Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.4.2022 o 14:55 hod.

Mgr.

Jozef Pročko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.4.2022 14:55 - 15:10 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Musím povedať, že tento zákon naozaj sa rodil veľmi, veľmi ťažko. Pôrod bol veľmi zdĺhavý a u nás v klube to bolo veľmi, veľmi rozdielne, a práve preto chcem povedať, že máme tam takých ľudí, ako je Zita Pleštinská, Zitka Pleštinská, ktorá naozaj tomu venovala strašne veľa času, voľného času, a ja chcem povedať, že aj vďaka nej sa to celé utriaslo. A ja som s tým zákonom spokojný na 80 %, ja si myslím, že, že ešte dotiahneme do konca všetky tie nezrovnalosti, ktoré sú, pretože naozaj tento zákon je veľmi potrebný, veľmi potrebný. A ja dúfam, že všetky veci, ktoré sa ukážu počas ďalšej doby, sa budú rýchle naprávať, ak budú zlé.
Takže ešte raz, ja by som chcel poďakovať našej Zitke, ktorá bojovala za nás všetkých v klube, a chcem poďakovať aj pánovi ministrovi, že to akceptoval a že akceptoval aj životné prostredie a všetky veci, ktoré sme dali. Nie všetky, kýva Monika hlavou, ale bude ich akceptovať. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.4.2022 14:40 - 14:55 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne a kolegovia, vážený pán minister, stavebný zákon 50/1976 Zb. platí už viac ako 45 rokov a určite sa všetci zhodneme, že jeho súčasná úprava je dnes už nedostatočná a naráža na úskalia modernej doby. Svedčí o tom aj štatistika z rebríčka Doing Business z roku 2020, na základe ktorej sme v dĺžke stavebných konaní na tom horšie ako viaceré krajiny subsaharskej Afriky, umiestnili sme sa až na 146. mieste spomedzi 190 krajín sveta.
Nevyhnutnosť úpravy stavebnej legislatívy na Slovensku sa pretavila aj do programového vyhlásenia vlády, pričom nové stavebné predpisy by mali zodpovedať potrebám 21. storočia, so zreteľom na zjednodušenie a urýchlenie výstavby a v neposlednom rade nastolenie transparentnosti v tejto oblasti.
Zastaraný a mnohokrát novelizovaný stavebný zákon majú nahradiť dva nové zákony: zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe. Tieto zákony, ako aj pozmeňujúce návrhy, ktoré boli podané na výbore pre verejnú správu a regionálny rozvoj, sa nerodili ľahko. Predchádzali im hodiny rokovaní, preto by som sa chcela poďakovať kolegom, tak isto aj parlamentnej legislatíve, aj našim kolegyniam na výbore pre verejnú správu za prácu, ktorú predviedli vlastne pri tomto návrhu alebo týchto návrhoch zákona, a pánovi ministrovi a podpredsedovi vlády Štefanovi Holému za ústretovosť a ochotu diskutovať.
Nové zákony prichádzajú s prísľubom mnohých zmien. V návrhu zákona o územnom plánovaní by som chcela vyzdvihnúť posilnenie významu územného plánovania s rozšírením povinnosti mať územný plán obce na všetky obce a jednotnú metodiku územných plánov, ktorú tento zákon prináša. Obciam sa tak dáva možnosť regulovať si vlastné územie cez územné plánovanie, čo je úplne štandardný nástroj. Prízvukujem, že územné plánovanie, prirodzene, ostáva v originálnej kompetencii územnej samosprávy. Bohužiaľ, v dôsledku dnešného nesprávneho nastavenia stavebnej legislatívy tak mnohé obce nerobili. Totižto obce do tisíc obyvateľov nemuseli mať územné plány a ani neboli schopné zo svojho rozpočtu územný plán financovať. Až 42 % obcí, teda 1 686 obcí z 2 926, nemá územné plány.
Nový zákon o územnom plánovaní túto povinnosť ustanovuje, pričom, samozrejme, nutnosťou bude vytvoriť fond na financovanie územnoplánovacích dokumentácií. Taktiež musíme rátať s faktom, že aj v dôsledku súčasných stavebných predpisov nám dnes na Slovensku chýba celá generácia územných plánovačov.
Z vlastnej vyše 20-ročnej praxe dobre poznám náročnosť procesu obstarávania územnoplánovacej dokumentácie, preto pozmeňujúcim návrhom zreálňujeme prechodné ustanovenia. Navyše, ak obec nemá územný plán, nie je možné zabezpečiť ani súlad s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou. Dnes sa často stretávame s problémom, že obce nerešpektujú územné plány samosprávnych krajov a povoľujú individuálnu výstavbu, najmä rodinných domov, na územiach, kadiaľ majú prechádzať napríklad líniové stavby, čím sa následne konania predlžujú a komplikujú.
Ďalším diskutovaným bodom a obavou pri návrhu zákona o územnom plánovaní bol § 34, kde sa upravuje obstaranie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá má záujem v území. Takáto osoba bude môcť iniciovať zmenu územného plánu vo svoj prospech, ale len so súhlasom obce. Takúto možnosť má vlastne už aj dnes. Problém je ale v tom, že obec v súčasnosti nie je povinná sa predmetom zaoberať. Takéto prostredie nespĺňa požiadavku transparentnosti a môže vytvárať priestor na korupciu. Preto nová stavebná legislatíva tento problém eliminuje.
Cieľom návrhu je tiež profesionalizácia štátnej správy vo výstavbe, pričom v rámci zodpovednosti za územný rozvoj majú obce možnosť až povinnosť vyjadriť svoje požiadavky na rozvoj svojho územia. Hovorím zo skúseností mojej profesionálnej praxe architektky, od roku 1985 som pracovala na útvare hlavného architekta, potom stavebnom úrade, ktorý bol súčasťou špecializovanej štátnej správy pod ministerstvom životného prostredia. Potom boli v rámci projektu ESO stavebné úrady súčasťou okresných úradov. Štát preniesol výkon štátnej správy zákonom 416/2001 Z. z. z 20. septembra 2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky. Prenesený výkon štátnej správy na všetky obce, hlavne mám na mysli malé obce, sa ukázal problematický.
Dnes je najväčším kameňom úrazu financovanie úradov, keďže tento prenesený výkon štátnej správy štát nezabezpečil finančne a obce ho protizákonne dofinancovávajú zo svojich originálnych kompetencií.
Spomeniem príklad, naša obec Chmeľnica vytvorila spolu s ďalšími obcami okresu Stará Ľubovňa stavebnú úradovňu, ktorú metodicky usmerňuje Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, pod gesciu ktorého stavebný poriadok patrí, zriadilo ju mesto Stará Ľubovňa a financujú ju obce zo štátnych peňazí určených na prenesený výkon štátnej správy. Čiže súhlasím s vytvorením špecializovanej štátnej správy, keďže absentuje hlavne výkon štátneho stavebného dohľadu, ktorý obce nevykonávajú.
Z mojich skúseností v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku som v priebehu 20 rokov zažila rôzne modely štátnej správy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku a môžem konštatovať, že špecializovaná štátna správa pod ministerstvom životného prostredia bola podľa mňa najlepším modelom z nich.
Novou právnou úpravou sa mení rozhodovacia právomoc pri povoľovaní stavieb. Centrálne bude povoľovanie stavieb riadiť novozriadený ústredný orgán štátnej správy. Právomoc doterajších stavebných úradov, ktoré mali obce, prejde na stavebné úrady, ktoré budú pracoviskami novozriadeného úradu s vymedzenou územnou pôsobnosťou. Obce, samozrejme, budú príslušným orgánom územného plánovania na vydanie záväzného stanoviska a budú mať v procese povoľovania stavby postavenie dotknutého orgánu. Záväzné stanovisko bude podkladom na vydanie stavebného rozhodnutia podľa zákona o výstavbe a na povoľovanie činnosti podľa osobitných predpisov.
Proces povoľovania stavieb by sa tým mal zjednodušiť. Prispieť má k tomu zjednodušenie samotných procesných postupov a tiež elektronizácia, ktorá bude založená na postupnej digitalizácii údajov v území. Postup povoľovania stavieb sa bude uskutočňovať prostredníctvom informačného systému zriadeného na účely územného plánovania a výstavby a odborne spôsobilých osôb, ktoré budú procesne zabezpečovať povoľovanie stavieb pre stavebníka. Tu by som chcela poznamenať, že elektronizácia celého procesu je v teórii vynikajúca myšlienka, no v skutočnosti mám však určité obavy o jej implementácii na celom území Slovenska. Samozrejme, proces digitalizácie je v ponímaní úradu 21. storočia základnou, prioritnou paradigmou.
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, teraz by som chcela nadviazať na ďalší zákon, to je zákon o stavebnom, teda o výstavbe. Pozmeňujúci návrh upravuje oproti pôvodnému zneniu návrhu zákona aj napr. postavenie pamiatkových úradov. V tejto téme sme mali silnú diskusiu a hľadali sme vlastne v diskusii ten najlepší model. Na základe pôvodného návrhu zákona mali mať krajské pamiatkové úrady postavenie špecializovaného stavebného úradu pre národné kultúrne pamiatky, stavby v pamiatkovej rezervácii aj tie na území zapísanom do zoznamu svetového dedičstva.
Cieľom predkladateľov a ministerstva kultúry bolo zvýšenie kontroly nad budúcou výstavbou v záujme ochrany a udržateľnosti pamiatkových rezervácií, ako aj samotných pamiatok. Viaceré subjekty však namietali, že na rozhodovanie podľa zákona o výstavbe nemajú odborné ani personálne kapacity. V spolupráci s ministerstvom kultúry, pani ministerkou Natáliou Milanovou, nakoniec došlo k vzájomnej dohode a status quo zostáva zachovaný.
Intenzívne rokovania prebiehali aj s ministerstvom životného prostredia a jednotlivé pripomienky sa pretavili do znenia pozmeňujúceho návrhu. Jedným z diskutujúcich výsledkov alebo diskutovaných je, že kompetencia orgánov v pôsobnosti ministerstva životného prostredia sa na základe pozmeňujúceho návrhu bude vzťahovať aj na zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
V pozmeňujúcom návrhu ďalej upravujeme aj situáciu, ak vzniknú pochybnosti o príslušnosti stavebného úradu na konanie medzi stavebným úradom a špeciálnym stavebným úradom; tu určí príslušnosť na konanie špeciálny stavebný úrad do 30 dní od vzniku kompetenčného sporu. Ak vzniknú pochybnosti o príslušnosti na konanie medzi špecializovanými stavebnými úradmi, určia špeciálne stavebné úrady príslušnosť na konanie vzájomnou dohodou. Ak nedôjde ku vzájomnej dohode o príslušnosti na konanie medzi špeciálnymi stavebnými úradmi, rozhodne sa o príslušnosti na konanie do 15 dní od oznámenia kompetenčného sporu v rámci zriadeného úradu.
V § 2, ktorý vymedzuje stavebnú terminológiu, sme v pozmeňujúcom návrhu vyprecizovali definíciu susedného pozemku, vypustili sme reštriktívne ustanovenie pri líniových stavbách, ktoré potenciálne umožňovalo okruh účastníkov konania obísť s tým, že by si stavebník oddialil stavebný pozemok pásom pozemku vo svojom vlastníctve a tým by znemožnil akémukoľvek vlastníkovi pozemku či stavby byť účastníkom konania z titulu toho, že ide o susedov.
V terminológii sme trvali na návrate k zaužívanému pojmosloviu, čo však z kompetenčných dôvodov nebolo úplne možné. Som preto rada, že sa do pozmeňujúceho návrhu dostalo všeobecne zrozumiteľnejšie a zaužívanejšie spojenie "rozhodnutie o povolení stavby" namiesto "rozhodnutia o stavebnom zámere".
V § 2 upravujeme aj problematiku tzv. stavieb a stavbárskej mafie, kde sa stavba považuje za zmenu účelu užívania stavby, keďže ide zväčša o stavebnú úpravu, ktorou sa mení podkrovie na trvalé bývanie. Taktiež sa upravilo aj vymedzenie účastníkov konania v zmysle Aarhuského dohovoru, ktorého garantom je ministerstvo životného prostredia.
Aj z programového vyhlásenia vlády vyplýva, že sa zabezpečí transformácia súčasnej stavebnej legislatívy tak, aby boli rešpektované a vyvažované záujmy všetkých zúčastnených aktérov, ale súčasne sa snaží významne eliminovať administratívne bariéry a byrokraciu.
V pozmeňujúcom návrhu reflektujeme aj na obavy, ktoré vznikli v súvislosti s postavením projektanta plateného stavebníkom, ktorý vypracuje podľa požiadaviek stavebníka stavebný zámer, vypracuje pre stavebníka správu o výsledku prerokovania stavebného zámeru a neskôr vypracuje projekt stavby podľa výsledku prerokovania stavebného zámeru a rozhodnutia o povolení stavby, a to všetko na základe zmluvného vzťahu so stavebníkom.
V § 36 upravujeme proces vypracovania správy o prerokovaní návrhu stavebného zámeru. Z prerokovania je stavebník alebo ním poverený projektant povinný vypracovať správu o prerokovaní návrhu stavebného zámeru. Správa o prerokovaní návrhu stavebného zámeru musí obsahovať najmä všetky uplatnené pripomienky, údaje o osobe, ktorá pripomienku uplatnila, a spôsob vysporiadania sa s uplatnenou pripomienkou. Ak sa pri prerokovaní návrhu zákona zámeru obsah záväzného stanoviska zmení, dotknutý orgán je povinný bezodkladne vydať nové záväzné stanovisko, ktoré sa uvedie v správe o prerokovaní návrhu stavebného zámeru. Vypúšťame taktiež ustanovenie, ktoré obsahovalo vysporiadanie sa s tzv. neodôvodnenou pripomienkou, nakoľko nie je v našej legislatíve definovaná a mohlo by dôjsť k zneužitiu tohto ustanovenia.
Najväčším problémom súčasného stavebného poriadku a preneseného výkonu štátnej správy je výkon štátneho stavebného dohľadu, ktorý obce a úradovne zatiaľ buď vykonávajú v malom rozsahu, alebo nevykonávajú vôbec. V súčasnosti je konanie podľa § 88 stavebného zákona 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, teda konanie o dodatočnom povolení stavby, a takmer vždy sa nájde cesta, ako stavbu povoliť. Ja za svojej dvadsaťročnej éry si nepamätám, že by sme nejakú stavbu odstránili. Navrhovaná reforma by teda mala posilniť stavebnú inšpekciu, v súčasnosti má len 27 ľudí. Samotné vydávanie rozhodnutia o odstránení čiernych stavieb bude vydávať orgán štátnej správy.
V pozmeňujúcom návrhu ďalej upravujeme § 11, ktorý sa týka nepovolených stavebných prác. Stavebné práce, ktoré sa uskutočňujú bez ohlásenia alebo v rozpore s potvrdením o hlásení, bez rozhodnutia o povolení k stavbe alebo rozpore s ním, ak ide o jednoduchú stavbu a ak sa vyžaduje overenie projektu stavby bez overenia projektu stavby alebo v rozpore s overeným projektom stavby, sú nepovolené stavebné práce.
Vypúšťame odsek 2, ktorý nepovažoval stavebné práce za nepovolené, ak počas zhotovenia stavby alebo zmeny stavby bolo rozhodnutie o stavebnom zámere stavebného úradu zmenené alebo zrušené.
Taktiež upravujeme sporný § 31 ods. 6, teda ak stavebník plánuje odchýlky od overeného projektu stavby ešte neskolaudovanej stavby v rozpore s rozhodnutím o povolení stavby a s požiadavkami v záväzných stanoviskách dotknutých orgánov.
Čiže vidíme, že, že tieto legislatívy sú veľmi, veľmi náročné, ale verím, že spoločnými silami sa nám podarilo pozmeňujúcimi návrhmi tieto zákony upraviť tak, aby sa dali implementovať v praxi. Verím, že sa odstráni byrokracia, zdĺhavé konania a široké možnosti robenia obštrukcií, ktoré majú za následok to, že Slovensko sa v tejto oblasti nachádza na chvoste Európy. Verím, že výsledkom uvedenia novej stavebnej legislatívy do praxe bude rýchlejší ekonomický rozvoj, efektívnejšia správa územia, lepšia odolnosť mesta voči klimatickej zmene, vyššia kvalita životného prostredia a zvýšená atraktivita územia. Benefitovať budú podnikatelia, verejný sektor aj obyvatelia.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.4.2022 14:25 - 14:40 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prečítam teraz spoločnú správu, tlač 830.
Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o územnom plánovaní (tlač 830) podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada uznesením č. 1261 z 15. februára 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre hospodárske záležitosti.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 471 z 10. marca 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 140 z 30. marca 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor pre hospodárske záležitosti neprijal uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Z celkového počtu 13 poslancov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti bolo prítomných 7 poslancov. Za návrh predneseného uznesenia hlasoval 1 poslanec, 6 poslanci sa zdržali hlasovania, hlasovali všetci poslanci.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplynulo 137 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto:
a) hlasovať spoločne o bodoch 1 až 28, 30 až 102, 104 až 107, 109 až 113, 115, 117 až 120 a 122 až 136 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť,
b) hlasovať spoločne o bodoch 29, 103, 108, 114, 116 a 121 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 143 dňa 30. marca 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Takže to je prvá správa. Teraz prečítam spoločnú správu, tlač 831.
Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o výstavbe (tlač 831) podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada uznesením č. 1262 z 15. februára 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 472 z 10. marca 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 141 z 30. marca 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplynulo 231 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto:
a) hlasovať spoločne o bodoch 1 až 38, 40 až 62, 64 až 98, 100 až 106, 108 až 111, 113, 114, 116 až 204, 206 až 209, 211 až 231 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť,
b) hlasovať spoločne o bodoch 39, 63, 99, 107, 112, 115, 205 a 210 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prednesený návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 144 dňa 30. marca 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov. Takže máme druhú správu.
Teraz poslednú, tretiu správu. Čiže máme spoločnú správu, tlač 832.
Vážený podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení pán minister, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 832), podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada uznesením č. 1263 z 15. februára 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 473 z 10. marca 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 142 z 30. marca 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplynulo 25 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto:
a) hlasovať spoločne o bodoch 1 až 8, 10 až 18, 20 až 22, 24 a 25 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť,
b) hlasovať o bodoch 9, 19 a 23 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 145 dňa 30. marca 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem pekne, prečítala som aj tretiu správu a hlásim sa potom do rozpravy, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

26.4.2022 13:10 - 13:25 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 26. apríla 2022 predkladám Národnej rade Slovenskej republiky informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o neuplatňovaní a zániku mandátu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníkov.
Vláda Slovenskej republiky vymenovala poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála dňom 4. apríla 2022 za štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála sa uvedeným dňom vymenovania neuplatňuje.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1041 z 19. apríla 2022 zobral na vedomie vyhlásenie náhradníkov za stranu Sloboda a Solidarita, a o ich vzdaní sa práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky v poradí podľa výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, uvedených v zápisnici štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára 2020.
1. Ivana Husára, že sa vzdáva práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako náhradník za stranu Sloboda a Solidarita, pretože vykonáva funkciu štátneho tajomníka na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky.
2. Jána Rudolfa, že sa vzdáva práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako náhradník za stranu Sloboda a Solidarita, pretože vykonáva funkciu predsedu Štátnych hmotných rezerv.
3. Moniky Kurian, rodenej Filipovej, že sa vzdáva práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako náhradníčka za stranu Sloboda a Solidarita, pretože prijala pracovnú ponuku v medzinárodnej organizácii v zahraničí.
Predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky bolo dňa 19. apríla 2022 doručené oznámenie o právoplatnosti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky za úmyselný trestný čin, spisová značka 4TO/1/2021 z 5. apríla 2022, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňom jeho vyhlásenia v trestnej veci poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Kotlebu.
Podľa čl. 81 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky mandát poslanca zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol poslanec odsúdený za úmyselný trestný čin.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1042 a 1045 z 19. apríla 2022 vyhlásil podľa príslušných ustanovení zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov dňom 19. apríla 2022 nastúpenie náhradníkov podľa poradia uvedeného v zápisnici štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára 2020 nasledovne:
Na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála za stranu Sloboda a Solidarita nastupuje dňom 19. apríla 2022 náhradník Jozef Kanuščák.
Na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko nastupuje dňom 19. apríla 2022 náhradníčka Slavěna Vorobelová.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky sa oboznámil s rozhodnutiami predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, preskúmal dodržanie podmienok nastúpenia náhradníkov podľa § 71 ods. 1 až 4 zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súčasťou predloženej informácie je aj návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý prečítam.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 26. apríla 2022 k informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o neuplatňovaní a zániku poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníkov. Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie:
1. že vláda Slovenskej republiky vymenovala poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála dňom 4. apríla 2022 za štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála sa podľa čl. 5 ods. 8 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 TZ. z. uvedeným dňom vymenovania neuplatňuje,
2. že dňa 19. apríla 2022 bolo predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky doručené oznámenie o právoplatnosti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky za úmyselný trestný čin, spisová značka 4TO/1/2021 z 5. apríla 2022, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňom jeho vyhlásenia v trestnej veci poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Kotlebu. Podľa § 81 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky mandát poslanca zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol poslanec odsúdený za úmyselný trestná čin, a teda mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Kotlebu zaniká dňom 5. apríla 2022,
3. že podľa § 71 ods. 1 až 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 10 ods. 1, 2 písm. b) a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1042 z 19. apríla 2022 vyhlásil nastúpenie náhradníka podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb Národnej rady Slovenskej republiky dňa 29. februára 2020. Za stranu Sloboda a Solidarita na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála nastupuje dňom 19. apríla 2022 náhradník Jozef Kanuščák, narodený 18. februára 1974, bytom Lipany,
4. že podľa § 71 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 10 ods. 1, 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1045 z 19. apríla 2022 vyhlásil nastúpenie náhradníka podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán, a o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára 2020 za stranu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, nastupuje dňom 19. apríla 2022 náhradníčka Slavěna Vorobelová, narodená 18. novembra 1981, bytom Humenné,
5. informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o neuplatňovaní a zániku mandátu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníkov.
Ďakujem. Pán predseda, skončila som.
Skryt prepis
 

26.4.2022 13:10 - 13:25 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Na základe dohody troch koaličných poslaneckých klubov - OĽANO, SaS a SME RODINA - navrhujem vypustiť z návrhu programu parlamenté tlače 781, zahraniční Slováci, 927, novela zákona o obecnom zriadení, a zaradiť ich do programu najbližšej riadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 14. júna. Tiež navrhujem zaradiť hlasovanie o tlačiach 868 a 874 na neskôr v priebehu schôdze. Termín hlasovania bude oznámený. Zároveň navrhujem presunúť za bod 76 programu schôdze Národnej rady Slovenskej republiky nasledovné parlamentné tlače: 897, 840, 857 a 931.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.3.2022 16:04 - 16:05 hod.

Nemec Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán Mazurek, ja si nebudem obhajovať afgánskych utečencov aj tých nelegálnych, ktorí prešli cez hranicu, ale pri vás mi to príde obrovsky farizejské, že tam prídete, pofotíte sa, objímete pár známych colníkov a potom si na tom vyrábate.
Ja by som vám tam postavil tribúnu, mohli by ste, ani by vám nemuseli rozumieť, stačilo s tou vašou kadenciou, keby ste tam takto rozprávali, tak by sa otočili na opätku a odišli by inde. Lebo to, čo vy predvádzate, vy tu kričíte na nás, že sme populisti a že kradneme. Sa, to je, to je, to je tak farizejské, čo vy tu rozprávate. Však pozrite, však ste tam jak vrabce na bydielku všetci. Ešte pár, ešte pár rozpráv a potom sa zdvihnete a odídete čau.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.3.2022 15:14 - 15:29 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Kolegyne, kolegovia, takže máme tu ďalší, už štvrtý diel trápnej telenovely s názvom Strach na Súmračnej. Bolo by to humorné, keby to nebolo také trápne. Ako správna telenovela, námet, scenár aj réžia je stále rovnako podpriemerné. Herci hlboko podpriemerní a ako sa hovorí v Čechách – šmíra.
Ako navrhnutý bod programu by bolo najjednoduchšie túto trápnosť jednoducho zhodiť zo stola hlasovaním a venovať sa práci. Ale myslím, že autori tohto pamfletu si svoju chvíľu hanby plne zaslúžia, a tak by sme ju mali aj dopriať.
Predložený návrh je totiž odporne amorálny a iba parazituje na problémoch, ktoré podporovali a priživovali od samého začiatku práve jeho hlavní iniciátori a predkladatelia. Je jasný fakt, že táto vláda, celá vládna koalícia prevzala riadenie štátu v tom najhoršom možnom čase. Štát prevzala zdevastovaný, rozkradnutý a rozbitý. Od začiatku doslova bojuje v podmienkach celosvetovej pandémie covidu. Pandémie, na ktorú nikto nebol pripravený. Dokonca ani štáty, kde niekoľko funkčných období neboli pri moci kleptokratické mafiánske štruktúry, ako tomu bolo na Slovensku. To, že tieto mafiánske štruktúry zneužili pandémiu na svoj prospech, iba dosvedčuje ich amorálnosť a totálnu absenciu akejkoľvek etiky.
Maximálne torpédovali úsilie vlády o zníženie škôd spôsobenej pandémiou. Neváhali dokonca ani ohroziť životy svojich stúpencov, len aby si zachránili kožu. Po zvládnutí tejto krízy, resp. pri jej poklese postihla celý štát kríza v podobe vojny na Ukrajine. Rovnako kríza, s akou sa Európa nestretla od 2. svetovej vojny. Týmto skutočnostiam a situáciám musela a stále musí čeliť celá vláda a celá vládna koalícia. Obrovská časť zodpovednosti ale spočíva práve na ministerstve vnútra a ministrovi Mikulcovi. Musel a stále musí za pochodu alebo skôr v behu riešiť situácie, na ktoré nebol nikto pripravený. A rovnako naprával chyby a úmyselné pasce, ktoré tu zanechala predchádzajúca vládna garnitúra. Pripomeniem iba jeden slávny výrok: „No a čo. Veď oni na to budú zháňať peniaze.“ Presne podľa hesla, čím horšie, tým lepšie.
Občania Slovenska majú jedno šťastie, za ktoré môžu ďakovať Bohu, že zodpovednosť za riešenie uvedených katastrofických kríz prevzala nová vláda. Nechcem si ani predstavovať, čo by sa dialo, ak by k tomu nedošlo. Lebo máme dlhodobé zažité skúsenosti s vládami Roberta Fica. Dokázali iba kradnúť a čo neukradli, to zničili alebo nechali zničiť. Programovo pracovali na maximálnej devastácii Slovenska vo všetkých smeroch. Ak by chceli vytvoriť zo Slovenska nesvojprávnu guberniu neschopnú samostatnej existencie, nemohli by to robiť lepšie. To, že to bol ich cieľ, svedčia aj ich zahranično-politické preferencie. Šéfinko by kľudne robil aj slovenského Kadyrova, stačilo by mu, keby mohol naďalej beztrestne kradnúť, páchať zločiny a mať v rukách neobmedzenú moc.
Možno ste si spomenuli na názor jedného pseudopolitika z poslednej lavice. Ten v nejakom delirickom amoku vyhlásil, že u nás sa vojna, že nás sa vojna na Ukrajine netýka. Nuž tak budem parafrázovať jeho slová: Takýto názor môže vysloviť iba idiot. Koniec parafrázy. Slovo „idiot“ neberte, prosím, ako invektívu, ale ako terminus technicus. Lebo táto osoba nedávno tvrdila, že k žiadnej agresii voči Ukrajine nedôjde, že je to len americká provokácia, vysmieval sa z varovaní tajných služieb. Ešte pred tým spustil hysterickú nenávistnú kampaň proti zodpovedným politikom, ktorí presadili schválenie obrannej dohody, ktorá zabezpečuje našu, našej krajine slobodu a nezávislosť. Čas a vývoj udalostí jasne ukázali, kto bol v tomto prípade vlastizradcom a kto konal zodpovedne v prospech našej krajiny. Prezident Ruska agresiou voči Ukrajine sám Fica a jeho poskokov usvedčil z prípravy velezrady, vlastizrady, pardon.
Nepodarilo sa. Nevyšlo. Narazili na zodpovedných politikov, ktorí presadzujú zodpovednú politiku v prospech spoločnosti. Tak im zostala iba primitívna nenávisť a okopávanie členkov. Lebo trpaslíci môžu iba okopávať členky.
Ak chceme pochopiť celú amorálnosť a nemravnosť predloženého návrhu, treba si spraviť krátku exkurziu do nedávnej minulosti. Pred dvadsiatimi rokmi vyskočili migračná krivka na cca 10-tisíc žiadateľov o azyl za rok. Opakujem, 10-tisíc za rok. Urýchlene sa hľadali riešenia krízovej situácie, budoval sa krízový manažment, robila sa inventúra materiálnej základne, posilňovala sa materiálne aj personálne. Budovala sa trvalá spolupráca s externým prostredím.
Je potrebné pochopiť, že riadenie krízy nie je záležitosťou daného okamžiku. Musí byť pripravené a zabezpečené v rámci dlhodobých systémových procesov. Po spomenutej vysokej migračnej vlne sa začal pokles migrácie. Slovensko vstúpilo do EÚ a nastúpili vlády Roberta Fica. Štruktúry krízového riadenia sa dostali do nefunkčnosti až kómy. A materiálna základňa sa stala objektom kleptokratických štruktúr a tie boli neuveriteľne výkonné, dokázali ukradnúť aj teplý vzduch. Mizol nehnuteľný aj hnuteľný majetok.
Ubytovacie kapacity? Boli drasticky, bola drasticky znížená kapacita a prežili to iba tie, kde bol predpoklad nejakých osobných profitov. Technické prevádzky? Vybavenie? Postele sa likvidovali za cenu šrotu. Externé subjekty s dlhoročnou praxou boli cielene zlikvidované a vytlačené od problematiky. Personálne zabezpečenie sa stalo rajom rozdávania trafík pre neschopných ale lojálnych.
Hej sú tu, ale musím povedať, oni to budú asi počuť, že pani Vaľová a pán Tomáš!
Jednoducho všetko pod priamym riadením ministra vnútra. Jednoducho podľa rovnakého modelu ako skončil Kaliňákov Kovošrot. Čo sa dá ukradnúť, dať predať, čo sa nedá, tak nechať zničiť. Tuším to samotný páchateľ pomenoval dobou kešu.
Štátna správa o tzv. reformách, keď nebola schopná v reálnom čase riešiť ani bežnú agendu, lebo prebujnená byrokracia zahlcovala samú seba. Keď cudzinecká polícia v Prešove zachytili kamión, v ktorom bolo do 20 migrantov z Ázie, tak sa sami policajti museli skladať aspoň na rožky a vodu, aby im títo ľudia neskolabovali pri úkonoch a zúfalo prosili o pomoc mimovládne organizácie. Bežne v čase mieru a bez svetovej pandémie dochádzalo k podstatne horším scénam na hranici ako v súčasnosti. To je len stručný opis stavu, v akom zanechal krízové riadenie predkladateľ tohto návrhu.
A teraz hlavný páchateľ navrhuje odvolať ministra, lebo systém, ktorý on zničil a dostal na kolená, podľa neho nefungoval dostatočne a dokonca bol nezabezpečený cez vraj podozrivé zmluvy.
Len malá poznámka, za bačovania SMER-u boli prakticky všetky zmluvy nejakým spôsobom cinknuté a keď sa náhodou objavila nejaká čistá, tak z nej ministerstvo urobilo zdrap papiera, aby na nej mohla, mohla, mohlo parazitovať.
Na krízovej situácii takéhoto rozsahu, akej sme čelili v posledných dvoch rokoch, nebol, nie je a nebude nikto absolútne pripravený. Vždy sa to dá robiť lepšie. Ale to sa dá vždy vyhodnotiť až odstupom času a na základe analýz. Momentálne je to skutočne iba v rovine rôznych názorov. Nič nedokazuje, že riešenia, ktoré boli prijaté, boli chybné. Aj rôzne názory môžu byť relevantné iba od tých, ktorí sa priamo podieľali na realizácii, čo predkladatelia návrhu určite nie sú. Z toho dôvodu je potrebné to chaotické zdôvodnenie považovať iba za ohováranie.
Nejako mi to nevychádza. Predkladateľ tvrdí, že nebola zvládnutá utečenecká kríza. Aká kríza? Veď tesne predtým tvrdili, že žiadna vojna nehrozí. Dokonca tvrdil, že v Rusku v žiadnom prípade žiadne vojská ani nezhromažďuje a všetko je iba historická protiruská propaganda.
Takže pán predkladateľ, vo všetkom ste účelovo klamali ako vždy a rovnako klamete aj teraz. Tá utečenecká kríza, ktorá podľa vás nevznikla, a teda neexistuje, je, žiaľ, prebiehajúci proces. Momentálne sa nedá ani len odhadnúť, v ktorej fáze sa nachádza. Možno by to boli schopní určiť niektorí odborníci, ale tiež nie, nie, nie na určito. Ale to vy, ale takými odborníkmi vy určite nie ste a žiadny taký ani vo vašom spolku neexistuje. Toho, čo s vami organizoval to divadielko s fejkovým plotom proti utečencom, za odborníka skutočne nikto nepovažuje.
Takže zopakujem, všetko je prebiehajúci proces, ktorý za žiadneho, ktorý zo žiadneho hľadiska nebol uzavretý, vyhodnotený a neexistuje žiadne overe..., neexistujú žiadne overené skutočnosti, že by k nejakému protiprávnemu konaniu prišlo. Že vznikla nejaká škoda alebo že sa vôbec došlo k nejakým nevýhodným alebo nevhodným riešenám, riešeniam. Nič.
Žiadny reálny základ pre takýto návrh. Vaše tvrdenia sú iba v rovine ohovárania. Ak by predkladateľ problematike aspoň trochu rozumel, tak by do zdôvodnenia nemohol napísal také nezmysli, ako tam napísal. Kritizovať zapojenie hospodárskych subjektov a dobrovoľníkov je vecný, odborný aj politický nezmysel. V riešení krízovej situácie takéhoto rozsahu, akej sme čelili, je totiž nutná viacvrstvová pyramidálna štruktúra prierezovo zahrňujúca všetky zložky, teda okrem štátnych aj samosprávu, hospodárske subjekty, tretí sektor, cirkevné organizácie a aj dobrovoľníkov z radov jednotlivcov.
Zároveň treba brať úvahy, že je tu podstatný faktor času a jeho neakceptovanie môže spôsobiť znásobenie škody. Takto je zvládanie takýchto kríz organizované všade a je to rovnako v súlade s historickým vývojom a skúsenosťami. A dokonca ani deštrukčné pôsobenie vašich vlád nedokázalo túto overenú prax úplne zničiť, aj keď ste na tom tvrdo pracovali.
Takže na záver, nebudem hlasovať za návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra z troch podstatných dôvodov.
Po prvé, návrh je z odborného hľadiska chybný, založený iba na konštrukciách domnienok bez akýchkoľvek dôkazov nekalého konania vzniknutých škôd alebo iného negatívneho dopadu.
Po druhé, predkladajú ho absolútne nedôveryhodné osoby s toxickou osobnou aj profesionálnou históriou. Nespochybňujem ich právo takýto návrh predložiť, ani vykonávať poslanecký mandát podľa výsledku volieb. Ale nikto ma neprenúti, neprinúti, aby som za ich návrh hlasoval alebo im dôveroval ako občan alebo poslanec.
Po tretie, nikto nie je stopercentný. Každý, kto robí, robí aj chyby. Aj ja mám niektoré výhrady k práci ministerstva vnútra. Ale keď vidím hysterické záchvaty páchateľov z opozície pri každej príležitosti, keď sa objaví Roman Mikulec, tak vo mne silnie presvedčenie, že ho netreba odvolávať, ale naopak podporiť.
Takže, pán minister, ďakujem ti pekne za tvoju prácu, a môžeš rátať s mojou pomocou.
A ešte na záver jednu, dovoľte mi jednu vetu. Ďakujem hrdinom Ukrajiny, ktorí bojujú aj za Slovensko.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.3.2022 15:01 - 15:02 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Vážená pani kolegynka, chcete odvolávať pána Romana Mikulca aj preto, že vraj podľa vás nakúpil predraženú stravu na hraniciach pre utečencov, ktorá stála 6,85 eur a mali tam raňajky, obed a večeru a závidíte im ešte aj to, že mali švédske stoly. Ale ja som si dal do googlu meno a som si pozrel utečenecké tábory a našiel som, že za vašich čias v roku 2020 nadácia Zastavme korupciu poukázala, že v migračnom tábore v Rohovciach ste podpísali zmluvu, kde stála strava 15 eur a 40 centov na utečenca. Vy kritizujete Mikulca za 6,85 eur a na googli nájdem článok, kde píše, že ste uzatvorila zmluvu, že strava pre jedného utečenca stála 15 eur a 40 centov. No čo má toto znamenať, pani ministerka? Keby ste bola ministerkou vy, tak za koľko by bola strava v tých hraniciach? Za dvadsať eur? Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.3.2022 14:38 - 14:40 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Hovoríte o nás ako o hlasovacích automatoch, ja keď sa pozriem doprava a vidím, ako poslušne nastúpia všetci vaši poslanci, keď vy vystúpite, ako vám mastia pupok všetci, aký ste geniálny, ako ste to geniálne povedali, ako rozprávajú, aký ste vy fantastický človek. Ako vy, pán Kotleba, zase zneužívate vojnu na Ukrajine a nešťastie ľudí, ktorým tam vraždí Putin deti, ktorým Putin naozaj likviduje majetok pre svoje mocenské ciele, ako túto utečeneckú krízu zneužívate.
No áno, sú tam aj ľudia na drahých autách, ktorí, ktorí sú normálni podnikatelia, ktorí stadiaľ odišli, a vy to zneužívate zase, zase burcujete a šírite strach medzi ľuďmi.
Pán Kotleba, máte v strane názov – Za Boha a za národ – ja naozaj neviem, či vy sa toho Boha nebojíte, keď toto robíte, ale asi nie. Ale moje gro celého, celej faktickej bude o tom, že vy ste tu asi sedemkrát sa točili dokola, rozprávali ste o tom, že prečo nedal Mikulec štyri milióny chudobným firmičkám z východu. Mne je ľúto, že počas pandémie boli zatvorené podniky, náš podnik sme nezatvorili a starali sme sa o ľudí poctivo, ale, pán Kotleba, tie firmičky tú logistiku nezabezpečia. Ja ročne urobím veľa akcií, robím pre 1 800 motorkárov pre 2-tisíc ľudí, pre 4-tisíc ľudí, to je taká náročná logistika. Ale ja som vás, pán Kotleba, nikdy nevidel vystúpiť, pretože pani Saková mala za svojej vlády 15,80 za jednu dávku pre utečenca v Rohovciach a Mikulec teraz má za 6,80. Ja som vás, pán Kotleba, nikdy nevidel vystúpiť proti Ficovi a jeho... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.3.2022 12:55 - 12:57 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Myslím, že všetci veľmi dobre vieme, že Slovenská republiky nebola pripravená na nápor utečencov pred, cez schengenskú hranicu a bolo to z jednoduchého dôvodu, pretože nikto na začiatku konfliktu nevedel, čo bude nasledovať a čo sa bude reálne diať.
Náplň, nápor na hranici by nebolo možné zvládnuť bez ľudí, ktorí sú deň a noc na mieste a snažia sa hľadať stále možnosti na vylepšenie zvládnutia celej náročnej situácie. Sú to ľudia z polície, finančnej správy, migračného úradu, okresných úradov, samospráv, vojaci, dobrovoľníci či hasiči, ktorí majú pravdepodobne najlepšie skúsenosti pri riešení krízových situácií.
Ja osobne som sa bola pozrieť na hranici a všetci zainteresovaní, ktorí tam boli prítomní, išli na plnú, na plné obrátky. V behu sa vylepšovali veci a stále sa vylepšujú. Pretože sa musia všetci prispôsobovať aktuálnej a neustále sa meniacej situácii. A ja týmto chcem práve všetkým poďakovať, ktorí, ktorí sú na tej hranici a pomáhajú zvládnuť túto náročnú situáciu.
Ďakujem pekne
Skryt prepis