Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

2.11.2021 o 14:30 hod.

PhDr. PhD.

György Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Uvádzajúci uvádza bod 2.11.2021 14:30 - 14:37 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda.
Pani poslankyňa a pani exministerka, bolo to mimoriadne osviežujúce počúvať vás po neonacistoch Schlosárovi a Mizíkovi. A konečne tu nastala jedna vecná diskusia o tom, o čom tento zákon je.
Tak poďme si to prejsť ešte raz, aby som sa už ďalej neopakoval. Csemadok je sám osebe, to nie je jedna jediná organizácia, ale je to jedna materská organizácia, ktorá zastrešuje ďalších 400, ktoré majú svoju vlastnú právnu subjektivitu. Preto týchto 300-tisíc euro, ktoré jej navrhujeme, je len zlomok z toho, čo oni potrebujú. Ich prevádzkové náklady ročné sú zhruba vo výške 1,2 mil. eur. Čiže toto je, toto, čo by Slovenská republika prostredníctvom štátneho rozpočtu, prostredníctvom kapitoly ministerstva kultúry prispela na ich chod, je len zlomok z toho, čo oni reálne potrebujú.
Padla tu aj taká výhrada alebo výtka, že akým spôsobom podporuje napríklad maďarská vláda slovenskú národnostnú komunitu v Maďarsku. Tak vám poviem dva čerstvé príklady, tie sú z tohto roka. Maďarská vláda kúpila slovenskej samospráve v Budapešti za 2 mil. euro budovu a ďalšie 2 mil. euro jej dala na rekonštrukciu tej budovy. Čiže ak Slovenská republika môže reciprocitne pomôcť Csemadoku, tak prečo by sme to neurobili? Ale ešte raz vám hovorím, nie je to niečo za niečo. Len toto je len odpoveď na otázku alebo na výtku, že či pomáha aj maďarská vláda slovenskej samospráve. Áno, pomáha a dosť, dosť výrazne.
Ďalším takým hlavným dôvodom, že prečo ten Csemadok vyčleniť z tej celej štruktúry a dať mu takéto vyššie postavenie, je práve to, že neexistuje v celej republike žiadna obdobná organizácia, bavím sa o organizáciách národnostných komunít, ktorá by bola počtom členov 53-tisíc aspoň len rovná alebo ktorá by sa len blížila k veľkosti Csemadoku. A to sa teraz nebavím o historických, o histórii Csemadoku a o úlohách, ktoré plnil najmä počas komunizmu až do roku ´96, kedy sa jej tá, táto finančná podpora jednoducho zrušila. A ja tam strašne cítim ten mečiarovský duch.
A nie je to na úkor Matice slovenskej, pretože aj o tom som sa už v rozprave vyjadril, že ja sám som za to, aby mala Matica slovenská toľko finančných prostriedkov ročne k dispozícii, koľko ich reálne potrebuje. A za týmto účelom je tam audit ministerstva financií, že, vládny audit, aby to zistil a aby sme tieto zistenia pretavili do konkrétneho návrhu zákona.
Dohoda v koalícii je taká, že áno, ak Csemadok, tak potom aj Fond na podporu kultúry národnostných menšín, ale aj Matica slovenská. A toto bude dodržané. Čiže nesúhlasím s takýmto tvrdením, že to, čo sa zoberie od Matici slovenskej, sa dá Csemadoku, lebo to jednoducho takto nie je.
A rád by som zareagoval aj na myšlienky pána kolegu Svrčeka, ktorý hovorí to, že Csemadok nemá štátom zverené úlohy. No nemá, samozrejme, keďže je to, keďže je to samostatnou inštitúciou už 72 rokov, na budúci rok to bude 73. A aj tá dotácia nepokrýva v plnej miere potreby toho celého, celej organizácie, preto nemôže ani byť a je dokonca podľa môjho názoru aj ústavne nekonformné, aby sa občianske združenie pre... alebo sa jeho právna forma pretavila na nejakú štátnu inštitúciu. A na druhej strane to nechce ani samotný Csemadok. Samotný Csemadok to odmieta, ani to urobiť nemôžme proti ich vôli, ani to robiť nechcem. Takže k tomu, k tomuto asi toľko.
Organizácie Rusínov, ktoré tu tak často spomínate, tak tie sú asi tri také, také vážnejšie. Nespomenuli ste Okrúhly stôl Rusínov, Združenie inteligencie Rusínov a Rusínsku obrodu. To sú tri také významné rusínske spolky, ktoré sa starajú o kultúru Rusínov. A ja by som spomenul najmä aj rádio Rusyn, o ktorom tu tiež nebola reč. A áno, bavili sme sa aj o tom, že by aj takéto rádio mohlo mať nejaké peniaze na svoju prevádzku a tie budú riešené v tom zákone, ktorý tu príde do pléna v novembri, pretože je bezpochyby jasné, že ak vieme zabezpečiť nejaké finančné prostriedky pre Csemadok, tak vieme aj pre tých.
Ale jeden veľmi dôležitý aspekt, ktorý ste nespomínal, ktorý si nespomínala ani ty, pani poslankyňa, ani vy, páni poslanci, je ten, že dosť často sa stáva, že najmä tie menšie národnostné komunity si nevedia vyčerpať celý balík peňazí, ktorý majú k dispozícii v tomto Fonde na podporu kultúry národnostných menšín, a často sa stane, že sa aj nejaké peniaze presúvajú z roka na rok. Čiže ak niekto hovorí o tom, že podpora ostatných národnostných komunít je poddimenzovaná a podpora Csemadoku by mala zabezpečiť nejakú nerovnováhu, tak to jednoducho pravda nie je. A to si môžte zistiť na samotnom fonde. Myslím si, že, pani exministerka, ty s tým máš tiež skúsenosti svoje osobné.
Zastávam sa za to, aby všetci mali obdobné podmienky. Zastávam sa za to, aby Matica slovenská bola tou inštitúciou, pre ktorú bola vytvorená, tou inštitúciou, za akým účelom je podporovaná. Zastávam sa za to, aby mali aj ostatné národnostné komunity možnosť čerpať finančné prostriedky aj na prevádzku okrem projektových podpôr a zároveň aby aj tá inštitúcia, ktorá je pre Maďarov nosnou, pokiaľ ide o kultúru, aby mala svoj vlastný zákon a aspoň aby časť ich výdavkov bola krytá zo štátneho rozpočtu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.11.2021 11:25 - 11:40 hod.

Pollák Peter
Ďakujem. Pripomínam členom ľudskoprávneho výboru, že schôdza bude o 13.40 hod. v miestnosti č. 147. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.11.2021 11:25 - 11:40 hod.

Vetrák Milan
Chcem tiež pripomenúť členom ústavnoprávneho výboru, že zasadnutie sa bude konať o dvanástej dnes v zasadačke výboru. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.11.2021 11:25 - 11:40 hod.

Vašečka Richard
Ďakujem. Dovoľujem si členom výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport pripomenúť zasadnutie výboru na č. 33a o 12.45 hod. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.11.2021 11:25 - 11:40 hod.

Čekovský Kristián
Ďakujem, ja by som chcel poprosiť kolegov z výboru pre kultúru a médiá, 12.15 hod. v rokovacej miestnosti výboru, máme schôdzu výboru. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.11.2021 11:10 - 11:25 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Pán poslanec, asi ste neboli v rozprave, keď sa tento zákon prerokovával. Súčasťou tohto pozmeňovacieho návrhu je aj obmedzenie prístupu k dátam pre NCZI, Úrad verejného zdravotníctva. Pretože sme to obmedzili, aby nemohli dostať celý objem dát o všetkých účastníkoch, ale len informáciu o účastníkoch, ktorí sú v karanténe alebo ktorí prišli zo zahraničia. K tým odškodneniam, myslím si, že na to bolo treba vystúpiť v rozprave a diskutovať o tom. Toto už asi nie je na to správne miesto.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.11.2021 10:55 - 11:10 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, ospravedlňujem sa za malé zdržanie, chcel by som vás požiadať o stiahnutie pozmeňovacieho návrhu, ktorý som podal v rozprave, a chcel by som predniesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý bude namiesto tohto pozmeňujúceho návrhu, s malou zmenou.
Nebudem čítať odôvodnenia, iba znenie.
Pozmeňujúci, doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského k vládnemu návrhu zákona o elektronických komunikáciách.
Návrh zákona o elektronických komunikáciách sa mení a dopĺňa takto.
1. V § 109 odsek 10 znie:
"(10) Zbor väzenskej a justičnej stráže je oprávnený získavať od podniku údaje účastníkov v rozsahu podľa § 110 ods. 2, pričom tento rozsah musí byť nevyhnutný na účely výkonu jeho pôsobnosti a plnenia úloh podľa osobitných predpisov; poznámka 120, tento orgán je oprávnený využívať a uchovávať takto získané údaje len v nevyhnutnej miere a po nevyhnutnú dobu vzhľadom na účel, na ktorý sa údaje žiadali."
2. V § 117 odsek 5 sa za slová "podľa § 109 ods. 9" vkladajú slová "s výnimkou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky".
3. V § 117 odsek 8 znie:
"(8) Ak ide o vec týkajúcu sa obrany štátu a bezpečnosti štátu alebo trestných činov vymedzených osobitným predpisom, poznámka 127, ktorá neznesie odklad a súhlas súdu podľa odseku 7 nemožno získať vopred, údaje podľa odseku 6 sa poskytnú na základe žiadosti iného orgánu štátu podľa § 109 ods. 9 doručenej podniku v písomnej forme alebo dohodnutým spôsobom v šifrovanej forme bez súhlasu súdu. Iný orgán štátu podľa § 109 ods. 9 je povinný doručenie žiadosti podniku podľa predchádzajúcej vety oznámiť zákonnému sudcovi do jednej hodiny od doručenia žiadosti a bezodkladne predložiť zákonnému sudcovi žiadosť o dodatočný písomný súhlas (ďalej len "dodatočný súhlas súdu"). Ak zákonný sudca neudelí dodatočný súhlas súdu do 24 hodín od doručenia žiadosti podniku, takto získané informácie nesmú byť ďalej použité a musia byť bezodkladne zničené, o čom iný orgán štátu podľa § 109 ods. 9, ktorý ich zničil, bezodkladne písomne informuje zákonného sudcu."
4. V § 117 odsek 21 sa v riadku 3 namiesto slov "telefónneho čísla" vkladajú slová "uvedenom v § 110 ods. 2 podľa § 109 ods. 9".
To je všetko. Pre vašu informáciu, zmenil sa len bod 1, ktorý som pôvodným pozmeňovacím návrhom chcel vypustiť. V novom znení sa tam dostal Zbor väzenskej a justičnej stráže, ktorý bude oprávnený získavať údaje, získavať údaje účastníkov vo forme meno, adresa a prípadne pri firme IČO. Takže nejde o odpočúvanie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.11.2021 10:40 - 10:55 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Viete, pán poslanec Schlosár, ja som vás tu počúval a zopárkrát som zatvoril oči a predstavil som si vás v uniforme. A keď ste hovorili o tom, že Gyula Bárdos nemá problém a neváha zložiť vence, tak ja som si tam vtedy predstavil, že vy by ste nemali žiaden problém a neváhali by ste zabuchnúť za ktorýmkoľvek z nás dvere na peci. Toto je to gro z tohoto, čo ste tu dnes povedali, lebo toto, tá špina, toto svinstvo, čo ste tu narozprávali, tie hnusné klamstvá, sa, je tam rovná sa s tým, čo som vám teraz povedal, nemá to spoločné absolútne nič s nejakým kultivovaným vystúpením poslanca tohto parlamentu. Nehnevajte sa na mňa, toto bola žumpa!
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 2.11.2021 10:25 - 10:40 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Páči sa mi, ako ste sa chytili jedného, jednej vety alebo jedného slovíčka a debata od merita veci ustúpila. Ale poďme sa, poďme sa baviť o samotnom zákone o Csemadoku. Mimochodom, ja som, ja, samozrejme, veľmi dôverne ovládam Ústavu Slovenskej republiky aj všetky ostatné zákony, ktoré sa týkajú národnostných komunít, ja som hovoril o tom, že poďme sa politicky korektne baviť o tom, nie o tom, čo je napísané v zákonoch alebo v ústave, pretože to veľmi dobre viem.
Ja by som zareagoval snáď na pána poslanca Tarabu, že keď začal hovoriť o tom, že ministerstvo kultúry tu predáva nejaké národné poklady, tak pokiaľ viem, tak národný poklad predala práve Matica slovenská onoho času, z čoho bol aj dosť veľký škandál.
A jeden veľký rozdiel medzi tým, v akom právnom a faktickom postavení je Matica slovenská a Csemadok, je ten, že Matica slovenská je štátna inštitúcia. Čiže ak bude Matica slovenská súhlasiť s tým, aby nebola štátnou inštitúciou, tak ja si myslím, že tu v koalícii je taký potenciál, aby to, aby jej to schválil. A keďže je štátnou inštitúciou, tak áno, musí podliehať auditu so všetkými prostriedkami, ktoré dostáva od štátu. A keďže Csemadok štátnou inštitúciou nie je, tak bude podliehať auditu a povinnosti vyúčtovať len tú dotáciu, ktorú od štátu dostáva. A to isté, samozrejme, platí aj pre ostatné inštitúcie, ak dostanú nejakú finančnú podporu od Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, tí sú tiež povinní to vyúčtovávať.
A, pán podpredseda Blanár, vy ste ma skutočne nepočúvali, pretože to, tie vaše výhrady ohľadom Matice slovenskej alebo ostatných národnostných komunít som veľmi jasne vysvetlil, budeme ich riešiť na novembrovej schôdzi. Tak neviem, ako ešte inak to mám povedať. A pokiaľ si dobre pamätám naše... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 2.11.2021 10:25 - 10:40 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán kolega Gyimesi, iba sa pozri, že kto ťa kritizuje, sú to poslanci zo SMER-u, z exSMER-u alebo sú to kotlebovci alebo exkotlebovci, sú to ľudia, ktorí mali možnosť v minulosti meniť tieto menšiny, či to boli smeráci alebo exsmeráci, ktorí reálne nikdy nič neurobili pre tieto menšiny a oni majú plné ústa – či sú to kotlebovci, alebo exkotlebovci – všetkých menšín, dokonca aj Rómov.
To, že tento bod je tu prerokovaný, je iba výsledok toho, ako dlho sa viedli vyjednávania či už s Maticou slovenskou, maticou Slovenska alebo s inými menšinami alebo teda s výborom pre ľudské práva a národnostné menšiny. Samozrejme, ja ako zástupca Rómov takisto som mal nejaké výhrady, avšak viem zodpovedne povedať to, že chystá sa novela na, pre fond pre národnostné menšiny, ktorá príde v novembri a to s tým, že sa navýšia tam tie dotácie.
Samozrejme, že pre niekoho môže byť tento návrh kontroverzný, ja však oceňujem to, že tieto diskusie pred tým, než tento bod prišiel do parlamentu, boli zodpovedne naozaj prerokované či už s maticou Slovenska alebo s inými národnostnými menšinami.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis