Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.4.2020 o 9:23 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.4.2020 9:23 - 9:25 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem. Tak mám na to dve minúty. Tak skúsim tak stručne. Ďakujem za konštruktívne poznámky. Myslím, že to čosi naznačuje aj smerom k tomu, ako pracujeme na výbore pre školstvo. A chceme v tom aj pokračovať, ale aj v pléne v tejto oblasti školstva. Takže pôjdem rad za radom.
Popri tých faktických pripomienkach mi prišlo, že by sme mohli v rámci výboru zriadiť aj komisiu pre šport, kde by mohli byť aj poslanci, ktorí sú mimo výboru a mohli by pracovať na tej téme, takáto možnosť je. Takže určite je tu veľký záujem, budeme to využívať ten potenciál.
Čo sa týka absolventov pedagogických fakúlt, ktorí, ktorí potom nepracujú v odbore školstva, tak práve aj toto bolo spomenuté v programovom vyhlásení vlády, že treba prihliadať na výber, na prípravu, formáciu, ale aj potom pracovné prostredie a odmeňovanie týchto absolventov, týchto učiteľov. A to je teda tiež jeden z prostriedkov, ako ich udržať a využiť ich potenciál, ich vzdelanie.
Čo sa týka učebníc, samozrejme, bude potrebné, aby sa v tomto vytvoril nejaký systém, poriadok. Budú, budú určite komisie, ktoré toto budú schvaľovať aj z hľadiska obsahov, aj z hľadiska financií. Určite budem mať ambíciu na tento proces nejak na ňom participovať a mať tam ľudí, ktorí budú vedieť pomôcť v tomto.
Čo sa týka maturít, nie, nepovedal som, že som rád, že to takto dopadne. Aj ja som učiteľ, aj ja som skúšal dlhé roky na maturitách. Povedal som, že študenti sú radi. Je to alternatíva. To znamená, naozaj, kto chce maturovať môže maturovať, nie je to, nie je to, je to troška dezinformované, že by nemohli byť maturity. Ale sa ponúka tá možnosť toho váženého priemeru. Samozrejme, je to krízová situácia, nie je to normálna situácia. Určite by som nebol rád, keby sa to takto nahrádzalo pravidelne, aj keď študenti by asi možno boli.
Čo sa týka porovnávania dôvery v Boha a vlády, práve naopak. Ja som povedal, že tejto vláde, žiadnej inej nemôžme dôverovať tak ako Bohu, preto je to iba taká určitá ľudská relatívna dôvera. A viac už nestihnem.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 23.4.2020 16:44 - 17:05 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení členovia vlády, kolegyne, kolegovia, ja by som rád vyzdvihol jednu konkrétnu oblasť z programového vyhlásenia vlády, a to oblasť vzdelávania, oblasť školstva. Už tu v rozprave zaznela, zazneli nejaké výhrady voči tejto oblasti od pána podpredsedu výboru pre školstvo pána poslanca Petráka, tak ja by som chcel vyzdvihnúť aj tie pozitívne veci s tým, že táto debata má byť konštruktívna. K tomu patrí aj kritika, aj rôzne názory, tak ako to tu padlo. Vieme, aká je politická realita. Je to umenie, možno je to istý kompromis nie v zmysle kompromisu so svedomím, ale kompromisu zladenia určitých pohľadov. Ale treba povedať, že v oblasti školstva sme pomerne dobre našli spoločnú reč a boli mnohé naše pripomienky, môžem povedať, takmer všetky zapracované. Urobím to teda jednak ako predseda výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a urobím to ale aj ako človek, ktorý pätnásť rokov učil na gymnáziu v Žiline, teda mám veľmi konkrétnu a dlhoročnú skúsenosť s učením. V druhej časti by som sa potom ešte chcel krátko zastaviť aj k takým, nazvem to, že hodnotovým alebo rodinným, rodinným témam v programovom vyhlásení vlády.
Takže spomínané školstvo. Nadpis v programovom vyhlásení vlády znie: "Vzdelávanie, ako základný pilier budúcej prosperity Slovenska". A myslím, že to je ten pohľad, ktorý máme pri školstve, to je pohľad do budúcnosti. Pretože ja vám poviem, uvedomil som si, že tento rok budem mať 47 rokov a do 23 a pol roka som študoval. To znamená detstvo, mladosť, študácke roky. Čiže ešte len toľko pracujem, koľko som študoval. Takže naozaj, my veľmi veľa strávime v školách. Pokiaľ máte aj vysokú školu, prípadne, ak by ste mali ešte doktorandské štúdium, veľkú časť života strávime práve touto, touto činnosťou, touto prípravou na život. A je to vlastne preto, aby sme mali lepšiu budúcnosť, nielen my osobne, každý jeden z nás, ale aj naša krajina, Slovensko, vlastne celý svet.
Vláda vníma rezort školstva ako jednu z najväčších výziev nasledujúcich rokov. Pán Petrák hovoril vo svojom vystúpení, že to nestačí, že výzva je málo, že treba napísať, že priorita. Ja si myslím, že v rámci nejakého dokumentu sa snažíme používať synonymá alebo rôzne výrazové prostriedky. Školstvo je určite priorita, musí byť priorita. Je to aj priamo spomenuté v niektorých vyjadreniach, kde sa vzdelávanie, kde sa školstvo spomína medzi tými najdôležitejšími oblasťami, spolu napríklad so spomínaným zdravotníctvom a ďalším. Ale je to zároveň úplne rovnako veľká výzva, pretože vieme, že to nie je nejaký čiernobiely jednoduchý problém, ale je to komplex, ktorý treba riešiť.
Prečo je to výzva, prečo je to dôležité? Znova citujem: "Deti a mládež sú tým najcennejším zdrojom rozvoja, aký máme.". Naozaj, tu môžme pracovať, tu rozhodujeme o tom, ako bude vyzerať Slovensko o desať, dvadsať, tridsať rokov.
Školstvo musí meniace sa podmienky dnešného sveta reflektovať v obsahu vzdelávania, v metódach a prístupoch, aby pripravilo mladých ľudí na ich úspešnú budúcnosť. Nositeľmi týchto zmien musia byť vzdelaní, motivovaní a adekvátne odmeňovaní pedagogickí a odborní zamestnanci. To je dôležitá vec, to spojenie. Na jednej strane je prístup k deťom, k žiakom, k študentom, na druhej strane sú pedagógovia, lebo s tými naše deti trávia veľmi veľa času a tí v nich môžu pomôcť odomknúť, rozvinúť ten potenciál alebo naopak nejakým spôsobom ho prešustrovať.
Ešte možno, aby kolegovia vedeli, okrem toho, že som učiteľ a pätnásť rokov som učil, tak som otcom štyroch detí, ktoré najstaršie je na vysokej škole, jeden je na strednej a dvaja sú ešte na základnej škole. Jedna z našich dcér, tá na strednej, je maturantka, takže dnes sa veľmi potešila tlačovke pána ministra, ktorý jej vlastne oznámil, že v podstate nemusí maturovať, keďže mala veľmi dobré známky a ten výpočet tých známok z ročníkov predchádzajúcich môže zobrať ako známku aj z maturitného predmetu. Ak náhodou ešte neviete o tejto informácii, môžte to nájsť na stránke ministerstva školstva. To je aj dôvod, prečo tu pán minister nebol napríklad, keď vystupoval pán poslanec Petrák, podpredseda školského výboru, pretože musí riešiť veľmi intenzívne práve takéto veci. A myslím, že tu ešte ani teraz nie je, nevidím ho.
Popri formálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí zohráva dôležitú úlohu ich neformálne vzdelávanie a práca s deťmi a mládežou, ktoré sa realizujú v čase mimo vyučovania a preto ich podporí. Ja naozaj tiež mám veľmi dobrú skúsenosť aj s mimoškolskou prácou, voľnočasovými aktivitami a s neformálnym vzdelávaním. A naozaj je to veľmi vhodný a podstatný doplnok toho školského vzdelávania. Ide to ruka v ruke, budeme hľadať spôsoby, ako to pretaviť do konkrétnych vecí.
Cieľom vlády Slovenskej republiky je zjednotiť riadenie, financovanie a správu školstva tak, aby bola rešpektovaná autonómia zriaďovateľov cirkevných škôl v zmysle platných zmlúv medzi štátom a cirkvami a tiež zriaďovateľov súkromných škôl a školských zariadení, ktoré napĺňajú ústavný rámec práva na vzdelanie. Toto je jedna z vecí, na ktorej sa zhodneme, ktorá je prioritou aj pre súčasného pána ministra. Naozaj, tie možnosti, aby rodičia mohli čím viac zodpovedajúco svojmu presvedčeniu a svojim možnostiam dopriať deťom taký typ vzdelania alebo u takého zriaďovateľa, u ktorého to pokladajú za najvhodnejšie.
Vláda bude presadzovať, aby optimalizovaná sieť škôl a školských zariadení a jej štíhly manažment tvorili otvorený, pružný, vzájomne prepojený, komunikujúci a zdokonaľujúci sa systém, ktorý slúži predovšetkým potrebám detí, žiakov, študentov, učiteľov, rodičov i celej spoločnosti a nie sám sebe. Možno taká dôležitá poznámka, že keď spomíname tú byrokratizáciu alebo školstvo ako nejaký určitý kolos, že naozaj aj v politike, aj na úradoch, ale aj v tom školstve máme niekedy tendenciu spraviť z toho také sebaudržiavacie nejaké teleso a toto nemôžme, nemôžme tolerovať. Musíme naozaj to rozvíjať s ohľadom v porovnaní na tie deti, ale tak, ako je tu spomenuté, učiteľov, rodičov, celej spoločnosti. Čiže ak investujeme do školstva, nie je to preto, aby bolo dobre učiteľom, alebo aby bolo dobre povedzme aj tým žiakom, ale aby bolo dobre celej spoločnosti, aby bolo dobre na Slovensku.
Vláda Slovenskej republiky zváži zjednotenie financovania škôl a školských zariadení pod ministerstvom školstva a bude priamo výkonom prenesených kompetencií financovať vzdelávanie vo všetkých typoch a druhoch škôl cez zriaďovateľov. Vláda Slovenskej republiky vyvinie úsilie na základe princípu rovného financovania každého dieťaťa a žiaka bez ohľadu na zriaďovateľa školy a školského zariadenia. Veľmi dôležité, bolo to tu už spomenuté, naozaj, ja som mal veľký problém... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Pardon. Páni poslanci, poprosím, počúvajte pána Vašečku. Keď sa chcete rozprávať, v poriadku, len poprosím mimo sály, aby sme rešpektovali pána Vašečku.

Vašečka, Richard, poslanec NR SR
Ďakujem. Pamätám si, keď sme ešte v predchádzajúcom, nie v tom poslednom, ale v predposlednom volebnom období, pred týmto, zvádzali boj, keď bola jednofarebná vláda SMER-u, práve s touto zmenou toho financovania. Veľmi som rád, že toto sa musí napraviť, pretože to naozaj nerobí dobrotu.
Ďalej. Ďalším cieľom vlády je aj vybudovanie dostatočných kapacít materských škôl s cieľom postupného zavádzania nárokovateľnosti miesta v materskej škole. Prvoradá je rodina a výchova detí v rodine hlavne v tom predškolskom veku, v ranom veku, keď je veľmi dobré, ak dieťa môže byť so svojimi rodičmi, so svojimi súrodencami, ale samozrejme vzhľadom na všetky tie rôzne okolnosti, ktoré sú, je dobré, aby ľudia mali možnosť získať miesto v materskej škole pre svoje deti pre zladenie svojho rodinného a pracovného života.
Ďalšia časť, vyberám len niektoré. Dokument hodnotí takto situáciu, hlavne teda na základných školách, na stredných. Žiakom chýba dostatok času na zvládnutie kľúčových kompetencií a na rozvoj iných oblastí a súvislostí života. Preto je čas posunúť sa od zvyšovania množstva vyučovacích hodín ku kvalitnému vzdelávaciemu času, aby mali žiaci a študenti dostatočný priestor na hlbšie porozumenie obsahu vzdelávania. Paradoxne môže k tomuto prispieť aj táto súčasná situácia, ktorá ukazuje, že naozaj nie všetko musí byť nutne tak, ako si to možno sme zaužili a aj toto treba prebrať, aj tamto treba prebrať, naozaj k určitému triedeniu a prioritizácii tých vecí.
Teší ma veta, ktorá je uvedená v programovom vyhlásení: "Kľúčom k dobrému vzdelávaniu je učiteľ.". A preto vláda hovorí o tom, že treba sa pozrieť na výber tých, ktorí pôjdu študovať, teda budúcich učiteľov, na ich vzdelávanie, na ich formáciu, na ich prípravu a tak isto aj na ich odmeňovanie. Znova pripomeniem to, čo hovorím často, ak hovoríme aj o zvyšovaní platov učiteľov, nie je to s cieľom, aby učiteľom bolo lepšie, ale aby nám bolo lepšie, aby bolo lepšie deťom, aby bolo lepšie školstvo, aby sme mali lepšiu budúcnosť. Nie je to teda akoby zlepšenie, sociálne zlepšenie situácie učiteľov, aby boli na tom ekonomicky lepšie, ale je to investícia do budúcnosti Slovenska.
Ďalšia téma sú učebnice, o ktorých sa tam hovorí, o ich tvorbe, o ich trhu, aby sme sa mohli dostať k učebniciam. V súčasnosti je naozaj nedostatok učebníc, nedostatok kvalitných učebníc, sú s tým problémy. Preto je dobré, že je na to dôraz.
Pozornosť vláda venuje vzdelávaniu žiakov a študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a tiež žiakov s nadaním. Cieľom je prostredníctvom kvalitného vzdelávania pomôcť, pomôcť žiakom a študentom efektívne sa začleniť do života či na trh práce a byť plnohodnotnými členmi spoločnosti. A znova sú tam uvedené viaceré konkrétne opatrenia.
Programové vyhlásenie vlády sa venuje aj otázke národnostného školstva. Vláda podporí fungovanie škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín.
V oblasti alebo v časti vysokého školstva hovorí o tom, že je potrebné podporovať, rozvíjať také vzdelávanie, ktoré je ponúkané v odboroch s výbornou perspektívou uplatnenia absolventov a s vysokou pridanou hodnotou pre kľúčové oblasti spoločenského a ekonomického rozvoja krajiny, vrátane špecifických potrieb regiónu. Preto vláda Slovenskej republiky podporí prácu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školy tak, aby došlo k zásadnému, všeobecnému a v rámci poslania vysokých škôl k diverzifikovanému zvýšeniu kvality a zníženiu počtu študijných odborov a programov vyšších stupňov s cieľom eliminovať nekvalitné študijné odbory a vyprofilovať medzinárodne konkurencieschopné univerzity. Veľký cieľ, náročný cieľ, možno aj ťažko napísané, ale je to ambícia aj s vysokými školami zachádzať nie tak, že aby sme mali čím viac škôl, čím viac študijných odborov, čím viac absolventov, ale pozrieť sa na tú kvalitu.
Tak isto sa tu hovorí o podpore bakalárskych študijných programov, o podpore vedy, výskumu a inovácií, o systéme celoživotného vzdelávania a v závere tejto kapitoly je dôraz na šport a mládež, na prípadnú podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže formou poukazov. Samozrejme, prešiel som to veľmi z rýchlika, ale je tam veľa cenných, hodnotných vecí a počas procesu pripomienkovania programového vyhlásenia vlády sme boli pozvaní aj cez pána ministra aj na výbore potom k postupnému a následnému rozpracovaniu tohto programového vyhlásenia vlády, kde bude oveľa viacej aj konkrétnych vecí, aplikácií, ako to urobíme, ktoré sa aj časom ukážu. Aj tak isto je to pozvánka pre spoluprácu aj v rámci výboru, ale aj mimo neho, aj pre všetkých poslancov, nielen pre koaličných, lebo sú to naše deti, je to naše Slovensko, nie nejaké koaličné školstvo alebo vládne školstvo.
Potom by som sa ešte krátko zastavil k niekoľkým bodom v programovom vyhlásení vlády, ktoré sa týkajú rodiny, ochrany života, hodnôt.
Začnem s hazardom. Cieľom vlády je zmierniť dopady hazardu na rodiny a sprísniť podmienky pre prevádzkovateľov hazardných hier natoľko, aby sa hazard prestal rozvíjať. Vláda preto presadí návrat zákona o hazardných hrách do podoby z roku 2011, aby umožnil obciam a mestám zakázať na svojom území výherné automaty aj bez petície. Dôležité. Myslím, že nemusím ani vysvetľovať.
Ďalšia oblasť - bývanie, kde vláda sa snaží zabezpečiť dostupnosť bývania a považuje ho za jeden z hlavných pilierov sociálnej politiky štátu.
Čo sa týka oblasti rodiny, keď som si to porovnával s predchádzajúcimi programovými vyhláseniami vlády, tak jednoznačne toto vyhlásenie venuje rodine najväčšiu pozornosť. Priamo je tam veta, že politickou prioritou vlády Slovenskej republiky je rodinná politika, a citujem: "Vláda bude podporovať rodinu, ktorá je základnou bunkou spoločnosti a hlavnou nositeľkou základných ľudských, kultúrnych, sociálnych, občianskych a duchovných hodnôt. Podporu rodiny vníma vláda ako prioritný nástroj na riešenie problematiky nepriaznivého demografického vývoja.". Je tam viacero konkrétnych opatrení. Nebudem ich menovať, viete si ich tam nájsť.
Tak isto ma teší, že vláda avizuje vytvorenie poradného orgánu vlády Slovenskej republiky, Rady vlády Slovenskej republiky pre rodinnú politiku a demografiu, ktorá pripraví národnú stratégiu na podporu rodiny a demografického rastu v Slovenskej republike. Toto sme potrebovali a som veľmi rád, že sa k tomu ide prikročiť.
Ďalšia oblasť je oblasť ochrany života. Tu je niekoľko veľmi konkrétnych vyjadrení. Tiež sú bezprecedentné, nenašli by sme nič podobného v predchádzajúcich programových vyhláseniach vlád. Vláda Slovenskej republiky nepodporí žiadnu snahu o zavedenie aktívnej alebo pasívnej eutanázie alebo asistovanej samovraždy. Namiesto toho je tam uvedená zásadná podpora paliatívnej starostlivosti a iných možností.
Ďalej. Vláda Slovenskej republiky sa zasadí o ochranu nenarodených detí cez prevenciu interrupcií, a to najmä zlepšením finančnej situácie osamelých matiek a rodín, zastavením podpory interrupcií pri matkách vo veku nad 40 rokov a ďalšími preventívnymi opatreniami. A sú viaceré z nich konkrétne vymenované. V oblasti ochrany života ide, samozrejme, o dôstojnosť, rešpektovanie života aj starších. Takže vláda bude presadzovať ústavnú zmenu legislatívy, ktorá umožní pracujúcim prispievať k dôchodku svojich rodičov určitým percentom z vymeriavacieho základu, napríklad asignáciou odvodov. Môžem povedať konečne. Veľa sa o tom hovorilo. Vláda sa teraz zaväzuje ku konkrétnej veci v tejto oblasti. Veľmi dobré.
Okrem obsahu programového vyhlásenia vlády budeme hlasovať aj o vyjadrení dôvere vláde. Vieme, že dôvera môže byť na rôznych úrovniach. Nedávno, poslednú nedeľu sme mali sviatok Božieho milosrdenstva, mnohí to poznáte. V mnohých rodinách je obraz Božieho milosrdenstva, kde je napísaná veta: "Ježišu dôverujem v Teba.". No v každom prípade si nemusíme dávať do našich domov obraz politikov či súčasného premiéra, bývalého alebo akéhokoľvek. Táto dôvera je na inom leveli a je to dôvera, ktorá je politickou dôverou, ktorá nehovorí o tom, že niet chyby, že je tu nejaká dokonalosť, ale je to dôvera, ktorá vychádza z viacerých vecí.
Prvá vec, o ktorú sa môže oprieť dôvera vo vládu, je to, že tak rozhodli občania. Voliči úplne slobodne v demokratických voľbách rozhodli, že táto vládna koalícia má veľkú väčšinu, ústavnú väčšinu a o tú sa aj opiera. Čiže nie je to o tom, že tu niekto vyhral nejakým losom náhodou. Je to jasné, jednoznačné víťazstvo vo voľbách opreté o vôľu občanov.
Ďalší dôvod je aj zostava vlády a aj samotný obsah programového vyhlásenia. Ja môžem povedať za seba, že pri hlasovaní vyjadrím dôveru vláde Igora Matoviča a tak isto je na tom aj poslanecký klub OĽANO, vrátane piatich poslancov, ktorí sú členmi Kresťanskej únie, vyjadríme dôveru. Ako poslanec a predseda výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport budem usilovne pracovať na tom, aby táto koalícia nesklamala ľudí, ktorí jej vo voľbách dali veľkú dôveru. A keďže sa ako kresťan držím hesla, starého hesla, "ora et labora" - "modli sa a pracuj", tak okrem tej práce sa budem za túto vládu aj modliť. Modlím sa, aby Pán Boh požehnal naše Slovensko, aby požehnal všetkých ľudí, ktorí tu žijú a pracujú, aby požehnal túto vládu, jej predsedu i všetkých ministrov, ale aby požehnal aj nás poslancov parlamentu, či už koaličných alebo opozičných, aby sme dobre slúžili ľuďom a poctivo pracovali v ich prospech.
Tak nech Boh žehná Slovensko. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 23.4.2020 14:13 - 14:15 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán podpredseda školského výboru, ďakujem za vaše vystúpenie. Pán minister tu v tejto chvíli nie je, pretože pred chvíľou ohlasoval na tlačovke plán, ako to bude s maturitnými skúškami v tomto roku. Je to veľmi zaujímavá informácia, ale keďže to nie je podstata tohto vystúpenia, nebudem ju komentovať. Len tým uvediem, že má ako v rámci školstva jednu z najťažších úloh, pretože vieme, že študenti už niekoľko a žiaci niekoľko týždňov nie sú v škole, sú doma, majú rôzne formy vzdelávania a je to veľký problém a na nie dennej, ale na hodinovej báze rieši mnohé, mnohé ťažkosti. Takže je obdivuhodné, že popri tom všetkom sa stíhalo robiť aj toto programové vyhlásenie. Bolo to veľmi, veľmi náročné, napriek tomu to aj v porovnaní aj s inými rezortmi prebehlo veľmi transparentne. Bol som účastný tohto, tohto procesu, takže to oceňujem.
Pán podpredseda, vyčítate takú nejakú určitú neurčitosť alebo nepresnosť, nekonkrétnosť, na druhej strane ste citovali istého politika, ktorý sa nedostal do parlamentu, keď ste hovorili, že treba to vážiť na lekárnických vážkach. No v tom programovom vyhlásení vlády ja čítam v oblasti školstva pomerne jasne, že čo chceme urobiť. Čo nie je jasné, ako to urobíme, pretože nikto z nás v tejto chvíli nevie úplne presne, ako sa tie veci budú vyvíjať, lebo sa menia naozaj zo dňa na deň, aj celkový postup spoločnosti. Teraz máme nejaké dvojtýždňové fázy, ktoré budeme vyhodnocovať, čo je veľmi rozumný postup. Treba ale povedať, že najlepšie slová sú skutky, takže tie dobré veci, na ktorých sa zhodneme mnohí aj v rámci výboru alebo aj v rámci parlamentu a odbornej obce, poďme ich spolu realizovať, hľadajme tie spôsoby, aplikácie, spolupracujme, debatujme o tom na výbore, oceňujem, že tam prebehla taká kvalitná diskusia. Ide o školstvo, teda o deti, o rodičov, o učiteľov, o celé Slovensko.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.4.2020 11:39 - 11:43 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 20. apríla 2020 č. 82 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách (tlač 61) v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o vládnom návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku.
K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 17 z 21. apríla 2020, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v uznesení č. 17 z 21. apríla 2020 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj v uznesení č. 10 z 21. apríla 2020 a zhodne odporúčajú vládny návrh zákona schváliť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 10 z 21. apríla 2020 odporúča vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 6 spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona (tlač 61) schváliť.
Predmetná spoločná správa výborov (tlač 61a) bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, teda gestorským výborom, z 21. apríla 2020 č. 12. Týmto uznesením ma výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.4.2020 17:22 - 17:22 hod.

Richard Vašečka
Ďakujem za slovo. Kolegov zo školského výboru zvolávam zajtra na 13.00 do miestnosti výboru.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.4.2020 16:13 - 16:14 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pán minister, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 61. Predkladám informáciu k predloženému vládnemu návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný vládny návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali ihneď na 6. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.4.2020 15:00 - 15:02 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte aby som predniesol informácie, informáciu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport o výsledku prerokovania návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 60).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím zo 17. apríla 2020 č. 57 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu predmetného zákona (tlač 60) na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v termíne do začiatku rokovania schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 4. schôdzi a uznesením z 20. apríla 2020 č. 7 odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie vo vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 60).
Skončil som, pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.3.2020 19:19 - 19:22 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, pán predseda. Rád by som vám predniesol spoločnú správu výborov pod tlačou 31a. Školský výbor ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania tohto vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením z 24. marca 2020 sa uzniesla prerokovať tento vládny návrh zákona, tzv. školský zákon, v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila aj lehoty na jej prerokovanie. Výbory podľa tohto rozhodnutia prerokovali návrh zákona v určenej lehote a iné výbory okrem týchto dvoch o vládnom návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov, ktorí by ich mohli podať okrem týchto výborov.
Dôležitá časť, bod III spoločnej správy. K vládnemu návrhu zákona o školskom zákone v druhom čítaní zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 4 z 24. marca 2020 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 5 z 24. marca 2020 zhodne odporúčajú vládny návrh zákona schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených v III. časti tejto spoločnej správy odporúča Národnej rade vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, teda školský zákon, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 31), schváliť.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní tohto vládneho návrhu bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorským výborom z 24. marca 2020 č. 6. Týmto uznesením ma výbor tiež zároveň poveril, aby som bol spoločným spravodajcom na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.3.2020 18:38 - 18:38 hod.

Richard Vašečka
Ďakujem. Zvolávam členov výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport dnes za 15 minút, teda povedzme 18.55 hod. do obvyklej miestnosti výboru č. 33.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.3.2020 18:07 - 18:08 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 31). Predkladám informáciu k predloženému vládnemu návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný vládny návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali na tejto 3. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis