Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

28.6.2022 o 17:55 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 28.6.2022 17:55 - 18:10 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť informáciu výboru pre kultúru a médiá o prerokovaní návrhu na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska. Výbor pre kultúru a médiá zverejnil dňa 27. apríla 2022 výzvu na prihlasovanie sa kandidátov na funkciu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska podľa § 17 zákona č. 532/2010 o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Na základe výzvy dostal výbor do stanoveného termínu deväť prihlášok kandidátov na funkciu generálneho riaditeľa, následne výbor overil, či kandidáti spĺňajú podmienky stanovené v súlade s § 16 ods. 1 a 2 zákona. Na verejné vypočutie dňa 13. júna 2022 bolo pozvaných osem kandidátov - pán Peter Badač, Tibor Búza, Ivan Golian, Peter Janků, Ľuboš Machaj, Jaroslav Rezník, Vladimír Seman a Daniel Živica.
Verejného vypočutia sa zúčastnilo osem kandidátov, jeden z uvedených kandidátov pán Juraj Kabát nebol pozvaný na verejné vypočutie, nakoľko nesplnil podmienky podľa § 16 ods. 2 zákona. Gestorský výbor po verejnom vypočutí konštatoval, že všetci zúčastnení kandidáti spĺňajú všetky náležitosti a kritériá podľa § 16 ods. 1 a 2 zákona. Z uvedeného dôvodu sú všetci ôsmi kandidáti spôsobilí zúčastniť sa voľby na funkciu generálneho riaditeľa RTVS. Gestorský výbor po zvážení týchto skutočností uznesením číslo 180 zo 16. júna 2022 súhlasí s návrhom na voľbu generálneho riaditeľa RTVS, tlač 1065, ktorého súčasťou je stanovisko poradnej komisie pre voľbu generálneho riaditeľa RTVS zriadenej výborom pre kultúru a médiá. Návrh na uznesenie Národnej rady je v prílohe.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.6.2022 17:40 - 17:55 hod.

Zajačik Vladimír
Hlasovanie o tomto návrhu bude zajtra o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.6.2022 17:40 - 17:55 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, k predmetnému návrhu zákona máme spolu s kolegom poslancom Tomášom Šudíkom pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý najprv odôvodním.
V rámci pozmeňovacieho návrhu sa vkladajú dva nové články. Článok III, v ktorom sa navrhuje doplnenie novelizačného článku III, a to úprava zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Pri zabezpečovaní záväzkov výstavby verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií financovanej z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov a do budúcna aj prostredníctvom iných spôsobov financovania prostredníctvom úverov z bánk, zo štátneho rozpočtu alebo z verejných fondov (ako napríklad Envirofond, európske fondy a podobne) a pri zabezpečení pohľadávky poskytovateľa nenávratného finančného príspevku je nevyhnutné doplniť predmetné ustanovenie tak, aby verejný vodovod alebo verejná kanalizácia mohli byť predmetom záložného práva v prospech záložného veriteľa pre prípad výstavby novej infraštruktúry, ale aj v prípade obnovy existujúcej infraštruktúry. Pokiaľ ide o proces implementácie projektov, záložné právo je v prípade projektov výstavby vodovodov a verejných kanalizácií prevládajúcim spôsobom zabezpečenia budúcich pohľadávok poskytovateľa nenávratného finančného príspevku voči prijímateľom, ktorí implementujú projekty.
Účelom pozmeňujúceho návrhu je aj potreba riešiť financovanie investičných aktivít vlastníkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií z vlastných investícií a úverov z bánk, s čím počíta aj nový návrh regulačnej politiky na nové regulačné obdobie, tzv. regulácia vo vodnom hospodárstve na 6. regulačné obdobie 1. 1. 2023 - 31. 12. 2027. A preto je potrebné umožnenie zabezpečenia aj pohľadávok bánk pri financovaní prostredníctvom úverov na zriaďovanie a obnovu verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Navrhovanou úpravou ostane zachovaný účel ustanovenia, súčasne však vytvára priestor pre financovanie zriaďovania a obnovy verejných vodovodov a verejných kanalizácií bankovým úverom.
Pokiaľ ide o odôvodnenie k článku IV, ide doplnenie ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, tzv. vodný zákon, v znení neskorších predpisov sa navrhuje z dôvodu absencie kompetencie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky poveriť odborne spôsobilú osobu na vydanie osvedčenia pre revízneho technika, ktorý je oprávnenou osobou s osvedčením na kontrolu stavu a funkčnosti malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh teraz prečítam.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra Šíbla a Tomáša Šudíka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, tlač 978.
Za článok II sa vkladajú nové články III a IV, ktoré znejú:
"Čl. III
Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 394/2009 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 150/2017 Z. z., zákona č. 51/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 66/2021 Z. z., zákona č. 375/2021 Z. z. a zákona č. 516/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 3 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová "okrem záložného práva na zabezpečenie úverov bánk1aa) pri financovaní investičných projektov prostredníctvom fondov Európskej únie, štátneho rozpočtu a ďalších verejných fondov, záložného práva na zabezpečenie pohľadávky poskytovateľa nenávratného finančného príspevku a záložného práva na zabezpečenie úverov bánk na financovanie zriaďovania a obnovy verejných vodovodov a verejných kanalizácií".
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa) znie:
"1aa) § 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."
Čl. IV
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z„ zákona č. 134/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 409/2014 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 303/2016 Z. z., zákona č. 277/2017 Z. z., zákona č. 51/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 305/2018 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z. a zákona č. 516/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 36 ods. 19 sa za prvými slovami "revízneho technika" vypúšťa čiarka a tieto slová "ktoré vydá poverená osoba ministerstvom po absolvovaní preškolenia".
2. V § 53 odsek 2 znie:
"(2) Vlastník malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov je povinný vykonávať raz za rok bez diaľkového monitoringu a raz za dva roky s diaľkovým monitoringom technickú revíziu a výsledky týchto revízií odovzdávať do 30. januára nasledujúceho roka orgánu štátnej vodnej správy. Vlastník malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov je povinný odstrániť nedostatky v lehote do 60 dní od vykonanej technickej revízie. Technickú revíziu vlastník malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov uskutočňuje prostredníctvom revízneho technika. Revízny technik je oprávnená osoba s osvedčením na kontrolu stavu a funkčnosti malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov. Osvedčenie pre revízneho technika vydáva osoba poverená ministerstvom (§ 59 ods. 1 písm. z) fyzickej osobe po absolvovaní preškolenia s periodickým overením znalostí a splnenia požiadavky na vzdelanie a prax."
3. V § 59 sa odsek 1 dopĺňa písmenom z), ktoré znie:
"z) poveruje odborne spôsobilú osobu na vydanie osvedčenia pre revízneho technika na kontrolu stavu a funkčnosti malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov."."
V súvislosti s vložením nového článku III a článku IV sa primerane upraví názov zákona.
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.6.2022 17:25 - 17:40 hod.

Šudík Tomáš
 

28.6.2022 16:40 - 16:55 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážení prítomní, dovoľte mi prečítať v úvode pozmeňujúci návrh a potom ho neskôr, dám k nemu odôvodnenie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Šudíka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, tlač 978.
Za čl. II sa vkladá nový čl. III, ktorý znie:
"Čl. III
Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2021 Z. z., zákona č. 39/2022 Z. z., zákona č. 104/2022 Z. z., zákona č. 137/2022 Z. z. a zákona č. 208/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 písm. b) sa slová "vykonávateľom alebo prijímateľom" nahrádzajú slovami "vykonávateľom, prijímateľom alebo partnerom".
2. V § 2 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: "spravidla na uspokojenie vlastných potrieb,".
3. V § 2 písm. f) sa slová "vykonávateľom alebo prijímateľom" nahrádzajú slovami "vykonávateľom, prijímateľom alebo partnerom".
4. V § 2 sa dopĺňa písm. m), ktoré znie:
"m) partnerom osoba, ktorá sa v záujme dosahovania spoločných cieľov s prijímateľom spolupodieľa na realizácii investície alebo realizácii reformy na základe písomnej zmluvy s prijímateľom a ktorá zároveň nemá vo vzťahu k prijímateľovi postavenie dodávateľa alebo subdodávateľa; partnerom je aj osoba, ktorá sa v záujme dosahovania spoločných cieľov, spolupodieľa na príprave realizácie investície alebo príprave realizácie reformy so žiadateľom, ak sa následne spolupodieľa na realizácii tejto investície alebo realizácii tejto reformy a ktorá zároveň nemá vo vzťahu k žiadateľovi postavenie dodávateľa alebo subdodávateľa."
5. V § 4 ods. 3 písm. b) sa za slovo "sprostredkovateľa" vkladá čiarka a slová "a prijímateľa" sa nahrádzajú slovami "prijímateľa a partnera".
6. V § 4 ods. 5, § 5 ods. 2 písm. d), § 5 ods. 7, § 7 ods. 3 a § 8 ods. 2 sa za slovo "prijímateľ' vo všetkých tvaroch vkladá čiarka a slovo "partner" v príslušnom tvare.
7. V § 5 ods. 2 písm. a) sa za slová "realizuje reformu" vkladajú slová "alebo ich časť'.
8. V § 5 ods. 5 sa za slová "analýza rizík" vkladajú slová "alebo metódou náhodného výberu alebo ich kombináciou".
9. V § 13 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: "a osobitný predpis o verejnom obstarávaní18a)"
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
"18a) Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."
10. V § 13 ods. 3 prvej vete a § 23 ods. 2 sa za slová "finančný sprostredkovateľ" vkladá čiarka a slová "a prijímateľ" sa nahrádzajú slovami "prijímateľ a partner".
11. V § 13 ods. 3 druhej vete sa slová "prijímateľovi, ktorý prijíma" nahrádzajú slovami "prijímateľovi a partnerovi, ktorí prijímajú".
12. V § 13 ods. 4 druhá veta znie:
"Prostriedky mechanizmu nemožno poskytovať ani právnickej osobe, ktorej štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, alebo iná osoba konajúca v jej mene boli právoplatne odsúdení za trestný čin subvenčného podvodu, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, trestný čin prijímania úplatku, trestný čin podplácania, trestný čin nepriamej korupcie alebo trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody. Ak sa na realizácii investície alebo realizácii reformy spolupodieľa partner, uvedené sa vzťahuje aj na partnera, štatutárny orgán partnera, člena štatutárneho orgánu partnera a inú osobu konajúcu v mene partnera."
13. V § 13 odsek 5 znie:
"(5) Vykonávateľ a sprostredkovateľ sú na účely preukázania bezúhonnosti žiadateľa, prijímateľa, partnera, ich štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu alebo iných osôb konajúcich v ich mene oprávnení od týchto osôb žiadať údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Žiadateľ, prijímateľ, partner a ich štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo iná osoba konajúca v ich mene na účely podľa vyžiadania výpisu z registra trestov. Údaje podľa druhej vety vykonávateľ a sprostredkovateľ bezodkladne zašlú v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov." (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

28.6.2022 16:40 - 16:55 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Kolegyne, kolegovia, Národná Slovenskej republiky uznesením č. 1414 zo 4. mája 2022 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, tlač 978, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 527 z 9. júna 2022 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 211 z 8. júna 2022 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bode spoločnej správy s návrhom gestorského výboru uvedený bod schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pripomienkou.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 220 z dňa 14. júna 2022.
V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

28.6.2022 16:25 - 16:40 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Jarka, ja v podstate súhlasím so všetkým, čo si povedala. Ďakujem, že si vystúpila a trošku som dotknutá tým, čo povedal tvoj kolega, ale to už je jeho problém, lebo takto nejak hádzať na nás veci normálne en bloc sa mi vôbec nezdá férové.
Zároveň chcem povedať, že čo sa týka pozemkových úprav, jednoznačne sú veľmi dôležité, a to nielen pre ľudí, ktorí žijú v obciach, ale aj tí, ktorí žijú v meste. Lebo my s tým máme rovnaký problém v meste ako tí, ktorí žijú na dedine, pretože bez pozemkových úprav s rozdrobením pozemkov, ktoré napríklad vedú pod cestami, pod chodníkmi, máme absolútne zásadný problém pri úpravách, opravách, pri školských dvoroch, tam sa pôda navrátila, resp. tam pôda nemá vlastníka známeho, medzitým už sa stokrát dedilo, to je úplná katastrofa.
Čiže týmto chcem povedať, že nie je to problém, nie je to problém iba obcí, ale je to problém aj v mestách a že asi je najvyšší čas s tým naozaj urobiť poriadok.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.6.2022 15:25 - 15:40 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, páni kolegovia.
Takže, kolega pán Baránik, po pozemkových úpravách vzniká nový právny stav. Vzniká nová právny stav. Nové vlastníctvo, nová výmera, nová rozloha na inom mieste. Socializmus bol o tom, že užívateľ mal väčšie právo ako vlastník. Tu konečne v demokracii má vlastník väčšie právo ako užívateľ a na 504-ku sa neodvolávame, pretože pozemkové úpravy sú nad užívacím vzťahom. My tam riešime vlastnícke vzťahy. A toto bolo aj doteraz v tomto zákone, to nieže sme si to teraz my vymysleli, pretože nový právny vzťah, tam bude aj nový vlastník, predsa nemôže preberať staré veci, keď máte novú právnu podstatu. Takže toto neberiem, pretože pozemkové úpravy nám nie sú iba maľovanky, že urobíme, že hore bude užívať, dole, jak ste povedali, od tohto buka po tento buk, no nehnevajte sa. To je čo za miera? Tam musí byť predsa ohraničená nejaká nejakým geometrickým zameraním, ktoré jasne určí hranice, ktoré v novom stave ten vlastník v jednej jednine bude sám rozhodovať, komu to prenajme. Má na to 3 až 7 rokov, tento užívateľ, ktorý tam na tomto území akože hospodári, aby si dojednal tento nový právny vzťah pri pozemkových úpravách. Účastníkom konania sú aj užívatelia v danom katastrálnom území. To znamená, oni tam nemôžu teraz povedať, že užívatelia idete preč, my iba vlastníci alebo naopak, iba užívatelia a vlastníci nie.
To znamená, tu je tá synchrónia socializmu a demokracie, že užívateľ spolu s vlastníkom by mal povedať jasný vzťah, že ja chcem s tebou uzatvoriť, žiadnu podnájomnú, popodnájomnú a neviem jakú popopodnájomnú zmluvu, ale nájomnú zmluvu. To znamená, ja vlastník a ty užívateľ, presne vytýčené hranice a to je zmysel. Pretože celá západná Európa to už skoro má a oni nás nechápu, že ako je to možné, že u nás máme na jednom metri štvorcom 50 spoluvlastníckych vzťahov. To neni možné.
Takže, vážení, pozemkové úpravy každopádne, stavebné nájomné zmluvy končia práva k starým parcelám, k starým pozemkom. A k novým sa môžu za tých sedem rokov utriasť, ako budú v novom stave. To je nový vlastník, nový stav pozemkov.
Ďak... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.6.2022 14:40 - 14:55 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán minister, pani spravodajkyňa, kolegyne, kolegovia, pán predsedajúci, dovoľte, aby som, tak ako som sľúbil v prvom čítaní, rozobrali sme novelu zákona 330/1991 o pozemkových úpravách, kde som určitými svojimi, by som povedal, vyjadreniami sa vyjadril k jednotlivým bodom. A pán minister v spolupráci so svojimi spolupracovníkmi na ministerstve sme našli súzvuk a urobili sme pozmeňujúci návrh, v ktorom sa skĺbili moje a ministerské predstavy týkajúce sa skvalitnenia tohto zákona 330/1991, ktorý prakticky ešte ja registrujem od roku ´18, kde sme sa snažili, teda bývalá ešte vláda, ho znovelizovať. A bojím sa, že tá novela bude ešte možno nás čakať, pretože je momentálne už tak rozbitý tento zákon, že by bolo najlepšie spraviť nový zákon, pretože doba išla dopredu a keďže sa tu desať rokov nerobili pozemkové úpravy a zmenilo sa veľa vecí aj majetkoprávnych.
Takže, pán minister, ja si dovoľujem povedať, že dobre by bolo, keby sme si urobili potom možnože niekedy v jeseni stretnutie nejaké, kde by sme povedali, že ako urobiť nový zákon možnože aj po vzoru Českej republiky, kde majú doslova že vychytané už tie muchy z terénu z týchto vecí týkajúcich sa či už všeobecných zásad funkčného správania územia, resp. realizácia spoločných zavedení opatrení a ďalších. Takže zatiaľ som vďačný aj zato, že môžme tu dať tento pozmeňujúci návrh, ktorý by som si dovolil teraz zdôvodniť a potom by som ho prečítal, tak ako káže legislatíva a rokovací poriadok Národnej rady.
Takže ako som avizoval, že som proti tomu, aby sme dvakrát platili pozemkové úpravy v tých územiach, kde pozemkové úpravy už prebehli, áno bol som vyslyšaný a tieto body idú z novely zákona von, čo predkladala vláda. Následne k tomu aj ďalšie body sa, samozrejme, vypúšťajú, ktoré boli s týmto bodom č. 1 akože spriaznené a odkazovali naňho.
Ďalej hovoríme o tom, že príslušné možnosti riešenia pozemkových úprav, keď ideme do marginalizovaných skupín, tak mali by sme brať aj územia s výhľadom, ako bude budúce využite v okolí tých chatrčových osád ako bude využité, takže áno, súhlasím, aby sme aj toto tam dali a tento môj pozmeňovák to dám dáva.
Ďalej hovoríme o tom, že prakticky riešime jednoducho pozemkové úpravy týkajúce sa marginalizovaných skupín a snažíme sa riešiť tie osady. A tam sme mali veľký rozpor týkajúci sa územného plánu a reality, pretože mnohé obce nemusia mať do 2-tisíc obyvateľov územný plán, niektoré ho majú, ale nie úplný a tie osady, samozrejme, nejdú po hranici územného plánu, aj sa obyčajne roztiahli a idú v podstate ďalej alebo naopak. Takže prakticky dávam pozmeňovák, ktorý teda bol odsúhlasený aj našimi koaličnými partnermi, a ten hovorí o tom, že keď obec nebude mať územný plán, tak obvod, ten, ktorý prakticky bude zasahovať za, schválený teda takto. Obvod projektu pozemkových úprav jednoduchý určí samospráva, to znamená pán starosta so zastupiteľstvom, kde odsúhlasia, aký je obvod týchto jednoduchých pozemkových úprav na vysporiadanie tejto osady.
A pokiaľ tam bude zasahovať svojím, by som povedal, svojou rozlohou aj za obydlia, aj za obydlia to znamená, že to bude mať tam aj nejaký priestor nejakú záhradku alebo niečo iné, tak bude musieť doložiť zastupiteľstvo ku svojej žiadosti, samozrejme, aj súhlasy príslušných odvetví či už vodárov, elektrikárov, plynovodov a neviem akých, čo majú, akoby sme robili územný plán. Takže toto nebudú robiť pracovníci pozemkových odborov a lesných, ale bude to mať na triku samospráva, pretože ona je žiadateľ a pre ňu sa jednoduché pozemkové úpravy budú robiť. Takže toto sme dali aj do tohto pozmeňujúceho návrhu.
Ďalej tam máme, že všeobecné zásady funkčné usporiadania sme nemali, koľko dní majú visieť na obci, my dávame 60 dní a dovtedy by mali všetci ľudia si pozrieť, že ako to ich územie bude usporiadané, čo sa týka vlastníctva pozemkov do budúcna a aké aktivity sa v tom extraviláne navrhujú v tých všeobecných zásadách funkčného usporiadania. Ďalej tu máme, samozrejme, že lesný hospodársky plán to boli už roky minulé, teraz máme plán starostlivosti o les, resp. máme projekt starostlivosti o lesný pozemok, takže nahrádzame túto, by som povedal, legislatívnu dieru a príslušné výrazy v súlade s lesným zákonom. Teraz dávame do zákona o pozemkových úpravách.
Ďalej, jeden vážny moment a to myslím, že potešíme všetkých, kde hovoríme, že dňom právoplatnosti rozhodnutia okresného úradu o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo neskorším dňom uvedeným v tomto rozhodnutí zanikajú nájomné vzťahy k pôvodným pozemkom. To znamená, nemôžme v novom stave brať starú nájomnú zmluvu starého nejaké užívateľa, ktorý tam bol, takže týmto spôsobom sa vysporiadame pri územiach, kde tu pozemkové úpravy, že po nadobudnutí nových právnych pomerov a nového vlastníctva nových parciel, nových výmer všetky staré zmluvy zanikajú. Hovorím o nájomných zmluvách. Samozrejme, ľudia sa na to môžu pripraviť, pretože pozemkové úpravy, ako viete, trvajú 3 až 7 rokov takže nieže to zo dňa na deň, ale oni si môžu dopredu už nejakým spôsobom tento svoj nejaký ten výpadok možno toho užívacieho práva do budúcna zariadiť a zariadiť tak, aby netrpeli skrátka.
Ďalej máme tu, samozrejme, aj pozmeňovák týkajúci sa, ako má mať odbornú spôsobilosť člen nejakej tej geologickej skupiny, resp. geológ, ktorý bude robiť pozemkové úpravy, bude musieť mať na to špeciálne oprávnenie, kde komisia na ministerstve bude ho preskúšavať a prakticky momentálne čo ja viem, tak máme asi 256 plus-mínus, neberte ma za slovo, týchto geodetov, ktorí na to tu majú oprávnenie. A keďže desať rokov sa pozemkové úpravy nerobili, tak veľa nám z nich vypadlo, takže bude treba, pán minister, to asi aj viete sám, oživiť, aby sme to mali reálne ľudí, ktorí sa teraz budú venovať pozemkovým úpravám.
Ďalší, ďalej v mojom pozmeňujúcom návrhu musím povedať, že sa dotýkam aj vojenského obvodu Javorina, ktorému sa ešte vyjadrím, ale mám tu ešte jeden bod, ktorý je pomerne závažný, a síce ak sa od pozemkového fondu v konaní orgánov verejnej správy od Slovenského pozemkového fondu vyjadruje súhlasné stanovisko a tento fond do 60 dní nebude reagovať, tak berie sa, že je s tým súhlasný, s týmto, čo mal, ako čo bolo považované a prakticky berie sa to akože za súhlas. Tento bode bude účinný od 1. 1. 2023. To znamená, účinnosť nebude od 1. septembra, ako máme celý zákon, ale od 1. 1. 2023. Samozrejme, chcel som, aby a mám to aj tu, aby sa všetky fond zverejňoval všetky zmluvy či už nájomné, alebo žiadosti, o ktoré idú, aby tam boli chronologicky uložené, pretože Slovenský pozemkový fond nemôže sa hrať na tabu, že toto je tabu, to nemôže nikto vedieť. Takže budú tam zverejnené všetky nájomné zmluvy a všetky žiadosti, ktoré prišli a budú sa, samozrejme, aktualizovať, ako to bude odsýpať alebo pribúdať. Hej, takže v takomto duchu. Toto myslím, že je stopercentne musí byť. Zároveň v mojom pozmeňovacom návrhu dávam, že všetky územia, kde idú pozemkové úpravy, budú sa musieť zverejňovať na webovom sídle. Ako ministerstvo a bol by som rád, aj keby na obci to bolo, takže, pán minister, tu píšem tu v mojom pozmeňovacom návrhu, že ktoré weby určí ministerstvo, takže aby potom aj iné, aby aj tí občania doma vedeli, že pozemkové úpravy tu bežia a sú v štádiu, ja neviem, prvej etapy, to znamená, že všeobecné zásady alebo už rozdeľujem nové pozemky alebo už máme na konci. Lebo pokiaľ nedáme informáciu ľuďom, tak títo budú na nás, samozrejme, že pozerať takto by som povedal, že trošku škaredo, že jak je to možné, že štát zabezpečil pozemkové úpravy, oni nevedia, v akom štádiu sú. Takže toto webové sídlo budem rád, keď bude aj na obce, resp. možnože na nejakom okresnom úrade, aby ľudia si to vedeli nájsť a pozerať.
Ďalej, vrátim sa ku, že Rada Slovenského pozemkového fondu bude predkladať dvakrát do roka správu o svojej činnosti a je tu presne uvedené dokedy, to znamená od 1. januára do 30. júna a do konca marca nasledujúceho roku od 1. júla do 31. decembra. To znamená, že budú dvakrát ročne dávať odpočet svojich prác. Upravili sme aj právny úkon, kedy rada fondu, ktorého obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu, predkladá k nemu odporúčacie alebo neodporúčacie stanovisko okrem rada fondu právneho úkonu, ktorý je uzatváraný na základe právoplatného rozhodnutia súdu, pretože právoplatnosť rozhodnutia súdu už nemôže nikto spochybniť. Proste je to tam právoplatné, musíte to brať ako na vedomie a musíte ho tam zapísať ako potrebné a, samozrejme, dávame aj ďalšiu možnosť, kde sa rada fondu nebude k tomu vyjadrovať, a to je, keď hovoríme a o autoremedúre, to znamená, oprava chýb v písaní, čítaní nejakom plnenia iných zrejme nesprávností, ktoré prakticky vychádzajú z daného textu.
Vrátim sa teraz k marginalizovaným skupinám. Vyzerá tak, že tam veľa žiadostí momentálne ešte visí vo vzduchu. To znamená, my ani nevieme, koľko vlastne, aký nápor budeme na našich pozemkových pracovníkov a, pán minister, apelujem aj z tohto miesta, teda jak bolo dojednané, že nejakí pracovníci budú posilnení aj v spolupráci s úradom splnomocnenca pre rómske komunity, aby prakticky tieto úrady, ktoré budú mať teraz enormný nával jednak jednoduchých pozemkových úprav, normálnych veľkých pozemkových úprav, ktoré momentálne beží 150 území, a ďalší jednoduchý pozemkových úprav na marginalizované skupiny. Hovorím hlavne o východnom Slovensku, pretože z tých 150 území, resp. 52, ktoré sa prihlásili, tak vyzerá, že tam je asi nejakých 46 je na východnom Slovensku. Takže, pán minister, apelujem, aby ste v spolupráci s ministrom vnútra posilnili tieto úrady, ktoré takýmto spôsobom neboli pripravené na takúto prácu a na takýto nával a jednoznačne, aby ste zadefinovali príkaznými listami, ako sa majú správať pracovníci pri jednotlivých komplikovaných situáciách na jednotlivých osadách, lebo vznikajú, volajú mi a nevedia jednoznačne povedať, akým spôsobom ministerstvo vykladá si tento paragraf, tento odsek a tak ďalej.
Takže toto by som apeloval na tieto veci. A poďme ku vojenskému obvodu Javorina. Tak vo vojenskom obvode Javorina tam na prvý pohľad, že sa zdalo, že je to jednoduché, potom bol tam trošku taký akože poryv nespokojnosti a hrozby štrajku, takže bral som účasť na tomto konaní. A musím povedať a poďakovať aj Vojenským lesom a majetkom Plešovce za to, že sme si v takej, by som povedal, na začiatku napätej a potom doslova družnej atmosfére vysvetlili, že akým spôsobom sa Vojenské lesy a majetky budú podieľať na správe tohto územia bývalého vojenského obvodu Javorina, takže nakoniec aj títo občania pochopili a povedali, že áno, že ďakujú a dokonca bolo tam aj poďakovanie, čo som nečakal, že im tam aj pritiahli elektrinu tie Vojenské lesy, ktoré vôbec akože nemuseli a urobili tam niekoľko stĺpov a elektrina tam je a mohli si tam tí ľudia postaviť kostolík. Hovorím o Ruskinovciach a prakticky môžu tam fungovať, takže spolupráca je tam dobrá a keď sme im to vysvetlili, že dávame oficiálne, aby tam ten správca bol nie Slovenský pozemkový fond ale niekto iný, ale Vojenské lesy, ktoré to tam najlepšie poznajú a stade vyšli. Takže myslím si, že tam to je, pán minister, zažehnané a myslím, že sme urobili dobrú vec, že takýmto spôsobom sme to dali už priamo do zákona.
Ďalej tu máme ešte, hovoríme o zákone 180 o drobení pozemku, resp. všetky možnosti, aby sa pozemky nedorobili, tak tam sme to nechali iba v tejto, že sa budeme tomu venovať v ďalších týchto, ale nechali sme tam, že zvyšujeme minimálnu výmeru na tritisíc metrov štvorcových z dvetisíc metrov štvorcových u poľnohospodárskej pôdy a zvyšujeme sankcie. Ďakujem, pán minister, že sme tam nechali pôvodnú verziu, sme v § 21, 22, 23 vyškrtli celé, aj urobili zmenu, pretože v momentálnom znení zákona 180 sa hovorí, že u notára pokiaľ majú vzniknúť pozemky menej ako dva hektáre, 20-tisíc metrov štvorcových, hej. A to si nikto neuvedomoval, že toto už máme dneska, to nie že musíme to dávať do vnútra, je to tam a následne bolo, že pokiaľ sa nedojednajú, tak notár môže dať pokutu. A tie pokuty, žiaľ, boli trošku smiešne a, pán minister, ďakujem, že si to zdvihol na vyššiu úroveň. Konkrétne v tomto mojom pozmeňujúcom návrh prakticky dávame, že slová 20 percent sa nahrádzajú slovami 60 percent a 10 percent a 30 percent sa nahrádzajú, že bude platiť finančnú nejakú, by som povedal, že odškodnenie za to, že rozbil ten pozemok, takže myslím, že bude to príjem do štátneho rozpočtu a myslím, že tak by to malo byť. Takže možno aj tu prijmeme k tomu, že sa nebudú deliť na drobné pri dedičských konaniach. To, že ako akým spôsobom budeme to ďalej robiť, to myslím, že to je trošku na dlhšiu debatu, možnože na takú celonárodnú nejakú, aby sa nám vyjadrili, či chceme mať toho jedného dediča a neviem, akým spôsobom sa vysporiada.
Takže, pán minister, verím, že aj v tomto volebnom období to dotiahneme dokonca a budeme aj tejto otázke sa venovať, aby sme to mali, malo to hlavu a pätu.
Ďalej tu máme článok 5, ktorý hovorí o zákone 504 o nájme poľnohospodárskych pozemkov. Samozrejme, že tu sme všetko vypustili, nedávame štátnu pôdu, teda obecnú pôdu, ktorá je, teda štátna pôda, ktorá je v intraviláne obce, pretože vyzerá, že tu by sa zatiaľ vznikli rôzne anomálie, akým spôsobom sa to má, nemá riešiť, takže to budeme riešiť asi v jesennom období, a to, čo pán minister v prvom rade chcel, to znamená, aby tam to bola elektronická komunikácia, to, čo potrebujeme už či už tie nájomcovia, akú evidenciu vedú a na požiadanie okresného úradu poskytujeme platobné agentúry tiež údaje, ktoré ten daný žiadateľ o platby, podporu chce, aby to v elektronickej forme bolo zrealizované.
Samozrejme, to isté. Máme tu aj zákon o lesoch, kde sa trošku dotýkam toho, že prakticky takisto ako Slovenský pozemkový fond, keď sa do 60 dní nevyjadrí, tak tiež aj u lesoch máme obdobnú situáciu, len má sa za to, že keď nevyjadril, tak že s tým súhlasí. Takže toto tiež tu máme, aby to bolo teda už recipročne to isté ako u Slovenského pozemkového fondu.
V článku 7 si dovolím ešte aj pozmeniť trošku zákon o pozemkových, teda o pozemkových spoločenstvách, kde hovoríme o tom, že prakticky u tých, by som povedal, významných investíciách, ktoré sú a kde bude treba súhlas Slovenského pozemkového fondu, súhlas teda urbariátu, kde sú spoločné nehnuteľnosti, tak tam prakticky v mnohých prípadoch sa tieto naťahujú aj z toho titulu, že Slovenský pozemkový fond nemá v danom čase príslušných pracovníkov, ktorí by tam brali účasť, tak sme povedali, že pri týchto investíciách, ktoré sa môžu uplatniť v regióne, teda v danom území a dajú sa vyvlastniť, že je to dôvod na vyvlastnenie, tak v týchto situáciách bude stačiť aj do Slovenského pozemkového fondu, aby sa vydala tá zvyšná časť známych vlastníkov, ktorí sú tam a na základe ich sa bude môcť potom urobiť daná operácia týkajúca sa nejakých investičných zásahov a či už vysporiadanie kúpnou zmluvou, zámennou zmluvou, inou proste, ale aby rozhodovalo bez Slovenského pozemkového fondu. Myslím, že to spriehľadní a zjednoduší procesy takýchto investícií do terénu.
No a myslím si, že to by... Takto ešte Slovenský pozemkový fond dávame, správnu radu, teda Rada fondu bude mať funkčné obdobie z troch na päť rokov s tým, že dávame, že najneskôr tých päť rokov ubehne 1. septembra 2027, aby aj teraz títo, ktorí sú tu, aby prakticky sa nejakým spôsobom zabehli, pretože trojročné obdobie je dosť krátke na to, aby sa vôbec nejakým spôsobom zabehli a pri súčasnej zápche 27-tisíc žiadostí čo tam majú, tak myslím si, že Rada fondu je konštruovaná tak, chce robiť, rukávy si vyhrnuli, takže verím, že tým, že im predĺžime aj tú dobu, že môžu spolu pracovať päť rokov, to znamená jedno presah jedného volebného obdobia Národnej rady, to znamená, možnože niektoré obdobie Národnej rady sa nebude ani voliť, ale chcem veriť, že to zoskupenie na päť rokov, myslím, že päťročná doba je dobrá na to, aby sa jednak zaučili a jednak ukázali niečo, že niečo sa tam urobilo. Tri roky to je podľa mňa krátky čas.
Takže ďakujem aj koaličným partnerom, že to prijali a povedali, že dobre má to byť a že môžme takýmto spôsobom na päť rokov ich tam zastabilizovať. Toľko je na odôvodnenie k môjmu pozmeňujúcemu návrhu a ešte raz ďakujem, že sme sa k nemu dopracovali po trošku možnože strastiplnej ceste, ale myslím si, že keď niečo je jednoduché, tak potom aj je pochybnosť, či je to dobré a keďže sme si to tu vyštrngali, tak myslím, že má to dôvod na to, že áno, nejaká práca sa urobila a pokiaľ nebude, pani kolegyne poslankyne a poslanci, vám vaše svedomie vyčítať, aby ste za to dvihli ruku, tak ja len budem rád, pretože pozemkové úpravy je ten, by som povedal, ten drive, ktorý by sme mali do slovenského nejakého toho pozemkovej, nejakej tej propagandy ako vložiť, aby pozemkové úpravy robili dobré meno, lebo scelíme pozemky a zmyslom pozemkových úprav je urobiť zmysluplné vlastnícke právo, kde ten vlastník bude mať v prvom rade sám vlastníkom, ak má viacej ako 400 metrov štvorcových v danom katastrálnom území, bude mať ten jeho pozemok overovaniaschopný tvar, žiadne rezance, že tri metre a 500 metrov dĺžka a po tretie, čo sú pozemkové úpravy, ktoré chceme, aby mali, to znamená, že bude mať cestu. Každý pozemok bude sprístupnený, a tým pádom nebudeme hovoriť o podnájomných zmluvách, ale budeme hovoriť o nájomných zmluvách medzi vlastníkom a užívateľom, resp. že môže užívať svoj vlastný pozemok a nebude sa musieť teperiť niekde inde.
Samozrejme, pán kolega Mičovský dúfam, že takisto vystúpi v rozprave a stále budeme tvrdiť, že spoločné zariadenia, opatrenia sú súčasťou pozemkových úprav, že mali by tam byť, pretože ináč to je iba komasačná časť tých pozemkových úprav a verím, že aj toto na ministerstve budú mať nejaké tie výzvy, z ktorých by sme mohli vedieť financovať tieto pozemkové úpravy komplexne. To znamená, komasačné a spoločné zariadenia, opatrenia tak, ako ho robia české zeme. Myslím, že z mojej strany zatiaľ všetko, takže teraz dovoľte, aby som prečítal pozmeňujúci návrh, ktorý si dovoľujem teraz vám ho predniesť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Martina Fecka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, tlač 945.
1. V čl. I sa vypúšťa bod 1.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú
2. V čl. II (správne v čl. I, pozn. red.) sa za bod 6 vkladá nový bod 7, ktorý znie:
"7. V § 2 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: "s prihliadnutím na jeho súčasné využitie a budúce usporiadanie."."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
3. V čl. I sa vypúšťajú body 3, 5, 38, 94 a 97.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
4. V čl. I bode 19 ods. 8 druhej vete sa slovo "obec" nahrádza slovom "pozemkový fond".
5. V čl. I sa za bod 42 vkladajú nové body 43 a 44, ktoré znejú:
"43. V § 8g odseky 1 a 2 znejú:
"(1) Žiadosť o jednoduché pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. j) podáva obec, na ktorej území sa osídlenie alebo jeho časť nachádza. Žiadosť obsahuje aj mapový podklad pozemkov pod osídlením, ktorý s dostatočnou presnosťou určuje navrhovanú hranicu obvodu projektu pozemkových úprav; prílohou žiadosti je súhlas obecného zastupiteľstva.
(2) Umiestnenie osídlenia a účel využitia pozemkov musí byt' v súlade s platným územným plánom obce.6af) Ak sa osídlenie nachádza na území obce, ktorá nemá a nie je povinná mať územný plán obce do dátumu podľa osobitného predpisu,6afa) alebo na mapový podklad podľa odseku 1, umiestnenie osídlenia alebo jeho budúce usporiadanie nie je v súlade s platným územným plánom, mapový podklad podľa odseku 1, umiestnenie osídlenia a účel využitia pozemkov musí byt' odsúhlasený uznesením obecného zastupiteľstva. Ak žiadosť podľa odseku 1 obsahuje aj plochy bez obydlí, obec je povinná predložiť aj súhlas dotknutého orgánu podľa osobitných predpisov.6ac)".
Poznámky pod čiarou k odkazom 6ac a 6afa znejú:
"6ac) § 13 až 15 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 6 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6afa) § 40 ods. 2 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní."
44. V § 8g ods.12 druhej vete sa za slovo "prevodu" vkladajú slová "alebo nájmu"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

6. V čl. I sa za bod 55 vkladá nový bod 56, ktorý znie:
"56. V § 10 ods. 4 prvej vete sa za slovo "obci" vkladajú slová "na 60 dní".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

7. V čl. I sa za bod 90 vkladá nový bod 91, ktorý znie:
"91. V § 14 ods. 7 sa slová "lesných hospodárskych plánov" nahrádzajú slovami "programu starostlivosti o lesy alebo projektu starostlivosti o lesný pozemok.".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
8. V čl. I bod 91 sa do odseku 9 vkladá nová prvá veta, ktorá znie: "Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia okresného úradu o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo neskorším dňom uvedeným v tomto rozhodnutí zanikajú nájomné vzťahy k pôvodným pozemkom.".
9. V čl. I bod 95 znie:
"95. V § 18 ods. 2 sa za slová "opatrení pri" vkladá slovo "nariadených".
10. V čl. I sa za bod 109 vkladá nový bod 110, ktorý znie:
"110. V § 25a odsek 11 znie:
"(11) Fyzickej osobe oprávnenie na projektovanie pozemkových úprav zanikne
a) dňom, ktorým prestane spÍňať podmienku bezúhonnosti podľa odseku 5 písm. a),
b) 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom uplynie lehota podľa odseku 10, ak sa nezúčastní na opakovanej odbornej príprave a nevykoná skúšku podľa odseku 10,
c) dňom doručenia písomného oznámenia o skončení činnosti na projektovanie pozemkových úprav ministerstvu alebo neskorším dňom uvedeným v tomto oznámení,
d) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým je pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzená v spôsobilosti na právne úkony,
e) smrťou alebo dňom vyhlásenia za mŕtvu."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

11. V čl. I sa za bod 117 vkladá nový bod 118, ktorý znie:
"118. V § 34 ods. 3 tretia veta znie: "Postup pozemkového fondu pri prenajímaní a skončení nájmu, predaji, zámene a nadobúdaní nehnuteľností pozemkovým fondom a kritériá pre určovanie výšky nájomného pri prenajímaní nehnuteľností pozemkovým fondom upraví nariadenie vlády Slovenskej republiky."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
12. V čl. I sa za bod 123 vkladajú nové body 124 až 126, ktoré znejú:
"124. V § 34 ods. 18 sa slová "a organizácia ochrany prírody a krajiny" nahrádzajú slovami "a správca" a slová "podľa osobitného predpisu23haa)" sa nahrádzajú slovami "podľa osobitných predpisov.23haa)"."
Poznámka pod čiarou k odkazu 23haa znie:
"23haa) § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 229/1991 Zb. v znení zákona č. .../2022 Z. z., ktorý bude teraz tu ako schválený, § 65a ods. 2 písm. s) a § 65b ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov."
125. V § 34 ods. 18 sa na konci pripája táto veta: "Ak sa v konaní pred orgánom verejnej správy podľa osobitných predpisov23hab) vyžaduje súhlasné stanovisko fondu a fond sa nevyjadrí v lehote určenej osobitným predpisom23hab) alebo v lehote 60 dní, ak lehota nie je určená osobitným predpisom,23hab) má sa za to, že fond vydal súhlasné stanovisko, to sa nevzťahuje na stanovisko a vyjadrenie vzťahujúce sa k územiu európskej sústavy chránených území.23hac)."
Poznámky pod čiarou k odkazom 23hab a 23hac znejú:
"23hab) Napríklad stavebný zákon, zákon č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23hac) § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov."
126. V § 34 odsek 21 znie:
"(21) Pozemkový fond zverejňuje na svojom webovom sídle návrh zmluvy podľa § 35a ods. 5 písm. e) a zmluvu podľa osobitných predpisov23hb), ktorej je účastníkom. Vo zverejnení o fyzickej osobe uvedie meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, rodné číslo sa nezverejňuje,23hc) to sa rovnako vzťahuje aj na zverejňovanie podľa odseku 28."
Poznámka pod čiarou k odkazu 23hc znie:
"23hc) § 13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Novelizačný bod 125 (týkajúci sa § 13 ods. 18) nadobudne účinnosť 1. januára 2023, čo sa primerane upraví v článku upravujúcom účinnosť.
13. V čI. I bod 127 znie:
"127. V § 34 odsek 28 znie:
"(28) Pozemkový fond zverejňuje na svojom webovom sídle
a) zoznam žiadostí o prenájom pozemkov, v zozname uvedie dátum doručenia žiadosti pozemkovému fondu,
b) zoznam uzavretých nájomných zmlúv do piatich pracovných dní od podpisu nájomnej zmluvy zmluvnými stranami."
14. V čl. I sa za bod 128 vkladajú nové body 129 až 133, ktoré znejú:
"129. V § 34a odsek 4 znie:
"(4) Pozemkový fond predkladá výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky do konca marca nasledujúceho kalendárneho roka."
130. V § 35a ods. 1 poslednej vete sa slovo "tri" nahrádza slovom "päť".
131. V § 35a odsek 4 znie:
"(4) Rada predkladá správu o svojej činnosti výboru dvakrát ročne a to do konca septembra príslušného kalendárneho roka za obdobie od 1.januára do 30. júna a do konca marca nasledujúceho kalendárneho roka za obdobie od 1. júla do 31. decembra."
132. V § 35a ods. 5 písmená e) a f) znejú:
"e) prerokúva právny úkon, ktorého obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu, a predkladá k nemu odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko, okrem
1. právneho úkonu uzatváraného na základe právoplatného rozhodnutia súdu,
2. dodatku k právnemu úkonu, ktorého obsahom je odstránenie chyby v písaní, poč
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.6.2022 9:25 - 9:41 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pán Takáč, vy ste okrem nejakých argumentov, ktoré ste chceli ponúknuť, ešte veľkú časť rozpravy venovali tomu, aká je táto vláda. Hovorili ste o amatérskosti, hovorili ste o hádkach a hovorili ste aj o tom, že sa máme ísť postaviť niekde a počúvať, čo tí ľudia na nás hovoria. Tak ja by som na to zareagoval. O vás, smerákoch, či už jedných alebo druhých, to je jedno, tvrdia, že ste vybudovali nejaký mafiánsky korupčný systém našich ľudí, a to nielen ľudia na ulici, ale aj tí, ktorí svedčia na súdoch. A mnohí z toho systému sú už nielen obvinení, ale aj odsúdení. Vy teraz nepotrebujete už nič, len beztrestnosť a teda návrat k moci. Ja vám poviem tak, pán Takáč, že bohatších sociálnych demokratov nemá žiadna iná krajina. Vy hovoríte, že rozumiete tým ľuďom. Pred chvíľou sa tu rozčuľoval pán Muňko. Pozrite sa na jeho majetok. Fico býva v nájme, nepriznal žiaden majetok, doteraz býva v nájme. Prečo asi? Vy len zneužívate krátku pamäť niektorých ľudí a to, že veria tým skratkám, ktoré im ponúkate. Vy ste nikdy nebojovali za ľudí, len za svoje Kičurovské kšefty, zlodejiny, za to, aby ste tých ľudí mohli okrádať a teraz bojujete za nič iné, iba za svoju beztrestnosť.
Skryt prepis