Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

29.3.2023 o 9:40 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

29.3.2023 9:40 - 9:45 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 9. februára 2023 č. 2004 sa uzniesla prerokovať návrh poslancov v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Určené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 odsek 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. K návrhu poslancov zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 685 z 8. marca 2023 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 203 z 10. marca 2023 zhodne odporúčali návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o uvedených návrhoch pod bodmi 1 až 4 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe. Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu poslancov v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, čo bol gestorský výbor, zo 14. marca 2023 č. 212.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu. Ďakujem pekne. Ak si možno niektorí kolegovia pamätajú, bolo to v prvej rozprave, vlastne v prvom čítaní, teda k tomu pomerne zaujímavá rozprava a len možno stratím teraz jednu dve vety k tomu, že naozaj si myslím, že je to dôležité, aby sme teda aj nejakých, okrem teda športových odborníkov, ktorí už v novele boli zhruba trištvrte roka zaviedli aj trénerskú činnosť, pretože sa snažíme, to bol vlastne ten môj pôvodný zámer, lebo my sa snažíme samozrejme aj skvalitniť aj hodiny telesnej výchovy, takže motivujeme týmto vlastne vstup nejakých aj trénerov ako pedagogických zamestnancov do vzdelávacieho prostredia, keďže vieme, že za tie posledné obdobie boli viac-menej trošku tak vyhnaní z toho systému. Takže to, že tam pribudli potom aj ďalšie činnosti ako umelecká činnosť a iná odborná činnosť, ktorú teraz vlastne tým pozmeňujúcim návrhom zase zužujeme, tak to bolo v podstate len zrovnoprávnenie aj tých ostatných činností, aby sme napríklad pre predmety hudobná alebo výtvarná výchova tak isto dostali tú možnosť a dostali tam odborníkov z praxe. Takže, ak dovolíte, teraz prečítam pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Karola Kučeru k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola Kučeru, Richarda Nemca, Lucie Drábikovej a Petra Polláka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Číslo parlamentnej tlač 1387.
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám nasledujúci pozmeňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola Kučeru, Richarda Nemca, Lucie Drábikovej a Petra Polláka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1. V čl. I bode 1 § 30 ods. 1 písm. e) druhom bode, čl. I bode 2 § 30 ods. 2 písm. d) druhom bode, čl. I bode 3 § 30 ods. 4 písm. b) a v čl. I bode 4 § 30 ods. 5 písm. b) sa vypúšťajú slová "slovenský jazyk a literatúra, materinský jazyk a literatúra,".
2. V čl. I bode 1 § 30 ods. 1 písm. e) druhom bode sa na konci slovo "alebo" nahrádza bodkou.
3. V čl. I bode 1 § 30 ods. 1 písm. e) sa vypúšťa bod 3.
4. V čl. I bode 2 § 30 ods. 2 písm. d) druhom bode sa na konci slovo "alebo" nahrádza bodkou.
5. V čl. I bode 2 § 30 ods. 2 písm. d) sa vypúšťa bod 3.
6. V čl. I bode 3 § 30 ods. 4 písm. b) sa na konci slovo "alebo" nahrádza bodkou.
7. V čl. I bode 3 § 30 ods. 4 sa vypúšťa písmeno c).
8. V čl. I bode 4 § 30 ods. 5 sa vypúšťa písmeno c).
9. V čl. I bode 5 § 85 písm. c) sa za slovami "trénerskej činnosti" čiarka nahrádza slovom "a" a vypúšťajú sa slová "a ďalšej činnosti".
V súvislosti s predloženým pozmeňujúcim návrhom navrhujem vyňať na samostatné hlasovanie body 2 a 4 zo spoločnej správy výborov.
Takže ďakujem, skončil som a poprosím o podporu.
Skryt prepis
 

29.3.2023 9:36 - 9:40 hod.

Kučera Karol Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Takže novela o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, máme druhé čítanie, cieľom návrhu zákona je najmä jeho zosúladenie s aktuálnymi potrebami aplikačnej praxe a to najmä v oblastiach, ktoré sa najviac dotýkajú výkonu pracovnej činnosti. V kontexte poskytovania výchovy a vzdelávania deťom a žiakom v oblasti pohybu a zdravia, umenia a odborných činností. Po dohode s ministerstvom školstva sme tieto odborné činnosti pozmeňujúcim návrhom zatiaľ ich dávame preč a okrem športovej teda činnosti ostáva v návrhu teda trénerská činnosť a umelecká činnosť, a tento pozmeňujúci návrh potom neskôr prečítam v rozprave.
V návrhu zákona sa upravuje ich zaraďovanie teda pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch do vyšších kariérových stupňov pre odborníkov súvisiacich s výchovou a vzdelávaním na základných, stredných, špeciálnych školách a základných umeleckých školách. Návrh zákona prispieva k napĺňaniu záväzku programového vyhlásenia vlády, ktorým je skvalitňovanie výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach tým, že predstavuje priamu motiváciu pre zapojenie sa do výchovy a vzdelávania žiakov ďalších odborníkov z oblasti športu, významných umelcov, teda v súvisiacich s odborným vzdelávaním.
Návrh nepredpokladá vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyv na manželstvo, rodičovstvo, rodinu, vplyv na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na podnikateľské prostredie, vplyvy na životné prostredie, ani vplyvy na služby pre občana. Prípadné negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy budú zabezpečené v rámci rozpočtu ministerstva školstva.
Ďakujem, za mňa toľko.
Skryt prepis
 

29.3.2023 9:34 - 9:36 hod.

Kuriak Milan
Hlasovať budeme o jedenástej dnes.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2023 9:32 - 9:33 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Marián, ja iba krátko. Ďakujem ti za tvoje vystúpenie, na tomto pozmeňujúcom návrhu sme dohodnutí, takže my ho, samozrejme, podporujeme. A chcem zvýrazniť, tak ako ty si povedal, tri pozitíva, tak ja ich ešte raz zopakujem, tohto návrhu zákona. Čiže ty si hovoril, že to je pozitívum, aj keď malé, pre štátny rozpočet, druhá vec je obmedzenie byrokracie, o čo sme tiež bojovali pre tých športových odborníkov. Tak to je druhý vec. A tretia, a ja osobne ju považujem za najpodstatnejšiu, že čosi zo šedej ekonomiky prejde do tej bielej ekonomiky. A to je, to je, čo sa týka antikorupčnosti a čistoty vo verejných financiách, priorita. Takže ďakujem ešte raz za tvoje vystúpenie aj za ukázanie, aké pozitíva má tento návrh zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.3.2023 9:13 - 9:16 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážení páni poslanci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola Kučeru, Mareka Šefčíka a Petra Vonsa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor, podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 2003 z 9. februára 2023 pridelila návrh poslancov týmto výborom: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky toto stanovisko:
Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III. tejto správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 438 zo 14. marca 2023.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku.
Ďakujem pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 29.3.2023 9:11 - 9:13 hod.

Kučera Karol Zobrazit prepis
Takže dobré ránko, vážení kolegovia, kolegyne zatiaľ nevidím. Dúfam, že nejaký ten časový sklz sa nám podarí dohnať. Teraz si myslím, že tieto zákona ktoré mám by nemali vyvolať nejakú veľkú, veľkú vlnu rozpráva. Takže uvádzam zákon o dani z príjmov. Ako bolo povedaná, je to návrh teda poslancov Národnej rady, ktorú predkladal najmä teda Richard Nemec. Je tam aj moje meno, Marek Šefčík a Peter Vons. Predkladajú návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Cieľom tohto návrhu zákona je zjednodušiť administratívu a podávanie daňových priznaní športových odborníkov, ak majú príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Obdobný systém platí aj pre zdaňovanie príjmov z vytvorenia diela a z podania napríklad umeleckého výkon. Takáto právna úprava zníži administratívnu náročnosť a byrokraciu pri vyplácaní odmien športovým odborníkom a predpokladá sa možný pozitívny vplyv na štátny rozpočet, hoci aktuálne nie je možné tento dopad vyčísliť.
Takže zatiaľ toľko a nech sa páči.
Skryt prepis
 

28.3.2023 19:13 - 19:17 hod.

Šipoš Michal
Aj ja vám pekne ďakujem za spoluprácu.
Skryt prepis
 

28.3.2023 19:13 - 19:17 hod.

Šipoš Michal
No tak pozriete sa, ničím si nemôžme byť istí, lebo viete, človek mieni, pán Boh mení, ale keď sa dožijeme, tak myslím, že by to mohlo byť o jedenástej zajtra.
Skryt prepis
 

28.3.2023 19:13 - 19:17 hod.

Šipoš Michal
Už som povedal, nedávate pozor, pán podpredseda. Ale zopakujem vám to ešte raz, ste ešte najmladší pán podpredseda, vo funkcii, tak vám to zopakujem ešte raz. Zajtra o jedenástej hlasujeme o tomto bode návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.3.2023 19:13 - 19:17 hod.

Šipoš Michal Zobrazit prepis
Tak ja by som ešte chcel vystúpiť, ak je tá možnosť, využiť to.
Všetkým kolegom, ktorí tu do tejto hodiny ostali, chcem poďakovať, aj novinárom, veľmi si to vážim, lebo už mohli ste odísť, aj všetkým, ktorí sa starajú o chod Národnej rady a zabezpečujú bezpečnosť, technikom, taktiež šéfovi organizačného oboru. Vieme všetci, že je toto veľmi, prosím, aj kuchárky, samozrejme všetci čo sú tu a vďaka ktorým môže Národná rada fungovať, ale podstatná vec pri tomto zákone, lebo my sme boli aj teraz s kolegom z SaS Viskupičom v diskusnej relácii a oni hovoria, že to je korupčný zákon. A ja hovorím, že v čom je korupčný, mi vysvetli. Tak najprv hovoril, že však lebo to presadzuje jedna strana. Hovorím, ale však vy si môžte voliť, každý si môže voliť koho chce. My nechceme, že by volili OĽANO, nech volia si koho chcú. No a keď som sa ho druhýkrát opýtal, že v čom to je korupčné, tak povedal, no lebo z ekonomického pohľadu na to peniaze nie sú. Ale ja hovorím, no tak ale na jednej strane tu sa bavíme o korupcii a teraz si preskočil do ekonomickej oblasti. A keď sme pri ekonomickej oblasti, tak krásne sa ukázalo, že bohaté firmy, ktoré majú nadmerné zisky, konkrétne napríklad Slovnaft, z tej lacnej ruskej ropy, tak tu keď tie peniaze môžme získať pre ten štátny rozpočet, tak tu zrazu oni nevidia, nepočujú, lebo to netreba zdaňovať bohatých.
Keď som prišiel s argumentom, lebo on mi hovorí, ale to všetko ľudia zaplatia. Ja hovorím, ale keď má nadmerný zisk Slovnaft, miliardu za tú lacnú ruskú ropu, akí ľudia to zaplatia? Však to je miliarda, ktorá môže odísť do maďarského štátneho rozpočtu a my hovoríme o tom, aby prišla do nášho štátneho rozpočtu. ďalší argument, máme tu ďalšie bohaté, extrémne bohaté firmy, ktoré zarobili na kríze, v energiách, bohaté možno banky, energetické firmy, prečo by sme nemohli tým firmám povedať, aby sa rozdelili z obyčajnými ľuďmi. Prečo by sme nemohli 500 euro dať každému človeku, ktorý príde rozhodnúť o demokratickom smerovaní Slovenska 30. 9. No ale môžem vás potešiť, kolegovia, čo sa mi páči, tak televízia JOJ si dala urobiť prieskum u agentúry AKO a vyšlo im, že keď by 500 eurový príspevok prešiel, tak účasť by sa zvýšila na 89 %. Takže toho sa veľmi boja, tie štandardné strany, toho sa veľmi boja tí, ktorí si už myslia, že tie prieskumíky, ktoré im tak vychádzajú plus mínus, že už to tak budú mať, už to majú v kapse a strašne sa boja toho, že tie voľby môžu dopadnúť úplne inak ako si oni už nadizainovali a už si predstavujú, že ako už budú v tom parlamente, už tie platy, saká nové sa budú kupovať, a tak ďalej, no a tuná teraz prišiel a teraz zase prišiel ten Matovič, ale to je korupčné, lebo to Matovič s tým prichádza, mi hovorí tá redaktorka. Ja hovorím, že za to, že Matovič dostal dobrý nápad? Však mali iní prísť s tým, keď majú nápady, mali iní prísť s tými nápadmi. No tak takú sme mali celkom dobrú diskusiu, tak len som vás chcel povzbudiť, že keby tých 500 euro prešlo, volebná účasť by išla takmer na 90 %, boja sa toho veľmi, ako čerti kríža a ja verím tomu, že aj poslanci, ktorí teraz ešte hovoria, že nepáči sa im to, že nepodporia to, kolegovia so Sme rodina napríklad teraz tu vidím dvoch, že nakoniec ešte to zvážia a tak ako oni hovoria, že podporovať rodiny, podporovať ľudí, budú aj oni a pri hlasovaní zajtra o 11. tento zákon podporia a môžu sa pridať všetky strany. Keď sa pridajú všetky strany a budú hlasovať za 500 euro, nikto nebude môcť povedať, že to vybavil Matovič. Všetci spoločne to vybavíme pre tých ľudí a ľudia na Slovensku si zaslúžia, si myslím túto pomoc. Ďakujem veľmi pekne všetkým kolegom, vidíme sa zajtra a teraz našich kolegov z OĽANO pozývam na rokovanie poslaneckého klubu, lebo my máme radi keď náš klub zasadá a diskutujeme do dlhej noci, neskorej. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis