Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

4.5.2022 o 18:35 hod.

PhDr. PhD.

György Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 4.5.2022 18:35 - 18:37 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda.
Dámy a páni, ak sme tu hovorili o tom pred chvíľkou, že aká podstatná inštitúcia je Matica slovenská pre Slovákov, tak minimálne taká podstatná je aj organizácia Csemadok pre Maďarov žijúcich na Slovensku. Táto organizácia vznikla v roku 1949, konkrétne 5. marca. Čiže má za sebou úplne najdlhšiu históriu, ktorá počíta 73 rokov, ak to dobre počítam. A táto organizácia do dnešného dňa združuje 53-tisíc ľudí, má 414 miestnych organizácií a 17 oblastných zväzov, ktorá ju robí okrem najstaršej aj najväčšou. Táto organizácia ročne vyprodukuje v mimocovidovom období okolo 5-tisíc kultúrnych podujatí po celom Slovensku, takže je aj počtom kultúrnych akcií najväčšou a najbohatšou.
Som veľmi rád, že som mohol prispieť svojou troškou, a to pán poslanec Svrček dosvedčí, k tomu, aby tieto dva zákony mohli ísť ruka v ruke ako dvojičky a navzájom sa podporiť, pretože tak ako ja s radosťou zahlasujem za zvýšenie každoročnej dotácie Matici, tak by som bol aj veľmi rád a tak tajne dúfam, že takisto sa k Csemadoku postavia aj ostatní poslanci, ktorí by sa možno k tomu tak nepostavili, ak by tento zákon o Matici slovenskej tu nebol.
Csemadok si zaslúži takúto podporu, ktorú mu navrhujeme, pretože do roku 1996, pokiaľ ho Mečiarova vláda nezrušila jedným podpisom, dotáciu od štátu dostával, bolo to vtedy vo výške 10 miliónov slovenských korún ročne. Suma 300-tisíc euro je nižšia, než bola vtedy, ale sme veľmi radi za každé, za každý jeden cent, ktorý vieme získať alebo ktorý vie Csemadok získať, alebo ktorý my Maďari vieme získať na svoju kultúru zo štátneho rozpočtu.
Čiže ak je niekto alebo nejaká organizácia, ktorá si takúto dotáciu zaslúži, tak Csemadok ňou celkom určite je, a ja by som bol veľmi rád, ak by väčšina z prítomných poslancov zajtra o jedenástej si myslela to isté.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.5.2022 18:20 - 18:22 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Ja sa vrátim k tomu, čo som hovorila v rozprave pri prvom, pri predchádzajúcom čítaní. Ja, samozrejme, taktiež podporujem, podporujem tento zákon a budem rada, ak, ak sa pridá Matici Slovenskej to, čo potrebuje. Pre mňa je dôležitá najmä vedecká činnosť Matice slovenskej. Na druhej strane ale musím skonštatovať, že v podstate tak ako bola Matica slovenská doteraz vedená bola trošičku skostnatelá a potrebovala by trošku čerstvého vzduchu. Ja pevne verím, že s novým vedením Matice slovenskej ten čerstvý vzduch zavanie. To, čo nám klalo oči, boli Slovenské národné noviny, ktoré ustrnuli, bohužiaľ, ešte niekde v Slovenskom štáte, niekde za Tisa.
A ja budem, budem naozaj veľmi rada, ak nové zmenené vedenie povedie tie noviny tak, aby sa podobali na modernú, na moderné, moderné printové médium, ktoré bude vychádzať úplne pravidelne a bude naozaj držať nad vodou hlavy Slovákov, ktorí by mali byť na svoju slovenčinu hrdé.
Takže ja za tento zákon zahlasujem a budem naozaj dúfať, že, že tá zmena, ktorá prišla vo vedení Matice Slovenskej, bude na prospech celej Matici. Tak ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.5.2022 18:17 - 18:18 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda.
Ja podporujem tento zákon a podporujem adekvátne financovanie takej inštitúcie ako je Matica slovenská. Mňa veľmi mrzí, že jej existencia, jej ďalší rozvoj, jej ďalšia podpora je spochybňovaná aj na oficiálnych miestach. A mnohí argumentujú, že načo nám je Matica slovenská, stačí nám Historický ústav Slovenskej akadémie vied, ktorý obsiahne aj portfólio Matice slovenskej.
V roku 1635 vo Francúzsku vznikla La Academia Francesa, jej náplň je približne podobná ako náplň Matice slovenskej. Za tie stáročia nikto nespochybnil vo Francúzsku, že už netreba rozvíjať francúzsky jazyk, že už dosiahli to, čo, to, čo chceli, že už je moderná doba, že už nebudú podporovať La Academia Francesa zo štátneho rozpočtu.
Ja dúfam, že aj my na Slovensku toto, toto národné povedomie dáme na také miesto, aké mu patrí. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 4.5.2022 18:07 - 18:09 hod.

Kozelová Monika
 

4.5.2022 17:59 - 18:03 hod.

Marcinčin Radovan
Hlasovať budeme zajtra o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.5.2022 17:59 - 18:02 hod.

Marcinčin Radovan Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo.
Páni poslanci, pani poslankyne, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 17. marca 2022 č. 1331 sa uzniesla prerokovať návrh skupiny poslancov na vydanie zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Určené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, tlač 933, zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 500 z 21. apríla 2022, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v uznesení č. 309 z 21. apríla 2022 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 161 z 26. apríla 2022 zhodne odporúčali návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 23 spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov na vydanie zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (gestorský výbor) z 26. apríla 2022 č. 166. Týmto uznesením ma výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.5.2022 17:57 - 17:59 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Spolu s kolegami predkladáme návrh na novelu zákona o Fonde na podporu vzdelávania. Tak ako znie názov toho fondu, ide naozaj o podporu vzdelávania, či už je to zo strany učiteľov, alebo zo strany študentov.
Cieľom návrhu zákona je najmä rozšírenie pôsobnosti tohto fondu a ďalšie činnosti súvisiace s poskytovaním finančných prostriedkov fondom, pričom návrhom sa zavádza popri existujúcej možnosti poskytovania pôžičiek možnosť poskytovania iných foriem finančných prostriedkov, napríklad prostredníctvom grantov alebo štipendií, pričom rámcové podmienky ich poskytovania budú obsahovať programy a schémy vlády alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Zároveň sa navrhuje sprístupnenie poskytovania pôžičiek pre širší okruh žiadateľov, pri ktorých možnosti zabezpečenia pôžičky ručením sú obmedzené, napríklad ak ide o osobu, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Pri vymedzenom okruhu žiadateľov sa navrhuje nevyžadovať zabezpečenie pôžičky ručením.
Návrh obsahuje aj niekoľko úprav vo vzťahu k rade fondu a k dozornej rade. Úpravy sa týkajú najmä: zloženia oboch orgánov, predĺženia funkčného obdobia vo vzťahu k členom oboch orgánov, pôsobnosť rady fondu vzhľadom na všeobecné rozšírenie pôsobnosti fondu. Okrem iného sa navrhujú niektoré procesné úpravy s cieľom zefektívnenia činnosti tak niektorých orgánov fondu, ako aj doterajšieho procesu poskytovania pôžičiek fondom. Niektoré opatrenia smerujú aj k zníženiu administratívnej náročnosti vo vzťahu k žiadateľom fondu, napríklad zrušenie predkladania potvrdenia o návšteve školy, ako aj v rámci fondu samostatné posudzovanie žiadostí naprieč jednotlivými termínmi.
Poprosím vás o podporu. Je to taká drobná, ale veľmi konkrétna praktická vec. Ďakujem.
Skryt prepis
 

4.5.2022 17:55 - 17:57 hod.

Šefčík Marek
Nie, zajtra o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.5.2022 17:52 - 17:55 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Milé kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 17. marca 2012 č. 1323 sa uzniesla prerokovať návrh poslancov na vydanie tohto zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Určené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. K návrhu poslancov na vydanie tohto zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 497 z 21. apríla 2022 odporúča návrh zákona schváliť.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 162 z 26. apríla 2022 odporúčal návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 7 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, čo bol gestorský výbor z 26. apríla 2022 č. 165. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Pán podpredseda, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.5.2022 17:49 - 17:50 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda, za slovo a aj za ospravedlnenie. Nie je za čo sa ospravedlňovať. Myslím, že sme mali náročné chvíľky aj hlasovanie, takže veľmi stručne, milí kolegovia. Zákon, ktorý máme v druhom čítaní, je len veľmi jednoduchý zákon, ktorý robí to, po čom mnohí volajú a zjednodušujú, a to je zjednodušenie procesu uznávania dokladov o vzdelávaní mimo európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania. Uviedol som ten zákon aj v prvom čítaní, takže nechcem hovoriť nejaké detaily, podrobnosti, ale tento zákon je len veľmi jednoduchou pomôckou v tejto oblasti, tak ako aj viaceré organizácie reagovali, sa žiada väčšia zmena, tá sa pripravuje, ale je tam potrebné vstúpiť do viacerých zákonov, ktoré sa týkajú napríklad aj regulovaných, regulovaných odvetví, takže to sa nedá urobiť takouto rýchlou, jednoduchou novelou. Takže reflektujeme na tie poznámky a budeme s nimi pracovať ďalej. Zatiaľ toľko.
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda.
Skryt prepis