Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.10.2022 o 15:55 hod.

Ing.

Anna Mierna

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2022 15:55 - 15:56 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Vo svojej faktickej poznámke by som chcela povedať svojmu kolegovi, že v úvode tohto svojho príspevku niekoľkokrát povedal obchodný reťazec, čo si myslím, že bola neoprávnená reklama. Niekoľkokrát. Takže moja sloboda, keď si hovoril o tom, že čo je sloboda, je v tom, že v druhom obchodnom reťazci, samozrejme, že nepoviem meno, urobím to, že jednoducho, keď dostanem nejakú výhodu, sa nezaregistrujem. Nemám tam svoju kartu a neurobím to. Takže keď hovoríme o tom, že čo je sloboda, tak sa nezaregistrujem. A to je moje rozhodnutie o tom, že to neurobím. Takže vôbec to, že sa registrujem, je sloboda. A to, určite cieľom tohoto by malo byť zvýšenie tých držieb, legálnych, ktoré ten jednotlivý sektor by mal. To znamená, že sa očakáva, že ozaj by tie tržby mali byť tam vyššie. A stále, teda keď urobíme odstránenie tých daňových únikov, ktoré sú v tejto oblasti, myslím si, že by to bolo fajn. My práve na pohraničí to vedeli sme dosť dlho porovnávať, pretože v Českej republike elektronické pokladne dosť dlho nemali. A teda bol to dosť veľký rozdiel, keď u nás tá povinnosť vlastne bola a na druhej strane hranice, 5 kilometrov od nás to nebolo. Takže je to na zváženie porovnať všetky a plusy a mínusy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2022 15:40 - 15:43 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Tak ako tu spomenul pán minister, cieľom tohto návrhu je vlastne eliminovať aj krátenie prijatých tržieb a tým dosahovať aj zníženie daňovej medzery. Ale ja by som možno krátko predniesla pozmeňujúci a doplňujúci návrh mňa a pána poslanca Vetráka. Ide o legislatívno-technické tri body, ktoré hovoria o úprave a účinnosti zákona z dôvodu zabezpečenia dostatočného časového priestoru na technické nastavenie. Druhá vec je legislatívno-technická úprava nadväzujúca na úpravu v bode číslo 2 pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu a precizuje sa činnosť, ktorá bude, ktoré bude finančné riaditeľstvo v súvislosti s vyplácaním príspevku vykonávať. Tak by som ho rada teda prečítala.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Andrejuvovej a Milana Vetráka k poslaneckému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmene, o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov, tlač 1178.
Poslanecký návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších prepisov sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I sa pred doterajší bod vkladá nový bod 1, ktorý znie:
"1. Poznámka pod čiarou k odkazu 18d znie:
18d) Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."
Doterajší bod sa označuje ako bod 2.
2. V čl. I v § 17e ods. 2 sa za slovo "činnosti" vkladajú slová "podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov 18d".
3. V čl. II sa slová "15. novembra" nahrádzajú slovami "1. december".
Ďakujem pekne, skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2022 15:25 - 15:27 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenej spravodajkyni výboru predniesť informáciu o prerokovaní návrhu poslancov Anny Andrejuvovej a Milana Vetráka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladne. Národná rada uznesením č. 1710 zo 6. októbra 2022 pridelila návrh poslancov týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: výbor pre financie a rozpočet o návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku nebol uznášaniaschopný. Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi urobil ústavnoprávny výbor. Zároveň rokoval o tomto návrhu výbor pre hospodárske záležitosti.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III. tejto informácie vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV. Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet na 106. schôdzi 18. októbra 2022. Stanovisko gestorského výboru ani návrh spoločnej správy neboli schválené, pretože návrh stanoviska gestorského výboru nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov výboru. Predseda výboru ma určil za spravodajkyňu výboru, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výboru.
Ďakujem, pán predsedajúci. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2022 15:25 - 15:26 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Kolegyne, kolegovia, dovoľte mi krátko predstaviť návrh novely zákona a ako v prvom čítaní, tak aj v druhom čítaní primárnym cieľom predkladaného návrhu zákona je efektívne znižovanie daňovej medzery zapojením širokej verejnosti do kontroly dodržiavania ustanovení zákona, čo bude mať vplyv na zvýšenie motivácie podnikateľov vydávať pokladničné bloky. Navrhovaným opatrením sa obyvateľstvu umožní získať finančný príspevok za úhradu dodaných tovarov a služieb určených vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý bude vykonávať a určovať vláda. Príspevok bude možné po splnení zákonne stanovených podmienok získať po zaregistrovaní žiadateľa v mobilnej aplikácii prevádzkovanej finančnou správou, ktorá ho po vyhodnotení splnenia týchto zákonných podmienok poukáže žiadateľovi na účet vedený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v zákonom ustanovenej lehote.
Návrh zákona je spolu predkladaný s ministerstvom financií. Zatiaľ toľko a potom sa hlásim prvá do rozpravy s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2022 15:10 - 15:10 hod.

Mierna Anna
Tak isto, keď môžem poprosiť, vo štvrtok na budúci týždeň o 11. hodine. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2022 15:10 - 15:12 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, dovoľte mi ako spoločnej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledkoch prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 431/2002 o účtovníctve.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1585 z 20. septembra 2022 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet a ústavnoprávnemu výboru. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi - výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor tak isto. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III. tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom č. IV. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 8 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 384 z 18. októbra 2022. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločnú spravodajkyňu, mňa, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaniach o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, skončila som, pán predsedajúci. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2022 15:10 - 15:10 hod.

Mierna Anna
Tak isto môžem poprosiť štvrtok budúci týždeň o 11. hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2022 15:10 - 15:12 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister a podpredseda vlády, dovoľte mi, aby som, ako určenej spravodajkyni výboru, predniesla informáciu o prerokovaní vládneho návrhu zákona o dani z pridanej hodnoty. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1584 z 20. septembra 2022 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi - výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor. Z uznesení výborov uvedených pod bodom III. tejto informácie vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom č. IV. Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval výbor pre financie a rozpočet na 106. schôdzi 18. októbra 2022. Stanovisko gestorského výboru ani návrh spoločnej správy výboru neboli schválené, pretože návrh stanoviska gestorského výboru nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov výboru. Predseda výboru ma určil za spravodajkyňu výboru, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výboru.
Ďakujem, skončila som, pán predsedajúci. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2022 15:10 - 15:10 hod.

Kuriak Milan
Hlasovanie o tomto návrhu vládneho zákona bude budúci štvrtok o 11. hodine.
Skryt prepis
 

20.10.2022 14:55 - 14:55 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem.
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania výborov vládneho návrhu zákona, prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 486/2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1582 z 20. septembra 2022 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom - výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III. tejto správy vyplýva pozmeňujúci a doplňujúci návrh uvedený pod bodom IV. Gestorský výbor odporúča o návrhu výboru, ktorý je uvedený v spoločnej správe, hlasovať takto: o bode spoločnej správy č. 1 hlasovať s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 381 z 18. októbra 2022. Týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis