Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

9.2.2022 o 15:51 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.2.2022 15:51 - 15:55 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, vážení páni kolegovia, pani kolegyne, pani ministerka, pán predseda, prerokovávame tu zákon, ktorý, nech sa na to pozerám z akejkoľvek strany, vždy pri ňom bude mať niekto pocit, že je ukrátený. Na jednej strane sú to autori, na druhej strane sú to vysielatelia, producenti a peniaze sú len jedny. To, čo hovorila pani ministerka, je pravda. Menej sa však dotkla autorov hudby, autorov pesničiek a k tomu by som ja rada ešte niečo podotkla.
Vzhľadom na to, že aj ja som členka SOZY a dotýkajú sa ma veci, čo sa týka hudby, musím povedať, že tu by skôr som sa prikláňala na stranu práve tých autorov, a to kvôli tomu, že také platformy, ako je Spotify a rôzne iné tomuto podobné platformy, ktoré sú na sťahovanie, sťahujú tu muziku jedna radosť. Pravda je, že v poslednej dobe pri muzike už ani neexistuje nejak extrémne producenti. Jednoducho interpreti si zaplatia svoju nahrávku, svoju pesničku a sami si zaplatia za to, že to na ten Spotify dávajú. A oni by radi mali svoje peniaze naspäť a to v tomto prípade asi nebude až tak úplne možné, ale verím tomu, že to časom, časom prerastie aj do tejto sféry a že to bude O. K., a to je len na okraj.
Ale teraz by som rada prečítala môj pozmeňujúci návrh a doplňujúci návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (tlač 761).
Návrh, znenie návrhu:
V čl. II sa slová „1. marca“ nahrádzajú slovami „25. marca“.
V súvislosti so zmenou účinnosti so zmenou účinnosť v článku 2 sa v predkladanom návrhu zákona vykonávajú nasledovné zmeny:
- v čl. I 81. bod § 190b v nadpise sa slová „1. marca“ nahrádzajú slovami „25. marca“ a v texte sa slová „1. marca“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „25. marca“ v príslušnom tvare a slová „28. februára“ vo všetkých tvaroch sa nahrádzajú slovami „24. marca“ v príslušnom tvare.
Vzhľadom na priebeh legislatívneho procesu a potreby zabezpečenia dostatočnej legisvakančnej lehoty pre adresátov tejto právnej normy na riadne oboznámenie sa s jej obsahom sa primerane posúva v navrho... navrhovaná účinnosť zákona.
Ďakujem ministerstvu, že vyhovela SOZE a niektorým OKS-kám s touto zmenou, a vám ďakujem za pozornosť zatiaľ.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 9.2.2022 15:49 - 15:51 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, dovoľte mi, prosím, vážené pani kolegyne, pani, páni kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako navrhnutej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Autorský zákon v znení neskorších predpisov (tlač 761a), v druhom čítaní.
Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada (uznesenie č. 1102 z 24. novembra 2021) rozhodla o tom, že vládny návrh prerokuje v druhom čítaní, a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre kultúru a médiá. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona (tlač 761) schváliť.
O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov gestorský výbor odporúča hlasovať: spoločne o bodoch 1 až 15 s odporúčaním schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením č. 151 z 1. februára 2022. Gestorský výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov.
Pán predseda, ďakujem, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 9.2.2022 15:02 - 15:02 hod.

Liba Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. (tlač 759), v druhom čítaní.
Národná rada uznesením č. 1091 z 24. novembra 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prevrova... prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti, určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčal Národnej rade schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 435 z 27. januára 2022. Výbor pre hospodárske záležitosti rokoval o návrhu 31. januára 2022, výbor neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 rokovacieho poriadku. Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 16 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 16 spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 275 z 1. februára 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrh v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

9.2.2022 14:57 - 14:58 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ospravedlňujem sa za menšie meškanie.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, ako spravodajca určený gestorským výborom pre ľudské práva a národnostné menšiny v súlade s § 73 rokovacieho poriadku predkladám informáciu k uvedenému vládnemu návrhu zákona (tlač 841).
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 876 navrhujem, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorský výbor v lehote 30 dní, resp. v gestorskom výbore 32 dní od prerokovania návrhu v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2022 14:51 - 14:52 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Ďakujem, pán poslanec. No určite mi nejde o zachovanie súčasného stavu. Ak ste pozorne počúvali moje vystúpenie, tak v záverečnej časti som navrhol minimálne 5 alternatív, ako ten problém, ktorý, samozrejme, treba riešiť, je možné riešiť iným spôsobom, takže ešte raz môžte spochybňovať, že aký záujem občanov hájim ja a aký hájite vy alebo niektorí z našich kolegov, ale určite nie som za zachovanie súčasného stavu.
Súhlasím s vami, aj s pánom predkladateľom, že súčasný stav nie je vyhovujúci a treba ho reformovať. Nesúhlasím celkom s tým, aký spôsob si pre to pán predkladateľ zvolil.
To je všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.2.2022 14:44 - 14:50 hod.

Šíbl Jaromír
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2022 14:35 - 14:37 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Najväčším kameňom úrazu je prenesený výkon štátnej správy na obce, hlavne malé obce. Väčšinou zodpovednosť spoločných úradovní bola na okresných mestách, tak ako kolega povedal vo svojom príhovore. Ľutovala som kolegov na spoločnej úradovni, pretože mali niekedy viac ako 20 šéfov, teda každý starosta aj malej obce bol vlastne zodpovedný, čiže úradovňa mu pripravila, ale on mnohokrát podpísal rozhodnutie, ktorému sa nerozumel. Čiže vlastne tieto úradovne boli poddimenzované personálne, ale hlavne finančne a riešil vlastne finančnú situáciu hlavne primátor alebo starosta, ktorý úradovňu zriadil. Štát si preniesol vlastne svoju správu na obce, ale ju nezabezpečil finančne. Obce museli dotovať úradovne zo svojich originálnych kompetencií, čím porušovali zákon.
Čiže je dobré, že sa znovu vytvorí vlastne špecializovaná štátna správa, a určite treba nejakým spôsobom tie skúsenosti, ktoré Slovensko má v tejto oblasti, využiť a za to obdobie od ’85. roku sme mali možnosť mať rôzne druhy štátnej správy a opäť prízvukujem, že tá špecializovaná štátna správa bola podľa mňa najlepším modelom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2022 14:20 - 14:22 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, kolega Svrček, za také vyhodnotenie rozdielov medzi zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a návrhu tohto zákona o výstavbe v oblasti čiernych stavieb, vymáhateľnosti opatrení, fungovania stavebného dohľadu, prípadne stavebnej polícii, je to veľmi náročný proces. V súčasnosti je konanie podľa § 88 stavebného zákona, je to konanie o dodatočnom tom povolení stavby. A takmer vždy sa nájde cesta, ako tú stavbu povoliť. Ja za svojej 20-ročnej éry sa nepamätám, že by nejaká stavba bola odstránená. Ale drukujem vlastne tým, takému vlastne názoru, že sa vlastne týmto zákonom vytvorí vlastne možnosť lepšieho výkonu štátneho stavebného dohľadu. Súčasne to vykonávajú väčšinou samosprávy a toto je najväčší kameň úrazu, pretože samostatné ob... tie obce nekonajú. Navrhovaná reforma by mala výrazne posilniť stavebnú inšpekciu. V súčasnosti má len 27 ľudí. Samotné vydávanie rozhodnutia o odstránení čiernych stavieb bude vydávať orgán štátnej správy, čiže tento celý proces bude veľmi náročný, možno aj tá otázka, že pri kolaudácii sa stavba neskolauduje a výkon rozhodnutia zabezpečí stavebný úrad napríklad zabezpečením odpojenia stavby od vody a elektriny. Ale určite tento proces bude veľmi náročný, a teda vytvoriť ten systém, aby sa dal úplne aplikovať v praxi, to bude, myslím, veľmi náročné.
Takže ja verím, že v tom druhom čítaní vlastne nájdeme ešte spôsob, akým vlastne aj tento paragraf doň nejakým spôsobom zaprecizovať, aby sa to dalo aj vykonať v praxi.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.2.2022 11:25 - 11:40 hod.

Šipoš Michal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené kolegyne a kolegovia, podpísanie zmluvy o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi americkými považujeme v hnutí OĽANO za zodpovedný krok smerom k posilňovaniu európskej bezpečnostnej politiky, ako aj obranyschopnosti Slovenskej republiky. Predmetnú obrannú zmluvu podpísalo 23 z 29 členských štátov NATO vrátane našich susedných krajín Poľska a Maďarska či ďalších štátov na východnej hranici.
Táto obranná zmluva žiadnym spôsobom neohrozuje suverenitu a zvrchovanosť Slovenskej republiky, ako sa snaží ľudí oklamať opozícia na čele so Smerohlasom a fašistami, poslanecký klub OĽANO preto bude hlasovať za prijatie obrannej dohody s USA. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.2.2022 11:25 - 11:40 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Takže pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Mariána Kéryho a Róberta Fica a Vladimíra Faiča k návrhu uznesenia na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických, ktorý znie:
Národná rada Slovenskej republiky
A schvaľuje
A.1. odloženie rokovania o návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických podľa § 88 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a
A.2. konzultovanie s verejnosťou o vhodnosti existencie dohody s USA o spolupráci v oblasti obrany, a to s cieľom zapojenia občanov, od ktorých pochádza verejná moc, do tvorby obrannej reality.
B
B.1. prezidentku Slovenskej republiky
podať návrh na začatie konania o súlade Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických na Ústavný súd Slovenskej republiky podľa čl. 125a ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky,
B.2. predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
predložiť návrh formy, spôsobu a organizácie konzultovania s verejnosťou o vhodnosti existencie dohody s USA o spolupráci v oblasti obrany podľa bodu A.2 tohto uznesenia do 25. februára 2022,
B.3. generálneho prokurátora Slovenskej republiky
Preveriť zákonnosť Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických.
Ďakujem.
Skryt prepis