Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

21.9.2022 o 10:40 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 21.9.2022 10:40 - 10:55 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som stručne predstavil návrh zákona v rámci rozpravy prvého čítania.
Základný cieľ je zlepšenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím a pacientov, ktorí sú hospitalizovaní v Ústavnom zdravotníckom zariadení v odbornom zameraní psychiatria, detská psychiatria a medicína drogových závislostí. Cieľ za, cieľ návrhu zákona sa dosahuje tým, že sa zavádza právny režim regulácie používania obmedzovacích prostriedkov. Obmedzovacie prostriedky sa v praxi používajú, avšak podľa platného právneho stavu neexistuje ich bližšia úprava. Potreba právnej úpravy je podčiarknutá tým, že obmedzenie pohybu človeka, pacienta s obmedzovacím prostriedkom je zásahom do jeho osobnej integrity, ktorý môže predstavovať závažné porušenie jeho základných práv.
Na návrhu zákona sme pracovali spoločne s mojím tímom, s pani poslankyňou Katarínou Hatrákovou a jej asistentom. Veľmi starostlivo sme precizovali textáciu s pani komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím, ako aj s kolegami z ministerstva zdravotníctva.
Sme otvorení diskusiám o ďalšom vývoji textu. Napríklad už vyše troch týždňov intenzívne komunikujeme so zástupcami psychiatrov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v oblasti psychiatrie. Tí podporujú smerovanie návrhu zákona, avšak navrhujú, aby bol návrh zákona ambicióznejší a zašiel ďalej. Teda aby reguloval nielen práva pacientov hospitalizovaných v ústavnom zdravotníckom zariadení v odbornom zameraní psychiatria, detská psychiatria, medicína drogových závislostí, ale aby sa vzťahovala aj na iné oblasti, ako napríklad geriatria, oddelenie intenzívnej starostlivosti a podobne. Samozrejme, po diskusii aj s vami a s inými odborníkmi medzi prvým a druhým čítaním sme otvorení aj k týmto zmenám.
Návrh zákona prispeje k ochrane základných ľudských práv a slobôd pacientov, pričom pri tvorbe návrhu zákona sa vychádzalo osobitne zo zistení pani komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím. Ako je známe, náš klub OĽANO pristupuje k výročným správam pani komisárky veľmi zodpovedne. Príkladom toho je aj pripravovaný návrh zákona, ktorý je aj určitým spôsobom trošku vyjadrením aj mojej snahy ešte ako ministra zdravotníctva, kedy sme chceli túto problematiku dať do právnej normy. V jej, vo výročných správach pani komisárky boli uvedené zhrňujúce poznatky zo šiestich vykonaných monitoringov v roku 2019, ktoré boli prerokované dňa 13. novembra 2019 aj s vedením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. My sme potom v týchto rokovaniach s pani komisárkou pokračovali aj v roku 2020. Na stretnutí sme sa zamerali okrem iných odporúčaní aj na novelu zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, týkajúcu sa zákonného riešenia obmedzovacích prostriedkov, pretože doteraz je táto téma riešená iba v odbornom usmernení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
Ďalej dovoľte, milí kolegovia, vážení prítomní, vybrať niektoré konkrétne zistenia komisárky, na ktoré reaguje náš návrh. Bežnou praxou je využívanie ochranných postelí, sieťových postelí, klietkových postelí na, ako bežných lôžok pacientov za súčasného použitia psychofarmakologickej liečby. V jednom zariadení na základe zistení pani komisárky došlo k dokonca k hrubému porušeniu ľudských práv tým, že pacient bol počas piatich dní nepretržite pripútaný na lôžko a na šiesty deň bol umiestnený do klietkovej postele. Toto všetko spolu s použitím psychofarmakologickej liečby a napriek tomu, že pacient nebol nijako agresívny.
Ďalej pani komisárka vo svojej správe poukazuje na fakt, že používanie sieťových postelí v jednom z monitorovaných zariadení neaplikovali výlučne ako prostriedok na zabránenie akútnemu ohrozeniu pacienta a jeho okolia, ale ako bežné lôžko, ktoré zabezpečí to, aby pacient z neho nespadol.
Návrh zákona zároveň čiastočne napĺňa jednotlivé tézy aj programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021 až 2024. Napríklad citujem niektoré konkrétne state: "Vláda Slovenskej republiky presadí reformu opatrovníckeho práva zameranú na osoby s hendikepom z dôvodu fyzického alebo mentálneho poškodenia zdravia a ochrany, a ochranu ich postavenia v právnych vzťahoch vrátane ochrany ich majetku. Vláda Slovenskej republiky sa zameria na reformu starostlivosti o duševné zdravie, bude presadzovať rozvoj komunitnej starostlivosti o duševné zdravie a bude hľadieť na špecifiká starostlivosti o rôzne skupiny."
Teraz ešte dovoľte, aby som prešiel stručne ku konkrétnym navrhovaným zmenám.
V § 2 ods. 4 sa zavádza legálna definícia obmedzovacieho prostriedku. Zvýrazňuje sa, že nejde o zdravotný výkon, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ale o bezpečnostné opatrenie. Aby nedošlo k zneužitiu obmedzovacieho prostriedku, definícia vyjadruje aj účel. Účel je vymedzený cez tri znaky: obmedziť voľný pohyb pacienta, odvrátiť tak nebezpečné konanie pacienta a konanie pacienta smeruje k priamemu ohrozeniu života alebo k priamemu ohrozeniu zdravia pacienta alebo iných fyzických osôb. Všetky tri znaky musia byť splnené kumulatívne.
V § 6d ods. 1 až 17 sa upravujú bližšie podrobnosti a podmienky použitia obmedzovacieho prostriedku. Vyberám podstatné ustanovenia.
Vymedzujú sa druhy ústavných zdravotníckych zariadení, v ktorých je možné použiť prostriedky. V nadväznosti na výpočet foriem obmedzovacieho prostriedku sa bližšie pri každej forme vymedzujú definičné znaky. K použitiu obmedzovacieho prostriedku možno pristúpiť iba vtedy, ak boli vyčerpané všetky miernejšie možnosti zvládnutia situácie. Aby nedošlo k degradácii a k zahanbeniu pacienta, návrh upravuje povinnosť zamedziť prítomnosti iných pacientov pri použití prostriedku. Presne sa vymedzuje, kto je oprávnený nariadiť použitie obmedzovacieho prostriedku a kto ho môže vykonať. Nadužívaniu použitia prostriedku má brániť vyjadrenie princípu časovej nevyhnutnosti.
Zavádzajú sa bližšie podmienky pre plnenie informačnej povinnosti lekára o účele a povahe obmedzovacieho prostriedku vo vzťahu k pacientovi. Návrh reaguje aj na osobitosti prípadu, najmä pokiaľ ide o čas informovania. Vzhľadom k závažnosti používania obmedzovacieho prostriedku sa podrobne upravujú evidenčné povinnosti a oznamovacie povinnosti.
V závere mi dovoľte, kolegyne, kolegovia, vás poprosiť, aby ste podporili tento návrh zákona s tým, že nejde o politický návrh zákona. Návrh zákona má prispieť k ochrane slabších a bezbranných.
Preto vám ďakujem za jeho podporu ako teraz v prvom čítaní a verím, že aj v druhom a treťom čítaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.9.2022 10:40 - 10:55 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1112. Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.9.2022 10:40 - 10:55 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som v prvom čítaní uviedol môj návrh zákona, ktorý predkladám spoločne s poslancami Katarínou Hatrákovou a Milošom Svrčekom na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh zákona je evidovaný pod číslom parlamentnej tlače č. 1112. Obsahuje dva novelizačné články.
Prvý novelizačný článok sa týka vecnej zmeny v zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.
Druhý novelizačný článok sa týka účinnosti, ktorú navrhujeme od 1. januára 2023, časť zákona však má nadobudnúť účinnosť až 1. júna 2023 kvôli tomu, že ministerstvo zdravotníctva avizovalo v čase prípravných prác na návrhu zákona, že plánuje vytvoriť systém zbierania dát z registra obmedzovacích prostriedkov a toto dokážu urobiť až od 1. júna 2023.
Vážený pán predsedajúci, skončil som s uvedením môjho návrhu zákona. Otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis
 

21.9.2022 10:25 - 10:40 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Zareagujem na pána Tarabu. Áno, samozrejme, zálohové platby je možné znížiť. Asi viete, že keď sa dohodnete s odberateľom, je možné ich znížiť, čiže, teda s dodávateľom, keď sa odberateľ dohodne s dodávateľom, je možné ich znížiť, čiže treba o to požiadať. To každomesačné meranie a platby presne za ten mesiac je možné napríklad elektrine, ak máte elektromer, ktorý je diaľkovo ovládaný a diaľkovo odčítaný a ten umožňuje vlastne odčítanie aj každý mesiac aj každý deň, keby niekto chcel, ale to asi nedáva zmysel. Čiže ak máte takýto elektromer namontovaný, tak je to, samozrejme, možné. Dáva to zmysel hlavne pri odberateľoch, ktorí kúria elektrinou. Ja sám mám takýto elektromer a platím to takto. Samozrejme, prináša to so sebou riziko, že človek v zime platí výrazne vyššie sumy ako v lete. Čiže je na každom odberateľovi, aký systém si zvolí, pretože ak kúrite elektrinou, tak väčšinou ten odber v zime je štvor-, päťnásobný ako v lete, čiže treba, treba si toto zvážiť. Ale taká technická možnosť určite je a je aj možnosť dohody s dodávateľom o znížení zálohových platieb, pokiaľ teda odberateľ očakáva, že jeho odber bude teda výrazne nižší alebo, alebo nejaký podobný.
K tomu, čo hovoríte o pánovi Sulíkovi, asi sa nebudem vyjadrovať, to treba jemu povedať, keď tu bude. V každom prípade, ak sledujete médiá, tak viete, že ja už mesiac-dva hovorím o tom, že jediné riešenie je zastropovanie ceny elektriny pre všetkých, pretože sa vyrába za 50 - 70 eur a predáva sa na trhu za 700, a to je nereálne a šialené.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.9.2022 10:10 - 10:25 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ctená snemovňa, chcel by som sa vyjadriť k tomuto návrhu zákona. Chcel by som poďakovať predkladateľom, že tak trošku suplujú ministerstvo hospodárstva, od ktorého by sme určite čakali, že bude stáť na strane občanov a bude pripravovať návrhy, ktoré by mali zlepšiť ich pozíciu a nebude stáť na strane energetických firiem. Myslím si, že na Slovensku máme situáciu, keď energetické firmy majú veľmi silné postavenie a pritom je to silne regulovaný trh. Veľmi často sú to firmy, ktoré sú v podstate monopolné, regulované. Napriek tomu ich postavenie často je neprimerané voči tomu, ako, aké postavenie majú odberatelia, hlavne tí malí, ku ktorým patria, samozrejme, aj domácnosti.
Dalo by sa teda očakávať, že ministerstvo hospodárstva bude pripravovať návrhy, ktoré posilnia postavenie odberateľov a dajú im určitú ochranu voči zneužívaniu tohto dominantného postavenia. V posledných dňoch sa napríklad ku mne dostalo viacero prípadov, keď dodávatelia elektriny alebo plynu zavádzajú svojich klientov, telefonujú im, že im nemôžu dodávať plyn a elektrinu, že im nemôžu dodávať za dobré ceny, že musia skončiť zmluvu, že si musia nájsť iného odberateľa a vlastne uvádzajú týmto svojich zákazníkov do omylu. Viem, že to vyšetruje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Samozrejme, nesúvisí to celkom s týmto zákonom. Uvádzam to len ako príklad.
A preto som veľmi rád, že prišiel takýto návrh, ktorý v podstate umožňuje odberateľom brániť sa. Umožňuje odberateľom dostať včas informáciu o ich situácii, riešiť svoju situáciu. Samozrejme, nerád by som podporoval nejaké neplatičstvo alebo niekoho, kto chce ako keby sa vyhnúť plateniu svojich účtov. Na druhej strane je veľmi dôležité, aby odberateľ mal presné informácie, aby mal možnosť nájsť pomoc v prípade, že nedokáže zaplatiť svoje účty. A o to je vlastne dôležitejšia takáto úprava v týchto ťažkých časoch, keď vidíme, že ceny energií sa úplne vymkli z kĺbov a trh s elektrinou špeciálne, ale aj plynom sa v podstate rozpadol v Európe.
Takže chcem oceniť ešte raz vlastne tento úmysel predkladateľov a, samozrejme, veľmi radi ho podporíme. A možno, ešte raz opakujem, že všetky tieto jednotlivé novely zákona o energetike možno by bolo najmúdrejšie spojiť do jednej a možno formou pozmeňujúceho návrhu k vládnemu zákonu o energetike, ktorý tiež vlastne je na tejto schôdzi v druhom čítaní, vlastne vytvoriť jeden spoločný zákon, aby sme vlastne nevytvárali nejaký zmätok a chaos v tom, že bude naraz niekoľko noviel zákona o energetike. Ale myslím si, že je to naozaj veľmi dobrý návrh a radi ho podporíme.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.9.2022 10:10 - 10:25 hod.

Tóth Vojtech Zobrazit prepis
Ďakujem.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny Hatrákovej a Miloša Svrčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1111. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.9.2022 9:40 - 9:55 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Ďakujem.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1180. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1228 z 30. augusta 2022 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní. Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.9.2022 9:40 - 9:55 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Je to tlač 1179.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku a odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.9.2022 9:25 - 9:40 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážení kolegovia, vážené kolegyne, ctená snemovňa, chcel by som len krátko sa vyjadriť k návrhu kolegov Svrčeka a Gogu k zákonu o energetike. V podstate veľmi sa zhodujem s tým, čo už povedal predkladateľ, že tu riešime problém, ktorý vznikol na júnovej schôdzi schválením pozmeňujúceho návrhu kolegu Radovana Kazdu, ktorý bol odsúhlasený aj s vtedajším vedením ministerstva hospodárstva. Týmto návrhom sa podarilo v podstate veľkým odberateľom plynu presadiť niečo, čo sa im dlhé-dlhé roky nepodarilo presadiť cez obidve vlády Roberta Fica a teda aj Petra Pellegriniho. Teraz sa im to podarilo presadiť cez pána ministra hospodárstva, vtedajšieho, Richarda Sulíka a poslancov SaS. Je to zmena, ktorá prináša veľké riziko pre drobných odberateľov plynu hlavne, pretože hrozí, že sa im môžu prudko zvýšiť distribučné poplatky cez to, že veľkí odberatelia si jednoducho postavia vlastný plynovod a odpoja sa od distribučnej siete.
Žiaľ, ten pozmeňujúci návrh sa prijímal tak rýchlo, že sme si ho nestihli poriadne preštudovať a nestihli sme vlastne preštudovať si dopady tohto pozmeňujúceho návrhu a práve týchto, tohto jedného bodu na fungovanie distribučnej siete plynu a práve preto to teraz, žiaľ, musíme opravovať.
Ja som, asi viete, je to v zozname návrhov alebo noviel, ktoré sa rokujú na tejto schôdzi, ja som tiež pripravil novelu zákona o energetike, ktorá rieši tento problém trošku inak. A napriek tomu oceňujem to, že sa tomu venovali aj kolegovia zo SME RODINA. Škoda, že sme o sebe nevedeli, možno sme mohli pripraviť jeden spoločný návrh a, samozrejme, medzi tým sa vymenilo vedenie ministerstva hospodárstva a nový minister hospodárstva tiež je teda za to, aby sa takáto zmena vrátila naspäť a má o tom tiež určitú predstavu. Čiže odporúčam vlastne, aby v prvom čítaní sa tieto návrhy schválili a po vzájomnom rokovaní pripravíme vlastné riešenie, ktoré bude aj koordinované s ministerstvom hospodárstva a ktoré pripraví vlastne ako keby najlepšie, najlepší variant.
Takže ešte raz ďakujem, že sa tejto téme venujete a myslím si, že toto je veľmi dôležité, aby, aby takáto spätná zmena prebehla, aby sme v podstate zachránili účty občanov tejto republiky a tak isto malých podnikateľov, ktorých, ktorí by najviac vlastne takouto zmenou utrpeli.
Takže ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.9.2022 9:25 - 9:40 hod.

Tóth Vojtech Zobrazit prepis
Ďakujem.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka a Ľudovíta Gogu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1133. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu bude aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky a zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní, v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis