Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

19.10.2022 o 14:10 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

19.10.2022 14:10 - 14:10 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, je to v poradí druhý zákon z tých troch, ktoré teraz predkladám a týkajú sa daní, prípadne osobitných daní alebo osobitného odvodu. Tento zákon sa týka dane alebo zvýšenia spotrebnej dane z alkoholických nápojov.
Znovu sa len v krátkosti odvolám na to, že mali sme tu výzvy aj zo strany OSN, generálneho tajomníka, mali sme tu výzvy zo strany Európskej komisie, aby sme posilňovali kúpyschopnosť obyvateľstva, aby sme poskytovali priamu pomoc obyvateľom, a to vieme urobiť okrem iného aj tak, že navýšime príjmy alebo navýšime jednoducho peniaze na príjmovej stránke štátneho rozpočtu, z ktorého sa potom budú financovať pomo... z ktorej sa bude potom financovať pomoc či už ľuďom, firmám alebo v tomto prípade primárne zdravotníkom, školstvu, teda učiteľom alebo zamestnancom verejnej správy.
Okrem iného, aj keby nebola kríza, tak spotrebná daň z alkoholických nápojov, v tomto prípade sa to týka výlučne len liehu, sa od roku 2008 nejakým spôsobom nevalorizovala. Čiže ak by sme si aj odmysleli krízu a urobili by sme len takú jednoduchú valorizáciu od toho roku 2008, tak by sme sa dostali na hodnotu toho zvýšenia spotrebnej dane, ktorú navrhujeme, to znamená na 50 % zo základnej sadzby na alkoholický nápoj.
Na vysvetlenie, pretože zo začiatku, keď sa podal tento návrh zákona, tak automaticky zareagovali tí, ktorí sa zaoberajú výrobou piva alebo vína. Ja len spresňujem a je to zrejmé aj z toho samotného návrhu, že toto je len zvýšenie dane na lieh, teda netýka sa to piva ani vína. To bol návrh, ktorý zhodou okolností predkladala SaS. Ale v každom prípade aj k tomu, čo som povedal v predchádzajúcom prípade, SaS takisto navrhovala napríklad už na tejto schôdzi zvýšenie spotrebnej dane z liehu, teda nielen z liehu, ale aj z vína a piva, ale zase to podmieňovali alebo spájali s tým, že má sa znižovať iná daň.
My si myslíme, že tá kríza je taká veľká a intenzívna, že nie je priestor na to, aby sme použili tento koncept, ktorý preferuje SaS, ale jednoducho chceme priamo pomôcť tým skupinám obyvateľstva, ktoré sú najviac postihnuté či už inflačnou, alebo energetickou krízou, a teda chceme navýšiť zo zvýšenia tejto spotrebnej dane príjmy na strane štátneho rozpočtu a z toho, z toho pomôcť tým najpostihnutejším skupinám obyvateľstva. Čiže takto je postavený aj návrh, ktorý predkladám, a, samozrejme, som pripravený o ňom diskutovať aj podrobnejšie, pokiaľ bude záujem.
Ďakujem pekne za priestor úvodného slova.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.10.2022 13:55 - 13:55 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu k tomuto návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.10.2022 13:55 - 13:55 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, dlhodobejšie je už diskutovaná téma, akým spôsobom v čase, keď je kríza, najmä teda ekonomická kríza, či už inflačná, alebo energetická sa vysporiadať s tým, ako navýšiť príjmy do štátneho rozpočtu, a to v zásade z jediného dôvodu, ktorou je pomoc pre ľudí a tých, ktorí počas krízy najviac trpia.
Nakoniec nás k tomu vyzýva aj Európska komisia, ktorá hovorí, že máme viacero kritérií, ktoré sa týkajú udržateľnosti verejných financií a dobrého rozpočtového hospodárenia a že v časoch krízy má do úzadia ustúpiť trvalá udržateľnosť a, naopak, má sa zvyšovať kúpyschopnosť obyvateľstva, majú sa prijímať opatrenia, ktoré oveľa viac pomáhajú ľuďom v tom, aby mohli prekonať krízu. Rovnako nás svojho času, nie je to tak dávno, vyzýval aj generálny tajomník Organizácie spojených národov, aby sme, aby sme zdaňovali tých, čo majú nadmerné zisky, aj napriek tomu, že je kríza.
Takže prichádza teraz sada zákonov, toto je prvý z nich, ktoré majú za cieľ zdaniť tých, ktoré majú aj počas krízy nadmerné zisky, a jedným z nich je aj plynovod. Predpokladám, že netreba nejak viac vysvetľovať, že je to niečo, čo súvisí s krízou, nakoniec máme tu energetickú krízu.
A čo je cieľom tohto zákona? Samozrejme, podrobnejšie si ho môžme potom v rámci rozpravy prebrať, prípadne medzi prvým a druhým čítaním. Cieľom zákona je zavedenie novej dane z osobitnej stavby využívané na prepravu plynu v Slovenskej republike. No a robí sa to spôsobom, ktorý je potom popísaný aj podrobnejšie v ustanoveniach zákona, a o tom by sme sa vedeli porozprávať, ak sú voči tomu nejaké výhrady aj v rámci rozpravy. Takto na úvod som len chcel vysvetliť, čo nás viedlo k tomu, že sme pristúpili k takejto novej dani alebo k osobitnému zdaneniu.
A uvediem ešte na záver tohto úvodného vstupu, že niečo podobné sme tu už diskutovali na tejto predĺženej septembrovej schôdzi, pretože aj strana SaS predkladala obdobný návrh. Ich koncept ale vychádza z toho, že ak zvýšia, teda ak sa zvýši niekde daň, tak treba niekde inde zase daň znížiť. Náš názor takýto nie je, náš názor teda v hnutí OĽANO takýto nie je. My si myslíme, že keď je kríza, tak je to určitá špecifická, osobitná situácia, kedy sa nedajú uplatňovať štandardné koncepty alebo koncepty, ktoré napríklad presadzuje strana SaS, lebo tak bol koncipovaný ich návrh, ale jednoducho peniaze, ktoré sa do... na príjmovú stranu štátneho rozpočtu získajú na základe tohto návrhu zákona, by sme chceli investovať do školstva, do zdravotníctva, zamestnancom verejnej správy, čiže na priamu pomoc tým najviac postihnutým skupinám obyvateľstva, ktoré trpia tou krízou, ktorú práve všetci prežívame.
Ďakujem pekne za úvodné slovo.
Skryt prepis
 

19.10.2022 11:55 - 11:55 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Mám to trošku dlhšie, ako je čas do prestávky, tak neviem.
Vážený pán predseda, pán minister, kolegyne a kolegovia, dnes sa vám chcem prihovoriť nielen ako poslankyňa Národnej rady, ale aj ako splnomocnenkyňa vlády Slovenskej republiky na ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia.
Ubehol už viac ako rok od môjho vymenovania do funkcie a približne pol roka od zriadenia úradu splnomocnenkyne. Vláda Slovenskej republiky zriadila tento post z dôvodu rastu násilia na základe viery alebo presvedčenia vo svete a, žiaľ, každý deň prichádzajú nové a nové správy o násilí v rôznych krajinách sveta, či je to Nigéria, Mozambik, Nikaragua, Čína, ale aj oveľa bližšie, na Blízkom východe, v Iraku či v Sýrii, alebo dokonca v Bielorusku. Situácia sa nezlepšuje, ba naopak, zhoršuje sa.
Na tomto mieste chcem pripomenúť, že sloboda viery alebo presvedčenia je jedno z najstarších univerzálnych ľudských práv. Právo, z ktorého sa zrodili také slobody, ako je sloboda svedomia, slova, myslenia, zhromažďovania. Právo na slobodu vierovyznania zahŕňa slobodu vybrať si, v čo veriť alebo neveriť, slobodu založiť náboženstvo alebo vieru, stať sa ich stúpencom, zmeniť ich alebo sa ich zriecť bez akýchkoľvek obmedzení, ako aj slobodu, či už individuálne, alebo v rámci spoločenstva, súkromne alebo verejne prejavovať svoje náboženské vyznanie alebo vieru bohoslužbou, vyučovaním, vykonávaním úkonov a zachovávaním obradov.
Táto sloboda zahŕňa aj právo náboženských, sekulárnych a nekonfesionálnych organizácii. Právo veriť či neveriť, slobody zastávať teistické, neteistické, agnostické či ateistické presvedčenie a právo odpadlíctva o viery... od viery sú všeobecné práva chránené medzinárodným právom, teda práva, bez ktorých si nevieme predstaviť ani našu republiku, parlamentarizmus či demokraciu. Takto to zvýraznila aj Charta základných ľudských práv Organizácie Spojených národov a Európsky dohovor o ľudských právach.
Dnes je, žiaľ, toto právo spochybňované. Našťastie deje sa to aj... nanešťastie deje sa to aj v našom verejnom priestore, kde viera či presvedčenie človeka niekde vedie k spochybňovaniu schopností zastávať verejnú funkciu. Táto cesta, ktorá vedie k podrývaniu samotných základov právneho štátu nášho ústavného poriadku. Len pripomeniem prípad alebo príbeh profesora Buttiglioneho, ktorý sa dostal pred... pre svoju vieru pod taký tlak, že nakoniec sa rozhodol rezignovať ako kandidát na člena Európskej komisie.
Myslím, ctené dámy a páni, že toto nie je cesta. Základné ľudské sa buď rešpektujú všetky, alebo nerešpektujú. Nič viac a nič menej. Národná rada Slovenskej republiky už v minulom období schválila osobitné uznesenie o prenasledovaní pre vieru alebo presvedčenie. Súčasťou uznesenia bola aj požiadavka na vytvorenie úradu osobitného vládneho splnomocnenca pre slobodu vierovyznania alebo presvedčenia. Som rada, že vláda túto žiadosť vypočula.
Zo skúseností z Európskeho parlamentu, kde sme prijali množstvo podobných rezolúcii smerujúcich k Európskej komisii, musím konštatovať, že postup vlády je skôr výnimkou ako pravidlom, aj preto ma to osobitne teší.
Ako som spomínala na začiatku, vo svete máme stovky miliónov prenasledovaných pre vieru. Diskriminácia z prenasledovania z dôvodu náboženstva a viery, tejto diskriminácie sa dopúšťajú rôzni aktéri, štátni i neštátni, jednotlivci alebo kombinácie. Ako uvádza, mnohé správy, sú to napríklad vraždy, mučenie, fyzické útoky, hromadné väznenie, svojvoľné zatýkanie, nedobrovoľné zmiznutia, mimosúdne popravy, donucovanie, nútená konverzia, únosy, nútená manželstvá, fyzické a psychické zneužívanie.
A nielen to, dnes čelíme opäť veľkému nárastu nelegálnej migrácie. Jedným z hlavných dôvodov je tu neznášanlivosť pre vieru. Či to nebola náboženská nenávisť tzv. Islamského štátu, ktorá donútila k úteku z Iraku či Sýrie státisíce jezídov, kresťanov, šiítov alebo neveriacich pred siedmimi rokmi? Cirkvi a náboženské organizácie aj iné koncesné inštitúcie zohrávajú významnú úlohu v sociálnej štruktúre rozvojových krajín. Možno ste zachytili informáciu, že takmer presne pred mesiacom bola v Mozambiku zavraždená vyše 80-ročná talianska rehoľníčka, ktorá sa 60 rokov starala o podvyživené deti. Zničený bol vtedy aj misijný dom a... misijný dom, kostol, škola a zdravotné stredisko.
Chcem sa zmieniť o téme, ktorá mi obzvlášť leží na srdci, o násilí na ženách a dievčatách. Mladé ženy a dievčatá patria k menšinám, ktoré ak vyznávajú určitú vieru alebo patria k náboženským menšinám, sú čoraz častejšie konkrétnym terčom a cieľom poškodiť ich spoločenstvo ako celok. Sú vystavené násilným útokom, únosom, znásilneniu, sexuálnemu násiliu, sexuálnemu otroctvu alebo domácemu väzeniu. Prípady, keď mladá žena alebo dievča je unesené, prinútené k sobášu, znásilnené a násilne odvrátené na inú vieru, sa množia. Žiaľ, krajiny ako Pakistan nerobia dosť pre zabránenie takéhoto prenasledovania.
Svetové médiá prinášajú neustále informácie o prenasledovaní pre vierovyznania alebo presvedčenie. Je veľká škoda, že u nás je väčšinou ticho. Zhoršujú sa, zhoršujúcu tendenciu v ochrane slobody vierovyznania alebo presvedčenia potvrdzujú správy medzinárodných organizácií, ako je správa osobitného spravodajcu OSN pre slobodu náboženstva alebo presvedčenia, vládnych inštitúcií, ako je ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov amerických, osobitného vyslanca vlády Spolkovej republiky Nemecko pre náboženskú slobodu a aj správy medzinárodných mimovládnych organizácií, ako sú ACN, Open Doors a mnohé iné. Podľa týchto správ je situácia v dodržiavaní práv vyplývajúcich zo slobody vierovyznania alebo presvedčenia alarmujúca a zhoršuje sa.
Som rada, že vláda Slovenskej republiky si uvedomila túto situáciu aj zriadením úradu splnomocnenca sa vlastne vyjadrila k tejto téme. Sme platným členom Medzinárodnej aliancie pre slobodu vierovyznania alebo presvedčenia. Chceme posilniť spoluprácu v strednej Európe a koordinovať naše kroky aj so susedmi, a preto sme minulý týždeň zorganizovali medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskutočnila v rámci predsedníctva Slovenskej republiky vo V4. Prišli aj ďalšie krajiny ako Maďa... a okrem Maďarska, Poľska, Česka aj Rakúsko, Slovinsko, Rumunsko a Veľká Británia.
Aj doma na Slovensku musíme viac hovoriť o rešpektovaní základných ľudských práv, o rovnakej dôstojnosti každého človeka. Musí nám byť jasné, že šikanovanie, neznášanlivosť a násilie pre čokoľvek včetne viery a presvedčenia je neakceptovateľné. Musíme zaujať stanovisko aj preto, aby sa nestávalo to, čo sa stalo minulý týždeň.
Máme skúsenosti s prenasledovaním pre vieru. Slovensko prežilo II. svetovú vojnu a prežilo komunizmus. Počet obetí je veľký, mnohé ešte žijú a sú svedkami týchto čias, preto vás chcem, milí kolegyne a kolegovia, požiadať o podporu tohto uznesenia.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

19.10.2022 11:40 - 11:40 hod.

Záborská Anna
Ďakujem pekne, pán predseda. Pán minister, kolegyne a kolegovia, vzhľadom k tomu, že nemôžeme zostať ľahostajní k nedodržiavaniu práva na slobodu vierovyznania a presvedčenia, skupina poslancov navrhla uznesenie, aby Národná rada prijala text, ktorý sa týka ochrany slobody vierovyznania a presvedčenia.
Pán predseda, hlásim sa potom do rozpravy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

19.10.2022 11:40 - 11:40 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, do rozpravy som sa prihlásil preto, aby som podal pozmeňujúci návrh, ktorý prednesiem po krátkom úvodnom slove.
Skrátka ide o to, že ak by nedošlo k schváleniu štátneho rozpočtu na budúci rok, a teda by nastalo rozpočtové provizórium, prostriedky z plánu obnovy by schválením tohto pozmeňujúceho návrhu, rovnako ako je to pri prostriedkoch Európskej únie, mohli v danom kalendárnom mesiaci prípadného rozpočtového provizória možné prekročiť nad úroveň jednej dvanástiny. Rozpočtové provizórium je o tom, že hospodárenie štátu sa spravuje podľa štátneho rozpočtu za predchádzajúci rok, čiže ak by poslanci neschválili rozpočet na rok 2023, štát by sa riadil rozpočtom na rok 2002 (správne: „2022“, pozn. red.) s podmienkou, že limit výdavkov uskutočnených počas rozpočtového provizória v každom mesiaci nebude môcť prekročiť jednu dvanástinu celkových výdavkov schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka.
Rozpočtové provizórium by sa pritom týkalo len výdavkov štátu, nie celej verejnej správy, pod ktorú spadajú aj mestá, obce, vyššie územné celky alebo Sociálna poisťovňa a iné. Tie majú samostatné rozpočty, a tie sa môžu dostať do vlastných rozpočtových provizórií. Prednesiem teraz pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Milana Kuriaka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení niektorých predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1036).
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Vo vládnom návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia:
Doterajší text článok 3 sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:
2. V § 11 sa ods. 3 dopĺňa písm. g), ktorý znie:
Prostriedky mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
Nový bod nadobúda účinnosť 1. decembra 2022, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti pri spracovaní čistopisu schváleného zákona.
Ďakujem, toľko znenie môjho pozmeňujúceho návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.10.2022 10:25 - 10:25 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Prihlásil som sa preto, aby som podal dva pozmeňujúce návrhy, ktoré v tomto zákone o Štátnej pokladnici vylepšujú niektoré ustanovenia.
Prvý pozmeňujúci návrh je návrh, ktorý zahŕňa niekoľko záležitostí, ktoré zvyšujú transparentnosť fungovania Štátnej pokladnice, zamedzenie pranie špinavých peňazí, monitoring platobných operácií a tak ďalej a tak ďalej, čiže dovolím si ho prečítať.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici (tlač č. 1036). V súlade s ustanoveniami... teda to ani nemusím čítať.
Vo vládnom návrh u zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia:
1. K čl. I, nový bod.
Pred doterajší bod 1 sa vkladajú nové body 1 a 2, ktoré znejú:
„1. V § 2b sa odsek 1 dopĺňa písmenami o) a p), ktoré znejú:
o) usmerňuje a kontroluje monitorovanie platobných operácií realizovaných Štátnou pokladnicou,
p) vedie evidenciu oznámení o rizikových platobných operáciách podľa § 10d ods. 5 a rizikových vybraných platobných operáciách podľa § 10e ods. 2.“
2. V § 2b ods. 2 sa vkladajú nová prvá veta a druhá veta, ktoré znejú:
„Ministerstvo zostavuje súbory údajov z účtovných výkazov a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy predkladaných subjektom verejnej správy. Na účel zostavenia súborov údajov podľa prvej vety je subjekt verejnej správy povinný predkladať ministerstvu údaje podľa prvej vety.“
Doterajšie body 1 až 18 sa primerane prečíslujú. Nový bod 1 nadobúda účinnosť 1. júna 2023, čo sa premietne v čl. IV (účinnosť) pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
Nový bod 2 nadobúda účinnosť 1.januára 2023, čo sa premietne v čl. IV (účinnosť) pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
Bod 2 pozmeňujúceho návrhu.
K čl. I, nové body.
2. Za doterajší bod 6 sa vkladajú nové body 7 a 8, ktoré znejú:
„7. V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenami ab) až ae), ktoré znejú:
ab) spolupracuje s ministerstvom pri zabezpečení riadenia rizík,
ac) podieľa sa na definovaní rizík spojených s platobnými operáciami a navrhuje postupy, ako týmto rizikám predchádzať,
ad) navrhuje postupy a schémy na zdokonalenie automatizovaných softvérových procesov na odhalenie rizík spojených s platobnými operáciami,
ae) informuje ministerstvo o rizikových platobných operáciách podľa § 10d ods. 5 a rizikových vybraných platobných operáciách podľa § 10e ods. 2.“
Nový bod 8.
8. V § 6 ods. 3 pís. a) znie: „a) zostavuje súbory údajov z vlastnej evidencie o klientovi uvedenom v § 2a ods. 1 písm. a) až i), k), l), m) a n),“.“
Doterajšie body 7 až 18 sa primerane prečíslujú.
Nový bod 7 nadobúda účinnosť 1. júna 2023, čo sa premietne v čl. IV (účinnosť) pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
Nový bod 8 nadobúda účinnosť 1. júna 2023, čo sa premietne v čl. IV (účinnosť) pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
Bod 3 pozmeňujúceho návrhu (zaznievanie gongu).
3. K čl. 1, bod 8.
V § 6 ods. 6 písm. d) sa za slovo „operácií“ vkladajú slová „a obchodov“.
Bod 4 pozmeňujúceho návrhu.
K čl. I nové body.
Za doterajší bod 8 sa vkladajú nové body 9 a 10, ktoré znejú:
9. Nadpis štvrtej časti znie: „Realizácia rozpočtu klienta, realizácia platobnej operácie vybraných klientov, monitoring platobných operácií a monitoring vybraných platobných operácií“.
10. Za § 10c sa vkladajú § 10d a 10e, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠10d
Monitoring platobných operácií
(1) Štátna pokladnica priebežne monitoruje platobné operácie a vyhodnocuje ich rizikovosť.
(2) Spôsob monitorovania rizikovosti platobných operácií, jeho vyhodnocovanie a kritériá vyhodnocovania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(3) Monitoringu podľa odseku 1 nepodliehajú platobné operácie
a) medzi klientmi, ktorí sú subjektmi verejnej správy,
b) klienta podľa § 2c,
c) Národného bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva.
(4) Rizikovou platobnou operáciou sa na účely tohto zákona rozumie platobná operácia, ktorú Štátna pokladnica vyhodnotí ako rizikovú podľa odseku 1.
(5) Ak bola platobná operácia Štátnou pokladnicou vyhodnotená ako riziková platobná operácia, Štátna pokladnica o tejto skutočnosti informuje ministerstvo.
§ 10e Monitoring vybraných platobných operácií
(1) Vybranou platobnou operáciou sa na účely tohto zákona rozumie platobná operácia podľa osobitného predpisu.23a)
(2) Ak bola vybraná platobná operácia vyhodnotená Štátnou pokladnicou ako riziková platobná operácia, Štátna pokladnica bezodkladne informuje o dôvodoch rizikovosti vybranej platobnej operácie štatutárny orgán klienta alebo osobu oprávnenú konať za štatutárny orgán klienta, ktorý o realizáciu tejto platobnej operácie žiadal, a ministerstvo.
(3) Klient, ktorý bol informovaný o rizikovosti vybranej platobnej operácie podľa odseku 2, je oprávnený žiadosť o realizáciu tejto platobnej operácie zmeniť alebo zrušiť najneskôr do konca pracovného dňa, ktorý predchádza dohodnutému dňu jej splatnosti.
(4) Ak klient nevyužije oprávnenie podľa odseku 3, riziková vybraná platobná operácia sa v deň jej splatnosti zrealizuje. O rizikovej vybranej platobnej operácii podľa prvej vety Štátna pokladnica informuje osobitný útvar služby finančnej polície Policajného zboru na účel predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
23a)§ 79 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní, daňový poriadok, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
Doterajšie body 9 až 18 sa primerane prečíslujú.
Nový bod 9 nadobúda účinnosť 1. júna 2023, čo sa premietne v čl. IV (účinnosť) pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
Nový bod 10 nadobúda účinnosť 1. júna 2023 okrem § 10e, ktorý nadobúda účinnosť 1. júna 2024, čo sa premietne v čl. IV (účinnosť) pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
Bod 5 pozmeňujúceho návrhu.
K čl. I, nový bod.

Za doterajší bod 11 sa vkladá nový bod 12, ktorý znie:
12. V § 12 ods. 1 písmeno f) znie:
„f) poskytovať ministerstvu informácie potrebné na zostavenie súborov údajov podľa § 2b ods. 2 okrem informácií, ktoré sú utajovanými skutočnosťami,24c)“.
Doterajšie body 12 až 18 sa primerane prečíslujú.
Nový bod 12 nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne v čl. IV (účinnosť) pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
6. K čl. I, nový bod.
Za doterajší bod 12 sa vkladajú nové body 13 a 14, ktoré znejú:
„13. V § 13 ods. 1 sa za slová „až 5“ vkladajú slová „a § 12a“.
14. V § 14 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Na činnosť agentúry sa nevzťahuje osobitný predpis.28aaa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28aaa znie:
28aaa) Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
Doterajšie body 13 až 18 sa primerane prečíslujú.
Nový bod 13 nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne v čl. IV (účinnosť) pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
Nový bod 14 nadobúda účinnosť 1. decembra 2022, čo sa premietne v čl. IV (účinnosť) pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
7. K čl. 1, nové body.
Za doterajší bod 17 sa vkladajú nové body 18 až 19, ktoré znejú:
„18. V § 18 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
j) poskytuje údaje týkajúce sa klienta na účel výkonu štatutárneho auditu.28c)
Poznámka pod čiarkou k odkazu 28c) znie:
28c) § 22a zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“
19. V § 19 ods. 2 prvá veta znie:
„Agentúra vykonáva finančné operácie a obchody na finančnom trhu podľa § 17, pričom prevody prostriedkov vyplývajúce z uvedených finančných operácií a obchodov vykonáva pre agentúru Štátna pokladnica.“
Doterajší bod 18 sa primerane prečísluje.
Nový bod 18 nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne v čl. IV (účinnosť) pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
Nový bod 19 nadobúda účinnosť 1. decembra 2022, čo sa premietne v čl. IV (účinnosť) pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
8. K čl. I, nový bod.
Za doterajší bod 18 sa vkladá nový bod 19, ktorý znie:
„19. V § 21a sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to sa nevzťahuje na zákonom uloženú povinnosť Štátnej pokladnice predkladať a poskytovať údaje subjektom uvedeným v tomto zákone.“
Nový bod 19 nadobúda účinnosť 1. júna 2023, čo sa premietne v čl. IV (účinnosť) pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
9. K čl. III, nové body.
V čl. III sa doterajší text označuje ako bod 1 a vkladajú sa nové body 2 a 3, ktoré znejú:
„2. V § 8 ods. 1 písm. g) sa nad slovom „operácie“ odkaz „12a) nahrádza odkazom „13aa).
Poznámka pod čiarou k odkazu 13aa) znie:
13aa) § 2c zákona č. 291/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“
3. V § 14 ods. 5 sa za slová „zostavenia rozpočtu verejnej správy“ vkladá čiarka a slová „realizácie rozpočtu verejnej správy“.
V súvislosti s vložením nových bodov sa v úvodnej vete čl. III za slovo „mení“ vkladajú slová „a dopĺňa“.
Nové body 2 a 3 nadobúdajú účinnosť 1. decembra 2022, čo sa premietne v čl. IV (účinnosť) pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
10. Za doterajší článok... Pardon.
10. Nové čl. III a IV.

Za doterajší čl. II sa vkladajú nové čl. III a IV, ktoré znejú:
„Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 280/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 375/1996 Z. z., zákona č. 313/2005 Z. z., zákona č. 591/2007 Z. z., zákona č. 474/2008 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z. a zákona č. 347/2018 Z. z. sa mení takto:
V § 6 odsek 1 znie:
„(1) Tvorbu fondu a čerpanie prostriedkov fondu vedie zamestnávateľ, ktorým je
a) vyšší územný celok, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorá je zapojená,“ napojená „na štátny rozpočet, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorá je zriadená vyšším územným celkom, alebo verejná výskumná inštitúcia5a), na osobitnom účte fondu v Štátnej pokladnici,
b) iná osoba, ako je uvedená v písmene a), na osobitnom analytickom účte fondu alebo na osobitnom účte fondu v Štátnej pokladnici, v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a) znie:
5a) § 1 ods. 2 zákona č. 243/2017 z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
Čl. IV
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 413/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 204/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 316/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 385/2008 Z. z., zákona č. 474/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 578/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 62/2012 Z. z., zákona č. 438/2012 Z. z., zákona č. 288/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 325/2014 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 217/2016 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 388/2018 Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z., zákona č. 224/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 470/2019 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z. a zákona č. 414/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 6 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Na účely odseku 2 písm. b) sa výsledná prax pri vykonávaní pracovných činností zaokrúhli na celý deň nahor. Ak sa pri postupe podľa odseku 2 písm. b) započítava prax z viacerých pracovných činností, najskôr sa výsledná prax za každú pracovnú činnosť zaokrúhli na dve desatinné miesta nahor a súčet praxí sa zaokrúhli podľa prvej vety.“
2. V § 27 odsek 4 znie:
„(4) Príslušná časť funkčného platu na účely tohto zákona je podiel funkčného platu a priemerného počtu pracovných hodín pripadajúcich na jeden mesiac v roku. Priemerný počet pracovných hodín pripadajúci na jeden mesiac v roku je súčin priemerného počtu týždňov pripadajúcich na jeden mesiac v roku a ustanoveného týždenného pracovného času zamestnanca. Suma príslušnej časti funkčného platu sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor. Pri zníženej dĺžke pracovného času pod ustanovený rozsah sa hodinová sadzba funkčného platu úmerne upraví.“
Doterajšie čl. III a IV sa primerane prečíslujú.
Nové články III a IV nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne v pôvodnom čl. IV (účinnosť) pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
A úplne posledný bod.
11. K čl. IV.
V čl. IV sa slová „15. októbra“ nahrádzajú slovami „1. decembra“.
Súčasne navrhujem vyňať bod 3 v čl. IV spoločnej správy na osobitné hlasovanie.
Takže to bol prvý pozmeňujúci návrh.
Ešte mám aj druhý pozmeňujúci návrh, ktorý, vás môžem potešiť, je podstatne kratší. Ten sa týka vlastne možnosti, ktorú týmto navrhujeme otvoriť, aby, aby bolo možné právnickým osobám dobrovoľne poskytnúť príspevok do štátneho rozpočtu, do Štátnej pokladnice, doteraz to nebolo možné, takže vlastne týmto pozmeňujúcim návrhom, pokiaľ bude prijatý, bude vytvorená technická možnosť, aby vôbec nejaká firma mohla poslať svoj príspevok do štátneho rozpočtu.

Takže teraz prečítam pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Györgya Gyimesiho a Petra Kremského k vládnemu návrh u zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač č. 1036).
Vo vládnom návrhu zákona navrhujeme túto zmenu a doplnenie:
K čl. III, nový bod.
V čl. III sa doterajší text označuje ako bod 1 a vkladá sa nový bod 2, ktorý znie:
2. Za § 37m sa vkladá § 37n, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 37n Prechodné ustanovenie v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny
(1) Na účely podpory hospodárenia Slovenskej republiky v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny môže ministerstvo financií prijať na základe zmluvy finančné prostriedky poskytnuté právnickou osobou, ktorá je podnikateľom.
(2) Ak právnická osoba, ktorá je podnikateľom, poskytne finančné prostriedky podľa odseku 1, tieto finančné prostriedky sú príjmom kapitoly Všeobecná pokladničná správa; pri realizácii výdavkov zodpovedajúcich týmto príjmom sa § 30aa ods. 18 uplatní rovnako.“
V súvislosti s vložením nového bodu sa v úvodnej vete čl. III za slovo „mení“ vkladajú slová „a dopĺňa“.
Nový bod 2 nadobúda účinnosť 1. decembra 2022, čo sa premietne v čl. IV (účinnosť) pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
Takže to sú pozmeňujúce návrhy, ktoré týmto predkladám. Predložil, predložili sme ich aj, samozrejme, v spolupráci s ministerstvom financií, s ktorými boli konzultované. Ak treba nejaké vysvetlenie k niektorému bodu, rád to poskytnem, prípadne pán minister financií, ktorý tu je prítomný.
Ďakujem za vypočutie a chcem vás požiadať o ich podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.10.2022 10:25 - 10:25 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, vážení kolegovia, ctená snemovňa, vážený pán minister, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 1496 z 15. júna 2022 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi - ústavnoprávny výbor a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1, 2, 3 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 361 z 12. septembra 2022. A to je aj všetko.
Ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa aj hneď hlásim.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.10.2022 9:40 - 9:40 hod.

Kremský Peter
 

Vystúpenie v rozprave 19.10.2022 9:40 - 9:40 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Prihlásil som sa do rozpravy preto, že týmto posunom časovým, ktorý vznikol kvôli neuznášaniaschopnosti Národnej rady minulý týždeň, sa vlastne termíny, ktoré boli v tomto zákone a aj v pozmeňujúcich návrhoch, musia posunúť, musia zmeniť, čiže došlo k stiahnutiu niektorých pozmeňujúcich návrhov, a namiesto nich teda chcem prečítať nové znenie dvoch pozmeňujúcich návrhov, ktoré toto opravujú, aby nám nevznikol legislatívny chaos.
Takže v prvom rade doplňujúci a pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1033).
V súlade s ustanoveniami zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám doplňujúci a pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
V predmetnom návrhu zákona navrhujem nasledovné zmeny:
V čl. IV sa slová „1. novembra 2022“ nahrádzajú slovami „1. decembra 2022“. V tejto súvislosti v čl. I v 97. bode v § 18m v nadpise a v texte a v čl. II v 88. bode v § 38ae v nadpise sa slová „1. novembra 2022“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „1. decembra 2022“ v príslušnom tvare a slová „31. októbra 2022“ vo všetkých tvaroch sa nahrádzajú slovami „30. novembra 2022“ v príslušnom tvare.
Takže asi odôvodňovať nemusím, je z toho zrejmé, že ide len o zmenu termínu platnosti.
Teraz druhý pozmeňujúci návrh, doplňujúci a pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského a Petra Libu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1033).
Čiže tu je to v podstate identický pozmeňujúci návrh, ako bol podaný v rozprave, len sme ho medzitým stiahli a podali sme ho v novom znení, kde sa zmenil iba termín v treťom bode. Čiže prečítam tie tri body.
V predmetnom návrhu zákona navrhujeme nasledovné zmeny:
1. V čl. I bod 7 znie:
7. V § 2 ods. 3 písm. d) sa na konci vypúšťajú slová „jednotkových výkonov fotovoltických panelov zariadenia“ a vkladajú sa slová „menovitých výkonov meničov na strane striedavého napätia“.
2. V čl. 1 v bode 47 § 8a odsek 2 znie:
„(2) Záruka pôvodu elektriny je doklad preukazujúci, že elektrina bola vyrobená v zariadení na výrobu elektriny zo zdroja uvedeného v záruke. Záruka sa používa na účely preukázania, že daný podiel alebo množstvo elektriny boli vyrobené zo zdroja energie uvedeného v záruke.“
A bod 3, ktorý teda jediný je pozmenený v termíne:
V čl. I v bode 97 sa pred odsek 1 vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1) Ustanovenie § 2 ods. 3 písm. d) v znení účinnom od 1. decembra 2022 sa vzťahuje iba na nové zariadenia výrobcov elektriny uvedené do prevádzky po 1. decembri 2022.“
Doterajšie odseky 1 až 11 sa primerane prečíslujú.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis