Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.3.2022 o 15:11 hod.

PaedDr.

Mária Šofranko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.3.2022 15:11 - 15:11 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Rada by som nadviazala na slová pochvaly a ja by som sa chcela pani ombudsmanke poďakovať za jej prácu, ktorú ste vykonávali spravodlivo, čestne a múdro a mali ste pevné postoje a chránili ste záujmy tých najslabších, pre ktorých ste boli mnohokrát alebo neraz jedinou nádejou a tou takou poslednou inštanciou pri domáhaní sa spravodlivosti. Z vašej práce som vždycky cítila profesionalitu, odbornosť i politickú nezávislosť a ja si myslím, že toto je veľmi dôležité a mimoriadne teda dôležité pre váš úrad.
Chcem sa vám len poďakovať, pani profesorka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.3.2022 14:39 - 14:54 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážený pán predsedajúci, pani profesorka, dámy a páni, dovoľte mi, aby som aspoň v krátkosti vystúpila v rozprave a v prvom rade prejavila vďaku pani profesorke za predloženie správy o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2021. Tak trochu ju vnímam ako bilančnú, keďže, žiaľ, vaše volebné obdobie končí. Nebudem tajiť, že sme nejaký čas spolupracovali a preto som sa aj vo vašej správe venovala predovšetkým tým témam, ktoré boli centrom môjho záujmu aj u vás na úrade. A tak vysoko oceňujem, že ste im venovali vo vašej správe samostatnú časť.
Ja som za posledné dva roky na pôde Národnej rady presadila niekoľko legislatívnych zmien v oblasti sociálno-právnej ochrany detí a iniciovala som aj poslanecký prieskum, ktorý bol realizovaný alebo je realizovaný na ústredí práce a vybraných úradoch a tak by som rada nadviazala na vaše zistenia, pani profesorka, a skĺbila ich so zisteniami, ktoré som ja zaznamenala v správe z poslaneckého prieskumu.
Vy vo svojej správe uvádzate, citujem, že: "agenda sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately nepatrí medzi tie, ktoré by každoročne prechádzali zásadnými obmenami. Navyše zaznamenať dôsledky prijatých legislatívnych zmien, napríklad v oblasti profesionálneho náhradného rodičovstva, bude možné až po tom, ako sa začnú v praxi uplatňovať".
Na margo daného tvrdenia mi dovoľte poznamenať, že 20. októbra 2021 schválila Národná rada celkom vysokým počtom hlasov moju novelu zákona č. 305/2005 o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Zákon podpísala aj pani prezidentka a celkom ho ocenila slovami, že poslanci, ktorí predložili novelu zákona, zohľadnili zraniteľné postavenie maloletých detí alebo rodičov, ktorí sú obeťami domáceho násilia. Taktiež vyzdvihla, že úpravou postupu kolízneho opatrovníka sa má prispieť k minimalizácii negatívneho vplyvu rodičovských sporov na dieťa a zároveň k naplneniu princípu najlepšieho záujmu dieťaťa.
Základným cieľom návrhu zákona bolo detailnejšou úpravou postupu kolízneho opatrovníka prispieť k minimalizácii negatívneho vplyvu rodičovských sporov na deti a taktiež prispieť k naplneniu princípu najlepšieho záujmu dieťaťa, o ktorom sa práve zmieňujete v tej časti. Ten návrh zákona má vytvoriť aj právny základ pre zjednotenie postupu orgánov sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately v pozícii kolíznych opatrovníkov. V ustanovení § 20 ods. 3 zákon zavádza zákonnú povinnosť orgánov sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonať po ustanovení do funkcie kolízneho opatrovníka s obidvomi rodičmi informatívny pohovor. Tá povinnosť vychádza zo skúseností z praxe, že sa tak často nedialo, alebo že pohovor vôbec neplnil svoj účel, napríklad, aby sa prízvukovala rodičovská zodpovednosť oboch rodičov vo vzťahu k dieťaťu. V tomto zmysle možno zmenu považovať za významnú aj preto, lebo sa prvýkrát v právnej úprave ukotvuje povinnosť orgánu pohovor vôbec vykonať. Ďalší význam tej novely spočíva v tom, že je cielený na zachovanie najlepšieho záujmu dieťaťa a má presadzovať tento záujem. Nemá sledovať záujem rodičov.
Ďalej vo svojej správe uvádzate, citujem, že: "v súvislosti s preskúmaním podnetov som zaznamenala rôznu kvalitu úrovne plánovania sociálnej práce a miery, v akej dochádza pri plánovaní sociálnej práce k zapojeniu samotných rodičov. Považujem preto za potrebné pripomenúť, že účasť rodičov v rozhodovacom procese, v ktorom sa prijímajú opatrenia, týkajúce sa ich detí, má zásadný význam pre výkon práv, ktoré im a ich deťom zaručuje ústava". S týmto súhlasím a mám v tomto zmysle veľmi veľké očakávania, že aj táto moja novela vtiahne viac práve rodičov do procesu.
Povinný pohovor, ktorý novela v zákone zavádza, má byť informatívny a má poskytnúť informáciu o následných postupoch kolízneho opatrovníka. Nemá ísť o poradenský rozhovor, pretože na to sú iné inštitúty pomoci rodinám a rodičom. Informatívnosť pohovoru zvýrazňuje tú, práve tú neutralitu postavenia kolízneho opatrovníka, a teda má za cieľ na začiatku konania súdu vo veciach úpravy rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu práve prispieť k objektívnej informovanosti rodičov o postavení kolízneho opatrovníka, o jeho možnostiach, činnosti, ako aj možnostiach pomoci. A v praxi tak napríklad možno využiť služby úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, konkrétne poradensko-psychologické služby. Takže verím, že aj tá moja novela, aj vaša správa predovšetkým, vyžiadajú taký, alebo vyvolajú taký žiadaný efekt a teda konečne dôjde k nejakým zmenám.
Spomínam to aj preto, lebo aj v mojej správe z poslaneckého prieskumu uvádzam, že úlohou každého úradu je zabezpečiť výkon sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Vedúci oddelenia manažérsky vedie to oddelenie a mal by efektívne využívať a rozvíjať odborný potenciál jednotlivých zamestnancov. Na otázku prieskumu, v akej kondícii sú oddelenia, bolo uvedené, že personálna kondícia jednotlivých oddelení je rôznorodá. To je vlastne aj vaše zistenie. Na niektorých pracoviskách je dlhodobý problém obsadiť voľné miesta a personálne zastabilizovať pracovné miesta tak, aby mohli zamestnanci pracovať v užšie špecializovaných agendách. Ja som vo svojom prieskume, a vy to vlastne potvrdzujete v správe, zistila, že v niektorých úradoch je tak nízky počet zamestnancov na pracovisku, že neumožňuje plnohodnotne prerozdeliť tú agendu medzi zamestnancov tak, aby sa mohli zamestnanci špecializovať. Súhlasím s vami, čo ďalej píšete, že rodič nemôže a nesmie byť zbavený vplyvu na podstatu rozhodnutia a že očakávate od úradov práce, aby zabezpečili, že rozhodnutie bude založené na relevantných úvahách a nie je jednostranné.
Správne si všímate, že síce plán sociálnej práce s dieťaťom nie je rozhodnutím, ale je to východiskový plánovací dokument spôsobilý predurčiť výber opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately a ovplyvniť postupy orgánu. Zaujal ma prípad, ktorý spomínate vo svojej správe, že kde sa jedná o situáciu, kedy úrad zámerne neuviedol súdu v konaní o odňatí maloletého dieťaťa zo starostlivosti matky všetky dostupné informácie, čím poskytol súdu domnelý, nie však skutočný obraz o nevyhnutnosti navrhovaného zásahu do rodičovských práv podávateľky toho podnetu. Konštatujete, ale vyzerá to také, že vás to celkom vyrušilo (povedané so smiechom), že nevyhnutnosť odňatia maloletého dieťaťa zo (zaznel gong) starostlivosti matky založil úrad práce výlučne na obave z možného ohrozenia dieťaťa. Dôvodom bola tá hospitalizácia matky na psychiatrii.
Ja si tiež myslím, že hypotetické obavy, navyše nepodložené žiadnym materiálnym dôvodom, nemožno považovať za dostatočné na to, aby prevážili záujem maloletého dieťaťa na zachovanie rodinných väzieb a starostlivosti rodičov. Aj tento prípad, ktorý spomínate, len podčiarkuje moje zistenia v správe z poslaneckého prieskumu, kde teda tiež hovorím, že ústredie by malo zvážiť, ustáliť únosnú hranicu počtu prípadov na jedného zamestnanca a rovnako zabezpečiť možnosť okamžitej metodickej a personálnej pomoci zamestnancovi, ktorý sa stretne s neštandardným a komplikovaným prípadom. V tomto prípade nemá dôjsť k uspokojeniu sa s konštatovaním, že zamestnanec bol poučený o štandardných metódach riešenia prípadu.
Rovnako mne teda z prieskumu vyplynulo, že ústredie neposkytuje osobitnú metodickú pomoc zamestnancom, ktorí takéto komplikované prípady riešia. Zamestnanci úradov, ako aj vedenia ústredia pripúšťajú absenciu v kontinuálnom vzdelávaní zamestnancov a uvádzajú ako dôvod, že ministerstvo práce nezrealizovalo plánované budovanie rezortnej akadémie vzdelávania.
Súhlasím s vami aj s vašimi zisteniami, že úrady práce, sociálnych vecí a rodiny stále nekladú dostatočný dôraz na potrebu vysvetlenia role kolízneho opatrovníka po tom, ako sú do funkcie kolízneho opatrovníka maloletého dieťaťa súdom ustanovení. A rovnako nekladú dostatočný dôraz ani na potrebu vysvetlenia dôsledkov, ktoré z toho pre komunikáciu rodičov a úradu následne vyplývajú.
Vo svojej správe uvádzate tiež, že ste sa stretli so zlyhaniami v návratovom konaní. V roku 2021 ste sa venovali prípadu neoprávneného zadržiavania maloletého dieťaťa na Slovensku, preskúmanie ktorého zviditeľnilo, zviditeľnilo viacero slabých miest v činnosti slovenských štátnych orgánov pri napĺňaní aj medzinárodného práva vyžadovaného záväzku zabezpečiť rešpektovanie súkromného a rodinného života urýchleným návratom neoprávnene premiestneného alebo zadržaného dieťaťa do krajiny jeho obvyklého pobytu.
Ja som rovnako vo svojom poslaneckom prieskume zistila tento problém, výkon kolízneho opatrovníctva v prípadoch s medzinárodným prvkom a komunikácia CIPCU, teda Centra pre medzinárodno-právnu ochranu, boli ťažiskom poslaneckého prieskumu na Úrade práce v Trenčíne a budú aj v Košiciach. Aj mne z podnetov rodičov, ktoré mi bolo doručené, vyplynula ich nespokojnosť s postupom kolízneho opatrovníka, ktorý má byť podľa zákona neutrálny a má robiť všetky kroky v najlepšom záujme dieťaťa a nemá svojím postupom hájiť jedného z rodičov. Aj tu máme zhodu.
Podnety, ktoré som ja od občanov obdržala, boli mnohé spoločné nielen s Úradom verejného ochrancu práv, ale i oboch komisariátov. Sú to podnety, ktoré už predtým prešli mnohými inými inštitúciami, ministerstvom práce, ministerstvom spravodlivosti, niekedy ministerstvom školstva, zdravotníctva, dokonca prezidentským palácom. To ma viedlo a posledné dva roky vedie ešte k intenzívnejšiemu sledovaniu práce týchto inštitúcií, predovšetkým komisariátov, a preto si dovolím v tejto súvislosti aj otvoriť otázku kompetencií medzi verejným ochrancom práv a komisariátmi.
Tento záujem zvlášť podčiarkovali podania od občanov, ktoré obsahovali stanoviská a vyjadrenia verejného ochrancu práv, ale aj oboch komisariátov. A stávalo sa, žiaľ, že v identickom prípade a v identickom domnení sťažovateľa, že došlo k porušeniu jeho základných ľudských práv, dostal tri odlišné stanoviská. Ja rešpektujem, že všetky tri ustanovizne majú svoje autonómne postavenie, majú svoje autonómne vnímanie miery porušenia práv, ale ako zástupca občanov si kladiem asi tú istú otázku, čo oni, že ako je možné, že tri verejné ustanovizne majú diametrálne odlišný pohľad na tú istú vec.
Často sa, žiaľ, aj stalo, že občanovi nevedel pomôcť nikto z týchto troch ustanovizní. A keďže ja na rozdiel od kolegov v parlamente mlčanlivosť dodržiavam, nebudem tieto prípady na tejto pôde konkretizovať, ale myslím, že by bolo dobré a vhodné pre budúcnosť, aby tieto ustanovizne mali medzi sebou užší kontakt, ideálne sa stretávali na pravidelnej báze.
To, že existuje akési pnutie medzi kompetenciami troch ustanovizní, sa ukázalo naplno aj minulý rok v legislatívnom procese, ktorý začala pani ministerka spravodlivosti; 16. júla 2021 sa začala MPK k zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 564/2001 o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Návrh zákona ako taký som hodnotila pozitívne v tom, že vytvára vnútorný, vnútorno-štátny mechanizmus, ktorý musíme mať vytvorený po ratifikácii Opčného protokolu k Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu a trestaniu.
Podľa návrhu malo byť možné lepšie chrániť záujmy ľudí, ktorí sú proti vôli držaní v zariadeniach, detekčný ústav, reedukačné centrá, diagnostické centrá a CDR-ká alebo policajné zariadenia. Pani ministerka spravodlivosti v návrhu zákona určila, že monitoring a kontrolu miest, kde sú zadržiavané osoby, ktoré sú alebo môžu byť pozbavené ich slobody, bude robiť výlučne Úrad VOP. Pre verejného ochrancu práv žiadala pani ministerka spravodlivosti vyčleniť skoro pol milióna eur ročne a 15 nových zamestnancov. Z dostupných údajov o pripomienkach v Slov-Lexe je zjavné, že pani ministerka neakceptovala v rozporovom konaní pripomienky oboch komisariátov, aby si ich úrady, ktoré sú zbehlé a špecializované, mohli zachovať svoju kompetenciu aspoň v tých špecifických oblastiach. Pani ministerka akoby si želala koncentrovať tú právomoc na verejného ochrancu práv, čo je, samozrejme, legitímne, len asi to chcelo diskusiu, kde teda tie kompetencie alebo teda aspoň v tej diskusii, ktorú som ja zaregistrovala, bolo chcenie podeliť si tie kompetencie podľa kritérií, takých tých rozumných alebo tých špecializačných, kde komisár pre deti so zdravotným postihnutím by robil naďalej monitoring napríklad na psychiatriách a v domovoch sociálnych služieb. Komisariát pre deti v reedukačných zariadeniach a verejný ochranca práv povedzme vo väzniciach. Výsledok ale je, že dodnes nemáme návrh zákona v Národnej rade, čo je, samozrejme, škoda.
Toto je v podstate len príklad alebo taká možno malá demonštrácia, že by bolo vhodné zamyslieť sa, ako ďalej s fungovaním týchto troch ustanovizní, lebo myslím, že občania si to zaslúžia. A tiež dúfam, že nóvum do problematiky by iste priniesol aj skutočný záujem kolegov poslancov o témy, ktoré, pani profesorka, prinášate. Mohli by sa stať námetmi na legislatívne zámery, ktoré by boli konkrétne, adresné a v spolupráci s vami iste aj veľmi dobré práve pre ľudí, veď pre tých tu sme.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

23.3.2022 11:54 - 11:54 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Vážený pán predseda, vážené panie kolegyne poslankyne, vážení páni poslanci, zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu navrhnutého Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstva a životné prostredie, ktoré sa konalo 23. marca 2022. Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu navrhnutého Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 112 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 112 poslancov. Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu navrhnutého Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky.
Zo 112 odovzdaných hlasovacích lístkov boli všetky platné. Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za
- Martin Lukačovič - za hlasovalo 40, hlasovalo proti 30, zdržalo sa hlasovania 42.
Druhý kandidát - Michaela Rakovická - hlasovalo za 7, hlasovalo proti 29, zdržalo sa hlasovania 76.
Na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní nebola za člena Slovenského pozemkového fondu navrhnutého Výborom Slovenskej národnej rady (Národnej rady Slovenskej republiky, pozn. red.) pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, nebol zvolený žiadny z navrhovaných kandidátov. Overovatelia poverujú svojho člena Moniku Kaveckú oznámiť výsledok hlasovania Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.3.2022 11:16 - 11:17 hod.

Vašečka Richard
Ďakujem za slovo, pán predseda. Ako spravodajca k tlači 822, je to novela zákona o vysokých školách, navrhujem určiť termín hlasovania dnes o sedemnástej o tejto tlači 822 novela o vysokých školách. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.3.2022 11:16 - 11:16 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, podľa § 24 ods. 5 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku si vás dovoľujem požiadať na návrh troch poslaneckých klubov OĽANO, SaS a SME RODINA o zaradenie bodu do programu prebiehajúcej 60. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Ide o tlač 959, návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Krúpu na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k zmene smernice o uskutočňovaní zahraničných pracovných ciest poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a zamestnancov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a jeho termínovanie na zajtra, teda štvrtok 24. 3. o deviatej ráno. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.3.2022 11:12 - 11:12 hod.

Fecko Martin
Takže ja iba krátko, hlasovanie dneska o jedenástej. Ďakujem veľmi pekne.

Laurenčík Milan, podpredseda NR SR
(Povedané súbežne s rečníkom.) O jedenástej nestihneme, ale dnes bude.

Fecko, Martin, poslanec NR SR
(Povedané súbežne s predsedajúcim.) 11.15 hod., dobre.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.3.2022 11:09 - 11:10 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja som chcel zareagovať podobne ako kolegovia predo mnou.
Pán Takáč, my si pamätáme, ako Robert Fico ľuďom ako Monika Jankovská alebo Kičura a spol. ďakoval za kus dobrej práce. Vy ste sem sa postavili ako smerák z tohto zoskupenia a začnete hovoriť, aký je niekto morálne čistý. Môže byť. Možno. Ale vy ste mu takto ublížili, presne tak ako Fico Jankovskej, Kičurovi, označil ich, ďakoval im za kus dobrej práce a označil ich za čestných ľudí. Takže vy ste vyvolali teraz obrovské pochybnosti o človeku, ktorého ste nanominovali. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.3.2022 11:08 - 11:09 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán poslanec Takáč, hneď prvá chyba a ja to vlastne mám aj rád na vás, smerákoch, vy ste tým aj čitateľní, že čím viac obhajujete niekoho, tým viac klamete. Čím viac prisaháte, tým viac klamete. Keď ste nemali problém obhajovať kriminálnika Bödöra, Kováčika, Kičuru, tak vy ste práve, Jankovskú, tak teraz vy ste dali ten status pánovi Lukačovičovi. Nie my, vy, vy ste mu práve teraz ublížili tým, že si ho obhajujete. Ak by ste tu nevystupovali, podľa mňa by prešiel, však nejaká tá dohoda bola. Ale teraz ste nás iba presvedčili tým, že pána Lukačoviča zrejme koalícia nepodporí.
U vás má presne to, čo som povedal, čím viac budete obhajovať tých ľudí, tým viac ukazujete nám aj verejnosti, že ten človek je kriminálnik alebo teda morálne nečestný človek. Vy ste ublížili teraz práve pánovi Lukačovičovi.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.3.2022 11:07 - 11:08 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
No ja si myslím, že budem hovoriť aj za mojich kolegov, za veľa mojich kolegov z OĽANO, ktorí sme prišli sem preto, aby sa naozaj do funkcií nevracali ľudia, ktorí mali možnosť zasiahnuť, ktorí mali možnosť ovplyvniť veci, ktorí mali možnosť poukázať na to, čo sa deje, a neurobili tak. Ja tomu neverím, že asistent pána poslanca nevedel o alobale, nevedel o veciach, ktoré sa diali. A práve preto ja nebudem hlasovať za neho a už len preto, pretože vy, pán Takáč, ho tak verejne obhajujete. A súhlasím, čo bolo pred chvíľou povedané, ja mám tiež veľmi veľa priateľov v Prievidzi a v okolí a tiež mám informácie, kto bol pán Jánoš a čo sa okolo neho dialo. Takže vy, pán Takáč, keď obhajujete niekoho, mne hneď začne zvoniť kontrolka a poviem si, hop, dávaj si pozor. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

23.3.2022 10:38 - 10:42 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Takže, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, dovoľte mi predniesť spravodajskú správu.
Podľa § 35a zákona Slovenskej Národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov činnosť a hospodárenie Slovenského pozemkového fondu kontroluje 13-členná rada. Členov rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky, a to ôsmich členov na návrh vlády Slovenskej republiky a piatich členov na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do Národnej rady na návrh výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Funkčné obdobie členov rady je tri roky a príslušný člen rady nastupuje, jeho funkčné obdobie, na nasledujúci deň po zvolení.
Vláda Slovenskej republiky predložila dňa 18. marca 2022 návrh na voľbu troch členov Rady Slovenského pozemkového fondu a to: Darinu Kalabusovú, Martina Tomana a Dagmar Valuchovú. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na svojej 80. schôdzi dňa 22. marca 2022 prerokoval návrh vlády na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu a vo svojom uznesením č. 207 konštatoval, že predložené návrhy spĺňajú ustanovené podmienky a sú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 330/1991 Zb. Zároveň odporučil Národnej rade, aby zvolila podľa § 35a zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách na návrh vlády troch členov Rady Slovenského pozemkového fondu, a to Darinu Kalabusovú, Martina Tomana, Dagmar Valuchovú.
Výbor odporučil voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu na návrh vlády uskutočniť verejným hlasovaním spoločne. Voľba sa uskutoční pomocou technického zariadenia.
Vzhľadom na to, že aj pri opakovanej voľbe zo dňa 17. februára 2022 nebol zvolený potrebný počet členov Rady Slovenského pozemkového fondu v súlade s čl. 2 volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov, požiadal predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie listom politické strany a politické hnutia, za ktoré boli poslanci zvolení do Národnej rady o zaslanie návrhov na kandidátov členov Rady Slovenského pozemkového fondu.
Výbor dostal nasledujúce návrhy kandidátov na radu, členov Rady Slovenského pozemkového fondu, a to Martina Lukačoviča a Michaelu Rakovickú. Bližšie charakteristiky kandidátov sú uvedené v prílohe č. 1 predloženého materiálu, ktorý máte pred sebou.
Výbor prerokoval predložené návrhy a konštatoval, že kandidáti spĺňajú všetky podmienky a predložené návrhy sú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 330/1991 Zb.
Výbor vo svojom uznesení č. 208 z 22. marca 2022 odporučil Národnej rade, aby na návrh výboru zvolila jedného člena Rady Slovenského pozemkového fondu z navrhnutých kandidátov; zároveň aby vykonala opakovanú voľbu na schôdzi Národnej rady v prípade, že vo voľbe nebude zvolený kandidát s tým, že do opakovanej voľby postupujú všetci navrhnutí kandidáti, ktorí neboli zvolení. Výbor odporučil voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu na návrh výboru uskutočniť verejným hlasovaním. Voľba členov Rady Slovenského pozemkového fondu na návrh výboru formou hlasovacieho lístka.
Výbor ma poveril vo svojom uznesení č. 209 z 22. marca 2022 vystúpiť na schôdzi Národnej rady a predniesť na nej návrh výboru, vrátane návrhu uznesenia Národnej rady, ktoré je prílohou predmetnej tlače.
Pán predsedajúci, skončil. Prosím, otvorte rozpravu k tomuto bodu.
Skryt prepis