Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

21.6.2023 o 17:08 hod.

Mgr.

Jana Majorová Garstková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

21.6.2023 17:08 - 17:18 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi ešte predložiť jeden pozmeňovací návrh v tomto čítaní. Najprv ho odôvodním.
Navrhuje sa, aby nedošlo k trvalému prevodu prebytočného majetku štátu do vlastníctva doterajšiemu nájomcovi, aby, ale aby sa mu umožnilo uzatvorenie dlhodobej nájomnej zmluvy, a to najviac na 15 rokov. Ustanovenie § 1 ods. 1 pritom vylučuje uplatňovanie príslušného ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov o štandardnom nájme majetku v správe štátu. Navrhuje sa úprava textu priamo súvisiaca s § 1 ods. 1 návrhu zákona, pričom sa zohľadňuje možnosť predĺženia nájmu. Navrhuje sa presnenie podmienok v § 1 ods. 2 písm. a) návrhu zákona, ktorým sa umožňuje uzavretie zmluvy o prednostnom nájme vybraného majetku v správe štátu.
Vzhľadom na to, že zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov sa na ustanovenia tohto zákona nemá vzťahovať, je potrebné priamo v tomto návrhu zákona upraviť základné náležitosti nájomnej zmluvy v zásade identicky, ako sú upravené v § 13 ods. 2 uvedeného zákona. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky nie je vecne príslušné na uzatváranie daných typov zmlúv, ktoré sa dotýkajú nehnuteľnosti, kde je vytvorené informačné centrum, informačné stredisko Tatranského národného parku. Keďže správca majetku štátu sa môže meniť, je potrebné použitie takejto formulácie, ktorá dá príslušnosť danému správcovi majetku štátu vyjadriť sa a zrealizovať uzatvorenie danej nájomnej zmluvy. Keďže nepôjde o prevod majetku štátu, ale iba o pokračovanie už existujúceho nájomného vzťahu, nie je potrebné dokladať výšku znaleckého posudku, táto výška znaleckého posudku by bola odôvodnená v prípade, ak by išlo prevod majetku štátu. Na druhej strane splnenie podmienok na uzatvorenie nájomnej zmluvy by nema... by sa nemalo len deklarovať, ale preukázať, keďže ide o nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu a jeho využitie. Keďže ide o pokračovanie nájomného vzťahu, nie je potrebné riešiť problematiku vynaložených finančných prostriedkov na údržbu nehnuteľnosti.
Vzhľadom na priebeh legislatívneho procesu, potreby dodržania ústavnej 15-dňovej lehoty pre prezidentku Slovenskej republiky na podpísanie zákona a primeranej lehote na zverejnenie návrhu zákona v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ako aj na zabezpečenie dostatočnej lehoty pre adresátov právnej normy sa primerane presú... posúva navrhovaná účinnosť zákona.
Dovoľte mi teraz prečítať samotný návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Majorovej Garstkovej k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Karahutu na vydanie zákona o niektorých vzťahoch súvisiacich s nájmom nehnuteľného majetku štátu, tlač 1634. Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Karahutu na vydanie zákona o niektorých vzťahoch súvisiacich s nájmom nehnuteľného majetku štátu sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 1 sa slová „správca majetku štátu1) môže previesť so súhlasom Ministerstva financií Slovenskej republiky vlastníctvo dočasne prebytočného majetku štátu doterajšiemu nájomcovi podľa osobitného predpisu3)" nahrádzajú slovami „Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky1) môže prednostne uzatvoriť nájomnú zmluvu s dobou nájmu najviac na 15 rokov alebo dodatok k nájomnej zmluve s dobou nájmu najviac na 15 rokov bez povinnosti postupovať podľa osobitného predpisu,2) a to aj opakovane, s doterajším nájomcom".
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
"2) § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov".
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa. Nasledujúce poznámky sa primerane prečíslujú.
2. V § 1 ods. 2 úvodná veta znie: "Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky1) môže prednostne uzavrieť nájomnú zmluvu podľa odseku 1, ktorej predmetom je dočasne prebytočný majetok štátu, ak".
3. V § 1 ods. 2 písm. a) sa za slová "vysokohorská chata" vkladajú slová "s ubytovaním" a za slovo "nápojov" sa vkladajú slová "alebo jedla".
4. V § 1 odsek 3 znie:
"(3) Nájomná zmluva podľa tohto zákona musí mať písomnú formu a musí obsahovať najmä určenie predmetu a účelu nájmu, dohodnuté nájomné, vyčíslenie predpokladaných prevádzkových nákladov spojených s užívaním, výpovednú lehotu a ďalšie náležitosti určené osobitným predpisom.x) Ak sa prenajíma len časť nehnuteľnosti, správca ju nemôže prenajať na také účely, ktoré by boli v rozpore s účelom užívania ostatnej časti nehnuteľnosti správcom alebo by mohli narušiť tento účel. Ak sa prenajíma celá stavba, správca je povinný prenajať aj priľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto stavbou. Nájom nehnuteľného majetku štátu sa skončí uplynutím doby, na ktorú sa dohodol; ustanovenie osobitného predpisu o obnove nájomnej zmluvyy) sa nepoužije.
Poznámky pod čiarou k odkazom x) a y) znejú takto:
x) § 663 až 723 Občianskeho zákonníka.
y) § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
5. V § 1 ods. 4 prvej vete sa slová „požiada Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky o prevod vlastníctva nehnuteľnosti podľa odseku 2" nahrádzajú slovami "požiada Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky1) o uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa odseku 2", v druhej vete sa slovo "deklarovať" nahrádza slovom "preukázať" a vypúšťa sa posledná veta.
6. V § 1 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.
7. V § 1 ods. 6 a 7 sa slová "na prevod vlastníctva podľa tohto zákona" nahrádzajú slovami "na uzatvorenie nájomnej zmluvy alebo dodatku k nájomnej zmluve podľa odseku 1".
8. V § 1 ods. 6 sa odkaz 4 na poznámku pod čiarou nahrádza odkazom 2 a poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.
9. Ustanovenie § 1 sa označuje ako čl. I, ustanovenie § 2 sa označí ako samostatný článok o účinnosti zákona a vkladá sa čl. II, ktorý znie:
"Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 121/2001 Z. z., zákona č. 509/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 64/2002 Z. z., zákona č. 435/2002 Z. z., zákona č. 161/2003 Z. z., zákona č. 512/2003 Z. z., zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 277/2007 Z. z., zákona č. 325/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 510/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 372/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 241/2019 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z. a zákona č. 205/2023 Z. z. sa dopĺňa takto: § 13 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
"(11) Ustanovenia odsekov 1 až 10 sa nepoužijú, ak tak ustanoví osobitný predpis.21a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
"21a) Zákon č. .../2023 Z. z. o niektorých vzťahoch súvisiacich s nájmom nehnuteľného majetku štátu a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.".".
V nadväznosti na vloženie nového článku sa upraví aj názov zákona.
10. V § 2 sa slová "15. júla" nahrádzajú slovami "1. augusta".
Skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.6.2023 16:52 - 17:00 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Tak dovoľte, aby som sa vyjadril k téme, ktorá tu rezonovala dopoludnia, potom krátko popoludní s faktickými poznámkami.
Tí z vás, ktorí ste čítali knihu Toma Nicholsona Gorila alebo začítali ste sa do médiami zverejneného prepisu nahrávky kauzy Gorila, jednou z jej ústredných postáv je pán Haščák z Penty. Pri čítaní sa dozviete, že provízie zo štátnych zákaziek, podplácanie poslancov či organizovaná reklamná kampaň proti politikom sú súčasťou skorumpovaného a prehnitého slovenského štátneho systému napojeného na oligarchov a pseudopodnikateľov. Niet divu, že vyšetrovateľka špecializovaného tímu Gorila nedávno obvinila finančníka Jaroslava Haščáka a ďalších štyroch ľudí zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Hačšák je obvinený aj z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Finančník aj skupina autenticitu nahrávky, samozrejme, spochybnil. Veľmi podobné odhalenie nám ponúkol aj rozhovor Mareka Vagoviča so spolupracujúcim obvineným kajúcnikom Františkom Imreczem, ktorý odkrýva systém našich ľudí. V rozhovore sme sa dozvedeli, ako vybraní politici rokujú s oligarchami, ktorí rozhodujú dokonca o tom, kto bude minister, že existuje policajná mafia s politickým krytím všetko na to, aby na štáte parazitovali vyvolení napríklad cez štátne zákazky či vďaka na mieru nastavenej legislatíve, alebo cez pochybné transakcie či privatizácie štátnych aktív. Vyvolení sa obohacujú na úkor bežných ľudí, ktorí poctivo platia dane.
Média nám priniesli informáciu, že schválenie zdravotníckej reformy v roku 2004 malo zaváňať korupciou. Pol tucet zákonov, ktoré pripravilo ministerstvo zdravotníctva pod vedením Rudolfa Zajaca, prešiel pomerne hladko vďaka nezávislým poslancom. Interná správa ambasády Spojených štátov amerických na Slovensku, ktorú zverejnil portál WikiLeaks, poukazuje na podozrenie z kupovania hlasov zákonodarcov, ktorého sa mala dopustiť finančná skupina Penta.
Zajacovu zdravotnícku reformu schválil parlament pred siedmimi rokmi na druhý pokus, keď poslanci prelomili veto prezidenta Ivana Gašparoviča. Séria radikálnych zákonov prešla v októbri 2004 pomerne hladko vzhľadom k tomu, že vtedajšia koalícia nemala v snemovni istú väčšinu. Za každý zákon sa vyslovilo vyše 80 poslancov.
Depeša americkej ambasády z apríla 2005 spája vtedajšie hlasovanie s korupciou. Zdrojom podozrivým z kupovania hlasov bola finančná skupina Penta, píše sa v správe podpísanej vedúcim veľvyslanectva USA Scottom Thayerom. Podľa údajne spoľahlivého zdroja s kontaktmi na Pentu mala finančná skupina zložiť za každý z bližšie neurčeného počtu hlasov nezávislých poslancov dva milióny korún. V depeši sa tiež spomína, že Penta spoločne so sieťou neokontrolovaných firiem ovláda tri z piatich zdravotných poisťovní, má v pláne prevziať stovku lekární a pokúša sa odkúpiť aj nemocnice.
Reforma mala okrem iného legalizovať franchisingové siete lekární, rovnaký zdroj uviedol, že Penta chce využiť franchisingové dohody a zdravotné poisťovne pod jej kontrolou k tomu, aby nahnala zákazníkov do svojich lekární a zatlačila tak na konkurenciu.
Z údajného spisu Gorila sa dozvedáme aj to, že na koaličnej rade Bugárove SMK útočilo na ministra Zajaca, že celé zdravotníctvo je Penta. Alebo ako Malchárek rozpráva Haščákovi o ministrovi zdravotníctva Rudolfovi Zajacovi, ktorý sa správa hystericky, na koaličnej rade šuškal Malchárkovi, že zmenu BNO stanov robí pre Sláva Haščáka.
V každom prípade po viac ako 15-ročnej skúsenosti s reformou zdravotníctva, ktorú nám tu Rudolf Zajac zaviedol, môžme smelo povedať, že pod pláštikom odovzdania zdravotníctva trhu išlo o reformu šitú na mieru Pente. Reforme, samozrejme, chýbajú základné regulačné parametre, do očí bijúca je najmä absencia zákazu krížového vlastníctva v zdravotníctve. Ako môže jedna spoločnosť vlastniť poisťovňu, ktorá platí a kontroluje svojich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti? Naivné bolo aj preceňovanie kvality postsocialistického trhu, v ktorom dominovali mečiarovskí privatizéri a rýchlo zbohatli oligarchovia. Tomuto trhu exminister Zajac odovzdal naše zdravotníctvo do regulácie. Asi ako keď USA chceli nastoliť zo dňa na deň v Iraku demokraciu. Jasné, že to nefungovalo. Z môjho pohľadu však išlo o niečo ešte horšie. Išlo o sprivatizovanie lukratívnych a dobre platených častí zdravotníctva súkromníkmi. Dokonca sa vraj aj za stanice záchrany kupovali hlasy poslancov pri Dzurindovej menšinovej vláde.
Ako si vieme u nás vysvetliť napríklad nadštandardné ceny cétečiek v porovnaní s inými krajinami? Alebo lukratívne nastavenú cenotvorbu Zajacových kardioústavov, kde špecializovaný zdravotnícky materiál mohla dodávať aj jeho firma? A tak Zajac rozbil relatívne dobre organizované štátne slovenské zdravotníctvo, ktoré sme mali. V súčasnosti rád argumentuje, že reforma zostala nedokončená a že keď bola taká zlá, mal ju SMER zmeniť. Jasné, že ju SMER nemal záujem zmeniť, ale tiež na nej dobre zarobiť. Výsledkom je, že máme takmer v každej zdravotníckej štatistike jeden z najhorších výsledkov v rámci Európskej únie a využitie financií, ktoré smerujú do zdravotníctva, je žalostne neefektívne.
Pritom v krajinách Európskej únie je súkromné podnikanie vo verejných službách obmedzené, ceny a zisky súkromných firiem sú regulované. Pritom poistný systém, ktorý Zajac nastavil, je európskym unikátom. Žiaľ, v tom negatívnom slova zmysle. Iba Nemecko a Holandsko si vpustilo do systémov verejného zdravotného poistenia súkromných hráčov, no za prísnej regulácie, a ani v jednej z týchto krajín si súkromníci zisk z verejného zdravotného poistenia, ktorý osciluje okolo jedného percenta, nevyplácajú.
U nás poisťovňa Dôvera, Dôvera podľa správy Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za roky 2010 až 2020 dosiahla hrubý zisk z poskytovania zdravotnej starostlivosti viac ako 900 miliónov eur a zaknihovala čistý zisk po zdanení vo výške 679 miliónov eur. Dôvera je poisťovňa s rentabilitou akcionárom vloženého kapitálu na úrovni, a teraz počúvajte, 193 % ročne. Pre porovnanie, Union v uvedenom období vykázal 3-percentnú rentabilitu. To je zisk, ktorý majú akcionári Penty len zo svojej poisťovne. Sú to peniaze, ktoré na účty Dôvery na zdravotnú starostlivosť pre jej poistencov zaplatili jej vlastní poistenci a štát. Teda... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2023 12:54 - 12:56 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ja neverím, že v tej SaS-ke sú naozaj všetci takí ako vy, Janka Bittó Cigániková, ktorú volajú Penta Cigániková. Ja neverím, že aj Lehotský, ktorý predo mnou vystupoval, je človek bezcharakterný, je to človek zmanipulovaný, ktorý nevidí, že tento zákon je naozaj o zisku, o zisku pre oligarchov, ktorí zarábajú na zdraví.
Vy ste, ako ste vystúpili, Janka Bittó Cigániková, ktorú volajú Penta Cigániková, vy keď ste vystúpili, tak ste klamali od začiatku až do konca. Nič z toho, čo ste tu tie vaše veľké rečičky rozprávali, nie je v tom zákone. Nič z toho. Vy ste klamali. Ten zákon je o niečom inom, čo ste vy tu rozprávali. Už ste to počuli dnes viackrát, že naozaj vám Haščák dáva priestor a opisuje vás, aká vy ste zdravotní... aký ste vy guru zdravotnícky, aký ste vy etalón zdravotníctva. Ale okrem toho, že naozaj sa snažíte nahrabať zisky pre oligarchov, ja som nič, ja som od vás, okrem toho, že ste naozaj deštruovali tie výbory, zdravotnícke, nič dobré pre slovenské zdravotníctvo od Janky Bittó Cigánikovej, ktorú volajú Janka Penta Cigániková, nič som od vás nevidel, čo ste vy urobili. Žvásty, ktoré vy rozprávate a potom tie žvásty, ktoré Haščák uverejňuje v tom svojom plátku o vás, to je čistý populizmus. To je vďaka za to, že mu naozaj robíte nadprácu, že robíte nadprácu pre Pentu a pre tých, ktorí zarábajú na zdraví ľudí. Ja tiež vystúpim v rozprave, ale vy ste klamárka. Z toho, čo ste povedali tam, za tým pultíkom, v tom zákone nie je nič! A na vašom mieste by som teda, ak ste taký charakter, to stiahol a prepracoval!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2023 12:50 - 12:52 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Pani kolegyňa, začali ste tak zaujímavo, za prácu aj poctivá pláca. To bol váš začiatok obhajoby tohto zákona. Odmeňovanie za kvalitu, bohužiaľ, áno, ale viete, čo mne tam chýba? Odmeňovanie koho? Poisťovní, ich ziskov, súkromných spoločností, zamestnávateľov, kde sú tí, čo sú v tom zdravotníctve najcennejší pre toho pacienta, a to sú zdravotnícki pracovníci? Mne tu veľmi chýba tá úprimnosť, že skutočný záujem o toho zdravotníckeho pracovníka. Ja sa budem tejto téme venovať aj v rozprave, pretože rozoberiem naozaj celý ten záväzok signatárov iniciatívy "Stop hazardu so zdravím", pretože skutočne to nie je nič pre zlepšenie zdravotníctva, ale pre zlepšenie zisku, pre zlepšenie podnikateľského zámeru a, bohužiaľ, sa to takto skrýva za ten plamenný prejav typu, ako to v tom zdravotníctve sa to dá zlepšiť a útokmi na bývalého ministra zdravotníctva Mareka Krajčího, ktorý naozaj aj pre tých zdravotníkov niečo urobil a úprimne ich aj obhajoval, aj proste sa snažil zlepšovať tie podmienky. Práve preto toto je len taká krátka faktická a v následných rozpravách to rozoberiem ďalej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2023 12:49 - 12:50 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pani poslankyňa Cigániková, vy ste si pomýlili parlament s valným zhromaždením akciovej spoločnosti súkromnej finančnej skupiny. Presne takto by vystúpil lobista. Vy máte obhajovať verejný záujem a pacienta a nie súkromné finančné spoločnosti. Doslova ste povedali, hecnime sa a dajme zdravotným súkromným poisťovniam milióny. To už vám povedali aj kolegovia, to nevyrieši problém slovenského zdravotníctva a nenahovárajme si a nepresviedčajte ľudí o tom, že finančné skupiny prichádzajú do zdravotníctva, aby pomáhali pacientom. Ich prioritou je zisk a biznis. My v parlamente máme hájiť záujmy pacientov a presadzovať zdravotný systém taký, ktorý im prinesie vyšší komfort, štandard a kvalitu. Vy ste sa vo svojom prejave ani slovom nezmienili o tom, ako zlepšiť stav štátnych nemocníc, ako zlepšiť fungovanie verejného zdravotníctva. Nie, len lobujete za milióny pre súkromnú skupinu. Toto nie je postoj poslanca, ale lobistu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2023 12:47 - 12:49 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja som si spravil pár poznámok k rozprave, ktorú ste mali, pani Cigániková, a mňa napríklad zaujalo to, ako ste kritizovali, že pozrime sa na to, v akom stave je slovenské zdravotníctvo. No ale posledné obdobie bol napríklad ministrom zdravotníctva aj pán Lengvarský, s ktorým ste bola kamarátka a podporovali ste ho, a teraz ako všetko dobre robil a teraz poviete, v akom stave je, v zlom, zdravotníctvo. Tak mi to nejako nejde dokopy. Tak buď je v dobrom, keď tam bol váš kamarát pán Lengvarský, ktorého ste chválili, alebo je v takom katastrofálnom stave. Raz tvrdíte niečo iné, a potom niečo iné.
Povedali ste, že pán Krajčí by sa mal hanbiť. Za čo by sa mal pán Krajčí hanbiť? Za to, že ako poslanec Národnej rady podporuje v parlamente rodiny, podporil 200 eur príspevok? A vy ste koho podporili, pani Cigániková? Oligarchov, ste boli proti zdaneniu spoločnosti Slovnaft. Takto si vy predstavujete politiku? Ja si predstavujem slušných politikov takých, ktorí robia pre občanov, pre dôchodcov, pre mladé rodiny a vy zas možno pre tých, ktorí slúžia oligarchom a nejakým finančným skupinám. Prečo tento zákon predkladáte teraz tesne pred voľbami, spoločne vám to podporuje SMER a HLAS. Mali ste množstvo času, kedy ste si to mohli vydiskutovať pred. Prišli voľby, zrazu potrebujete spraviť službu Pente, čo od toho všetkého očakávate?
Napríklad aj tá Penta, o ktorej sa tu tak často hovorí, vydáva Špeciál, Plus 1 deň a častokrát tam máte pozitívne piár práve vy. Prečo práve vy? Prečo práve ten plátok Penta nepíše, aká je dobrá napríklad pani Zemanová, pán Benčík, pán Lehotský, ale práve píšu vždy o vás a vy im za to potom predkladáte v parlamente zákony. To sú dáta, kľudne si naštudujte tie články, ktoré vychádzajú, 90 % pozitívnych článkov je priamo v týchto penťáckych plátkoch iba o vás. Prečo nepíšu o ďalších vašich kolegoch, akí sú super? Prečo to pre nich robíte, pani Cigániková?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2023 12:42 - 12:44 hod.

Matovič Igor Zobrazit prepis
Ja som do určitého momentu dokázal počúvať túto lobistku Penty, ale potom som si aj prestal robiť poznámky, lebo mi bolo trápne až za ňu. Ako po tých rokoch, kedy de facto nedokázala vysloviť ani myšlienku, alebo predstaviť niečo, čo by len trošičku okresalo chápadlá chobotnice Penty a Jaroslava Haščáka, jej priateľa, medzičasom, s ktorým si už tyká, takisto osobného priateľa Richarda Sulíka, tak som si myslel, že po tých rokoch, čo tu sa správa ako lobistka Penty, že konečne naberie odvahu a prizná sa a povie, že na základe toho odstupuje z kandidátky a ona na drzovku sem predloží zákon, že len tak chce Haščákovi zvýšiť o 100 % zisk, len tak. Haščákovi, skorumpovanému mafiánovi, o ktorom máme dôkazy, 39 hodín záznamu, zvukového, z kauzy Gorila, ako on teda tu spravoval v dobrom naše verejné financie, kde uplácal politikov a kupoval si takto za bagateľ sprivatizované podniky, manipuloval privatizáciou. Človek, ktorý mal byť dávno v base a ktorého táto lobistka Penty neúnavne do posledného dychu stále chráni a snaží sa urobiť všetko, čo mu vidí na očiach. Je to obrovská hanba a použijem jednu teda parafrázu, keď tu povedala, že bývalý minister Krajčí by mal ticho sedieť niekde v kúte a hanbiť sa.
Toto by si, Janka Penta Cigániková, mala robiť ty, za túto službu Pente, čo ty dlhoročne robíš, a potom za to dostávaš piár články v médiách Haščáka, ktoré patria pod News and Media Holding. Mala by si sa hanbiť za takto skorumpovaný prístup k verejnému zdravotníctvu, kde ty slúžiš absolútnemu zlu menom Slávo Haščák, a potom od neho prijímaš službičky cez primitívne piár články.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2023 12:40 - 12:42 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Ja by som sa vrátil úplne na začiatok tohto volebného obdobia, kedy pani poslankyňa Cigániková nepodpísala programové vyhlásenie vlády, vlády, ktorej bola súčasťou, kde silou-mocou chcela pretlačiť práve túto vec, o ktorej dnes rokujeme. Zrejme pred vstupom do tejto vládnej koalície Penta takto prstom ukázala na Cigánikovú, že ty budeš tá, ktorá bude obhajovať naše záujmy. A ja som veľmi rád, aby aj občania Slovenskej republiky dnes videli, kto koho dres oblieka a dnes tak symbolicky je v zelenom pani poslankyňa Cigániková, vo farbách Penty, vo farbách Dôvery a my ostatní obliekame dresy verejného záujmu. (Reakcia z pléna.)
Pani Zemanová, prosím vás. Môžte ju upozorniť? (Zaznel gong.) Hájime verejný záujem, záujem ľudí. Keď pani poslankyňa Cigániková tu teraz začala hejtovať, povedala, že bezvýznamné celoplošné testovanie vo vláde, ktorej bola súčasťou, to je presne to isté, ako včera zahlasovali proti defibrilátorom, ktoré majú zachrániť sto až stopäťdesiat ľudí ročne. A ja viem o tom, že niektorí poslanci za stranu SaS chceli zahlasovať za, len ona ako tá garantka Penty, resp. zdravotníctva za SaS-ku povedala proti. Ja sa pýtam, prečo?
Takisto to bolo aj pri tom celoplošnom testovaní, keď teraz hovorí o tom, že bolo bezvýznamné. Celoplošné testovanie zachránilo tisícky životov práve tých kritických skupín obyvateľstva, za ktoré naozaj sme zodpovedne tu stáli a kvôli ktorým vzniklo to celoplošné testovanie. Ja verím tomu, že sa nájde príčetný poslanec zo strany SaS, ktorý vyhovorí poslankyni Cigánikovej, aby neobhajovala lobizmus Penty a stiahne tento zák... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2023 12:38 - 12:40 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. No tak najskôr bolo veľmi krátke vystúpenie v úvodnom, v úvodnom slove a potom, pani kolegyňa, iba ty si išla do rozpravy a nikto iný ešte pred tebou nebol. A ty si reagovala útokmi, predovšetkým opakovanými útokmi, predovšetkým na vedľa sediaceho Marka Krajčího. Ako on ešte sa nestihol ani ozvať a ty už si sa naštartovala.
Hovorila si, že kto pracuje, zaslúži si odmenu. Ja som osobne za. Kto pracuje, jedno slovíčko tam doplním. Kto pracuje, zaslúži si primeranú odmenu. Primeranú. A my sme sa na nejakom, nejakom kompromise zhodli tu v tomto pléne. A teraz zrazu sa to ide navyšovať. Prečo?
A ešte k tým osobným útokom na Marka Krajčího. Odkedy nastúpil na ministerstvá, na ministerstvo, pardon, položili ste mu na krk nôž a len ste čakali celá SAS-ka aj s vašimi spojencami, kedy bude príležitosť na to, aby ste ho podrezali a pretvorili ministerstvo na svoj obraz tak, ako sa to páči tým, ktorým, ktorých záujmom vy slúžite. A toto sa vám podarilo. A teraz v tom pokračujete. Ja som si myslel, že pozor na to, čo tu bude po voľbách, kto tu príde, vieme, koho Penta podporuje v svojom plátku, ktorým futruje ľuďom schránky, no ale už tu máme ochutnávku. Toto je ochutnávka a prešla 77 hlasmi v prvom čítaní. Toto je podľa mňa nebezpečné a väčšina toho nebola k zákonu, k tomuto návrhu zákona, čo ste hovorili. Väčšina z toho, čo ste povedali.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2023 12:36 - 12:38 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja považujem to vystúpenie z väčšej časti za hrubé zavádzanie a vidím tam motív, aby si dohodila dividendy v podstate Pente. Však ako to funguje v celej Európskej únii? Tam je zisk z verejného zdravotného poistenia zakázaný. Aké zdravotníctvo si videla na Taiwane, kde som ťa zobral, kde poisťovne, nemocnice sú neziskové organizácie? Majú kvalitné zdravotníctvo a vôbec k tomu nepotrebujú to, aby dividendy tam odchádzali do daňových rajov. Však samozrejme, hoden je pracovník svojej mzdy. Ale však motivujúce, manažérske platy alebo akékoľvek platy v zdravotníctve sú predsa prevádzkové náklady, na ktoré aj poisťovne v súčasnosti majú desiatky miliónov eur. Ja nevidím dôvod, prečo títo manažéri by nemali byť dostatočne motivovaní na to, aby odvádzali kvalitnú, aby odvádzali kvalitnú prácu v poisťovniach. Ja, my naozaj bojujeme nie proti zisku. Mnohí súkromní lekári vykážu zisk, ktorý si dávala do jedného balíku so ziskami pre oligarchov, ale oni ten zisk potrebujú. Pretože ten zisk si, za ten zisk si v podstate realizujú svoje životné náklady. Oni nepotrebujú ten zisk prelievať do daňových rajov. Takže my nemáme nič proti spravodlivému zisku. My bojujeme len proti tomu, aby dividendy odchádzali do daňových rajov, do vrecka, do vreciek oligarchov. A v tom zákone je tam kopec nášľapných mín, ktoré im to umožnia.
A ďalšia otázka. Ako bude sektor motivovaný za to, že akcionárom Dôvery pôjde viac peňazí do daňových rajov? Prosím vás, alebo komukoľvek. Čo robili poisťovne doteraz, keď si mohli vyberať z verejného zdravotného poistenia zisk v podstate, aký chceli. Lepšie povedané zisk, ktorý získali tak, že ušetrili na zdravotnej starostlivosti. A zrazu prišli na perfektné vylepšenia zdravotníctva. Zrazu teraz, keď sa jedná o to, aby si im zrušila limit na maximálne, na minimálne... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis