Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.10.2022 o 9:40 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.10.2022 9:40 - 9:40 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. Určite malo význam, aby zákon ako taký bol schválený aj v skrátenom legislatívnom konaní. Už pomáha, už dostali rodiny s deťmi navýšené dávky a bonus a tí, ktorí máme deti, vychovávame deti, o tom vieme aj z vlastnej skúsenosti. Ja nechcem spochybňovať nikoho vôľu, či SaS chce pomáhať rodinám s deťmi, alebo nie, ale v každom prípade my sme im pomohli aj ďalší kolegovia, ktorí za to zahlasovali. A vzhľadom na tú situáciu, áno, ja som čítal pozmeňujúci návrh, v ktorom sa opakovali samé legislatívno-technické záležitosti. Jedna z nich bola aj posun termínu, ale neznamená to, že by rodiny o tie peniaze prišli, ale že ich dostanú iným spôsobom.
A takisto mám taký pocit, zaznelo to tam možno tak nechcene, že a minister financií bude hrdina. Akoby niekomu prekážalo to, že naozaj priniesol, presadil revolučnú, dobrú vec na podporu rodín s deťmi, ktoré sú najviac ohrozené aj chudobou, aj energetickou krízou, aj infláciou, a preto to pokladám za veľmi dobré. Samozrejme, ak sú nejaké praktické pripomienky, ako boli zo strany pána predsedu finančného výboru, treba ich počúvať, treba sa nimi zaoberať, ale celkovo je to určite výborný návrh zákona, ten pôvodný aj teraz táto novela, ktorá rieši tie praktické problémy, ktoré vznikli, pretože ak sa niečo prijíma v skrátenom legislatívnom konaní, nie je to preto, že sa vláde nechce pripravovať zákon alebo nechce sa dostatočne ním zaoberať, ale pretože tá naliehavosť je veľmi silná. Bola a je veľmi silná a ja som veľmi rád, že na Slovensku máme takýto zákon, ktorý je naozaj exemplárny aj v celej Európe.
Takže ďakujem aj predkladateľom za to, že prichádzajú s vylepšením tohto zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.10.2022 9:25 - 9:25 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, kolegyne, pán navrhovateľ, pán spravodajca, dovoľujem si predniesť krátky pozmeňujúci návrh. V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350 o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov predkladám pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Richarda Vašečku k poslaneckému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, to je tlač 1185.
Najprv odôvodnenie: Je to pozmeňujúci návrh, nie nejaký môj osobný, ale v spolupráci s predkladateľmi, s ministerstvom financií aj s odborom legislatívy, kde zapracuvávame najmä legislatívno-technické záležitosti jednak zo stanoviska v časti, stanoviska odboru legislatívy a aproximácie práva v časti A a potom sú tam legislatívno-technické úpravy, ktoré sa dotýkajú aj nejakých termínov a týkajú sa aj súvislostí s aktuálnou situáciou na Ukrajine, pretrvávajúcou infláciou, zvyšovaním cien a energetickou krízou.
Toľko k odôvodneniu. A teraz by som prečítal znenie pozmeňujúceho návrhu.
Takže v poslaneckom návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia.
1. K čl. I nový bod 8
V čl. I sa za doterajší bod 7 vkladá nový bod 8, ktorý znie:
"8. V § 14 ods. 3 písm. b) piaty bod znie:
"5. adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu alebo adresa tolerovaného pobytu,"."
Nasledujúci bod sa primerane prečísluje.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2025, čo sa premietne do článku o účinnosti zákona.
2. K čl. I nové body 9, 10 a 11
V čl. I sa za doterajší bod 8 vkladajú nové body 9, 10 a 11, ktoré znejú:
"9. § 17 vrátane nadpisu znie:
"§ 17
Prechodné ustanovenie
Dieťaťu, ktoré splní podmienky podľa tohto zákona k 15. januáru 2025 a neprestane ich spĺňať k 31. januáru 2025, platiteľ zriadi konto dieťaťa do 31. januára 2025; v tejto lehote platiteľ pripíše na konto dieťaťa príspevok za január až december 2025 a január 2026."
10. V čl. III sa vypúšťajú body 1, 3 a 6 až 8.
11. V čl. XI sa vypúšťajú slová "čl. I,", vypúšťajú sa slová "čl. III bodov 1, 3, 6 a 8, čl. IV a V, čl. VI bodu 1 a čl. VIII až X," a slová "čl. III bodu 7, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2024" sa nahrádzajú slovami "čl. I, čl. IV a V, čl. VI bodu 1 a čl. VIII až X, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2025"."
Bod 9 nadobúda účinnosť 1. januára 2025 a body 10 a 11 nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti zákona.
3. K čl. II body 2 a 3
V čl. II bode 2 v § 37 ods. 3 a bode 3 v § 37a ods. 1 sa slová "20 eur" nahrádzajú slovami "30 eur".
4. K čl. III
Vypúšťa sa článok III.
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
5. K doterajšiemu čl. IV
V doterajšom článku IV sa za slová "1. januára 2023" vkladajú slová "okrem čl. I bodov 1 až 10, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2025".
Pán predsedajúci, skončil som čítanie pozmeňujúceho návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

25.10.2022 17:25 - 17:25 hod.

Richard Vašečka
Ja len oznámim termín hlasovania, zajtra, v štvrtok, pardon, nie, pozajtra vo štvrtok o jedenástej.
Skryt prepis
 

25.10.2022 17:10 - 17:10 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, ak dovolíte, tak by som predniesol pozmeňujúci návrh poslanca Richarda Vašečku k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov v územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1105. Takže najprv odôvodnenie a potom plynulo prečítam celý návrh zákona, ktorý som, samozrejme, už odovzdal na organizačnom odbore.
Týmto pozmeňujúcim návrhom sa niektoré veci jednoznačne spresňujú, napríklad že údaje sa vzťahujú len na deti zariadenia poradenstva a prevencie, t. j . nie aj na deti iných školských zariadení. Ďalší novelizačný bod upravuje a súvisí s transformáciou zariadení poradenstva a prevencie od 1. januára 2023. Podľa súčasnej úpravy možno elokované pracovisko zariadenia poradenstva a prevencie zriadiť len v priestoroch školy. Vzhľadom na to, že zariadenia poradenstva a prevencie prechádzajú transformáciou, nie je dôvod na to, aby sa vyžadovalo zriadenie elokovaného pracoviska zariadenia poradenstva a prevencie len v priestoroch školy. Navrhuje sa, aby elokované pracovisko zariadenia poradenstva a prevencie bolo možné zriadiť aj mimo priestorov školy.
A posledný, posledná novelizačná časť má takéto odôvodnenie: V nadväznosti na transformáciu zariadení poradenstva a prevencie na prechodné obdobie jedného roka od transformácie sa navrhuje zmiernenie podmienok personálneho zabezpečenia zariadení poradenstva a prevencie s cieľom zjednodušiť nábeh činnosti.
Návrh síce ponecháva súhrnný počet úväzkov odborných zamestnancov avšak s tým, že vymedzuje na jednej strane počet zamestnancov, pri ktorých sa vyžaduje plný úväzok, a na druhej strane pri ostatných odborných zamestnancoch umožňuje vyskladanie do celkového počtu z nižších úväzkov.
Tento návrh predkladám, samozrejme, po spolupráci s ministerstvom školstva a má pomôcť, aby tá transformácia, ktorá tam bola spomínaná, prebehla tak, aby nám nedošlo k výpadku služieb pre rodičov, pre deti, tí, ktorí to potrebujú, takže to je, má taký veľmi praktický a ľudský rozmer. Teraz upozorňujem, že budem teda čítať pozmeňujúci návrh slovo za slovom.
1. V čl. I bode 4 § 9o ods. 2 sa za slovo „detí" vkladajú slová „zariadení poradenstva a prevencie".
2. Za článok I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 54/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 271/2021 Z. z., zákona č. 273/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 415/2021 Z. z., zákona č. 488/2021 Z. z., zákona č. 507/2021 Z. z., zákona č. 176/2022 Z. z. a zákona č. 325/2022 Z. z. sa mení takto:
V § 19 ods. 8 sa vypúšťa druhá veta."
Nasledujúce články sa primerane preznačia.
Novo vložený článok II nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa primerane premietne do článku upravujúceho účinnosť.
V súvislosti s vložením nového článku II sa primerane upraví aj názov zákona.
3. Za článok II sa vkladá nový článok III, ktorý znie:
„Čl. III
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z., zákona č. 56/2017 Z. z., zákona č. 151/2017 Z. z., zákona č. 178/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 62/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 210/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z., zákona č. 375/2018 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 56/2020 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 127/2021 Z. z., zákona č. 271/2021 Z. z., zákona č. 273/2021 Z. z., zákona č. 415/2021 Z. z., zákona č. 2/2022 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z. a zákona č. 176/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 161q sa vkladá § 161qa, ktorý znie:
㤠161qa
(1) Do 31. decembra 2023 sa môže centrum poradenstva a prevencie môže, do 31. decembra 2023 môže centrum poradenstva a prevencie zamestnávať dvoch odborných zamestnancov na ustanovený týždenný pracovný čas, z ktorých najmenej jeden je zaradený do kariérového stupňa samostatný odborný zamestnanec, a ďalších odborných zamestnancov tak, že súčet ich týždenného pracovného času zodpovedá najmenej trojnásobku ustanoveného týždenného pracovného času.
(2) Do 31. decembra 2023 môže špecializované centrum poradenstva a prevencie zamestnávať jedného odborného zamestnanca na ustanovený týždenný pracovný čas, ktorý je zaradený do kariérového stupňa samostatný odborný zamestnanec a ďalších odborných zamestnancov tak, že súčet ich týždenného pracovného času zodpovedá najmenej dvojnásobku ustanoveného týždenného pracovného času.
Nasledujúci článok sa primerane preznačí.
Novovložený čl. III nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa primerane premietne do článku upravujúceho účinnosť. V súvislosti s vložením nového čl. III sa primerane upraví aj názov zákona.
Myslím, že som to prečítal celé a správne, takže som skončil. Moja malá vsuvka, uvedomil som si, že koľko máme veľa zákonov. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

25.10.2022 17:10 - 17:10 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 6. októbra 2022 č. 1705 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Určené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 584 zo 14. októbra 2022 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 186 z 13. októbra 2022 zhodne odporúčali návrh zákona schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport z 18. októbra 2022 č. 191.
Týmto uznesením výbor poveril pani poslankyňu Šofranko, aby predniesla na schôdzi Národnej rady túto informáciu o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru a ja som jej náhradníkom.
Tým som skončil, ďakujem, pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.10.2022 11:10 - 11:10 hod.

Richard Vašečka
Ďakujem za slovo, pán predseda. Navrhujem termínovať bod 24 číslo parlamentnej tlače 1105. Je to bod ministra školstva, zákon 597 o financovaní škôl na utorok 25. októbra o deviatej hodine.
Skryt prepis
 

6.10.2022 9:24 - 9:24 hod.

Richard Vašečka
 

28.9.2022 11:25 - 11:25 hod.

Richard Vašečka
Dobre, ďakujem. (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 28.9.2022 11:25 - 11:25 hod.

Richard Vašečka
Vážený pán predseda, ja by som chcel, aby sme si upresnili, že teraz do 12.00 h máme túto schôdzu, sedemdesiatu prvú. O 14.00 h začína schôdza na vyslovenie nedôvery. A ako je s pokračovaním tejto 71. schôdze? Vo štvrtok o deviatej? Aby sme si to vyslovili. Dobre, ďakujem.
Skryt prepis
 

29.6.2022 11:25 - 11:40 hod.

Richard Vašečka
Ďakujem pán predseda. Ja navrhujem presunúť hlasovanie o tlači 1058, je to návrh, môj návrh, na vydanie zákona o financovaní škôl, na riadnu septembrovú schôdzu na návrh troch poslaneckých klubov OĽANO, SaS a SME RODINA.
Skryt prepis