Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

23.3.2022 o 10:38 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

23.3.2022 10:38 - 10:42 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Takže, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, dovoľte mi predniesť spravodajskú správu.
Podľa § 35a zákona Slovenskej Národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov činnosť a hospodárenie Slovenského pozemkového fondu kontroluje 13-členná rada. Členov rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky, a to ôsmich členov na návrh vlády Slovenskej republiky a piatich členov na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do Národnej rady na návrh výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Funkčné obdobie členov rady je tri roky a príslušný člen rady nastupuje, jeho funkčné obdobie, na nasledujúci deň po zvolení.
Vláda Slovenskej republiky predložila dňa 18. marca 2022 návrh na voľbu troch členov Rady Slovenského pozemkového fondu a to: Darinu Kalabusovú, Martina Tomana a Dagmar Valuchovú. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na svojej 80. schôdzi dňa 22. marca 2022 prerokoval návrh vlády na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu a vo svojom uznesením č. 207 konštatoval, že predložené návrhy spĺňajú ustanovené podmienky a sú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 330/1991 Zb. Zároveň odporučil Národnej rade, aby zvolila podľa § 35a zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách na návrh vlády troch členov Rady Slovenského pozemkového fondu, a to Darinu Kalabusovú, Martina Tomana, Dagmar Valuchovú.
Výbor odporučil voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu na návrh vlády uskutočniť verejným hlasovaním spoločne. Voľba sa uskutoční pomocou technického zariadenia.
Vzhľadom na to, že aj pri opakovanej voľbe zo dňa 17. februára 2022 nebol zvolený potrebný počet členov Rady Slovenského pozemkového fondu v súlade s čl. 2 volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov, požiadal predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie listom politické strany a politické hnutia, za ktoré boli poslanci zvolení do Národnej rady o zaslanie návrhov na kandidátov členov Rady Slovenského pozemkového fondu.
Výbor dostal nasledujúce návrhy kandidátov na radu, členov Rady Slovenského pozemkového fondu, a to Martina Lukačoviča a Michaelu Rakovickú. Bližšie charakteristiky kandidátov sú uvedené v prílohe č. 1 predloženého materiálu, ktorý máte pred sebou.
Výbor prerokoval predložené návrhy a konštatoval, že kandidáti spĺňajú všetky podmienky a predložené návrhy sú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 330/1991 Zb.
Výbor vo svojom uznesení č. 208 z 22. marca 2022 odporučil Národnej rade, aby na návrh výboru zvolila jedného člena Rady Slovenského pozemkového fondu z navrhnutých kandidátov; zároveň aby vykonala opakovanú voľbu na schôdzi Národnej rady v prípade, že vo voľbe nebude zvolený kandidát s tým, že do opakovanej voľby postupujú všetci navrhnutí kandidáti, ktorí neboli zvolení. Výbor odporučil voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu na návrh výboru uskutočniť verejným hlasovaním. Voľba členov Rady Slovenského pozemkového fondu na návrh výboru formou hlasovacieho lístka.
Výbor ma poveril vo svojom uznesení č. 209 z 22. marca 2022 vystúpiť na schôdzi Národnej rady a predniesť na nej návrh výboru, vrátane návrhu uznesenia Národnej rady, ktoré je prílohou predmetnej tlače.
Pán predsedajúci, skončil. Prosím, otvorte rozpravu k tomuto bodu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.3.2022 10:27 - 10:28 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som možno krátko iba reagovala na dve poznámky.
Prvá z nich je, keď ste, pán poslanec Žiak, hovorili o monopole cirkvi, aby bolo jasné, ľudia sa rozhodli prihlásiť ku katolíckej cirkvi, preto je najväčšia. A cirkev ako inštitúcia sa nerozhodla, že bude monopolom, ale ľudia sa rozhodli, že bude najväčšia. To je veľký rozdiel. Myslím si, že to chápete pri rozhodovaní sa slobodne.
A druhá vec je, že na jednej strane vyčítate, že tu nejde o peniaze pri svojom príklade, ktorý ste uviedli, a na druhej strane vyčítate peniaze katolíckej cirkvi. Môžem vás uistiť, že to, čo robí katolícka cirkev na Slovensku a mnohé iné cirkvi, je oveľa viac ako to, čo dostane od štátu. Venuje sa charitatívnym a starým ľuďom, deťom, školám, rôznym projektom a v rámci aj kultúrnych pamiatok. Proste cirkev v štáte je v tomto prípade nenahraditeľná, čo bolo teraz vidno aj pri utečeneckej kríze na hranici.
A možnože už iba k návrhu pána Valášeka, myslím si, že je nesprávny a úplne nepochopil, o čom sú cirkvi na Slovensku a v čom je ich základ.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.3.2022 10:24 - 10:25 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
K niektorým ďalším otázkam sa vyjadrím vo svojej, vo svojom príspevku. Len k jednej veci, pán poslanec. Ja myslím, že ste si nevybral dobrú skupinu Svedkov Liehovových na to, aby ste odôvodnili, prečo je potrebné prijať takýto zákon. Jednak táto skupina skutočne vznikla ako satira, to nepopriete. Ja poviem, že pokiaľ ide o satiru, tak každý nech má slobodu a humor proste, aj keď sa mi to nepáči. Ale keď už sa chcú registrovať, tak nespĺňajú základnú podmienku, lebo parodujú učenie iných cirkví, parodujú učenie iných cirkví a propagujú alkoholizmus. Tak to snáď nechcete, aby tuto nejaká skupina registrovaná ako cirkev propagovala alkoholizmus.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.3.2022 10:23 - 10:24 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Odmietol by som, pán poslanec Žiak, názov, že cirkev je monopol. K cirkvi, napríklad k rímsko-katolíckej, sa v poslednom sčítaní prihlásilo tri milióny ľudí, k cirkvi evanjelickej a augsburského vyznania 280-tisíc. To sú len tie najvyššie cirkvi. Potom grécko-katolícka 218-tisíc. Potom je tam reformovaná cirkev 80-tisíc ľudí. Takže je to značný počet ľudí. Podľa tohto návrhu, ktorý prináša pán poslanec Valášek, by vlastne už pri prvej registrácii bolo cirkvou zoskupenie stopäťdesiatich ľudí. Riziko vidím v tom, že už títo ľudia by podľa tohto návrhu zákona mali mať prístup do verejno-právnych médií a dotknem sa aj tej recesie, ktorú ste spomínali, tá cirkev liehovisti, Svedkovia Liehovovi. Práve tu vidím riziko, lebo podľa tohto návrhu zákona, ak by už prešli registráciou, cirkev, ktorá má viac ako 10-tisíc členov, čo je aj v tomto prípade, už by mala prístup hlásať svoje náboženstvá a vieru napríklad v školách alebo mala by možnosť mať pastoračnú činnosť v ozbrojených silách a zložkách a sám ste spomínali, že Svedkovia Liehovovi sú vlastne satiristická a recesistická organizácia a došlo by vlastne aj k dehonestácii, ak by, ak by takíto ľudia mali mať prístup do kultúrnych vzdelávacích inštitúcií a tam hlásať tieto svoje bludy a nezmysly.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.3.2022 10:01 - 10:02 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu zákona je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 22. apríla 2022 a v gestorskom výbore do 25. apríla 2022.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 23.3.2022 9:31 - 9:32 hod.

Kerekréti Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 934. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 969 z 25. februára 2022 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.3.2022 9:27 - 9:29 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem. Chcel som uviesť len termín hlasovania, ale predsa len poviem si nejakú minútku. Ja to beriem troška z vecného hľadiska. Áno, tento návrh hovorí o tom, že tie zahraničné cesty sa majú konzultovať s ministerstvom zahraničných vecí, ale z tej praktickej veci, tá justičná spolupráca sa musí rozvíjať, bohužiaľ, či to je taká krajina alebo onaká krajina. Keby sme mali takúto justičnú spoluprácu, ja neviem, s Mali, tak naši ľudia, ktorí sú odsúdení a zdržiavajú sa v Mali, by už boli na Slovensku. Však asi vieme, o kom ohovoríme. Keby tá spolupráca fungovala na takej úrovni, ako by mala fungovať, napríklad aj s Ruskou federáciou, tak čo sa týka údajného únosu Vietnamca, tak to lietadlo zo Slovenska malo letieť do Ruska. Ak tam bol ten občan, o ktorom sa hovorí, že mal byť unesený, tak niekde musel presadať na iné lietadlo do Vietnamu. A keď presadal, tak, tak tie letiskové úrady tam tú osobu museli nejak evidovať, ja neviem, musel prejsť nejakou pasovou kontrolou a toto by sa v rámci tej justičnej spolupráce dalo vyžiadať. Ja viem, že sú krajiny, s ktorými nemáme dobré diplomatické vzťahy alebo sú obmedzené, ale zločin nepozná hranice. Plno zločincov sa snaží ísť do krajín, s ktorými nemáme tú justičnú spoluprácu, alebo aj účty finančné na pranie špinavých peňazí si vyberajú v takých krajinách, ktoré v rámci tých finančných vyšetrovaní nespolupracujú. A toto je voda na mlyn. Preto si myslím, že tá spolupráca sa musí rozvíjať s hocijakými krajinami, lebo zrejme o spravodlivosť ide každému. Ale áno, tento návrh zákona hovorí o tom, či konzultovať tieto cesty s ministerstvom zahraničných vecí alebo nie.
Termín hlasovania oznamujem na dnes na 11.00 hodinu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.3.2022 9:16 - 9:18 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Pán predsedajúci, pán navrhovateľ, pani poslankyňa, poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 23.3.2022 9:10 - 9:14 hod.

Vons Peter
Ďakujem. Len informáciu, že o tomto budeme hlasovať dnes o jedenástej hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.3.2022 9:05 - 9:07 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážená pani podpredsedníčka vlády, pani ministerka, kolegovia, kolegyne, predkladám vám informáciu o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 950, v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením 1356 z 22. marca 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň pre, určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporučil Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 483 z 22. marca 2022. Výbor pre hospodárske záležitosti o predmetnom návrhu zákona nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady nebol uznášaniaschopný. Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto informácie nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor o návrhu spoločnej správy k predmetnému návrhu zákona nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady nebol uznášaniaschopný. Predseda výboru pre hospodárske, predseda výboru pre hospodárske záležitosti ma poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis