Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

7.10.2022 o 9:40 hod.

Bc.

Tomáš Šudík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

7.10.2022 9:40 - 9:40 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie kolegyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, pán predseda, ja v úvode prečítam pozmeňujúci návrh a potom ho v krátkosti odôvodním. Takže ním začnem. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec, v zmysle rokovacieho poriadku je potrebné najskôr odôvodniť a potom prečítať samotné znenie, lebo potom sa vám aj zastaví čas. Čiže nech sa páči, odôvodnite ho, povedzte všetko, čo je potrebné, a potom na záver ho prečítajte technicky ako treba. Ďakujem.

Šudík, Tomáš, poslanec NR SR
Takto, len v krátkosti. My ideme vyprecizovať pozmeňujúci návrh a napríklad dávame povinnosť ÚRSO, to je Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, aby zverejňoval na svojej stránke, na svojom webovom sídle porovnávanie ceny určenej alebo schválenej úradom na regulované subjekty, a teda že by na stránke bolo zobrazené, akým výpočtom sa uvádza cena, a zlepšujeme nejaké doplnky v tomto pozmeňujúcom návrhu.
Tak idem prejsť na pozmeňujúci návrh poslanca Karola Galeka a Tomáša Šudíka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
V súlade s ustanovením zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám doplňujúci a pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
V predmetnom návrhu zákona navrhujeme nasledovné zmeny:
1. V čl. II bode 32 v § 12 ods. 6 sa za slovo „tepla" vkladá čiarka a slová „v dotknutých sústavách tepelných zariadení" sa nahrádzajú slovami „ktorý je priamo dotknutý znížením odberu tepla podľa odseku 5 alebo výstavbou objektu spotreby tepla podľa § 21 ods. 4 alebo 5".
2. V čl. III sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. § 14 sa dopĺňa odsekmi 22 a 23, ktoré znejú:
„(22) V cenovom konaní podľa § 11 ods. 3 písm. a) až c) pre regulovaný subjekt, ktorý zabezpečuje zásobovanie obyvateľov teplom sa môže zúčastniť aj obec, na ktorej území sa vykonáva regulovaná činnosť podľa § 11 ods. 3 písm. a) až c).
(23) Úrad na svojom webovom sídle zverejňuje nástroj na porovnávanie ceny určenej alebo schválenej úradom pre regulované subjekty, ktoré vykonávajú regulovanú činnosť podľa § 11 ods. 3 písm. a) až c)."."
Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:
„34a) § 15a zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov."
V tejto súvislosti sa preznačí poznámka pod čiarou aj s odkazom na ňu v čl. III v bode 4.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
3. V čl. III sa za bod 4 vkladá nový bod 5, ktorý znie:
„5. Za § 45h sa vkladá § 45j, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠45j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2022
Úrad podľa § 14 ods. 23 prvýkrát zverejní nástroj na porovnávanie ceny určenej alebo schválenej úradom pre regulované subjekty, ktoré vykonávajú regulovanú činnosť podľa § 11 ods. 3 písm. a) až c) do 31. októbra 2023."."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
4. V čl. I body 73, 78, 87, 88 a 93 nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2023, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
Tak to bol pozmeňujúci návrh v krátkosti. Pevne verím, že celé plénum, či koalícia a opozícia, tento pozmeňujúci návrh podporí, pretože len stransparentňuje činnosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a verím, že s týmto nikto nebude mať problém, pretože čím viac transparentnosti v našej spoločnosti a v inštitúciách, o to lepšie pre všetkých občanov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.10.2022 9:10 - 9:10 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1033) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1502 z 15. júna 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 551 z 9. septembra 2022, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 324 z 12. septembra 2022.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 17 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1, 2 a 9 až 17 spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 3 až 8 spoločne s odporúčaním neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktorú gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 335 z 13. septembra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

7.10.2022 8:55 - 8:55 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
(Krátka pauza.) Ospravedlňujem sa, pán predsedajúci.
Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1020), v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1501 z 15. júna 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre obranu a bezpečnosť. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona... (rečník si odkašlal), prepáčte. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavný... ústavnoprávny výbor uznesením č. 550 z 9. septembra 2022, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 325 z 12. septembra 2022, výbor pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 179 z 12. septembra 2022. (Zaznievanie gongu.) Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 3 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 336 z 13. septembra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení Rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2022 18:01 - 18:03 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Blanár svoje rozprave dvakrát na mňa zaútočil alebo pichol do mňa, tak budem nato reagovať pán Blanár. Prvýkrát, že mi niekto niečo z centrály posiela, ja si svoje faktické poznámky stále počas rozpravy napíšem, nikto mi nič neposiela, nie som nato odkázaný. A druhýkrát keď ste spomenuli video z mestského zastupiteľstva z Holíča len tak šplechnete do éteru, tak ja to vysvetlím keď dovolíte. Áno, to video putuje po internete a žije si svojim životom ale vyši ľudia či už sú to SMER-áci, SNS a pod. sú všade aj v komunálnej politike a teraz vám poviem čo sa tam deje, že či by vy ste reagovali ináč ako ja. Mesto dostáva pokuty za prešľapy mesta, tých káuz je tam mnoho. Zástupkyňa školy a zároveň mestská poslankyňa rozberá a moralizuje o mojej dcére verejne na mestskom zastupiteľstve, zdá sa vám to normálne. Náčelník mestskej polície a človek poplatný jednému z toho systému vašich ľudí, ktorých tam je primátorom napíše mne občanovi mesta bez predchádzajúcej konverzácie pôjdem po prešľapoch vašej rodiny, nič vám nedarujem, považujem vás za hajzla, rozväzujem s vami kontakty. To čo si dovoľuje náčelník mestskej polície k občanovi mesta, A vás by toto nenaštvalo. Ak vedenie mesta odmietne dokončiť voľbu hlavného kontrolóra lebo cíti, žeby tam nemusela ostať tá, ktorá im vyhovovala, vás by toto nenaštvalo a že to poplatní novinári vystrihnú a dajú na internet. V poriadku, pozrite si obsah toho môjho vystúpenia a nie to, že som zvýšil hlas lebo aj vás by toto naštvalo keby sa vyhrážali vašej rodine. (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2022 17:31 - 17:33 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Fico, ja som sa sem prišiel pozrieť a nevychádzal som z údivu. Nevychádzam z údivu, že práve vy sa tu postavíte a hovoríte niečo o rozpade právneho štátu, že ostávajú tu nejaké mŕtvoly. Pán poslanec Fico, ja vám chcem pripomenúť dve mená ľudí, ktorí už nie sú medzi nami Ján Kuciak a Martina Kušnírová. Títo dvaja nevinní ľudia zomreli za vašej vlády, za vlády, keď vy ste bol predsedom vlády. A vynárajú sa za nimi ľudia, ktorí kopali za vás Kočner, Bödör. Na mieste vraždy boli vysokí funkcionári vašej polície, ktorí tam zahladzovali stopy. Šéf polície Gašpar púšťal spravodajské hry, rozprával niečo o drogách a podobne, aby zahladil stopy. Špičky vašej polície sa stretávali a koordinovali so šéfom mafie, s oligarchami. To sú veci, ktoré sa diali za vašej vlády s vašim tichým súhlasom a toleranciou, pretože títo ľudia vás hájili a kopali za vás a vy ste ich chránili. Nikdy som z vašich úst nepočul, že vás to mrzí, že vám je to ľúto. Preto tu kričíte, pretože máte špinavé svedomie, pretože toto čo sa stalo máte vy na svedomí. Preto ste sa chceli skryť na Ústavný súd s Jankovskou, s Kičurom, ďalšími vašimi ľuďmi. A za toto vám ľudia vystavili účet vo voľbách 2020. A ja verím, že tak urobia znovu, pretože tí ľudia nezabudli, tí ľudia nie sú hlúpi, tí ľudia si pamätajú čo tu bolo v časoch, keď vy ste bol premiérom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2022 17:16 - 17:17 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Skúsim vašou rétorikou, pán Fico. Ukážte mi krajinu, kde človek, ktorý systém našich ľudí doviedol do korupčnej dokonalosti aj po tých rokoch moralizuje v parlamente. Teraz, teraz kričíte, že tu nie je právny štát a chcete hovoriť o systéme? Prečo až teraz?
Hovoríte o vyvodzovaní politickej zodpovednosti. Vydláždili ste cestu bödörovskej mafii k špičkám v štáte. Vás Kočner volal šéfom a napísal proroctvo, ak SMER nevyhrá voľby, všetci skončíme v base. Ja vám prečítam z Threemy Kočner-Bödör, obidvoch som spomínal. Matoviča máte na lopate, treba ho doraziť. Ako je možné, že toho Matoviča súd v Bratislave I oslobodil? Staral sa o to niekto? Asi nie, ako vždy. Keby som to vedel, bol by som sa postaral, samozrejme, za svoje, ako vždy. Tak ako aj Gorilu som kúpil po ceste ako išla k Matovičovi. Som preplatil za svoje. Prečo nezabili Matoviča? Fakt na toho Matoviča nič nie je? To sa mi nechce veriť. Neodstránenie Matoviča z politickej scény bola obrovská chyba.
Práve som pozeral ich tlačovku, kde napádal tvojho otca. Katastrofa. Toto bol právny štát? Bödör, Kočner, ktorý vás volal šéf. Toto bol právny štát?
Skryt prepis
 

6.10.2022 17:01 - 17:01 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Skupinkou, ktorá tu roky dostávala peniaze za to, že držali pusu, že kradli, že tu robili naozaj zverstvá, zverstvá. Už naozaj neviem koľkokrát bolo vysvetlené, ako to bolo s tými nahrávkami, ale oni stále budú tu svoju mantru opakovať, stále to budú tu rozprávať, pretože Robo Fico je v tomto geniálny človek. To je človek, ktorý mal na úrade vlády strčeného svojim spôsobom Vadalu mafiána. Robert Fico tu naozaj spôsobil, že Slovensko bolo v rukách mafie. Tu nerozhodovali súdy, tu rozhodoval Robo Fico. Tu rozhodoval Fico tak ako on chcel a tak sa to tu dialo. To bolo dlhé roky. Juraj, ty si myslíš, že tá skupinka vpravo, že bude rozprávať niečo iné. Pozri sa, oni prídu sem keď zavelí Fico, oni si tu sadnú a všetci mu drukujú a kývajú mu.
Počas rokovaní parlamentu tu nie je ani jeden smerák. Dnes prišli a svorne budú opakovať tú mantru, že táto je zlá, že táto vláda ovplyvňuje prokuratúru a policajtov. Nie, Fico, ty si to robil roky.
Skryt prepis
 

6.10.2022 16:46 - 16:46 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Juraj, do bodky si to povedal absolútne presne. Robert Fico, človek, ktorý tu dehonestoval, pral, človek, ktorý vytváral z ľudí svoje, svojich otrokov tým, že dostávali peniaze. Robert Fico, ktorý prikazoval vyšetrovateľom ako majú vyšetrovať. Vyšetrovalo sa tu tak ako chcel Robert Fico. Juraj, do bodky si to tu presne popísal. Dnes je situácia v parlamente, že sa spojili fašisti so skupinkou, ktorá tu roky dostávala peniaze za to, že držali pusu, že kradli, že tu robili naozaj zverstvá, zverstvá. Už naozaj neviem koľkokrát bolo vysvetlené ako to bolo s tými nahrávkami, ale oni stále budú tú svoju mantu
====
Skryt prepis
 

6.10.2022 16:46 - 16:46 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Šeliga, ďakujem ti za tvoje vystúpenie a dotkol by som sa jednej veci z neho. Ty si hovoril o tom, že Robert Fico bežne vytrháva veci z kontextu, zverejňuje iba časti nahrávok, prepisov, vyjadrení. A ja som si vyhľadal tlačovku policajného prezidenta, pána Hamrana, ktorý reagoval asi pred mesiacom na inú tlačovku SMER-u a pekne, volalo sa to , volalo sa to, myslím, Krajina krivých zrkadiel a pekne tam poodhaľoval akým spôsobom demagogickým oni na tlačovkách zverejňujú veci ako manipulujú verejnou mienkou a nielen Robert Fico, ale niektoré tlačovky takéto, kde vytrhávali z kontextu, mal aj Peter Pelegrini a na tej tlačovke pána Hamrana odznelo: "My policajti sme naozaj zvyknutí na ostrú kritiku politikov, ale to čo včera odprezentoval Robert Fico na svojej tlačovej konferencii, podľa nášho názoru, nemôže ostať bez povšimnutia v demokratickej spoločnosti. Robert Fico na tejto tlačovej konferencii bezprecedentne, hrubo znevažujúc a veľmi nechutne zaútočil na ľudskú dôstojnosť vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov a zrejme si neuvedomil, že stratil zvyšky svojej ľudskej dôstojnosti. Napriek tomu Hamran s Ficom v jednej veci súhlasil, a to, že zverstvá v polícii naozaj prebiehali, ale dodáva Hamran, opäť raz sa netrafil v časových súvislostiach, lebo tieto veci sa diali za vlád Roberta Fica, o čom dnes už svedčia aj rozsudky nezávislých súdov. Takže je dôležité, aby sa veci uvádzali v kontexte a pán Fico, alebo súdruh Fico, keď tu hovoril o tom, že zverejňujeme .... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.10.2022 14:25 - 14:25 hod.

Gyimesi György
Ja vám ďakujem, pán minister, za túto odpoveď. Je to veľmi významný záväzok, ktorý bol aj vo vláde Igora Matoviča, zároveň aj vo vláde pána premiéra Hegera. A ja vás beriem za slovo s tým, že ministerstvo zahraničných vecí nebude to, ktoré bude brániť k prijatiu tohto zákona. Ešte raz vám ďakujem za odpoveď.
Skryt prepis