Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.11.2020 o 17:04 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.11.2020 17:04 - 17:05 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja tiež v mene štyroch poslaneckých klubov OĽANO, SaS, SME RODINA a ZA ĽUDÍ navrhujem presunúť bod 64 číslo parlamentnej tlače 346, čo je zákon vrátený prezidentkou republiky o vysokých školách ako posledný bod tejto 18. schôdze. Odôvodnenie: Pani prezidenta tam namieta nesúlad s ústavou. A keďže budeme novelizovať ústavu už sa to aj na výbore ústavnoprávnom riešili, tak aby sme to schválili potom ako sa to upraví, dá do súladu s ústavou. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2020 18:25 - 18:31 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
...264, ktorý je v druhom čítaní.
K čl. I
1. V čl. I sa vkladajú nové body 1 až 4, ktoré znejú:
„1. V § 1 ods. 1 písm. b) sa za druhý bod vkladajú nový tretí bod a štvrtý bod, ktoré znejú:
„3. príspevku na špecifiká,
4. finančných prostriedkov na realizáciu rozvojových projektov,". Doterajší tretí bod sa označuje ako piaty bod.
2. V § 1 ods. 4 sa slová „verejné školské zariadenia" nahrádzajú slovami „štátne školské zariadenie" a slová „verejná materská škola" sa nahrádzajú slovami „štátna materská škola".
3. V § 1 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) 'Zo štátneho rozpočtu možno prispievať aj na financovanie školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, samosprávneho kraja, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, inej právnickej osoby, ktorá v predchádzajúcom kalendárnom roku nevytvorila zisk, alebo fyzickej osoby na účel zverejnený na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.".
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.
4. V § 3 ods. 1 sa slová „vzdelávanie a príspevku na záujmové vzdelávanie" nahrádzajú slovami „vzdelávanie, príspevku na záujmové vzdelávanie, príspevku na špecifiká a financovanie rozvojových projektov" .". Doterajšie body sa primerane preznačia.
2. Za bod 3 sa vkladajú nové body 4 a 5, ktoré znejú:
„4. V § 4d odsek 2 znie:
„(2) Žiadosť o financovanie rozvojového projektu predkladá zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia ministerstvu prostredníctvom príslušného okresného úradu v sídle kraja, alebo priamo ministerstvu. Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle v priebehu kalendárneho roka
a) zoznam oblastí rozvojových projektov,
b) výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu a
c) informáciu o tom, či sa žiadosť o financovanie rozvojového projektu predkladá ministerstvu prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja alebo priamo ministerstvu.".
5. V § 4d ods. 5 písm. a) sa vypúšťa slovo „verejnými".". Doterajšie body sa primerane preznačia.
3. Bod 4 znie:
„4. V § 6c ods. 1 sa za slovo „rozvoj" v celom texte vkladajú slová „a podporu", za slovo
„zariadeniami" sa vkladá čiarka a slová „a modernizáciu" sa nahrádzajú slovami „prípravu na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach alebo na výstavbu, prístavbu, modernizáciu alebo rekonštrukciu".".
4. Za bod 4 sa vkladá nový bod 5, ktorý znie:
„5. V § 6c ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v spolupráci so školou alebo školským zariadením".". Doterajšie body sa primerane preznačia.
5. Bod 6 znie:
„6. V § 8b ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú siedmy bod a desiaty bod.
Doterajší ôsmy bod a deviaty bod sa označujú ako siedmy bod a ôsmy bod a doterajší jedenásty bod až trinásty bod sa označujú ako deviaty bod až jedenásty bod.".
6. Za bod 6 sa vkladajú nové body 7 a 8, ktoré znejú:
„7. V § 8b ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) školy alebo školského zariadenia pokutu vo výške sumy, ktorá zodpovedá sume použitej inak, za nedodržanie účelu použitia
1. príspevku na záujmové vzdelávanie,
2. príspevku na špecifiká,
3. finančných prostriedkov na realizáciu rozvojových projektov,". Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená e) až g).
8. V § 8b ods. 3 sa slová „e) a f)" nahrádzajú slovami „f) a g)".". Doterajšie body sa primerane preznačia.
7. V bode 7 § 9j ods. 1 v celom texte a ods. 6 sa slovo „verejný" vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „štátny" v príslušnom tvare.".
8. Čl. I sa dopĺňa bodom 9, ktorý znie:
„9. Slová „verejné školské zariadenie" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem
§ 9a písm. b) nahrádzajú slovami „štátne školské zariadenie" v príslušnom tvare a slová
„verejná materská škola" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami
„štátna materská škola" v príslušnom tvare.".
Koniec pozmeňujúceho návrhu, poprosím, ešte pani spravodajkyňu, aby zaevidovala, že žiadam vyňať body 1 a 2 zo spoločnej správy na samostatné hlasovanie, lebo vlastne nebudú kolidovať s týmto pozmeňujúcim návrhom, tak potom pri hlasovaní by sme si na to dáme pozor.
Ja veľmi pekne ďakujem, pre tých, ktorí počúvajú len audio, všetko je v poriadku, dychčím preto, že mám rúško. Niekto sa ma minule pýtal, že či náhodou nemám niečo so srdcom. Som povedal, pozeral si audio alebo video. Audio.
Takže máme to niekedy také ťažké, hlavne tí, ktorí tu pre, musíme čítať také dlhé texty, takže prajem všetkých zdravíčko. Skončil som, ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2020 18:23 - 18:30 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, pani spravodajkyňa, kolegovia, kolegyne, dovoľte, aby som predniesol pozmeňujúci návrh k tomuto vládnemu návrhu zákona. Len na úvod krátke odôvodnenie a potom ho prečítam.
Ide vlastne o to, že aj po dohode s ministerstvom reagujeme na niektoré situácie. Týka sa to konkrétne možnosti príspevku na špecifiká a finančných prostriedkov na realizáciu rozvojových projektov bez ohľadu na zriaďovateľa, či teda ide o štátnu, štátnu školu, školské zariadenie alebo neštátneho zriaďovateľa školy alebo školského zariadenia, ktoré je zriadené neštátnym zriaďovateľom a je to v podstate taký, taký technický pozmeňujúci návrh.
Možno len taký, taký ešte politický úvod, že je aj v programovom vyhlásení vlády, že budeme hľadať spôsoby, ako naozaj zrovnoprávniť podporu, financovanie detí, ktoré navštevujú teda školy, ktoré sú zriadené rôznymi zriaďovateľmi. Toto síce nie je nejaká veľká vec, ale je to jeden konkrétny krok, ktorý môže pomôcť. Takže aby som vás nezdržiaval, dovoľujem si teraz predniesť pozmeňujúci návrh. Poprosím aj teda zastaviť čas.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Vašečku, Jozefa Lukáča a Viery Leščákovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 264, ktorý je v druhom čítaní.
K čl. I.
1. V čl. I sa vkladajú nové body 1 až 4, ktoré znejú:
„1. V § 1 ods. 1 písm. b) sa za druhý bod vkladajú nový tretí bod a štvrtý bod, ktoré znejú:
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.11.2020 11:12 - 11:14 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, začali ste mimo témy a oslovili ste ma tam menovite, tak skúsim odpovedať.
Myslím si, myslím si, v úcte k vám aj k ďalším vašim kolegom, že viete, ako to je. Keď neviete, tak ste nevedomý, ale to je škoda, že po toľkých mesiacoch stále neviete, ale myslím si, že viete, takže to úmyselne zavádzate.
My sme dnes nehlasovali o otváraní kostolov ani o otváraní fitiek, ani reštaurácií. Jeden z opozičných kolegov, ktorý veľmi dobre vie, ako to funguje v politike, ako to funguje v parlamente, si pripravil populistický návrh, ktorý je absolútne nerelevantný, ktorým nič nedosiahne, z dôvodov, ktoré sú politické.
Ja sa s pánom Podmanickým alebo aj s vami, alebo s kýmkoľvek zhodnem v tom, že musíme hľadať spôsoby, ako pri rešpektovaní tej epidemiologickej situácie otvárať rôzne prevádzky, aj tie kostoly, aj tie reštaurácie. Ja som štyri a pol hodiny sedel v utorok na takej jednej komisii, kde sme o tomto rozprávali a hľadali sme spôsoby, ako to urobiť. Ak my teraz budeme podrážať nohy vláde ako vládni poslanci, nič nedosiahneme. Vy si prihrejete nejaké politické bodíky, čo vidno napríklad aj v reakcii niektorých poslancov na facebooku, ale vôbec nepomôžete veci.
Takže, bohužiaľ, nemôžem vám to veriť, nemôžem vidieť, že by bol v tom nejaký úprimný úmysel. Som za otvorenie kostolov, to je samozrejmé, ale takým spôsobom, ktorý bude dohodnutý, prospešný a na tom tvrdo pracujeme. Vy ste v opozícii, vy nemáte inú možnosť, len hovoriť, tak hovorte, nech sa páči. My máme zase svoje možnosti a budeme využívať tie k dobrému výsledku.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.11.2020 10:40 - 10:55 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem aj za pripomienku, aj za spoluprácu. Ja len zopakujem, že aj ten bod 5, aj to skrátenie lehoty bolo prekonzultované aj s predsedom Slovenskej akreditačnej agentúry, kde sme presne riešili to, že budú tam, môžu vzniknúť určité problémy, a takisto aj s pánom štátnym tajomníkom, ktorý má na starosti vysoké školstvo, kde sme povedali, že ak by nastalo, nastal z tejto aplikačnej praxe problém, stále máme v pokoji čas potom tú lehotu upraviť, na čo sme otvorení. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.11.2020 10:40 - 10:55 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegova, novela tohto zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách je možno takou istou predohrou a naznačením takej tej väčšej novely, resp. nového vysokoškolského zákona, ktorým by mal prísť do parlamentu budúci rok. Ja by som chcel vyzdvihnúť ten pripomienkovací proces, ktorý prebehol aj pri tejto poslaneckej novele, pretože isto veľká novela vysokoškolského zákona má byť a bude vládnym návrhom, ktorý prebehne aj všetkými tými lehotami a pripomienkovaniami. Ale aj tu počas takého parlamentného normálneho neskráteného legislatívneho konania sme, myslím, dobre využili ten čas, kde už počas leta, keď sa tvoril tento zákon, tak niekde v polovici augusta sme sa stretli poslanci na ministerstve, ktoré zhrnulo tie rôzne návrhy aj poslancov, aj ďalších ministerstiev k tomuto obsahu zákona. A potom postupne cez prvé čítanie, cez rozhovory, cez zasadnutie výboru medzi prvým a druhým čítaním a ešte aj teraz pri komunikácii a dopilovaní(!!!) niektorých vecí sa ukázalo, že sme boli schopní naozaj odsúhlasiť pozmeňujúce návrhy aj napríklad opozičných poslancov, ktorým aj ďakujem za spoluprácu, pánu podpredsedovi Petrákovi, pánu kolegovi Habánikovi, ktorý je tiež rektorom univerzity. A takisto, samozrejme, kolegom aj z koalície. A tiež že sme tam aj nezaradili niektoré veci, ktoré, voči ktorým boli námietky, že sa hľadal taký konsenzus. A ten cieľ nie je to, aby ten zákon prešiel, lebo tak máme ako koalícia dostatočnú väčšinu, ale aby tie veci ohľadom školstva podľa možností sa nelámali cez koleno, ale aby to bol konsenzus aj v komunikácii s tým školstvom, v tomto prípade vysokým školstvom, aj s koalíciou, aby to nebolo tak, že každý si zmeníme podľa vlastných preferencií veci v školstve pri výmene vládnych garnitúr. Vieme, že to nerobí dobrotu aj v iných oblastiach, v školstve špeciálne.
Čiže je dobré, ak uvažujeme trocha strategicky, aj keď, hovorím, toto je malá novela vysokoškolského zákona. Ale dúfam, že aj pri veľkej novele budeme takto konštruktívni a budeme to vedieť nastaviť tak, aby sa našiel konsenzus, kde každý bude musieť ustúpiť niečo zo svojich predstáv, ale zároveň si nebudeme určite robiť naprieky a nebudeme ignorovať dobré návrhy. A naopak, keď sa niektoré z návrhov ukážu, že nie sú úplne ideálne alebo dá sa to robiť inak alebo lepšie, že to takto zmeníme.
Ja chcem predniesť pozmeňujúci návrh. Ten pozmeňujúci návrh vlastne, aby tak taký celkový, nejak celková filozofia bude vlastne nahrádzať bod 20 zo spoločnej správy a to potom ešte poviem, že ho chcem vyňať na samostatné hlasovanie. V podstate on ten za..., ten, ten bod, už schválený bod 20 spoločnej správy, teda posledný bod spoločnej správy, z 95 % preberá a v závere v bode 4 toho bodu 20 spoločnej správy sa pridáva v tomto pozmeňujúcom návrhu jedna veta, ktorá sa týka spoločných študijných programov, nechcem vás s tým do podrobností zaťažovať, ale ide o to, že pri tej bežiacej lehote, kedy musia vysoké školy zosúladiť svoje vnútorné mechanizmy s tými akreditačnými štandardmi, tak by mohla, by nastala situácia, že pri niektorých naplánovaných alebo bežiacich spoločných študijných programoch, tak by musela zamietnuť túto akreditáciu, čo by bola škoda. Bola tam, bol tam jeden konkrétny príklad, kde bola spolupráca medzi portugalskými, lotyšskými, litovskými a slovenskými univerzitami a podľa tohto aktuálneho znenia by to muselo byť zamietnuté, tak sme tam dodali jednu vetu, ktorá dáva možnosť Slovenskej akreditačnej agentúre, aby takúto vec schválila, aby tie naše školy mohli spolupracovať, boli otvorené.
Samozrejme, bolo to, bolo to prekonzultované so Slovenskou akreditačnou agentúrou, ktorá s tým súhlasila a pokladala to za krok dobrým smerom.
A potom teda okrem tejto vety doplnenej v bode 4 tej spoločnej správy je tam ešte bod 5, nový bod 5, kde sa rieši lehota, kde akreditačná agentúra vlastne reaguje na to zosúlaďovanie s akreditačnými štandardami.
Takže ja to celé teraz prečítam, aby ste počuli aj, aj číslo, a musím to prečítať celé, tak vzhľadom na to, že nemám obmedzený čas, tak sa mi nemusí zastaviť.
Takže teraz prednášam pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Vašečku, Juraja Šeligu, Petra Pčolinského a Márie Šofranko k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 212, druhé čítanie.
Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 12 odsek 1 znie:
„(1) Výkonná rada a odvolacia komisia prijímajú svoje závery formou uznesení len na svojom zasadnutí; ak ide o vytvorenie pracovnej skupiny, uznesenie možno prijať aj mimo zasadnutia. Zasadnutie možno uskutočniť aj prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti členov výkonnej rady alebo odvolacej komisie. Uznesenie výkonnej rady je prijaté, ak za jeho prijatie hlasuje najmenej sedem členov výkonnej rady. Uznesenie odvolacej komisie je prijaté, ak za jeho prijatie hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých členov odvolacej komisie. Ak výkonná rada v konaní o udelenie akreditácie neprijme uznesenie, znamená to neudelenie príslušnej akreditácie. Ak odvolacia komisia neprijme uznesenie, znamená to potvrdenie rozhodnutia alebo potvrdenie vyjadrenia agentúry.“
2. V § 24 ods. 1 sa slová „za desať" nahrádzajú slovami „za šesť“ a slová „šesť rokov a najneskôr desať“ sa nahrádzajú slovami „štyri roky a najneskôr šesť“.
3. § 35 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14) Agentúra môže začať konanie z vlastného podnetu v čase do podania informácie vysokou školou o tom, že zosúladila vnútorný systém so štandardmi pre vnútorný systém, ak má dôvodné podozrenie, že vysoká škola nedodržiava právne predpisy alebo svoje vnútorné predpisy. Ak v rámci konania agentúra zistí nedostatky,
a) pozastaví uskutočňovanie študijného programu alebo
b) začne konanie o odňatí akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania.“
4. V § 36 ods. 2 druhej vete sa slová „31. decembra 2020“ nahrádzajú slovami „31. marca 2021“.
Trocha to prerušujem. Potiaľto je to úplne doslovné zopakovanie bodu 20 zo spoločnej správy. A teraz prichádza tá zmena, prečo to dávam ako pozmeňovák.
A na konci sa pripája táto veta: „Agentúra do 31. decembra 2024 neodmietne žiadosť o udelenie akreditácie spoločného študijného programu z dôvodu podľa § 30 ods. 5 písm. c), ak vysoká škola v príslušnom študijnom odbore a stupni uskutočňuje študijný program, ktorý nie je spoločným študijným programom.“
5. V § 37 ods. 1 sa číslo „2024“ nahrádza číslom „2022“.
Koniec pozmeňujúceho návrhu.
Prečítam ešte odôvodnenie: Štandardy pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania vyžadujú od vysokej školy funkčný vnútorný systém, ktorý okrem iného má predchádzať a riešiť prípady plagiátorstva a neetického konania. Vzhľadom na spoločenskú naliehavosť riešenia problému plagiátorstva majú navrhované zmeny posilniť možnosti Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo pri ich implementácii. Zároveň sa navrhuje technické spresnenie zasadnutí kolektívnych orgánov a prijímanie ich záverov. Navrhované zmeny majú tiež urýchliť implementáciu nových štandardov pre vysoké školy, ako aj posilniť možnosti Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo pri kontrole ich implementácie.
S cieľom umožniť aktívne podieľanie sa vysokých škôl na medzinárodnej spolupráci v oblasti uskutočňovania spoločných študijných programov, kým nebudú mať posúdený vnútorný systém, a teda môcť samostatne akreditovať spoločné študijné programy, umožňuje sa, aby v prechodnom období mohli vysoké školy akreditovať aj spoločné študijné programy, ale len za podmienky, že v danom študijnom odbore a stupni nepôjde o jediný študijný program. Súčasne platí obmedzenie podľa § 36 ods. 2, že táto možnosť vytvorenia nového študijného programu podľa § 30 je obmedzená do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa § 25 ods. 1, t. j. do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o súlade vnútorného systému vysokej školy.
Doterajší čl. II sa primerane preznačí.
V nadväznosti na vloženie nového článku sa upraví aj názov zákona.
Novo vložený čl. II nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem bodu 4, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
To je koniec. A poprosím pani spravodajkyňu, v súvislosti s predloženým pozmeňujúcim návrhom navrhujem vyňať bod 20 zo spoločnej správy výborov na samostatné hlasovanie.
Ak by boli nejaké ešte otázky, prípadne vo faktických, tak si môžte dať a takisto aj bude vystúpenie opozičných kolegov, tak ak by ešte bolo treba niečo, tak nech sa páči, sme k dispozícii.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

5.11.2020 10:25 - 10:40 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, kolegovia, je to zákon, ktorý rieši vysoké školstvo. V rámci výboru aj v rámci ďalších nejakých diskusií prebehla istá rozprava a boli nejaké pozmeňujúce návrhy, ktoré sú aj v spoločnej správe. A ja veľmi vítam, že to bolo konštruktívne, že prispela aj opozícia, aj vysoké školy svojimi pripomienkami. Snažili sme sa ich v maximálnej možnej miere zapracovať, čo ma teší, lebo to nie je až tak úplne obvyklé, že by sa úplne bežne urobila taká dobrá a kvalitná komplikácia rôznych návrhov z rôznych strán, a to aj koaličných, aj opozičných. Tie sú spoločnej správe, ako povie pani spravodajkyňa. Ja potom avizujem, že prídem ešte s jedným pozmeňujúcim návrhom, ktorý ešte precizuje niektoré veci a bude tam menený jeden bod spoločnej správy. To potom uvediem v rozprave.
Keďže je to už druhé čítanie, tak by sme sa mohli venovať konkrétnostiam, tak potom viac v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Ďakujem, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.11.2020 16:42 - 16:43 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega, ja možno tak trocha odľahčenejšie. Keby ste sa boli vy v tých dobrých rokoch vzďaľovali od tej hranice rapídne opačným smerom, tak sme to nemuseli riešiť, ale to už bolo povedané. A ešte jeden možno taký, taký politický ťukes, v ďalšom volebnom období, ak táto vláda nebude mať vládnu väčšinu, stále veríme, že to bude táto vláda, a potom sa spoliehame na zodpovednú opozíciu, ktorá doplní v dobrých časoch tie hlasy, aby sa znova tá dlhová brzda vrátila tam, kde bola v dobrých časoch. Takže keďže ste zodpovední, tak veríme, že sa to vyrieši a nemusíme sa báť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.11.2020 10:03 - 10:05 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Blaha, ďakujem vám za váš príspevok. Mnohé veci ste rozobrali, osvetlili a čo sa týka obsahu a vecnosti by som s mnohými aj súhlasil a som rád, ak budeme smerovať aj k takej zhode, čo sa týka tohto postoja Národnej rady. Spomínali ste, že nejakým spôsobom by som verifikoval alebo uznával Stalin alebo rešpektujem tie hranice. No samozrejme, že Stalina nie, ani Sovietsky zväz. Ide skôr o to, že tak ako je to nastavené v tej oblasti asi sa to veľmi inak nevedelo ani nedalo urobiť a je to teraz fakt, ktorý rešpektujú aj medzinárodné organizácie a medzinárodné právo. Čiže to nie je niečo, čo si vyberáme na základe nejakej sympatie vyjadrujem jednoznačne nie Stalinovi a absolútne minimálna, minimálna nejaká sympatia alebo skôr antipatia k sovietskym praktikám. Hovorím o dnešnom stave medzinárodného práva a ďalšia vec. Povedzme si tak otvorene, ako ste sám deklarovali, že teda ste ateista ste sám seba nazvali. Ja ako veriaci kresťan, ktorý sa tomu hlásim nie preto, že by som to nejak potreboval, ale preto že je mi to prirodzené som necítil potrebu zdôrazňovať pri Arménoch, že sú kresťania, lebo to nie je hlavný alebo jediný dôvod, prečo sa ich chceme zastať. Tak isto by sme sa zastali nejakého poviem to bratského židovského národa alebo teraz mi napadlo tak trocha humorne bratského skoro ateistického českého národa. Ide o ľudskosť, ide o priateľstvo, nejde teraz o náboženstvo alebo len o nejakú ideológiu. Čiže, ale keď nehovoríme o ideológii vy ste sa nakoniec, to nakoniec spomenuli za vašim postojom bolo cítiť silný proruský postoj. Ja vám to nevyčítam. Vôbec vám to nevyčítam, len hovorím, že neoháňajme sa možno kresťanstvom, keď sú tam iné postoje. Buďme objektívny. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.11.2020 9:42 - 9:44 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážení páni kolegovia, ktorí ste reagovali, ďakujem vám. Čo sa týka toho vyjadrenia pána predsedu Krupu, že podľa neho alebo v tej chvíli, že tomu nič nechýbalo, tak ale s tým sa dá súhlasiť. Vám tam prekážalo tomu niečo navyše. Takže nie niečo chýbalo, ale navyše a to sa odstránilo, takže mal pravdu. Aj keď, veď viete ako to funguje v politike, že ak teda je krátky čas, tak väčšinou sa potvrdí to, čo je pripravené, ale s tým, že my sme veľmi aj vnútri klubu o tom debatovali, aj v rámci koalície. Nakoniec aj vaše pripomienky boli braté na vedomie. Ale nakoniec sa to upravilo. Čiže ten proces, neurobilo sa to na výbore, urobilo sa to teraz v pléne a ako bolo povedané, ďakujem pánovi poslancovi Kuffovi, že povedal, že dá sa to podporiť teda. Lebo ide nám o to, aby sme naozaj teraz tuto nevyvolávali z toho ďalší konflikt, ale naopak, aby sme to podporili a pomohli tej oblasti a to všetkým ľuďom bez ohľadu na to či sú to Arméni, Azeri, Rusi, Turci, ktokoľvek, lebo sú to ľudia, lebo treba chrániť ich životy a ich dôstojnosť a situáciu. Na druhej strane súhlasím aj s pánom poslancom Kérym, že to, že som členom skupiny priateľstva s Izraelom neznamená, že súhlasím so všetkými predstaviteľmi a krokmi štátu Izrael povedzme v súčasnosti, pretože nakoniec sú tam voľby a tie režimy sa menia, alebo režimy, tie vlády sa menia a niektorý môže byť taký, nejaký, onaký. To isté platí aj smerom k vláde alebo k reprezentácii Arménska. Raz môže byť taká, raz môže byť onaká a skutočne môže aj ona konať nespravodlivo. Teraz sme hovorili o arménskom ľude, o priateľstve s ním a o ochrane pred nejakou ďalšou, ďalšou situáciou, kde sú zabíjaní preto, že sú Arméni a že cítime taký, také prepojenie, také puto, také priateľstvo s Arménskym ľudom a preto toto celé vítam a podporujem. Ďakujem.
Skryt prepis