Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

3.11.2021 o 10:07 hod.

Vladimír Zajačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 3.11.2021 10:07 - 10:09 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Ja len veľmi krátko.
Pán Takáč, veľmi pekne ste hovorili o tom, ako vy by ste robili úplne ináč, keby sa robili národné parky, ako vy to všetko zmeníte, ako to budete robiť ináč. Chcem sa vás opýtať, viete, kto vyhlásil Muránsku planinu za národný park? Asi neviete, že to bola vaša vláda. Nikoho sa nepýtali, s nikým sa o tom nerozprávali. Poslali do obcí a dotknutým organizáciám list, kde hovoria o tom, že Muránska planina bola vyhlásená za národný park. Tak, prosím vás pekne, nezavádzajte tu ľudí, pretože takto si to, keď si to takto predstavujete, že budete robiť národné parky, na rozdiel od vás sme chodili za všetkými ľuďmi, so všetkými vecami sme sa s nimi rozprávali, bavili, aj vadili, áno, súhlasím, ale sme všetko spravili pre to, aby ľudia boli minimálne informovaní, na rozdiel od vás.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2021 10:04 - 10:05 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán poslanec, ty si spomínal, že ti chýbala pri tejto novele zákona určitá odborná diskusia. Ja hovorím, kiežby tak prebiehala stále odborná diskusia, ako v tomto prípade, keby každý minister dvihol zadok z Bratislavy a cestoval, tak ako pán Budaj, naprieč celým Slovenskom v júli a v auguste od najvýchodnejšieho kúta Slovenska až po západ.
Ja som bol na tých diskusiách a môžem vám povedať, môžem vám povedať jednu vec, že na týchto diskusiách sa stretol, áno, so súkromnými vlastníkmi lesov, boli tam starostovia, boli tam lesníci, boli tam všetci zainteresovaní, ktorých sa tento zákon dotýka a diskutovali o tejto téme. A uvítali túto diskusiu. Samozrejme, s mnohými vecami nesúhlasili, ale tá korektná diskusia prebehla.
A, samozrejme, pán Takáč, boli tam aj ľudia, ktorí neprišli odborne diskutovať, neprišli dať riešenia, ale prišli provokovať. Boli plní vulgarizmov a nadávali a doslova sa správali provokačne. Takže niekto tieto diskusie zneužil na to, na útoky voči tejto vláde, žiaľ.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2021 9:51 - 9:52 hod.

Mičovský Ján Zobrazit prepis
Pán poslanec, len z úcty k faktom, vás musím poopraviť v tom, keď ste spomínali štátny podnik Lesy Slovenskej republiky v tom, že je teda v kritickom stave kvôli tomu, že ceny dreva kalamitou boli znížené. Musím povedať, v súlade s realitou, aj keď nepoznám do posledného centa tie informácie, ale v zásade štátny podnik je vďaka obrovskému dopytu po dreve v takom ekonomickom stave, aký tu doteraz nebol a dá sa povedať, že sa tak trocha aj momentálne možno v týchto mesiacoch topí v prostriedkoch. Ale to, samozrejme, neni podstata. Tým ani nechcem operovať, že nemáte pravdu. Štátny podnik tu nie je na to, aby kumuloval peniaze a dával ich niekde inde. To je tá moja známa veta, štátny podnik nie je tu banka pre štát, ale tie peniaze sa musia vrátiť.
A to, že reformu potrebuje, a že sa musia tie peniaze využiť pre les a oveľa lepšie ako doteraz, o tom možno aj budem ešte niečo hovoriť. Tak len kvôli tomu, že táto časť vášho vystúpenia nerešpektovala realitu, tak som si dovolil vás poopraviť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2021 9:03 - 9:05 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán poslanec, ja som si všimol, že vy ste vo svojom prejave povedali, že opatrne s tými zmenami na vidieku. Symbolom súčasného vidieka je stagnácia a úpadok v mnohých prípadoch. A túto stagnáciu môže zmeniť len reforma. Vidíte sám, že ja som bol na stretnutí s občanmi v obci Stakčín v Národnom parku Poloniny a tam naozaj k tomu vyľudňovaniu vidieka už dochádza. Tam máte opustené domy na pohraničí a vieme, že tá bezbrehá ťažba to nezmenila, a to že ľudia s reformami nie sú spokojní, to nie je výsledok len týchto reforiem.
To je tým, že mali sme tu vládu Mečiara, sľuboval Švajčiarsko, ľudia sa Švajčiarska nedočkali, sú sklamaní a frustrovaní. Potom tu prišiel Dzurinda, sľuboval uťahovanie opaskov, ľudia sa lepšieho života nedočkali a aj preto sú sklamaní. Potom prišiel pán Fico, sľuboval sociálny štát a vieme, ako to dopadlo, takže preto ľudia veľmi so strachom a bojazlivo reagujú na akúkoľvek reformu. Preto je ten strach, to je dlhodobá frustrácia, ktorá je v tejto spoločnosti, nie len výsledok týchto posledných mesiacov. Ja hovorím, že práveže reforma môže naštartovať zmenu na tomto vidieku a je to jedna z posledných šancí, ako tento vidiek oživiť.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.11.2021 17:46 - 17:46 hod.

Šíbl Jaromír
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.11.2021 17:42 - 17:44 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
No, ja by som rada reagovala a rada by som aj doplnila kolegu Šíbla a upozornila celé toto plénum, že neprijatím zákona nám okrem iného hrozia drsné, ale fakt drsné infringementy z Európskej únie. Tak si to zapamätajte, prosím. Problém je v tom, že dvojkoľajnosťou, ktorú ste, kolegovia, zaviedli v predchádzajúcom období, sa naťahujú rokovania a zdržiava sa napĺňanie deklarovaných cieľov a to konkrétne vytvorenie siete Natura 2000 úmerne k zastúpeniu typov prirodzených biotopov v rámci nášho územia, prijatie krokov na zabránenie poškodenia biotopov a podstatného rušenia v územiach vyhlásených na ochranu hlucháňa hôrneho, označenie 427 území európskeho významu za osobitne chránené územia v stanovenej lehote a nastavenie podrobných cieľov ich ochrany. Za toto všetko, čo by vyriešila jednotná správa území už dávno, ktorá mala byť zavedená ešte za vlády SMER-u, čo by mal ovládať aj kolega Taraba, ale zavedená nebola, nám hrozia infringementy. (Reakcia z pléna.) Vyčíslenie zatiaľ nemáme, to sa odvíja od toho... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, reagujte na predrečníka.

Kozelová, Monika, poslankyňa NR SR
... aké kroky ktorá krajina prijala na riešenie týchto problémov.
Chcem len upozorniť kolegov, že ak zákon neprijmeme, môžeme sa rovnako vydať poľskou cestou. Poliaci totiž za rovnaký nezrealizovaný krok-nekrok platia Európskej únii 100-tisíc eur denne. Takže, páni, je to vaše maslo na hlave a každé jedno euro pokút ide aj na vašu hlavu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 2.11.2021 17:16 - 17:32 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
1. V § 3 ods. 2 druhej vete sa slová „správcom lesného majetku vo vlastníctve štátu" nahrádzajú slovami „správcom, ktorým je správca lesného majetku vo vlastníctve štátu a organizácia ochrany prírody a krajiny".
Poznámka pod čiarou k odkazu 5aa znie:
"5aa) § 65 ods. 1 písm. k), § 65a a § 65b zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov."
2. V § 34 ods. 3 druhej vete sa slová „lesnými pozemkami" nahrádzajú slovami „lesnými pozemkami a pozemkov, s ktorými nakladá organizácia ochrany prírody a krajiny" a na konci sa pripájajú tieto slová „okrem podielov na spoločnej nehnuteľnosti, s ktorými nakladá organizácia ochrany prírody a krajiny".
Poznámka pod čiarou k odkazu 22d znie:
„22d) § 65b ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov."
3. V § 34 ods. 14 sa na konci pripájajú tieto slová „a organizácia ochrany prírody a krajiny vo veciach pozemkov a podielov spoločnej nehnuteľnosti, podľa osobitného predpisu" .
Poznámka pod čiarou k odkazu 23haa znie:
„23haa) § 65a ods. 2 písm. s) a § 65b ods. 5 a 6 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z.".
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 219/2000 Z. z., zákona č. 193/2001 Z . z., zákona č. 419/2002 Z. z., zákona č. 503/2003 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 218/2005 Z. z., zákona č. 537/2006 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 241/2012 Z. z., zákona č. 57/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 34/2014 Z. z., zákona č. 115/2014 Z. z., zákona č. 24/2015 Z. z., zákona č. 122/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z. a zákona č. 110/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4 ods. 3 sa slová „ak ide o lesný pozemok, aj správca lesného majetku vo vlastníctve štátu (ďalej len „správca")" nahrádzajú slovami „ak ide o lesný pozemok alebo pozemok podľa osobitného predpisu, aj správca, ktorým je správca lesného majetku vo vlastníctve štátu a organizácia ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správca")".
Poznámky pod čiarou k odkazom 7aa až 7ac znejú:
„7aa) § 65b ods. 5 a 6 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z.
7ab) § 2 písm. q) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
7ac) § 65 ods. 1 písm. k), § 65a a § 65 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov."
2. V § 7 ods. 1 štvrtej vete sa za slová „lesné pozemky" vkladajú slová „alebo pozemky podľa osobitného predpisu".
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a) § 65b ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z."
3. V § 13 časť vety za bodkočiarkou znie: „obdobne postupuje správca, ak ide o lesné pozemky alebo pozemky podľa osobitného predpisu".
4. V § 16 ods. 1 písm. c) sa za slová „lesné pozemky" vkladajú slová „a pozemky podľa osobitného predpisu".
5. V § 16 ods. 1 písm. c) a § 19 ods. 3 sa vypúšťa odkaz 30aa vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 30aa."
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
3. Čl. II znie:
„Čl. II
Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 360/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 115/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 355/2019 Z. z. a zákona č. 120/2021 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 65 ods. 1 písm. k) devätnásty bod zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny" nahrádza citáciou „§ 65 ods. 1 písm. k), § 65a a § 65b zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov".
2. V § 16 ods. 4 písm. e) sa slová „organizácia ochrany prírody" nahrádzajú slovami „organizácia ochrany prírody a krajiny (ďalej len „organizácia ochrany prírody")".
Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:
„25a) § 65 ods. 1 písm. k), § 65a a § 65b zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov."
3. V § 16a ods. 2 sa nad slovom „prírody" vypúšťa odkaz 27a vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 27a.
4. V § 28 ods. 4 a 5 sa vypúšťajú slová „a krajiny".
5. V § 50 ods. 3 v druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová „a lesných pozemkov a iného lesného majetku vo vlastníctve štátu v národných parkoch, ktorých správa bezodplatne prechádza na organizáciu ochrany prírody".
6. V § 50 ods. 7 sa slová „zriadenej ministerstvom" nahrádzajú slovami „v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva".
7. V § 50 sa za odsek 18 vkladá nový odsek 19, ktorý znie:
„(19) Správca v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky uvádza na trh drevo a výrobky z dreva pochádzajúceho z národného parku prostredníctvom organizácie lesného hospodárstva v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva v rozsahu, ktorý upravia zmluvou."
Doterajší odsek 19 sa označuje ako odsek 20.
4. Za čl. II sa vkladajú nové čl. III a IV, ktoré znejú:
„Čl. III
Zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky, a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
V § 3 ods. 2 sa za slová „pozemkový fond" vkladá čiarka a slová „organizácia ochrany prírody a krajiny".
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a) § 65b zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov."
Čl. IV
Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z. a zákona č. 91/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 1 písm. b) sa za slová „(ďalej len „fond")", vkladá čiarka a slová „organizácie ochrany prírody a krajiny,".
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
„1aa) § 65 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. .../2021 Z. z."
2. § 10 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Na správu podielov spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladanie s podielmi spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve nezistených vlastníkov, ktoré spravuje a s ktorými nakladá organizácia ochrany prírody a krajiny podľa osobitného predpisu, sa ods. 1 a 2 nevzťahujú. Na právne postavenie organizácie ochrany prírody a krajiny v pozemkovom spoločenstve sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto zákona o fonde."
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
"22a) § 65b ods. 5 a 6 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z."
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
5. Čl. III znie:
„Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2022 okrem čl. II. až VII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2022."
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.11.2021 17:06 - 17:07 hod.

Gyimesi György
Pán podpredseda, dovoľte mi, aby som predniesol procedurálny návrh, ktorým navrhujem, aby sa hlasovanie o bode 73 tejto schôdze, to je zákon o finančnej podpore pre maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku Csemadok (tlač 734), presunulo ako posledné hlasovanie 48. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 2.11.2021 16:19 - 17:01 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predmetný návrh novely zákona vzbudil veľkú pozornosť. A myslím si, že zaslúžene. K tomuto návrhu zákona sme intenzívne a niekedy aj búrlivo diskutovali so všetkými relevantnými záujmovými skupinami, ako aj tu v Národnej rade s kolegami a kolegyňami. Okrem iného bolo vykonaných deväť prerokovaní priamo v regiónoch v jednotlivých národných parkoch. Osobne som sa zúčastnil na väčšine z nich. A takisto prebehlo aj medzirezortné pripomienkové konanie v štandardnej dĺžke trvania troch týždňov, resp. 15 pracovných dní, v termíne od 3. augusta do 23. augusta 2021. V rámci tohoto riadneho medzirezortného pripomienkového konania bolo vznesených 134 pripomienok, z toho 25 bolo plne akceptovaných, 93 bolo čiastočne akceptovaných a 56 bolo neakceptovaných.
Výsledkom celého tohoto dlhého procesu, snažili sme sa zhodnotiť a zapracovať do pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu všetky relevantné pripomienky, ako som sľúbil aj za kolektív predkladateľov tejto novely na začiatku. Všetky pripomienky, ktoré neboli zásadne proti zmyslu tohoto zákona, ktorý, opakujem, je prevod štátnych pozemkov v národných parkoch z jedného rezortu, z rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, do druhého rezortu, rezortu životného prostredia, pokiaľ tieto pripomienky, nápady mali za účel skvalitniť tento návrh, všetky boli zapracované. A výsledkom je teraz pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý teraz prednesiem.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra Šíbla k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 591).
1. Čl. I znie:
"Čl. I
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 198/2014 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 240/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 310/2018 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 221/2019, zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z. a zákona č. 74/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 5 ods. 7 sa za slová „podľa § 65 ods. 1 písm. k)" vkladá čiarka a slová „§ 65a a § 65b".
2. V § 65a ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem úloh, ktoré sú v pôsobnosti správy národného parku podľa § 65b ods. 3".
3. V § 65a ods. 2 písm. s) sa na konci pripájajú tieto slová: „a osobitných predpisov, 99)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 99 znie:
„99) Napríklad § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, § 51 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov."
4. V § 65a ods. 2 písmeno t) znie:
„t) užíva pozemky v chránených územiach a ich ochranných pásmach, ktoré sú predmetom nájmu podľa § 30 ods. 8 a § 61b, ako aj iné pozemky, ktoré má v nájme alebo výpožičke alebo v správe, ak nie sú predmetom nájmu alebo výpožičky,".
5. Za § 65a sa vkladá § 65b, ktorý znie:
㤠65b
Správa národného parku
(1) Zriaďujú sa
a) Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici,
b) Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi,
c) Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne,
d) Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine,
e) Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici,
f) Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi,
g) Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej,
h) Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne,
i) Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne.
(2) Správa národného parku je odborná organizácia ochrany prírody a krajiny, ktorá zabezpečuje úlohy na úseku ochrany prírody a krajiny podľa tohto zákona a osobitných predpisov na území národného parku a jeho ochranného pásma, ako aj v ďalšom území vymedzenom v rozhodnutí ministerstva, ktorým sa ustanoví územná pôsobnosť správy národného parku. Správa národného parku je príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva.
(3) Správa národného parku vo svojej územnej pôsobnosti plní úlohy podľa § 65a ods. 2 písm. a) až c), f) až ze) a zg). Na činnosti vykonávané alebo obstarávané správou národného parku pri zabezpečení plnenia jej úloh podľa tohto zákona sa ustanovenia § 65a ods. 4 a 5 vzťahujú rovnako.
(4) Pri správe národného parku pôsobí rada národného parku ako konzultačný, odborný a iniciačný orgán pre záležitosti národného parku, ktorého zloženie a pôsobnosť upravuje štatút správy národného parku. Rada národného parku sa zriadi do troch mesiacov odo dňa zriadenia správy národného parku.
(5) Správa národného parku spravuje pozemky vo vlastníctve štátu vrátane podielov vo vlastníctve štátu na pozemkoch a spoločných nehnuteľnostiach, ktoré sa v celosti alebo sčasti nachádzajú v národnom parku, ako aj iné nehnuteľnosti a majetok, ktorého správu nadobudla podľa § 104i, a plní úlohy súvisiace so správou tohto majetku.
(6) Správa národného parku vykonáva podľa osobitných predpisov práva vlastníka k pozemkom, ktorých vlastník nie je známy alebo ktorých vlastník je známy, ale jeho trvalý pobyt alebo sídlo nie je známe (ďalej len „nezistený vlastník"), vrátane podielov nezistených vlastníkov na pozemkoch a spoločných nehnuteľnostiach, ktoré sa v celosti alebo sčasti nachádzajú v národnom parku, ako aj k iným nehnuteľnostiam, ak právo nakladania k nim nadobudla podľa § 104i ods. 9, a to aj vtedy, ak vlastnícke právo nezistených vlastníkov je sporné."
Poznámky pod čiarkou k odkazom 100aaa až 100aac znejú:
„100aaa) Napríklad zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 330/1991 Zb., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky, a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 97/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
100aab) § 123 Občianskeho zákonníka.
100aac) § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov."
6. Za § 104h sa vkladá § 104i, ktorý znie:
㤠104i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
(1) Správy národných parkov podľa § 65b ods. 1 sa zriaďujú 31. marca 2022. Na správy národných parkov prechádza 1. apríla 2022 majetok vo vlastníctve štátu v správe Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, ktorý je potrebný na zabezpečenie plnenia ich úloh podľa tohto zákona, ako aj súvisiace práva a povinnosti; vymedzenie majetku, ktorý prechádza do správy správ národných parkov, a s tým súvisiace práva a povinnosti vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a iných vzťahov zamestnancov Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky a správy národných parkov upravia v protokole o prechode správy majetku.
(2) Príspevková organizácia Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici sa od 1. apríla 2022 zlučuje s príspevkovou organizáciou Správa Tatranského národného parku. Príspevková organizácia Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici jej zlúčením s príspevkovou organizáciou Správa Tatranského národného parku 1. apríla 2022 zaniká. Majetok vo vlastníctve štátu v správe príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici prechádza 1. apríla 2022 do správy príspevkovej organizácie Správa Tatranského národného parku, ak odsek 3 neustanovuje inak. Na Správu Tatranského národného parku prechádzajú 1. apríla 2022 aj práva a povinnosti príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov, ak odsek 3 neustanovuje inak. Ustanovenia osobitného predpisu sa na zlúčenie príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici s príspevkovou organizáciou Správa Tatranského národného parku nepoužijú.
(3) Pozemky vo vlastníctve štátu a podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a iný nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu v správe príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici v Pieninskom národnom parku a jeho ochrannom pásme prechádza 1. apríla 2022 do správy príspevkovej organizácie Správa Pieninského národného parku. Na príspevkovú organizáciu Správa Pieninského národného parku prechádzajú 1. apríla 2022 aj práva a povinnosti príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici súvisiace so správou tohto majetku a plnením úloh podľa tohto zákona vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť vo vzťahu k územiu Pieninského národného parku a jeho ochranného pásma.
(4) Pozemky vo vlastníctve štátu a podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a iný nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu v Národnom parku Slovenský raj, ktorý je v správe právnických osôb v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva, ktoré vykonávajú správu majetku štátu podľa osobitného predpisu (ďalej len „správca lesného majetku vo vlastníctve štátu"), prechádza 1. apríla 2022 do správy príspevkovej organizácie Správa Národného parku Slovenský raj. Na príspevkovú organizáciu Správa Národného parku Slovenský raj prechádzajú 1. apríla 2022 aj práva a povinnosti správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu súvisiace so správou tohto majetku vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť vo vzťahu k územiu Národného parku Slovenský raj.
(5) Pozemky vo vlastníctve štátu a podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a iný nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu v národných parkoch v územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany, ktorý je v správe správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu okrem pozemkov, podielov na pozemkoch a iného nehnuteľného majetku podľa odsekov 2 až 4, prechádza 1. apríla 2022 do správy správ národných parkov, v územnej pôsobnosti ktorých je príslušný národný park. Do správy správ národných parkov prechádzajú 1. apríla 2022 podľa prvej vety aj pozemky vo vlastníctve štátu a spoluvlastnícke podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch, ktoré sa sčasti nachádzajú v národných parkoch v územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany. Na správy národných parkov prechádzajú 1. apríla 2022 aj práva a povinnosti správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu súvisiace so správou majetku podľa prvej a druhej vety.
(6) Ak štvrtá veta neustanovuje inak, pozemky vo vlastníctve štátu a podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a iný nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu v národných parkoch, ktorý je v správe Slovenského pozemkového fondu a správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu okrem pozemkov, podielov na pozemkoch a iného nehnuteľného majetku podľa odsekov 2 až 5, prechádza 1. januára 2023 do správy správ národných parkov, v územnej pôsobnosti ktorých je príslušný národný park. Do správy správ národných parkov prechádzajú 1. januára 2023 podľa prvej vety aj pozemky vo vlastníctve štátu a spoluvlastnícke podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a spoločných nehnuteľnostiach, ktoré sa sčasti nachádzajú v národných parkoch.
Na správy národných parkov prechádzajú 1. januára 2023 aj práva a povinnosti správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu súvisiace so správou majetku podľa prvej a druhej vety vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť vo vzťahu k územiu príslušného národného parku. Ak sa do 31. decembra 2022 vyhlásia zóny národného parku, pozemky vo vlastníctve štátu a podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a iný nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu a súvisiace práva a povinnosti uvedené v prvej až tretej vete prechádzajú do správy správ národných parkov, v územnej pôsobnosti ktorých je príslušný národný park, prvým dňom po uplynutí troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa zóny národného parku vyhlásia.
(7) Spolu s nehnuteľným majetkom podľa odsekov 4 až 6 prechádza dňom nadobudnutia správy majetku podľa odsekov 4 až 6 zo správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu a Slovenského pozemkového fondu do správy správ národných parkov aj hnuteľný majetok vo vlastníctve štátu v správe správcu lesného majetku štátu a Slovenského pozemkového fondu a nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu nachádzajúci sa mimo národných parkov v správe správcu lesného majetku štátu, ktorý bezprostredne slúži alebo ktorý je potrebný na zabezpečenie správy nehnuteľného majetku podľa odsekov 4 až 6 a plnenie úloh správ národných parkov podľa tohto zákona, najmä administratívne budovy, hospodárske budovy, pozemky, motorové vozidlá a materiálno-technické vybavenie.
(8) Správy národných parkov vstupujú dňom nadobudnutia správy podľa odsekov 2 až 7 do práv a povinností správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu a Slovenského pozemkového fondu vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a záväzkových vzťahov, najmä do práv a povinností
a) správcu poľnohospodárskeho a lesného majetku vo vlastníctve štátu podľa osobitných predpisov vrátane zastupovania štátu pred súdmi a orgánmi verejnej moci, a to aj v konaniach začatých pred prechodom správy podľa odsekov 2 až 7,
b) zástupcu štátu ako vlastníka nehnuteľností v konaniach o obnovenej evidencii pozemkov a v konaniach o pozemkových úpravách,
c) Slovenského pozemkového fondu k podielom spoločnej nehnuteľnosti a správcu spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti alebo jej podielov podľa osobitného predpisu vrátane konaní pred súdom alebo pred orgánom verejnej správy, a to aj v konaniach začatých pred prechodom správy podľa odsekov 2 až 7 a účasti na valných zhromaždeniach a vo volených orgánoch pozemkových spoločenstiev,
d) správcu zdrojov lesného reprodukčného materiálu,
e) vyplývajúcich z nájomných vzťahov a obdobných právnych vzťahov k pozemkom a inému majetku, ktorého správa je predmetom prechodu podľa odsekov 2 až 7,
f) vyplývajúcich z čerpania štrukturálnych fondov Európskej únie,
g) v oblastí múzeí podľa osobitného predpisu,
h) povinnej osoby správcu poľnohospodárskeho a lesného majetku vo vlastníctve štátu podľa osobitných predpisov,
i) doterajšieho užívateľa podľa osobitných predpisov,
j) obhospodarovateľa lesa podľa osobitného predpisu,
k) osoby vykonávajúcej činnosti s lesným reprodukčným materiálom,
l) vyplývajúcich zo správy majetku štátu, úloh poľovníckej organizácie a užívateľa poľovných pozemkov podľa osobitného predpisu,
m) hospodárskeho subjektu alebo prepravcu dreva podľa osobitných predpisov,
n) vyplývajúcich z obchodnoprávnych vzťahov týkajúcich sa pozemkov, ktorých správa je predmetom prechodu správy.
(9) Odseky 2 až 8 sa primerane vzťahujú aj na prechod práv a povinností správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu a Slovenského pozemkového fondu podľa osobitných predpisov vzťahujúcich sa na pozemky nezistených vlastníkov vrátane podielov nezistených vlastníkov na pozemkoch a spoločných nehnuteľnostiach.
(10) Správca lesného majetku vo vlastníctve štátu, Slovenský pozemkový fond a správy národných parkov v spolupráci so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky do dátumu prechodu správy pozemkov upravia podobnosti o prechode správy majetku a s tým súvisiacich práv a povinností podľa odsekov 2 až 9 vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a iných vzťahov zamestnancov v protokole o prechode správy majetku, ktorý obsahuje najmä vymedzenie majetku, ktorý prechádza do správy správ národných parkov, s tým súvisiace práva a povinnosti a spôsob rozdelenia pozemkov vo výlučnom vlastníctve štátu sčasti zasahujúcich na územie národného parku. Ministerstvo a ministerstvo pôdohospodárstva spoločne koordinujú a určujú postup správcov lesného majetku vo vlastníctve štátu, Slovenského pozemkového fondu, Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky a správ národných parkov podľa prvej vety."
Poznámky pod čiarou k odkazom 127 až 143 znejú:
"127) § 21 ods. 11 a 13 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
128) § 17 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 50 a § 50a zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
129) Napríklad zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 97/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
130) § 50 ods. 6 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
131) Prvá časť zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
132) Zákon č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
133) Zákon č. 97/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
134) § 3 písm. a) zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov.
135) Napríklad § 13 ods. 4 zákona č. 504/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 51b zákona č. 326/2005 Z. z., § 12 ods. 2 zákona č. 97/2013 Z. z. v znení zákona č. 110/2018 Z. z.
136) Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
137) Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
138) Napríklad druhá a tretia časť zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 50 až 50b zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
139) Napríklad tretia a štvrtá časť zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 15b ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
140) § 2 písm. p) a § 4 až 4g zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
141) § 2 písm. y) zákona č. 138/2010 Z. z.
142) Zákon č. 274/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
143) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 295, 12. 11. 2010) v platnom znení.
Zákon č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 355/2019 Z. z."
2. Za čl. I sa vkladajú nové čl. II až IV, ktoré znejú:
„Čl. II
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 42/1992 Zb., zákona č. 93/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 186/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/1996 Z. z., zákona č. 64/1997 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 456/2002 Z. z., zákona č. 172/2003 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 12/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 595/2006 Z. z., zákona č. 523/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 559/2010 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 140/2014 Z. z., zákona č. 122/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 158/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 17 ods. 1 písm. a) bode 6 sa za slovami „republiky, štátny podnik" vypúšťa čiarka a slová „Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici".
2. V § 17 ods. 1 písm. a) sa dopĺňa bodom 7, ktorý znie:
„7. ktoré spravuje organizácia ochrany prírody a krajiny,".
Poznámka pod čiarou k odkazu 16ab znie:
"16ab) § 65 ods. 1 písm. k), § 65a a § 65b zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov."
3. V § 17 ods. 1 písm. b) sa za slovami „republiky, štátny podnik" vypúšťa čiarka a slová „Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici" a na konci sa pripájajú tieto slová „a ktoré spravuje organizácia ochrany prírody a krajiny".
4. V § 18 sa za slovami „pozemkový fond" vkladá čiarka a slová „organizácia ochrany prírody a krajiny" a za slovom „fondu" sa vkladá čiarka a slová „organizácie ochrany prírody a krajiny".
ČI. III
Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 256/2001 Z. z., zákona č. 420/2002 Z. z., zákona č. 518/2003 Z. z., zákona č. 217/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 559/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 115/2014 Z. z., zákona č. 363/2014 Z. z., zákona č. 122/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 119/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z. a zákona č. 151/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 2.11.2021 16:12 - 16:14 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladáme návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Navrhovaným zákonom, ktorý vyplýva z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021 – 2024, sa zabezpečí jednotná správa chránených území, národných parkov pod Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.
Cieľom tohoto návrhu zákona je úprava prevodu správy pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve štátu v národných parkoch, do správy organizácie ochrany prírody a krajiny. Organizácia ochrany prírody by mala v chránených územiach zabezpečovať komplexnú a integrovanú ochranu prírody. Predpokladom však je, aby v chránených územiach spravovala a užívala štátne pozemky a súčasne zabezpečovala ochranu prírody na národnej a medzinárodnej úrovni.
Návrh zákona rieši zásadný nedostatok pri správe štátnych pozemkov v národných parkoch, a to že organizácia ochrany prírody a krajiny v súčasnosti tieto pozemky priamo nespravuje. Je neefektívne, aby sa o územia v národných parkoch starali dve rôzne štátne organizácie. V súčasnosti je to najmä Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, štátny podnik Lesy Slovenskej republiky, Štátne lesy Tatranského národného parku a Lesopôdohospodársky majetok Ulič.
Tieto štátne organizácie sú zriadené dvoma ústrednými orgánmi štátnej správy. Často majú protichodný účel, funkcie a určenia územia národných parkov, z čoho potom plynú zásadné konflikty. Prevodom správy štátnych pozemkov na organizáciu ochrany prírody sa vytvoria podmienky pre náležité a efektívne zabezpečenie primárneho účelu národných parkov, a to je ochrana prírody a biodiverzity, ako aj pre plnenie záväzkov vyplývajúcich zo smerníc Európskej únie v oblasti ochrany prírody.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, verím, že predložený návrh zákona schválite.
Skončil som s úvodným slovom a rovno sa hlásim do rozpravy.
Skryt prepis