Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.6.2022 o 11:40 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.6.2022 11:40 - 11:55 hod.

Kremský Peter
Ďakujem. Chcel by som upozorniť členov hospodárskeho výboru, že sa stretne dnes o 13.30 h v budove pri Mikulášskej bráne. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.6.2022 11:40 - 11:55 hod.

Čekovský Kristián
Ďakujem pekne. Chcel by som poprosiť všetkých členov výboru pre kultúru a médiá na, aby sa zúčastnili schôdze výboru o 12.05 h v rokovacej miestnosti výboru č. 32.
Skryt prepis
 

16.6.2022 9:55 - 10:10 hod.

Mihalik Marcel
Hlasovanie o tomto návrhu zákona bude dnes o 11.00 h.
Skryt prepis
 

16.6.2022 9:55 - 10:10 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pán minister, páni poslanci, poslankyne, mám tu jeden pozmeňujúci návrh kratučký.
Ide o to... ide o to, že máme tu tri kategórie: S, P a CIT. Máme to najzákladnejšie S, sú dve výnimky. Čiže toto S dostane automaticky osoba, ktorá získala vzdelanie v študijnom odbore v oblasti bezpečnostných služieb a zároveň vykonávala najmenej prax, najmenej päťročnú bezpečnostnú prax v ozbrojených bezpečnostných zboroch.
Dopĺňame tam ďalšiu výnimku. Ide o to, že ide o osobu s 15-ročnou praxou príslušníka ozbrojeného bezpečnostného zboru, ktorá je dostatočným predpokladom na dosiahnutie praktických zručností pre výkon fyzickej ochrany a pátrania v zmysle oprávnení a povinností vyplývajúcich z odbornej spôsobilosti typu S, keďže každý takýto príslušník musí priebežne počas trvania služobného pomeru absolvovať špecializovanú prípravu pozostávajúcu z previerok telesnej, služobnej, streleckej prípravy, použitia donucovacích prostriedkov a tak ďalej.
Takže prečítam v krátkosti ten pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša Kyselicu, Jany Majorovej Garstkovej a Marcela Mihalika k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov (tlač 974).
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov sa dopĺňa takto:
V čl. I sa za bod 7 vkladá nový bod 8, ktorý znie:
"8. V § 19 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: "ak bola príslušníkom ozbrojeného bezpečnostného zboru najmenej 15 rokov"."
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Nový bod nadobudne účinnosť 1. augusta 2022, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti v čl. II.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

16.6.2022 9:55 - 10:10 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Dovoľte, aby som ako spravodajca predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 974a).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1412 zo 4. mája 2022 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 974) na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 526 z 9. júna 2022 odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 174 z 13. júna 2022 odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v časti III tejto správy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 5 zo spoločnej správy spoločne a tieto schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona (tlač 974) vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor ma určil ako spoločného spravodajcu výborov vystúpiť na schôdzi Národnej rady, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 174 na svojej 74. schôdzi.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

16.6.2022 9:55 - 10:10 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem. Hlasovanie bude o jedenástej. Tam, keď som sa tak zamyslel, tak tam sa obmedzuje aj ten vek, ale tuším aj tá jazda kamiónmi do zahraničia tam nebude môcť alebo nebudú môcť jazdiť tuším pre zahraničné firmy, alebo jak to tam je. Nie, nie, nie, pardon, nie, s tými autobusmi to tam je tuším len do 50 km, no, dobre.
Boli ste na vojne v osemnástich? Osemkolky, mladí osemnásťroční jazdili na osemkolkách s prívesmi a nebol problém. (Reakcia predsedajúceho, povedaná so smiechom: "Koľko havárií bolo." Reakcie z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.6.2022 8:55 - 9:10 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. V krátkosti, včera sme podali aj s kolegami pozmeňujúci návrh k tomuto návrhu zákona. Ide o dva body.
V krátkosti, jeden reflektuje na súčasnú situáciu, na súčasné problémy s novým dodávateľom ŠPZ-iek. Stáva sa, že napríklad príde si niekto prihlásiť elektromobil a nie sú vyrobené tie zelené značky, tak sa tomu držiteľovi vozidla pridelí biela značka. Zaplatí správny poplatok, potom po čase, ak je vyrobená už tá zelená značka, tak si dôjde, vymení si ju a znova zaplatí správny poplatok. Je to nefér, aby dva razy za to isté platil správny poplatok, takže túto anomáliu odstraňujeme.
A zároveň druhá, druhý bod pozmeňováku je tiež zmena zákona o správnych poplatkoch, že držiteľovi, ktorý je držiteľom s preukazom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s preukazom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a nebol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa odpúšťa 50 % z výšky poplatku za evidenciu vozidla.
Teraz prečítam ten pozmeňujúci návrh. Bude to troška dlhšie, lebo tých noviel správneho poplatku je dosť, takže, plus... (Rečník ukázal smerom do pléna text pozmeňujúceho návrhu.)
Takže pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša Kyselicu, Marcela Mihalika, Jany Majorovej Garstkovej a Dominika Drdula k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (tlač 973).
Za doterajší čl. II sa vkladá nový čl. III, ktorý znie:
„Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 (355/2007, pozn. prepis.) Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z. zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 346/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 213/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 386/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 395/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 310/2020 Z. z., zákona č. 128/2021 Z. z., zákona č. 149/2021 Z. z., zákona č. 259/2021 Z. z., zákona č. 287/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 372/2021 Z. z., zákona č. 378/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 402/2021 Z. z., zákona č. 404/2021 Z. z., zákona č. 455/2021 Z. z., zákona č. 490/2021 Z. z., zákona č. 500/2021 Z. z., zákona č. 532/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 111/2022 Z. z., zákona č. 114/2022 Z. z., zákona č. 122/2022 Z. z., zákona č. 180/2022 z. z. a zákona č. 181/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava v Položke 65 v časti Poznámky v prvom bode sa za slovami "zníži o 50 %" vypúšťa čiarka a vypúšťajú sa slová: „najviac však o 100 eur,".
2. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. Doprava v Položke 76 sa pred časť Poznámky vkladá časť Splnomocnenie, ktoré znie:
„Splnomocnenie
Ak sa vydáva nová tabuľka s evidenčným číslom za tabuľku s evidenčným číslom, ktorá nebola vydaná podľa požiadavky držiteľa vozidla, správny poplatok podľa tejto položky sa znižuje o uhradenú sumu za už vydanú tabuľku s evidenčným číslom."
V súvislosti s vložením nového článku sa primerane upraví názov zákona a doterajší čl. III sa primerane prečísluje.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.6.2022 8:55 - 9:10 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážený pán predseda, dovoľte, aby som predniesol ako spravodajca spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Je uvedená pod tlačou 973a. Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1411 zo 4. mája 2022 pridelila vládny návrh zákona (tlač 973) na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým sa návrh, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 525 z 9. júna 2022 odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 170 z 13. júna 2022 odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v časti III tejto správy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 3 zo spoločnej správy spoločne a tieto schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona pod tlačou 973 vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov v tejto správe.
Gestorský výbor ma určil ako spoločného spravodajcu výborov k uvedenému návrhu zákona, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh stanoviska gestorskému výboru.
Správa, spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 173 na svojej 74. schôdzi.
Ďakujem. Skončil som, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa zároveň hlásim ako prvý, ak nepôjde pán predkladateľ.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.6.2022 17:10 - 17:25 hod.

Vetrák Milan
Ďakujem pekne za slovo. Ja len spresním, to, čo som nepovedal v tom návrhu, že, samozrejme, keďže ide o presun až na ďalšiu schôdzu, tak je to aj so súhlasom alebo na základe návrhu troch koaličných poslaneckých klubov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.6.2022 17:10 - 17:25 hod.

Vetrák Milan
Ďakujem za slovo. Ja navrhujem, aby sme parlamentnú tlač 1047, to je hmotná zodpovednosť, presunuli na najbližšiu riadnu schôdzu Národnej rady.
Skryt prepis