Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

24.5.2022 o 14:33 hod.

PhDr. PhD.

György Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 24.5.2022 14:33 - 14:35 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, aby som ako určený spravodajca výboru predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výboroch Národnej rady. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu, vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 1472 zo dňa 24. mája 2022 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre sociálne veci, výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, výboru pre kultúru a médiá. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov a ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť (výbor pre sociálne veci, výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, výbor pre kultúru a médiá), odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúci návrhmi (ústavnoprávny výbor a výbor pre financie a rozpočet).
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy vyplynuli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: O bodoch spoločnej správy číslo 1 až 5 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 336 z 24. mája 2022. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu, mňa, aby na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 24.5.2022 11:40 - 11:45 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Asi netreba opakovať alebo sumarizovať všetko, čo bolo povedané, či už v prvom čítaní, alebo to, čo pri svojom úvodnom slove povedala aj pani ministerka o tomto návrhu zákona.
Veľmi v skratke za mňa, celý tento návrh naozaj zlepšuje mediálne prostredie. Dáva dokopy rôzne typy médií alebo teda médiá, ktoré dodnes neboli nejakým spôsobom regulované, povedzme v online priestore, tak zavádza, dáva ich pod jednu strechu, zavádza povinnosti, ale aj viacero, dáva aj viacero práv novinárom, čo je veľmi dôležité.
Za veľmi dôležité považujem práve v tomto návrhu zákona transparentnosť, ktorá sa týmto zákonom zavádza, či už je to zverejňovanie príspevkov, ktoré prúdia do rôznych typov médií, ale zároveň aj zverejňovanie konečných užívateľov výhod. Takže naozaj to len takto na úvod, aby aj v rámci tohto vystúpenia zazneli pozitívne slová k celému tomuto návrhu zákona.
V rámci mojej rozpravy by som predložil pozmeňujúci návrh, ktorým sa v podstate upravujú najmä termíny a rôzne prechodné ustanovenia, keďže ten návrh sa už posúval, takže ja ho rovno aj prečítam, aby som nejakým spôsobom nezdržiaval.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Kristiána Čekovského k vládnemu návrhu zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 762).
1. V čl. II sa doterajší text novelizačného bodu označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:
„2. V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa sa vypúšťa položka 13a."
Odôvodnenie: Všetky body obsiahnuté v tomto pozmeňujúcom návrhu sú obsiahnuté v spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že pri všetkých týchto novovložených bodoch je uvedené, že nadobúdajú účinnosť 25. marca 2022. Avšak z dôvodu, že sa navrhuje zmena nadobudnutia účinnosti návrhu zákona z 25. marca 2022 na 31. mája 2022, je potrebné predložiť nový pozmeňujúci návrh, ktorým sa upravia všetky body viažuce sa na účinnosť návrhu zákona. V tomto pozmeňujúcom návrhu nie je potrebné pri každom bode osobitne uvádzať, že nadobúda účinnosť 31. mája 2022, keďže žiaden z týchto bodov nenadobudne účinnosť v iný dátum ako návrh zákona ako celok.
V nadväznosti na zrušenie licencií na digitálne vysielanie sa navrhuje vypustiť položku 13a sadzobníka správnych poplatkov, v ktorej sú upravené správne poplatky za udelenie licencií na digitálne vysielanie.
2. Za čl. III sa vkladá nový čl. IV, ktorý znie:
„Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 320/2005 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 187/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z., zákona č. 330/2012 Z. z., zákona č. 309/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 399/2015 Z. z., zákona č. 1/2017 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z., zákona č. 217/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 241/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z. a zákona č. 288/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. Za § 59 sa vkladá § 59a, ktorý znie:
"§ 59a
Príslušný výbor si zriaďuje komisiu pre voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska ako svoj odborný poradný a konzultačný orgán a schvaľuje jej štatút, ktorý upravuje podrobnosti o jej zložení, úlohách a rokovaní."
2. Za § 150e sa vkladá § 150f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠150f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. mája 2022
Komisia zriadená príslušným výborom Národnej rady na účel voľby generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska pred 31. májom 2022 sa považuje za komisiu pre voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska podľa § 59a."
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: Navrhuje sa, aby výbor pre kultúru a médiá zriaďoval na účely voľby generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska komisiu pre voľbu generálneho riaditeľa Slovenska, komisiu pre voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska ako svoj odborný poradný a konzultačný orgán. Výbor prizve členov komisie na verejné vypočutie, aby mohli klásť otázky prihláseným kandidátom. Členmi komisie budú odborníci z prostredia kultúry a médií, pričom podrobnosti o zložení, úlohách a rokovaní komisie upraví štatút, ktorý schvaľuje výbor. Navrhuje sa upraviť, aby osobitná komisia zriadená príslušným výborom ešte v čase pred nadobudnutím účinnosti návrhu zákona bola považovaná za komisiu pre voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska podľa § 59a.
3. V čl. V sa vkladajú nové body 1 a 2, ktoré znejú:
„1. V § 5 ods. 2 a v § 10 ods. 2 sa vypúšťajú písmená a) a b).
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená a) až d).
2. V § 14 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
4. V čl. V sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. V § 33 ods. 4 sa slová „§ 5 ods. 2 písm. d) a § 10 ods. 2 písm. f)" nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 2 písm. b) a § 10 ods. 2 písm. d)"."
Odôvodnenie k bodom 3 a 4: Navrhuje sa zjednotiť kritériá, ktoré sú vyžadované od osôb, ktoré možno zvoliť do funkcie orgánu alebo člena orgánu v rámci verejnoprávnych fondov. Vypúšťa sa kritérium trvalého pobytu na území Slovenskej republiky a kritérium štátneho občianstva Slovenskej republiky. Pri riaditeľovi sa zároveň dopĺňa požiadavka mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
5. V čl. Vl sa za bod 7 vkladá nový bod 8, ktorý znie:
„8. V § 17 ods. 1 sa za slová „Národná rada" vkladajú slová „vo verejnom hlasovaní" a na konci sa pripája táto veta: „Príslušný výbor Národnej rady prizve členov komisie podľa osobitného predpisu, odkaz 39), na verejné vypočutie prihlásených kandidátov."

Poznámka pod čiarou k odkazu 39 znie:

„39) § 59a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. .../2022 Z. z."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: Navrhuje sa, aby bolo hlasovanie o voľbe generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska verejné.
6. V čl. IX sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:
„3. V § 8 ods. 2 sa za slovo „únie" vkladá čiarka a slová „v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: Zosúladenie definície nezávislého producenta s čl. 17 smernice 2010/13/EÚ.
V súvislosti s predloženým pozmeňujúcim návrhom navrhujem vyňať body 220, 223, 224, 225, 228, 230 a 237 spoločnej správy výborov na samostatné hlasovanie.
Ďakujem pekne, to je všetko z mojej strany.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.5.2022 11:24 - 11:34 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vzhľadom na to, že som len v ústnej rozprave a mám desať minút, tak sa sústredím na to, aby som odôvodnil pozmeňujúce návrhy, ktoré potom následne prečítam. Pár slov aj navyše len veľmi krátko.
Diskusia, ktorá sa týkala mediálnych zákonov, či už ide o tento konkrétny zákon, alebo aj ten, čo bude nasledovať, zákon o publikáciách, teda bývalý tlačový zákon, bola pomerne rozsiahla, trvala niekoľko týždňov. Riešili sa naozaj rôzne témy. Nakoniec sami to vidíte na pozmeňujúcich návrhoch, ktoré sú podávané, nehovoriac o tom, aká pomerne rozsiahla je spoločná správa k obom zákonom. Čiže nedá sa povedať, že by pani ministerka nebola ochotná či už ustúpiť, alebo hľadať kompromis, alebo hľadať to najvhodnejšie riešenie. Naozaj sa to dá prirovnať k ostatným alebo k reformám, reorganizáciám, ktoré sme toto volebné obdobie robili, či išlo o súdy, nemocnice a národné parky a podobne. Naozaj sú, boli tie rokovania niekedy pomerne náročné a svojím spôsobom ešte aj stále prebiehajú, lebo neboli prečítané všetky pozmeňujúce návrhy.
Takže robíme všetko pre to, aby sme aj mediálnu oblasť dostali na kvalitatívne vyššiu úroveň, ako tomu bolo doteraz. Už len to, že povedzme pri printových médiách riešime aj ich elektronickú verziu, nechcem sa tomu dlho venovať, lebo to je ten ďalší zákon, je samo osebe po mnohých rokoch veľký posun vpred.
Vzhľadom na to, že sme rokovali veľmi dlho, rokovali sme niekoľko týždňov, tak sa pôvodné termíny, ktoré boli v návrhu zákona stanovené na skorší termín, sa posunuli alebo je ich potrebné posunúť a to bude predmetom toho môjho prvého pozmeňujúceho návrhu, ktorý je šestnásťbodový, ale prevažná väčšina, v zásade dá sa povedať, že z tých šestnástich bodov pätnásť je výlučne o tom, že sa budú posúvať termíny, ktoré boli stanovené skôr, že sa budú zreálňovať, budeme ich posúvať tak, aby to zodpovedalo času, kedy schvaľujeme tento návrh zákona.
Je tam jedna výnimka, je to bod 12, kde sa rieši otázka, aby, alebo kde sa zohľadňuje skutočnosť, že deti buď vzhľadom na nízky vek nevedia čítať ešte vôbec, alebo nie dostatočne rýchlo na to, aby dokázali plnohodnotne sledovať titulkované vysielanie. Práve preto by nemala byť pri detských programoch stanovená spoločná kvóta pre programy sprevádzané titulkami a programy tlmočené do slovenského posunkového jazyka nepočujúcich a v slovenskom posunkovom jazyku nepočujúcich.
Zároveň sa navrhuje skrátiť prechodné obdobie, počas ktorého je verejnoprávny vysielateľ povinný zabezpečovať multimodálny prístup v nižšom podiele, ako je podiel ustanovený v § 55 návrhu zákona. Čiže toto je jediná vecná úprava v tom prvom pozmeňujúcom návrhu, inak sú to, v zásade z tých šestnástich bodov tých 15 je o posune termínov.
Potom budem predkladať ešte jeden pozmeňujúci návrh, ktorý už rieši viaceré problematiky aj vecne, že nie je to taký legislatívno-technický, ako je ten prvý. V princípe sa, v princípe sa riešia dve témy. Prvou, prvou sú komunitné médiá a druhou je spôsob, ako uplatňovať právo na vyjadrenie. To je osobitná časť zákona, ktorá, ktorá rieši otázky, ak dôjde k nepravdivému vyjadreniu v médiách. Čiže začnem tými komunitnými médiami.
Viacerí z vás máte skúsenosti, najmä tí, ktorí ste komunálni poslanci alebo teda starostovia, primátori, že na komunálnej úrovni fungujú lokálne a regionálne rozhlasové a televízne... televízni prevá... alebo prevádzkovatelia rozhlasového a televízneho vysielania s tým, že títo prevádzkovatelia majú často podobu obchodných spoločností. V tomto zákone sa zavádza pojem komunitných vysielateľov alebo komunitného vysielania, ktoré je postavené na trochu inom princípe, na princípe neziskovosti, na princípe takom, že sa poskytuje to vysielanie prevažne pre danú lokálnu alebo regionálnu, hlavne lokálnu komunitu s tým, aby sa trocha aj posilňoval taký, nazveme to, že lokálpatriotizmus. Jednoducho, aby sme dostali aj oblasť a, oblasť komunálnych médií a komunitných médií, aby sme ich zregulovali spôsobom, že môžu dostávať potom aj určitú formu podpory, pokiaľ dodržia podmienky, ktoré sú stanovené zákonom.
Ja by som v tejto chvíli k tomu len spresnil, že aj tie lokálne a regionálne rozhlasové, rozhlasoví prevádzkovatelia, ktorí dnes majú formu obchodnej spoločnosti a chceli by sa stať komunitným médiom, lebo mne to, priznám sa, na začiatku nebolo jasné, potom sme si to s ministerstvom vysvetlili, budú môcť byť komunitnými vysielateľmi v prípade, že teda dôjde k zmene, ktorá sa aj zaznamená v obchodnom registri, že ich podnikanie neslúži na účely dosiahnutia zisku. Čiže nebudú musieť robiť transformáciu na neziskové organizácie alebo podobné subjekty, ale budú môcť zostať aj v tej právnej forme, v akej podnikajú dnes, ale budú musieť naplniť tú podmienku, že neslúžia na účely dosahovania zisku. Čiže nestane sa nám to, čoho som sa ja pôvodne obával, že by tieto lokálne rozhlasové a televízni vysielatelia nejakým spôsobom zanikli alebo mali by problém sa stať komunitnými médiami, lebo v podstate ony tými komunitnými médiami boli aj doteraz, len nemali tú formu, ktorú sa už bude po novom vyžadovať v zmysle mediálneho zákona.
Rovnako pri komunitných médiách sme riešili aj otázku práva na vyjadrenie a ďalších povinností, ktoré vyplývajú zo zákona, s tým, že bude platiť aj pre komunitné médiá, že v prípade, že či už zámerne, alebo nechtiac uverejnia nejakú nepravdivú informáciu, tak budú podliehať režimu tých opravných prostriedkov, v tomto prípade práva na vyjadrenie, ktoré platí aj pre iné médiá.
K tomu samotnému mechanizmu, ako riešiť situáciu, kedy médiá uverejnia nepravdivý alebo doteraz aj pravdu skresľujúci údaj alebo informáciu, je to pomerne citlivá téma. Dá sa to uchopiť viacerými spôsobmi. Osobitne citlivá je téma, ktorá sa týka priznania tohto práva verejným funkcionárom. Nediskutujeme to tu prvýkrát v tejto sále ani v parlamente. Ja som síce nový poslanec a pamätám si z minulosti, že táto téma tu bola pomerne široko diskutovaná. Nakoniec aj viaceré politické strany sa toho dotkli vo svojich volebných programoch. Máme niečo uvedené aj v programovom vyhlásení vlády, aj pokiaľ ide o mediálny zákon ako taký, ale aj jednotlivé jeho súčasti. Dá sa to v podstate uchopiť viacerými spôsobmi. Nie je na to jednotný názor. Myslím si, že ani v tejto sále pri verejných funkcionároch by v podstate sa to mohlo riešiť tak, že nie je im priznané nič. Mohli mať priznané právo na opravu, mohli mať priznané právo na vyjadrenie povedzme len k skutkovým tvrdeniam, mohli mať priznané právo na vyjadrenie aj k hodnotiacim úsudkom. Dokonca, keď som rokoval s ministerstvom kultúry, tak sme so štátnym tajomníkom ešte sa nám podarilo vymyslieť taký mechanizmus práva na opravu takú v rozšírenej forme. Čiže naozaj nebola to, nebola to ľahká diskusia. Je to pomerne náročná téma.
Ja v pozmeňujúcom návrhu, ktorý prednesiem, budem hovoriť o práve na vyjadrenie iba k skutkovým tvrdeniam aj pre verejných funkcionárov aj kvôli tomu, že si myslím, že ten koncept, s ktorým prišla pani ministerka, a teraz môžme si odmyslieť verejných funkcionárov, s ktorým prišla vo vzťahu aj k bežným ľuďom, že by nemalo, nemali by sa, nemalo by sa to vyjadrenie týkať hodnotiacich úsudkov, si myslím, že je správna, pretože ak by sa, ak by dochádzalo k zneužívaniu tohto práva na vyjadrenie, tak by naozaj potom tie vyjadrenia mohli byť iba o tých hodnotiacich úsudkoch, čo by jednak neprimerane zaťažovalo médiá a jednak by to ani neplnilo účel, lebo pokiaľ či už o bežnom človeku, alebo o verejnom funkcionárovi sa povie skutkové tvrdenie nesprávne, tak si myslím, že inteligentný čitateľ, keď sa mu dá na pravú mieru to skutkové tvrdenie, tak pochopí, že všetky tie hodnotiace úsudky, ktoré boli popritom povedané, neboli namieste a netreba to podľa mňa riešiť tým, že budeme v médiách čítať to, že ako novinár niečo prestrelil a potom by mu politik za to nadával naspäť, že takto by to podľa mňa nemalo fungovať, aj keď v iných krajinách to funguje takisto rôzne.
Čiže ja plne rešpektujem to, že každý na toto môže mať iný názor. Ten kompromis alebo konsenzus sa vôbec nehľadá ľahko. Tým, že pani ministerka nastavila iba vyjadrenia k skutkovým tvrdeniam, tak sme to rozšírili aj na verejných funkcionárov v tomto konkrétnom pozmeňováku. Takže idem čítať pozmeňujúce návrhy... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Na pána poslanca Vetráka bude reagovať s faktickou poznámkou pán poslanec Podmanický.

Vetrák, Milan, poslanec NR SR
Ešte prečítam tie pozmeňujúce návrhy.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Aha, prepáčte. Nech sa páči, pán poslanec.

Vetrák, Milan, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. No akurát mi to tak vyšlo, že som to odôvodnenie tých pozmeňujúcich návrhov povedal v rámci desiatich minút. Čiže teraz, kolegovia, neviem, či to vôbec stihnem do tej obednej prestávky, lebo sú to pomerne rozsiahle pozmeňujúce návrhy, ale uvidíme.
Tak, pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka k vládnemu návrhu zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách). Je to tlač 762.
Vládny návrh zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I v § 58 ods. 3 sa slová "1. januárom 2022" nahrádzajú slovami "31. májom 2022".
2. V čl. I v § 228 ods. 1, ods. 3 až 8, § 231 ods. 1 až ods. 4, § 232 ods. 1 a 2, § 235, § 236 ods. 1, § 237 ods. 1 a § 238 ods. 1 sa slová "účinných do 31. decembra 2021" nahrádzajú slovami "účinných do 30. mája 2022".
V čl. I v § 228 ods. 2 sa slová "od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022" nahrádzajú slovami "od 31. mája 2022 do 30. júna 2023".
V čl. I v § 228 ods. 4 sa slová "skončí 31. decembra 2021" nahrádzajú slovami "skončí 31. mája 2022".
5. V čl. I v § 229, § 232 ods. 2, § 236 ods. 2, § 238 ods. 2, § 240 ods. 1 a 2 a § 241 ods. 1 a 2 sa slová "od 1. januára 2022" nahrádzajú slovami "od 31. mája 2022".
V čl. I v § 230 a § 236 ods. 3 sa slová "k 1. januáru 2022" nahrádzajú slovami "k 31. máju 2022" a v § 230 sa slová "do 30. júna 2022" nahrádzajú slovami "do 31. decembra 2022".
V čl. I v § 231 ods. 2 sa slová "k 31. decembru 2021" nahrádzajú slovami "k 31. máju 2022".
V čl. I v § 231 ods. 3 sa slová "31. decembra 2021" nahrádzajú slovami "31. mája 2022".
9. V čl. I v § 234 ods. 1 až 3 a § 235 sa slová "pred 1. januárom 2022" nahrádzajú slovami "pred 31. májom 2022".
10. V čl. I v § 234 ods. 1 až 3, § 236 ods. 2, § 237 ods. 2 a § 238 ods. 2 sa slová "k 31. decembru 2021" nahrádzajú slovami "k 30. máju 2022".
11. V čl. I v § 239 ods. 1 sa slová "od 1. januára 2022 do 30. septembra 2022" nahrádzajú slovami "od 31. mája 2022 do 31. decembra 2022".
12. V čl. I v § 239 ods. 5 sa v úvodnej vete slová "od 1. januára 2022 do 31. decembra 2030" nahrádzajú slovami "od 31. mája 2022 do 31. decembra 2026" a písmeno a) znie:
"a) najmenej 25 % všetkých vysielaných spravodajských programov a publicistických programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím tlmočených do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku, najmenej 15 % všetkých vysielaných detských programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím a najmenej 15 % všetkých vysielaných detských programov tlmočených do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku,".
13. V čl. VI bode 8 sa v nadpise § 27a a v § 27a písm. a) slová "1. januára 2022" nahrádzajú slovami "31. mája 2022".
14. V čl. IX bode 22 v § 43d sa v nadpise a v odsekoch 2 a 4 slová "1. január 2022" vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami "31. máj 2022" v príslušnom gramatickom tvare.
15. V čl. IX bode 22 v § 43d ods. 3 a 4 sa slová "31. decembra 2021" nahrádzajú slovami "30. mája 2022".
No a bod 16. V čl. XIII sa slová „1. januára 2022" nahrádzajú slovami „31. mája 2022" a slová „22. až 24. bodu a 26. bodu" sa nahrádzajú slovami „bodov 15 až 17 a 19".
Teraz najmä informácia, tak aj pre vás, ale hlavne pre pána spravodajcu, v súvislosti s predloženým pozmeňujúcim návrhom navrhujem vyňať body 53, 195, 196, 198, 201, 202, 203, 204, 208, 209, 211, 216, 232, 253, 254 a 259 zo spoločnej správy výborov na samostatné hlasovanie. Pre istotu sa spýtam, či to pán spravodajca stihol zachytiť, ale vlastne je to zavesené na webe, takže je to tam vidieť. Aj pre vás ostatných, že budeme musieť vyňať niektoré body spoločnej správy, lebo tento pozmeňujúci návrh je s nimi v kolízii. Čiže to bol prvý pozmeňujúci návrh.
A teraz ten druhý pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Pročka, Milana Vetráka, Moniky Kozelovej, Anny Andrejuvovej, Petra Dobeša, Dominika Drdula, Martina Fecka, Györgya Gyimesiho, Evy Horváthovej, Jána Kerekrétiho, Mareka Krajčího, Petra Kremského, Karola Kučeru, Lukáša Kyselicu, Petra Libu, Jany Majorovej Garstkovej, Radovana Marcinčina, Anny Miernej, Marcela Mihalika, Richarda Nemca, Zity Pleštinskej, Anny Remiášovej, Jána Szőllősa, Mareka Šefčíka, Jaromíra Šíbla, Márie Šofranko, Tomáša Šudíka, Vojtecha Tótha, Richarda Vašečku a Petra Vonsa k vládnemu návrhu zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách), tlač 762.
Vládny návrh zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I § 3 ods. 2 písm. a) bod 2 a ods. 3 písm. a) bod 2, § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 a ods. 3 písm. a) bod 2 a § 7 ods. 3 a 4 sa slovo „ekonomikou" nahrádza slovom „hospodárstvom".
2. V čl. I v § 107 ods. 6 sa slová „§ 61" nahrádzajú slovami „§ 20 ods. 4 písm. e), § 61 a § 212 až 214,".
3. V čl. I v § 212 ods. 2 sa nad slovo „predpisov" umiestňuje odkaz 91.
Poznámka pod čiarou k odkazu 91 znie:
„91) Napríklad § 13 až 16 Občianskeho zákonníka."
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
4. V čl. I v § 212 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak nie je možné uverejniť vyjadrenie vo vysielaní programu, v akom bolo vysielané príslušné skutkové tvrdenie, pretože taký program sa už nevysiela, vyjadrenie sa uverejní v programe, ktorý ho nahradil, alebo v čase, ktorý zodpovedá času vysielania pôvodného programu obsahujúceho skutkové tvrdenie, ktorého sa žiadosť o uverejnenie vyjadrenia týka."
5. V čl. I v § 212 ods. 7 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až f) sa primerane preznačia.
6. V čl. I v § 213 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Práva vyplývajúce z osobitných predpisov, odkaz 91), tým nie sú dotknuté."
7. V čl. I v § 213 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak nie je možné uverejniť dodatočné oznámenie vo vysielaní programu, v akom bolo odvysielané príslušné skutkové tvrdenie, pretože sa taký program už nevysiela, dodatočné oznámenie sa uverejní v programe, ktorý ho nahradil, alebo v čase, ktorý zodpovedá času vysielania pôvodného programu obsahujúceho skutkové tvrdenie, ktorého sa žiadosť o uverejnenie dodatočného oznámenia týka."
Tak to je aj ten druhý pozmeňujúci návrh. Samozrejme, ak budú nejaké faktické poznámky k tomuto, čo som povedal, tak rád na ne zareagujem.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.5.2022 11:19 - 11:19 hod.

Vašečka Richard
Ďakujem za slovo. Pozývam členov výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport na zasadnutie výboru o dvanástej hodine v zasadačke výboru. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.5.2022 11:18 - 11:19 hod.

Čekovský Kristián
Chcel by som poprosiť členov výboru pre kultúru a médiá, o 12.20 h máme schôdzu výboru v rokovacej miestnosti č. 32. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.5.2022 11:18 - 11:18 hod.

Vetrák Milan
Chcem oznámiť členom ústavnoprávneho výboru, že dnes bude výbor o 13.15 h, čiže ten čas je iný, ako bol pôvodne stanovený, ale 13.15 h v zasadačke výboru. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2022 10:53 - 10:54 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Ja sa pripájam k obidvom dámam a ja zase chápem na druhej strane, že prečo je to tak, prečo tie športové prenosy nie sú titulkované, jednoducho neexistuje technické zariadenie v televízii, ktoré by spracovávalo okamžite to, čo moderátori hovoria, píšu sa titulky ručne. A ja napríklad v nedeľu pri takej Formuly 1 si neviem dosť dobre predstaviť, jak toho Eiseleho by tí titulkári tam písali, to by bolo do nemoty. Čiže áno, rozumiem tomu. A na druhej strane o chvíľočku bude nová voľba nového generálneho riaditeľa, myslím, že je čas tlačiť na nového generálneho riaditeľa, aby titulkovacie zariadenie, teraz myslím v tom zmysle toho mechani... teda toho automatického prepisovania aj komentátorov do titulkov, aby si zahrnul do svojho plánu.
Takže ďakujem ešte raz za to vystúpenie a absolútne súhlasím s tým, že titulkovaných programov je málo a že by to chcelo naozaj trochu viac a naozaj aj cez deň.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2022 10:49 - 10:51 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Musím povedať, že je mimoriadne príjemné v parlamente vidieť aj takéto vyslovene pozitívne a vyslovene správne a dobre smerované pozmeňujúce návrhy, ktoré sledujú legitímny cieľ a dosahujú ho legitímnymi prostriedkami. Ja sám som si vedomý týchto problémov, a preto veľmi rád podporím túto problematiku a tento pozmeňujúci návrh, keďže napráva podľa mňa aj formalizmus, ktorý doteraz umožňoval už spomínaným spôsobom vysielateľom formálne plniť povinnosti, ktoré im ukladal zákon vo vzťahu k osobám so zdravotným postihnutím, teraz konkrétne zmyslovým. Považujem to za veľmi správny krok správnym smerom, aj keď, áno, presne ako si povedala, Janka, treba ísť ďalej a veľmi rád budem ďalej súčinný pri tom, aby sme pomaly, možno malými krokmi, ale isto išli čím ďalej, tým viac vpred a dali osobám so zdravotným postihnutím pocítiť, že sú rovnocennými členmi našej spoločnosti.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.5.2022 10:07 - 10:42 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, prichádzam s pozmeňovacím návrhom zákona. Prijatie opatrení na zamedzenie šírenia nelegálneho obsahu na obsahových platformách si vyžiadala situácia v slovenskom prostredí sociálnych sietí, kde, ako opakovane ukazujú štúdie, sa vyskytuje veľa obsahu, ktorý je nielen v rozpore s vlastnými pravidlami prevádzkovateľov sociálnych sietí, ale aj slovenským právnym poriadkom, a prevádzkovatelia sociálnych sietí proti nemu žiadnym spôsobom nezasahujú.
V súčasnosti je nevyhnutné zaviesť také mechanizmy a opatrenia, ktoré by účinne predchádzali šíreniu teroristického obsahu v online prostredí. V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2021/784 z 29. apríla 2021 o riešení šírenia teroristického obsahu online sa preto navrhuje stanoviť povinnosť poskytovateľov obsahovej služby zamedziť sprístupňovaniu takýchto obsahov.
V súvislosti s tým sa rozširuje oblasť promptnej a účinnej spolupráce regulátora s inými orgánmi štátnej správy pri výkone dohľadu nad poskytovateľmi obsahových služieb. Rovnako tak sa navrhuje zakázať sprístupňovanie obsahu a služieb podľa sankčného zoznamu Európskej únie alebo OSN.
Z dôvodu neutíchajúcej vojenskej agresie Ruska na Ukrajine vystúpi, vstúpilo do účinnosti nariadenie EÚ, ktoré zaväzuje všetkých operátorov, aby vylúčili obsahy vysielané alebo poskytovaná Russia Today a agentúrou Sputnik zo svojich ponúk. V tejto súvislosti sa navrhuje stanoviť povinnosť poskytovateľa obsahovej služby uskutočniť všetky nevyhnutné opatrenia na to, aby verejnosť nemala prístup k obsahu alebo službe, ktorej poskytovanie sa takýmto spôsobom zakázalo. Okrem toho sa zároveň navrhuje rozšíriť oblasti, ktorých ohrozenie, ohrozenie regulátor posudzuje pri rozhodovaní o udelení oprávnenia podľa zákona o mediálnych službách, aj o oblasť národnej bezpečnosti.
V nadväznosti na paralelné prijímanie novej legislatívy upravujúcej periodické a neperiodické publikácie, pričom nad niektorými povinnosťami bude vykonávať dohľad priamo Rada pre mediálne služby, sa navrhuje rozšíriť pôsobnosť tohto orgánu aj na oblasť periodických publikácií a agentúrneho servisu, najmä vo veciach týkajúcich sa transparentnosti financovania a zákazu šírenia nelegálnych obsahov.
Pôsobnosť regulátora sa rozširuje aj v oblasti ukladania sankcií pri nesplnení povinností týkajúcich sa zamedzenia šírenia teroristického obsahu, súčasťou čoho je okrem iného možnosť zrušenia oprávnenia na poskytovanie služieb za závažné porušenie povinnosti vyplývajúcej z nariadenia Rady Európy 833/2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine. Dôsledkom zrušenia autorizácie alebo registrácie z dôvodu, že poskytovateľ obsahovej služby je priamo alebo nepriamo financovaný teroristickou organizáciou alebo osobou či štátom, ktorí sa nachádzajú na sankčnom zozname OSN alebo Európskej únie, ako aj dôsledkom pozastavenia alebo blokovania poskytovania obsahovej služby z ústavných dôvodov je zároveň nepriznanie práva na ochranu zdroja a s ním súvisiacu povinnosť zachovávať mlčanlivosť.
Dovoľte mi, aby som teraz prešla k samotnému pozmeňovaciemu, pozmeňovaciemu návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Moniky Kozelovej k vládnemu návrhu zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách), tlač č. 762.
1. V čl. I § 17 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Osoba zachovávajúca mlčanlivosť sa vo vzťahu k obsahovej službe, ktorej autorizácia bola zrušená z dôvodu podľa § 165 ods. 3 písm. b) alebo ktorej registrácia bola zrušená z dôvodu podľa § 185 ods. 1 písm. d), nemôže dovolávať práva podľa odseku 4 a ani povinnosti zachovávať mlčanlivosť. Ustanovenie prvej vety sa vzťahuje aj na obsahovú službu, prístup ku ktorej je blokovaný podľa osobitného predpisu8) alebo ktorej poskytovanie je pozastavené podľa tohto zákona. Ustanovenie prvej vety sa nevzťahuje na informáciu, ktorú osoba zachovávajúca mlčanlivosť získala pred zrušením autorizácie, zrušením registrácie, blokovaním prístupu k obsahovej službe alebo pozastavením jej poskytovania."
Doterajší odsek 7 sa primerane preznačí.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
"8) Napríklad § 27b zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 55/2022 Z. z."
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: Navrhuje sa, aby právo na ochranu zdroja a povinnosť zachovávať mlčanlivosť neboli priznané osobe zachovávajúcej mlčanlivosť vo vzťahu k obsahovej službe, ktorej autorizácia alebo registrácia bola zrušená regulátorom z dôvodu, že poskytovateľ obsahovej služby je priamo alebo nepriamo financovaný teroristickou organizáciou alebo osobou či štátom, ktorý sa nachádza na sankčnom zozname Organizácie Spojených národov alebo Európskej únie alebo ktorej poskytovanie sa z ústavných dôvodov pozastavilo alebo blokuje.
2. V čl. I § 61 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2) Poskytovateľ obsahovej služby, ktorý je poskytovateľom hostingových služieb,29) je povinný
a) prijať osobitné opatrenia na ochranu pred šírením teroristického obsahu30) podľa osobitného predpisu31) a oznámiť ich regulátorovi,
b) odstrániť teroristický obsah alebo znemožniť prístup k teroristickému obsahu po doručení príkazu na jeho odstránenie32) podľa osobitného predpisu.33)
(3) Poskytovateľ obsahovej služby je povinný zabezpečiť, aby priamo alebo prostredníctvom ním poskytovanej obsahovej služby neumožňoval koncovému užívateľovi a ani verejnosti prístup k obsahu alebo službe, ktorej poskytovanie sa osobám, subjektom, orgánom alebo ich zástupcom alebo sprostredkovateľom podľa osobitného predpisu34) zakazuje."
Poznámky pod čiarou k odkazom 29 až 34 znejú:
"29) Čl. 2 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/784 z 29. apríla 2021 o riešení šírenia teroristického obsahu online (Ú. v. EÚ L 172, 17. 5. 2021).
30) Čl. 2 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2021/784.
31) Čl. 5 ods. 1 až 3, 5 a 6 nariadenia (EÚ) 2021/784.
32) Čl. 3 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2021/784.
33) Čl. 3 nariadenia (EÚ) 2021/784.
34) Napríklad čl. 2f a 12 nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 229, 31. 7. 2014) v platnom znení."
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
Ustanovenie čl. I § 61 ods. 2 nadobúda účinnosť 7. júna 2022, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
Odôvodnenie: Navrhovaným znením nového odseku sa zavádza povinnosť poskytovateľa obsahovej služby zamedziť sprístupňovaniu teroristického obsahu. Táto povinnosť vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európy 2021/784 z 29. apríla 2021 o riešení šírenia teroristického obsahu online. Zároveň sa navrhuje zakázať poskytovateľom obsahovej služby sprístupňovať obsahy a služby podľa sankčného zoznamu. Na základe nariadenia Rady Európy 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine, v platnom znení je potrebné vylúčiť z poskytovania obsahových služieb poskytovaných pod značkami RT a Sputnik, resp. z týchto zdrojov.
3. V čl. I § 104 písm. b) sa slová „ústavného zriadenia a" nahrádzajú slovami „ústavného zriadenia, národnej bezpečnosti alebo" a na konci sa pripájajú slová „alebo násilia".
Odôvodnenie: Navrhuje sa rozšíriť oblasti, ktorých ohrozenie regulátor pri rozhodovaní o udelení oprávnenia podľa tohto zákona posudzuje, aj o oblasť národnej bezpečnosti.
4. V čl. I § 108 ods. 6 sa slovo „videí" nahrádza slovom „obsahu" a nad slová „osobitných predpisov" sa umiestňuje odkaz 56.
Poznámka pod čiarou k odkazu 56 znie:
"56) Napríklad čl. 14 nariadenia Európskej únie 2021/784."
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: Navrhnutým znením sa rozširuje oblasť spolupráce regulátora s inými orgánmi štátnej správy aj pre výkon dohľadu nad poskytovateľmi obsahových služieb, ktorí sú zároveň poskytovateľmi hostingových služieb podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európy 2021/784 z 29. apríla 2021 o riešení šírenia teroristického obsahu online. Spolupráca uvedených subjektov musí byť zabezpečená tak, aby výkon dohľadu nad regulovanými subjektmi prebiehal promptne a účinne.
5. V čl. I § 109 ods. 1 druhej vete sa slovo „a" nahrádza čiarkou a za slovo „obsahu" sa vkladá čiarka a slová „vydávanie periodických publikácií5), prevádzkovanie spravodajských webových portálov57) a poskytovania agentúrneho servisu58)".
Poznámky pod čiarou k odkazom 56 až 58 znejú:
"56) § 2 ods. 4 zákona č. .../2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách).
57) § 2 ods. 5 zákona č. .../2022 Z. z.
58) § 2 ods. 17 zákona č. .../2022 Z. z."
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
6. V čl. I § 109 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Regulátor vykonáva dohľad aj nad dodržiavaním právnych predpisov upravujúcich vydávanie periodických publikácií, prevádzkovanie spravodajských webových portálov a poskytovanie agentúrneho servisu, ak dohľad nevykonáva iný orgán dohľadu podľa osobitného predpisu.56)"
Poznámka pod čiarou k odkazu 56 znie:
56) Napríklad § 22, §23 a § 25 zákona č. .../2022 Z. z."
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
Pardon. (Rečníčka sa napila.)
7. V čl. I § 110 ods. 1 písm. d) a ods. 2 písm. b) a § 112 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a podľa osobitného predpisu57)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 57 znie:
"57) § 22 a 24 zákona č. ../2022 Z. z."
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
8. V čl. I § 110 ods. 2 písm. h) sa za slovo „sa" vkladá slovo „tých" a na konci sa pripája čiarka a tieto slová: „ktorých evidenciu nevedie podľa osobitného predpisu57) iná osoba".
Poznámka pod čiarou k odkazu 57 znie:
"57) § 3 zákona č. ../2022 Z. z."
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie k bodom 5 až 8: Vzhľadom na paralelnú úpravu viacerých oblastí obsiahnutých v návrhu zákona o mediálnych službách a v návrhu zákona o publikáciách, napríklad zodpovednosť za obsah, transparentnosť financovania, sa navrhuje rozšíriť pôsobnosť Rady pre mediálne služby aj o oblasť periodických publikácií a agentúrneho servisu najmä vo veciach týkajúcich sa transparentnosti financovania a zákazu šírenia nelegálneho obsahu... pardon, a zákazu šírenia nelegálnych obsahov.
9. V čl. I § 110 sa odsek 3 dopĺňa písmenami t) až v), ktoré znejú:
„t) pôsobiť ako orgán dohľadu nad vykonávaním osobitných opatrení podľa osobitného predpisu,58)
u) ukladať sankcie podľa osobitného predpisu59) za porušenie povinností podľa § 61 ods. 2,
v) ukladať sankcie podľa osobitného predpisu60) za porušenie povinností podľa § 61 ods. 3."
Poznámky pod čiarou k odkazom 58 až 60 znejú:
"58) Čl. 5 nariadenia (EÚ) 2021/784.
59) Čl. 18 nariadenia (EÚ) 2021/784.
60) Napríklad čl. 8 ods. 1 nariadenia Rady Európy č. 833/2014 v platnom znení."
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
Ustanovenie čl. I § 110 ods. 3 písm. t) a u) nadobúdajú účinnosť 7. júna 2022, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
Odôvodnenie: V súvislosti s výkonom dohľadu a ukladaním sankcií v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európy 2021/784 z 29. apríla 2021 o riešení šírenia teroristického obsahu online sa navrhuje rozšíriť pôsobnosť regulátora.
10. V čl. I § 124 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m) informácie o výkone dohľadu podľa osobitného predpisu69) nad poskytovateľmi obsahových služieb."
Poznámka pod čiarou k odkazu 69 znie:
"69) Čl. 8 nariadenia Európskej únie 2021/784."
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
11. V čl. I § 135 ods. 2 a 3 sa slová „b) alebo c)" nahrádzajú slovami „b), c) alebo písm. e)".
12. V čl. I § 135 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Regulátor pri rozhodovaní o uložení sankcie za porušenie povinností podľa § 61 ods. 2 zohľadní aj kritériá podľa osobitného predpisu. 71)"
Poznámka pod čiarou k odkazu 71 znie:
„71) Čl. 18 ods. 2 nariadenia Európskej únie 2021/784."
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
13. V čl. I § 141 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) nesplnil povinnosť podľa § 61 ods. 3,".
Doterajšie písmená b) a c) sa primerane preznačia.
14. V čl. I § 142 ods. 5 písm. b) sa vypúšťajú slová „ochranou ľudskej dôstojnosti a ľudskosti podľa".
15. V čl. I § 144 vrátane nadpisu znie:
㤠144
Pokuty ukladané poskytovateľom platformy na zdieľanie obsahu a poskytovateľom obsahovej služby nevyžadujúcej oprávnenie podľa tohto zákona
1. Regulátor uloží pokutu poskytovateľovi platformy na zdieľanie obsahu od 2 500 eur do 100 000 eur, ak
a) nesplnil povinnosť podľa § 61 ods. 2 písm. a),
b) nesplnil povinnosť podľa § 61 ods. 3,
c) nesplnil povinnosť podľa § 105 ods. 1,
d) porušil povinnosť vrátiť odstránený obsah do stavu pred jeho odstránením podľa § 152 ods. 7.
2. Regulátor uloží pokutu poskytovateľovi platformy na zdieľanie obsahu do výšky 4 % celkového obratu poskytovateľa platformy na zdieľanie obsahu za predchádzajúci finančný rok, ak poruší povinnosť podľa § 61 ods. 2 písm. b).
3. Regulátor uloží pokutu poskytovateľovi platformy na zdieľanie obsahu alebo poskytovateľovi inej obsahovej služby nevyžadujúcej oprávnenie podľa tohto zákona od 2 500 eur do 100 000 eur, ak
a) porušil povinnosť poskytovať regulátorovi súčinnosť podľa § 152 ods. 8,
b) neodstránil nelegálny obsah a nezamedzil jeho ďalšiemu šíreniu v lehote uvedenej v rozhodnutí regulátora o zamedzení šírenia nelegálneho obsahu podľa § 153."
Ustanovenia čl. I § 144 ods. 1 písm. a) a ods. 2 nadobúdajú účinnosť 7. júna 2022, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
16. V čl. I § 146 ods. 1 sa slová „§ 61 písm. a) až c)" nahrádzajú slovami „§ 61 ods. 1 písm. a) až c) alebo ods. 3" a na konci sa pripája táto veta: „Správnej žalobe proti rozhodnutiu, ktorým regulátor zrušil autorizáciu z dôvodu porušenia povinnosti uvedenej v § 61 ods. 3, súd odkladný účinok neprizná."
17. V čl. I § 151 ods. 3 druhej vete sa za slová „platformy na zdieľanie obsahu" vkladajú slová „alebo obsahovej služby nevyžadujúcej oprávnenie podľa tohto zákona, najmä elektronickej periodickej publikácie, spravodajského webového portálu alebo agentúrneho servisu" a slovo „ktorej" sa nahrádza slovom „ktorých".
18. V čl. I § 152 sa v nadpise a odseku 3 vypúšťajú slová „na platforme na zdieľanie obsahu".
19. V čl. I § 152 ods. 2 úvodná veta znie: „Konanie vo veci zamedzenia šírenia nelegálneho obsahu na platforme na zdieľanie obsahu alebo prostredníctvom obsahovej služby nevyžadujúcej oprávnenie podľa tohto zákona, najmä v elektronickej periodickej publikácii, na spravodajskom webovom portáli alebo v agentúrnom servise (ďalej len „konanie o zamedzení nelegálneho obsahu") regulátor začne, ak po preverení podnetu týkajúceho sa nelegálneho obsahu dospeje k záveru, že ide o potenciálne nelegálny obsah, ktorého šírením môže byť ohrozený verejný záujem alebo predstavuje značný zásah do individuálnych práv či oprávnených záujmov osoby v pôsobnosti právneho poriadku Slovenskej republiky, a súčasne bol poskytovateľ obsahovej služby o existencii potenciálne nelegálneho obsahu preukázateľne informovaný prostredníctvom vlastných na to určených mechanizmov a ak neexistujú, iným vhodným spôsobom a poskytovateľ obsahovej služby."
20. V čl. I § 152 ods. 4, § 152 ods. 8, § 153 ods. 2 písm. d) a § 153 ods. 6 sa slová „platformy na zdieľanie obsahu" nahrádzajú slovami „obsahovej služby".
21. V čl. I § 153 ods. 1 sa za slová „na šírenie obsahu" vkladajú slová „alebo poskytovateľovi obsahovej služby nevyžadujúcej oprávnenie podľa tohto zákona".
22. V čl. I sa v nadpise § 154 vypúšťa slovo „televíznej".
23. V čl. I § 154 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 61 písm. c)" nahrádzajú slovami „§ 61 ods. 1 písm. c)".
Odôvodnenie k bodom 22 a 23: Ide o legislatívno-technickú úpravu.
24. V čl. I sa § 154 dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Ustanovenie odseku 1 sa obdobne použije aj na pozastavenie cezhraničného vysielania rozhlasovej programovej služby, retransmisie rozhlasovej programovej služby a poskytovania obsahovej služby nevyžadujúcej oprávnenie podľa tohto zákona; na pozastavenie cezhraničného vysielania televíznej programovej služby sa obdobne použije ustanovenie odseku 1, a ak sa konania podľa odseku 1 dopustí osoba, ktorá spadá pod právomoc členského štátu, obdobne sa použijú aj ustanovenie odsekov 2 až 5."
25. V čl. I § 156 ods. 1 sa slová „televíznych programových služieb a audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, ktorých" nahrádzajú slovami „obsahových služieb, ktorých vysielanie,".
26. V čl. I sa § 156 dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Všeobecne záväzný právny predpis podľa odseku 1 sa na účely blokovania podľa osobitného predpisu79) považuje za vykonateľné rozhodnutie."
Poznámka pod čiarou k odkazu 79 znie:
"79. § 27c ods. 2 písm. e) zákona č. 69/2018 Z. z. v znení zákona č. 55/2022 Z. z."
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
27. V čl. I § 165 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e) vysielateľ sa stal osobou, subjektom, orgánom alebo ich zástupcom alebo sprostredkovateľom, ktorého sa týka obmedzenie alebo zákaz podľa osobitného predpisu."
Doterajšie písmeno e) sa primerane preznačí.
28. V čl. I § 165 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Regulátor zruší autorizáciu vysielania aj vtedy, ak
a) priamo alebo v spojení s cudzou mocou dochádza, bezprostredne môže dôjsť alebo s vysokou pravdepodobnosťou by mohlo dôjsť k zneužitiu obsahovej služby na ohrozenie ústavného zriadenia, národnej bezpečnosti alebo demokratického systému základných práv a slobôd garantovaného Ústavou Slovenskej republiky, na diskrimináciu alebo podnecovanie neznášanlivosti alebo násilia,
b) obsahová služba alebo jej poskytovateľ je priamo alebo nepriamo financovaný teroristickou organizáciou alebo osobou či štátom, ktorý sa nachádza na sankčnom zozname Organizácie Spojených národov alebo Európskej únie."
Doterajšie odseky 3 a 4 sa primerane preznačia.
29. V čl. I § 165 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „správnej žalobe proti rozhodnutiu, ktorým regulátor zrušil autorizáciu vysielania z dôvodu podľa odseku 1 písm. e) alebo odseku 3, súd odkladný účinok neprizná,".
30. V čl. I § 178 sa slová „§ 160 až 166" nahrádzajú slovami „§ 160, 162 až 164, § 165 ods. 1, ods. 2 písm. a) a c), ods. 3 až 5 a § 166".
31. V čl. I § 185 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) až f), ktoré znejú:
„d) retransmisia alebo prevádzkovateľ retransmisie je priamo alebo nepriamo financovaný teroristickou organizáciou alebo osobou či štátom, ktorý sa nachádza na sankčnom zozname Organizácie Spojených národov alebo Európskej únie,
e) prevádzkovateľ retransmisie sa stal osobou, subjektom, orgánom alebo ich zástupcom alebo sprostredkovateľom, ktorého sa týka obmedzenie alebo zákaz podľa osobitného predpisu, 34)
f) prevádzkovateľ retransmisie aj napriek uloženej sankcii porušuje povinnosť uvedenú v § 61 ods. 3."
32. V čl. I § 185 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Ak regulátor registráciu retransmisie zrušil z iného dôvodu ako na žiadosť prevádzkovateľa retransmisie, môže prevádzkovateľ retransmisie, ktorému sa registrácia retransmisie zrušila, opätovne požiadať o registráciu retransmisie najskôr po uplynutí jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o zrušení registrácie retransmisie; správnej žalobe proti rozhodnutiu, ktorým regulátor zrušil registráciu retransmisie z dôvodu podľa odseku 1 písm. c) až f), súd odkladný účinok neprizná."
33. V čl. I § 211 vrátane nadpisu znie:
㤠211
Využívanie frekvencie v inom všeobecnom záujme
(1) Ak je to v záujme Slovenskej republiky, regulátor na žiadosť ministerstva do 45 dní odo dňa doručenia žiadosti a tak, aby neboli dotknuté práva iných vysielateľov, udelí licenciu v inom všeobecnom záujme, ktorou ministerstvu alebo inému subjektu identifikovanému v žiadosti na čas v nej určený, najviac však na dva roky odo dňa udelenia licencie, pridelí jednu alebo viacero nevyužívaných frekvencií v pásme stredných vĺn alebo v pásme krátkych vĺn.
(2) V žiadosti podľa odseku 1 ministerstvo popri identifikácii subjektu, ktorému sa licencia v inom všeobecnom záujme má udeliť, pokiaľ ju nežiada pre seba, a času, na ktorý sa má udeliť, uvedie aj všeobecný záujem a dôvody, pre ktoré žiada o udelenie licencie týmto spôsobom, najmä ak ide o bezpečnostné dôvody, humanitárne dôvody, záväzky z medzinárodnej spolupráce alebo ak sa žiadosťou sleduje iný záujem Slovenskej republiky.
(3) Licencia v inom všeobecnom záujme nie je prevoditeľná a pokiaľ nezanikla uplynutím času, zanikne právoplatnosťou rozhodnutia regulátora o jej odňatí; regulátor odníme licenciu na žiadosť ministerstva do 45 dní odo dňa doručenia žiadosti.
(4) Proti rozhodnutiam regulátora o udelení licencie v inom všeobecnom záujme, o jej zmene, o jej odňatí a o zamietnutí žiadosti o zmenu sa nemožno odvolať ani podať správnu žalobu, 88), odvolať sa nemožno ani proti rozhodnutiu regulátora, ktorým zamietol žiadosť ministerstva podľa odseku 1 alebo 3.
(5) Na licenciu v inom všeobecnom záujme a na jej držiteľa sa nevzťahujú ustanovenia sedemnástej časti okrem § 194 ods. 3 až 5 a § 197; na vysielateľa, ktorý vysiela na základe licencie v inom všeobecnom záujme, sa nevzťahujú ani ustanovenia § 20 ods. 8 a § 21.
(6) Ustanovením odseku 1 nie je dotknutá povinnosť distributéra signálu prevádzkujúceho sieť získať individuálne povolenie podľa osobitného predpisu. 89)"
34. V čl. I sa § 225 dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Pred vydaním rozhodnutia alebo všeobecne záväzného právneho predpisu podľa § 156 ods. 1 je regulátor oprávnený požiadať o stanovisko alebo inú súčinnosť Národný bezpečnostný úrad, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ktoré sú povinné poskytnúť regulátorovi stanovisko alebo inú súčinnosť v lehote piatich pracovných dní od doručenia písomnej žiadosti."
35. V čl. I § 227 ods. 3 sa za slovo „agentúru" vkladá čiarka a slová „prevádzkovateľa spravodajského webového portálu".
36. V čl. III v bode 1 v § 5 ods. 3 sa za slovo „vysielateľa" vkladajú slová „rozhlasovej programovej služby".
37. Čl. Ill sa dopĺňa bodom 4, ktorý znie:
„4. Za § 11b sa vkladá § 11c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11c
Prechodné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny a po jej odvolaní
Počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny a v období 12 mesiacov po jej odvolaní sa ustanovenia § 5 ods. 1 a 2 nevzťahujú na vysielanie programov v ukrajinskom jazyku."."
V súvislosti s predloženým pozmeňujúcim návrhom navrhujem vyňať body 118 a 149 spoločnej správy výborov na samostatné hlasovanie.
Zároveň navrhujem vyňať na samostatné hlasovanie aj body 176 a 177 spoločnej správy výborov.
Skončila som, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2022 9:37 - 9:37 hod.

Šefčík Marek
Ďakujem pekne za slovo a ďakujem aj za faktické poznámky. Bol to, boli to odborné pozmeňovacie návrhy, ktoré vychádzali z dielne ministerstva kultúry, takže stručne poviem, pani Laššáková, že áno, znamená, ale viac povie pani ministerka potom. Dobre?
Ďakujem.
Skryt prepis