Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.11.2021 o 10:20 hod.

Mgr.

Peter Liba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.11.2021 10:20 - 10:23 hod.

Liba Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Miloša Svrčeka, Jany Žitňanskej, Petra Kremského a Vladimíra Ledeckého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (tlač 731), v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1021 z 21. októbra 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 409 z 18. novembra 2021, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 253 z 22. novembra 2021. A výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj o návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku nebol uznášaniaschopný.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva šesť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 6 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky uvedený návrh schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 259 z 23. novembra 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.11.2021 10:16 - 10:17 hod.

Mihalik Marcel
Ďakujem za slovo. Chcem sa poďakovať, samozrejme, za to, že predložený návrh je tuná v pléne, predkladateľom, takisto všetkým poslancom – koaličným aj opozičným – za vecné rokovanie, jednanie nielen tu v pléne, ale takisto aj na výboroch a pevne verím, že táto zmena zákona napomôže k väčšej bezpečnosti na našich cestách.
Na záver mi dovoľte uviesť, hlasovanie bude dnes o 11.00 hod.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2021 9:55 - 9:57 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Pán kolega Svrček a takisto ďalší kolegovia, ktorí prišli s touto novelou zákona, s touto úpravou, chcem vás naozaj oceniť, že sa tejto téme venujete a že ste jej venovali určite veľa hodín, pretože ja sám si pamätám, keď som, alebo aj riešim, nielen som riešil, ale riešim aj budem riešiť veľa tém s úradníkmi na ministerstvách, tak tie zdvihnuté obočia a "to sa nedá" a "to tak nikdy nebolo" a "prečo, prečo to chcete meniť".
Rozumiem aj výhradám, že veľmi ťažko merať ten odstup jeden a pol metra, ale ja sám som cyklista a veľakrát, veľakrát, veľakrát, aj keď ja sa vyhýbam tomu jazdiť po cestách, ja skôr idem radšej trikrát terénom ako raz po ceste, tak veľakrát sa mi stalo, že naozaj ten vodič ma lízol úplne tesne popri mojej nohe. A keď som teda sa rozčuľoval, tak proste bolo zjavné, že tí ľudia nechápu, čo riešim, čo, kde je problém. Proste ľudia si neuvedomujú, že keď ide cyklista rýchlosťou dajme tomu 20 – 30 kilometrov za hodinu a ide auto rýchlosťou 80, tak tam je úplne iný vplyv toho prúdu vzduchu na cyklistu a je to naozaj veľmi nebezpečné. A mne sa zatiaľ nestalo, že by ma niekto vytlačil do priekopy alebo zhodil, aj keď raz skoro s autobusom a to som sa naozaj obával o svoj život, že ten autobusár ma vytlačí do priekopy, ale je to naozaj, sú to naozaj veľmi nebezpečné situácie.
A myslím si, že len to, že už sa začalo o tom hovoriť a že to bude v zákone, že jednoducho tu je tá debata, že ide o ochranu cyklistov, že je dôležitá, už len to prinúti ľudí vôbec sa nad tým zamyslieť, ako obchádzajú cyklistu a že naozaj nie je problém spomaliť, pribrzdiť, počkať si, kým ho môžu obísť oblúkom, a naozaj chrániť tých zraniteľných.
Takže ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.11.2021 9:34 - 9:37 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som ako určený spravodajca predniesol túto spoločnú správu.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka, Romany Tabák, Radovana Slobodu a Juraja Šeligu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1020 z 21. októbra 2021 pridelila návrh poslancov na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali stanoviská, nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor doporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom. Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
Z uznesení výborov Národnej rady vyplýva pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý je súčasťou tejto spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča tento bod schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslancov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schváleného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto správe.
Gestorský výbor ma určil ako spoločného spravodajcu výborov vystúpiť na schôdzi Národnej rady v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 114 na svojej 50. schôdzi.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

25.11.2021 9:28 - 9:31 hod.

Šofranko Mária
Hlasovanie bude dnes o jedenástej hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2021 9:28 - 9:28 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Chcela by som sa poďakovať pani predkladateľke za túto novelu zákona. A je veľmi smutné, že najzávažnejšie problémy detí vnášajú do ich životov práve dospelí. Pribúdajú deti, ktoré žijú v ohrozenej, narušenej či disfunkčnej rodine, a tu je potrebné intervencia zo strany štátu. Preto si cením, že schválením tohto návrhu sa nezabudlo na deti, ktoré doteraz prepadli systémovým sitom, a aspoň takto im pomôžeme a môžeme zmierniť dopad ich neľahkej životnej situácie. Takže veľmi pekne ďakujem.
Skryt prepis
 

25.11.2021 9:19 - 9:21 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov (tlač 724).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1074 z 10. novembra 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Návrh zákona (tlač 724) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky nevyplývajú žiadne pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 153 z 23. novembra 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

25.11.2021 9:15 - 9:18 hod.

Kučera Karol
Tak navrhujem termín o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2021 9:15 - 9:16 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ja len krátko, už nebudem vystupovať v záverečnom slove. Ďakujem za podporu aj za vysvetlenie. Chcem povedať takú jednu dôležitú vec, že tento zákon nie je namierený v žiadnom prípade, ani náhodou, proti samosprávam, či už obciam, mestám, vyšším územným celkom. Teda majú svoje vlastné problémy a voči nim sa tiež deje nespravodlivosť. Tento zákon nerieši všetky komplexne tie nespravodlivosti, lebo keby sme sa do toho pustili, myslím, že to možno, možno stihneme, možno nestihneme do konca volebného obdobia. A mnohé tie námietky, ktoré smerovali ani nie tak proti tomuto konkrétnemu riešeniu, ale proti celému tomu komplexu tých problémov, sú oprávnené a ja ich podporujem a treba ich riešiť. A ja som ochotný ich podporiť a priložiť ruku aj byť súčasťou tej pracovnej skupiny, ktorá by sa týkala pravdepodobne ministerstva školstva, ministerstva vnútra, ktoré má pod sebou samosprávu a možno aj ďalších, ministerstva financií, aby sme hľadali riešenie, ktoré pomôže zase v ďalších nespravodlivostiach, ktoré sa dejú aj tej samospráve.
Tento zákon je relatívne jednoduchý a rieši jednu konkrétnu vec, ktorú vieme vyriešiť promptne. Takže ja vás prosím o podporu a naozaj tie oprávnené pripomienky bereme si k srdcu, poďme na tom pracovať.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2021 9:14 - 9:15 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Tak ja som to hovoril niekoľkokrát aj na školskom výbore a poviem aj tu v pléne. Ďakujem ti, Richard, za uvedenie tohto zákona. My týmto zákonom odstraňujeme iba časť nespravodlivosti a som rád, že je tu ten zákon. Tá nespravodlivosť trvá už roky a ja, ktorý som učil na cirkevných školách, čiže neštátnych školách, asi teda pätnásť rokov, tak tam som sa toho napočúval, že keby my sme dostali aspoň toľko peňazí ako oni a tak ďalej. A vieme, ako to je v mnohých oblastiach, aj v tejto najviac nepokojov vyvolá, keď sa koná nespravodlivosť. A tu je veľká nespravodlivosť a týmto zákonom ju chceme aspoň čiastočne napraviť. Preto verím, že zákon prejde. Ja ho určite podporím.
Ďakujem.
Skryt prepis