľadiska predložených argumentov neobhájiteľná a navodzuje dojem nie odborného, ale politického rozhodnutia.
Viete, aká je ďalšia moja požiadavka v rámci tohto návrhu zákona v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov? Bavili sme sa o tom u nás na klube, a to, že kde je súd alebo jeho pracovisko, by mala byť zachovaná aj prokuratúra, tak na okresnej, ako aj krajskej úrovni. Zrušením Okresnej prokuratúry Kežmarok by nepochybne došlo k celkovému predĺženiu konaní pri realizácií úkonov v rámci služobnej pohotovosti, ktoré sú pri vyššie špecifikovaných úkonoch časovo limitované. Zároveň by takéto zrušenie mohlo mať negatívny dopad aj na výkon dozorovej činnosti prokurátora, nakoľko množstvo konkrétnych vyšetrovacích úkonov si vyžaduje ich realizáciu operatívnym spôsobom s príslušnými vyšetrovateľmi a poverenými príslušníkmi Policajného zboru v obvode okresu Kežmarok.
V územnom obvode Kežmarok pôsobí Odbor kriminálnej polície, Obvodné oddelenie Policajného zboru Kežmarok, Spišská Belá a Spišská Stará Ves, čo v súčasných podmienkach okresu Kežmarok vo vzťahu k Okresnej prokuratúre Kežmarok a k Okresnému súdu Kežmarok možno považovať za vyhovujúce. Na základe vyššie uvedených argumentov si neviem predstaviť relevantné dôvody, aby okres Kežmarok ostal aj bez prokuratúry.
Mrzí ma však jedna vec, pani ministerka, že ste si od októbra nenašli čas a nenavštívili ste Okresný súd Kežmarok, tak ako ste mi to niekoľkokrát sľúbili. A rovnako ste ani mne, žiaľ, do dnešného dňa na môj list neodpovedali. Napriek všetkému uvedenému, tento váš návrh zákona posuniem do druhého čítania, kde bude vytvorený priestor na pozmeňovací návrh, ktorý už predbežne je v rokovaní a kde očakávam, že sa s mojimi pripomienkami vysporiadate tak, že bude zachovaný Okresný súd Kežmarok, prípadne zachované pracovisko súdu v Kežmarku spadajúce spolu s pracoviskom v Starej Ľubovni pod Okresný súd Poprad. V opačnom prípade nebudem môcť tento návrh podporiť.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.2.2022 10:10 - 10:11 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem. Budem reagovať na vás a zároveň aj na pána Schlosára týmto, že toto je napríklad jedna z tých vecí, ktorá je už prekonaná. Vlastne, že tie ostatné súdy ostanú v každom okresnom meste. Čo je dôležité, aká agenda tam bude, aká agenda bude v tých okresoch, lebo na to je naviazaná napríklad aj prokuratúra. Tam platí podľa zákona o prokuratúre podľa 39 ods. 2, že sídla a územné obvody ostatných prokuratúr, teda okresných, krajských, sa zhodujú so sídlami a územnými obvodmi príslušných súdov, ak tento zákon neustanovuje inak. V krátkosti, 80 % agendy prokuratúry tvorí trestná agenda a pokiaľ by v nejakom ani nie sídle ale pracovisku toho okresného súdu nebol nejaký trestný senát, tak nemá význam, aby tam bola aj tá prokuratúra. Takže, toto sú také dôležité veci z tohto pohľadu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.2.2022 9:51 - 9:52 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
V dôvodovej správe je napísané, že návrh zákona je zároveň implementačným opatrením komponentu č. 15 z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. To na margo toho, že niektoré výhrady, ktoré ste uvádzali, už sú de facto prekonané, čo vzhľadom na to, že legislatívny proces je taký, aký je, tak do Národnej rady môže dôjsť len taký návrh zákona, teda taký vládny návrh zákona, ktorý prešiel vládou a na vládu môže ísť len taký návrh zákona, ktorý prešiel cez MPK. Takže v zmysle toho opatrenia sú tam nejaké lehoty, takže takýto návrh zákona prišiel do Národnej rady a môžem vás ubezpečiť, že v rámci koalície vedieme dosť podstatné rokovania o konečnom návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.2.2022 9:32 - 9:33 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému vládnemu návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, že gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.2.2022 11:18 - 11:19 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Tak okrem referenda, pán Šutaj Eštok, ste sa venovali mnohým-mnohým ďalším veciam. Hovorili ste o tom, že tu je ústavný bordel a že smerom ku koalícii ste povedali, že nám neveríte ani slovo. No ja neviem, vy ste zastupovali Úrad vlády, zastupovali ste Fica, Pellegriniho, nebudem tu menovať všetky tie klamstvá, kvôli ktorým mnohí ľudia neveria týmto vašim šéfom a predstaviteľom. Ja vám to poviem takto, rakovina SMER a systém "našich" ľudí metastázoval do celej spoločnosti aj vtedy, keď ste boli šéfom Úradu vlády. Výpovede vašich nominantov hovoria o manipulovaní v polícii zametaním nepohodlných káuz pod koberec, o úplatkoch a tak ďalej a tak ďalej. Korupcia nejakých Kičurov, Jankovských, Kočnerov, Bödörov, Bašternákov a ďalších sa diala s posvätením špičiek SMER-u a keď bola takto rozlezená všade, tak nie je dôvod myslieť si, že Úrad vlády na čele s vami obchádzala.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.2.2022 10:40 - 10:41 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Svojho času ešte aj Béla Bugár uvažoval o referende o predčasných voľbách a váš šéf vtedajší pán Fico ho upratal a hovoril o tom, že referendum za predčasné voľby alebo o predčasných voľbách a všelijaké snahy o predčasné voľby sú popretím demokratických volieb.
Pani Saková, vy ste hovorili o tom, dokonca ste hovorili, akademická debata to bola, si myslím, alebo ste chceli do toho vniesť nejaké, nejaké akademické dišputy o tom, čo je demokracia. Povedali ste hneď na úvod svojho príhovoru, že demokracia je založená na vôli ľudí. No a ja mám teda takú otázku, že ako sa pozeráte na to, keď niekto kandiduje za SMER a vôľa ľudí je, aby v SMER-e asi ostal, aby v SMER-e fungoval, a potom zrazu, keď to nevyhovuje, tak sa odčlení od SMER-u a založí si novú stranu HLASOSMER. Tak mi povedzte, toto či je demokratické a či to bolo spravené v súlade s tým, čo vyjadrili ľudia ako svoju vôľu. Ja si nepamätám, že by niekto volil stranu HLAS. Nepamätám si. Napriek tomu poslanci tejto strany tu sedia. Je toto v súlade s vôľou ľudí?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.2.2022 9:58 - 10:00 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán poslanec Svrček, presne si povedal, že je to vlastne naozaj také divadlo celé, čo tu predvádzajú. Oni boli pri moci a pri tvrdej moci, keď tu mali totálnu väčšinu, tak nedali žiad... o žiadnom referende nerozprávali. Vtedy práveže boli tichučko. Teraz otočili a teraz potrebujú referendum.
Mne osobne je to jedno. Mne je to jedno naozaj. Ja mám kde ísť a kde, naozaj mám čo robiť, ale keď sa pozriem naozaj na, tamto infantilné deti 24-ročné či 26-ročné, ktoré okrem vrieskania nevedia nič. Keď sa pozriem na partičku, ktorá odišla od Roba Fica len preto, lebo biznismeni v SMEROHLAS-e potrebovali zarábať, tak toto je divadlo, čo predvádzajú. A čo predviedol aj teraz Erik Tomáš, tak to je niečo, čo nemá s politickou korektnosťou, slušnosťou nič spoločné. To je čis... Ja sa prihlásim teda, ale musím to povedať.
Oni si zvolili ústavných sudcov, ktorí tam sú stále. Tí ústavní sudcovia povedali, že tá otázka bola spackaná, že Fico, ktorý sa namiesto práce pre ľudí venuje... nechcem zachádzať do osobných vecí, tak naozaj namiesto toho pripravili niečo, čo Ústavný súd povedal, že nie je dobré. Mne, ešte raz, je jedno, ja som za to, keď sa ľudia rozhodnú, že má byť referendum, nech to referendum je. Ale ja som stopercentne presvedčený, že tí ich voliči, a tých je 900-tisíc, keď tu spomeniem aj Harabina, aj Druckera a ďalších týchto možných, tamto fašistov plus SMEROHLAS, majú 900-tisíc ľudí. Tí ľudia naozaj chcú, aby vládli títo zlodeji. Ale je tu 4 milióny 100-tisíc ľudí, ktorí chcú slušnosť. Ktorí nechcú zlodejov. A to je dôležité.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.2.2022 9:46 - 9:46 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán Erik Tomáš, tak najskôr k tým... (Ruch v sále. Zaznievanie gongu. Vstup predsedajúceho.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prosím, kľud v sále. Páni poslanci! Ďakujem.
Vráťte čas pánovi Šefčíkovi. Nech sa páči.

Šefčík, Marek, poslanec NR SR
Ďakujem pekne za slovo.
Pán Erik Tomáš, hlavný demagóg SMEROHLAS-u, v roku 2018, keď boli po vražde Jána a Martiny pokusy o predčasné voľby, označil ten, ktorému ste tak dlho-dlho radili, Fico, pokusy o predčasné voľby či už referendom, alebo inými spôsobmi za popretie demokratických volieb a hovoril dokonca o destabilizácii štátu. Takže vy, keď tu teraz vystupujete s takýmito rečami, tak len nie ste konzistentný v tom, čo ste tvrdili predtým a čo tvrdíte teraz.
Vraj pľuvanec do očí 600-tisíc ľuďom? Vy ste im dali pľuvanec do očí tým, že ste neboli schopní na čele s Ficom ani sformulovať otázku v petícii, ktorá by bola v súlade s Ústavou Slovenskej republiky. Fico, akože nový Fico, teda Pellegrini, už toľkokrát oklamali ľudí a vy nemáte hanbu ako jeden z popredných demagógov SMEROHLAS-u tu vystúpiť a hovoriť, obviňovať niekoho z nejakých klamstiev. Oklamal ľudí napríklad Pellegrini, v súvislosti s financovaním strany o transparentných účtoch hovoril a teraz uteká pred novinármi ako pes. "Keby som mal tú moc, spravím tu také harakiri." Viete, kto to povedal? Povedal to Pellegrini a aj mal tú moc, ale tíško plnil Ficove pokyny a mafia napojená na politické špičky SMER-u veselo fungovala v systéme "našich" ľudí ďalej.
Pán Erik Tomáš, vy nemáte čo moralizovať a poúčať nás! (Potlesk.)
Skryt prepis
 

11.2.2022 9:14 - 9:19 hod.

Kyselica Lukáš
Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že za všetkých troch spravodajcov, že hlasovanie bude v najbližšom možnom termíne, teda v utorok o jedenástej.
Skryt prepis