Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

4.5.2021 o 15:40 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

4.5.2021 15:40 - 15:52 hod.

Kuriak Milan
Hlasovanie o tomto bode programu bude dnes o 17. hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.5.2021 15:26 - 15:29 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa colný zákon č. 199/2004 Z. z. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 613 zo 16. marca 2021 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor.
Z uznesení výborov uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplýva pozmeňujúci a doplňujúci návrh uvedený v časti IV. spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhu výborov, ktorý je uvedený v spoločnej správe, hlasovať takto: o bode spoločnej správy č. 1 hlasovať s návrhom gestorského výboru - schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 180 zo dňa 4. mája 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri prerokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 355/1996 Z. z. o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.5.2021 15:03 - 15:05 hod.

Jílek Rastislav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 497.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 11. júna 2021 a v gestorskom výbore do 14. júna 2021.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.5.2021 14:25 - 14:27 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredsedajúci (predsedajúci, pozn. red.).
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 438. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 649 z 18. marca 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona, tlač 438, prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III. tejto správy vyplýva deväť pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhu 1 až 9 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 103 z 3. mája 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.5.2021 14:18 - 14:22 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážený pán minister, milé kolegyne, kolegovia, v rozprave už odzneli aj veľmi konkrétne čísla a fakty, veľmi konkrétne návrhy a pridám k tomu len veľmi krátko svoj pohľad. Tým, že som pracovala na charite aj v centre pomoci pre rodinu, tak som sa s takýmito príbehmi stretávala a boli to vždy skutočné príbehy. Niekde v pozadí stálo možno detstvo v detskom domove, niekde to bol alkohol, niekde to bol rozvod alebo inak rozbitá rodina, ale jednoducho rôzne okolnosti a aj rôzne to detstvo a návyky z detstva priviedli toho človeka k tomu, že skončil buď na ulici alebo na ubytovni alebo v nejakom lacnom bývaní, ktorého máme, žiaľ, nedostatok.
Ja vidím v takom širšom mojom obraze a chápaní tejto problematiky, vidím túto oblasť poradenstva ako veľmi dôležitú a podčiarkujem, že tá interdisciplinarita je naozaj veľmi kľúčová. My sme na charite pracovali tiež v podobnom zložení, že riešili sa sociálne, právne, ale aj psychologické otázky, pretože tá bieda, v ktorej sa človek ocitne v kombinácii s psychickou chorobou alebo alkoholizmom alebo rôznymi vzťahovými problémami, je naozaj veľkou záťažou a ten človek potrebuje sa s tým vysporiadať aj psychicky.
Ja osobne toto veľmi kvitujem a chcela by som ešte tak možno spomenúť pár ďalších rámcov, ktoré vnímam, ako tu už bolo viackrát spomenuté. Je to tá finančná gramotnosť, ktorej miesto vidím v celoživotnom vzdelávaní a myslím si, že už od materskej školy postupne pomaličky primeraným jazykom veľmi konkrétnym spôsobom učiť deti praktickým zručnostiam, učiť ich, čo sú to percentá, čo to znamená mám-nemám, čo si môžem dovoliť, čo si nemôžem dovoliť, lebo tá výchova je rôzna. A možno aj vplyvom reklamy sme mnohí zvyknutí na to, že chceme mať všetko a tie pôžičky sú relatívne dostupné. Čiže to je veľmi, veľmi kľúčové z môjho pohľadu.
Potom je tam, samozrejme, tá adresná sociálna práca a osobitne so zraniteľnými skupinami, ako sú deti v detských domovoch, ako sú zdravotne ťažko postihnutí ľudia, dôchodcovia, osamelí ľudia. Jednoducho ľudia, ktorí sa častokrát stanú aj vlastne obeťou rôznych veľmi lákavých ponúk. Tou konkrétnou pomocou je naozaj aj to poradenstvo, aj tie konkrétne kroky, ako je napríklad ten osobný bankrot, alebo mnoho ľudí ani nevie, že si môžu nastaviť nejaký splátkový kalendár. Čiže toto je pre nich veľmi dôležité. Ja tam vidím naozaj, ako toto je taká nadrezortná vec, kde bude dobré, keď sa bude spolupracovať aj so samosprávami, aj na neziskovom poli už pôsobí viacero subjektov, ktorí sa snažia pomáhať týmto ľuďom. Ale vidím jednu takú zložku aj v rámci represie, či už sú to poskytovatelia pôžičiek, ktorí klamlivými informáciami alebo zavádzajúcimi informáciami natiahnu ľudí do nevýhodných zmlúv, či sú to priamo úžerníci, ktorí, o ktorých sa vie a ktorých sa možno všetci boja, a ľudia v tej biede sa k nim utiekajú. Čiže myslím si, že treba veľmi jasne a tvrdo pomenovať a postihovať aj takéto veci, keď niekto naozaj zneužíva biedu týchto ľudí.
A potom ako osobitne dôležitú vidím oblasť liečby závislosti a prevenciu bezdomovectva. Sociálna práca, poradenstvo nie je jednoduchá vec, nie je to projektová vec, je to dlhodobá mravenčia práca. Ja si spomínam na také vtipné príhody, pretože niekedy sa čudujeme, že prečo ten človek je na tom zle, ale častokrát ten človek nemá návyky a nevie narábať s peniazmi a mali sme klienta v charite, ktorý keď dostal 700 eur, zrazu sa mu nejako dostali, tak bol schopný ísť s rodinou na mesiac do hotela. Iný si zase kúpil drahé hodinky a tešil sa z nich asi tak jeden deň. Takže je to, je to naozaj niekedy aj o takom dlhodobom sprevádzaní. Čiže ja chcem vysloviť veľkú vďaku a rešpekt všetkým tým ľuďom, ktorí podávajú pomocnú ruku a veľmi sa teším, že, že prišiel tento návrh a verím, že prinesie aj dobré ovocie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.5.2021 14:12 - 14:14 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Tiež chcem naozaj úprimne poďakovať a oceniť skutočne veľmi efektívny návrh zákona z rezortu ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Absolútne súhlasím, veľmi sa teším, že tá finančná gramotnosť, v tomto prípade v samotnom návrhu zákona bude len eliminovať riziko práve zbytočného zadlžovania.
Podobný problém som aj riešil s pánom ministrom, keď som teda alebo teda je to ešte v štádiu riešenia a komunikácie práve v posledných, na tých sociálnych terénnych, sociálnych terénnych pracovníkov, ktorí budú pracovať práve s tými rodinami, ale hovorím, v inej oblasti. Pretože v konečnom dôsledku hovoríme o tých najrizikovejších, o tých rodinách, ktoré, bohužiaľ, spadajú do statusu sociálne slabších, ktorí jednoducho si nedokážu pomôcť sami a sú odkázaní práve na, aj na konkrétne úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Môžem len odporučiť a verím tomu, že to máte už teda aj dobre efektívne premyslené, je, aby tá, tá pomoc vychádzajúc z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sa riešila v konečnom dôsledku teda v prirodzenom prostredí klienta. Dnes vieme, že práve takíto rizikoví klienti majú obrovský problém ísť do úradov práce, lebo sa jej boja, majú strach, jednoducho mnoho faktorov do toho vstupuje.
Čiže verím tomu, že, že aj toto sa bude riešiť v prirodzenom prostredí klienta, aby, aby tá motivácia zo strany aj rodiny samotnej, samozrejme, jednoducho mala obrovský význam a v konečnom dôsledku sa to nabaľovalo nielen na samotných rodičov, ale aj na samotné deti, aby potom deti nemuseli zbytočne opakovať po rodičoch, lebo tá zadlženosť dnes, bohužiaľ, vo väčšine prípadov či už po regionálnej stránke je jednoducho vysoká.
Čiže ešte raz, veľká vďaka pánovi ministrovi.
Ďakujem krásne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.5.2021 14:08 - 14:09 hod.

Vaňová Jarmila Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja by som chcela oceniť, že tento návrh zákona, pretože aj z mojej nedávnej praxe, ktorú som robila v teréne v dosť náročných podmienkach, kde som sa stretávala s mnohými ľuďmi, ktorí sú nezamestnaní a evidovaní na úradoch práce, tak väčšina z týchto ľudí naozaj trpí tým, že sú, že majú exekúcie a častokrát sme museli hľadať riešenia. Takže súhlasím s tým, že naozaj tých odborníkov nemáme, ale oceňujem, že toto budú mať vo svojej gescii práve úrady práce, pretože táto služba mi tam chýbala. My keď sme robili sociálnu prácu, tak sme si častokrát tieto veci, ako pomáhať ľuďom, museli naštudovať. Museli sme si to zisťovať a hľadať, hľadať informácie, ako pomáhať. Ja som pomohla x-y ľuďom pri osobných bankrotoch a myslím si, že mi to celkom išlo. Takže naozaj som veľmi rada, že konečne prichádzame s tým, že potrebujeme tú osvetu, potrebujeme prevenciu, samozrejme, a potrebujeme ľudí vzdelávať vo finančnej gramotnosti. Takže za mňa áno. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.5.2021 13:48 - 13:49 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 499. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 517 zo 16. apríla 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. júna 2021 a v gestorskom výbore do 14. júna 2021.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

4.5.2021 13:44 - 13:45 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedníčky Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 118 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 118 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedníčky Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 118 odovzdaných hlasovacích lístkov bol 1 neplatný.
Zo 117 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Vladimíry Marcinkovej za predsedníčku Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti hlasovalo za 91 poslancov, proti 10 poslancov, zdržalo sa 16 poslancov.
Na voľbu predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bola za predsedníčku Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti zvolená Vladimíra Marcinková. (Potlesk.)
Overovatelia poverujú svoju členku Luciu Drábikovú oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.5.2021 22:48 - 22:50 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pani kolegyňa Sulanová, som rada, že ste otvorili túto tému. Ochrane spotrebiteľa som sa venovala aj na pôde Európskeho parlamentu, som bola vo výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a ono skutočne, keď sa hovorí o právach spotrebiteľa, platí vo všeobecnosti príslovie náš zákazník, náš pán. Bohužiaľ, existuje mnoho predajcov, ktorí ochranu práv neustále porušujú a nerešpektujú. Porušujú tým zákony a pravidlá predaja na Slovensku. Spotrebiteľská výchova, Spotreba pre život je napríklad súťaž, ktorá sa organizuje v Starej Ľubovni, a v krajine lietajúceho mnícha Cypriána sa stretajú žiaci, učitelia a zástupcovia spotrebiteľských združení zo Slovenskej republiky a Českej republiky, aby tak slávnostne vyhodnocovali súťaž Spotrebiteľská výchova žiakov - Spotreba pre život, ktorú organizuje Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska s podporou Ministerstva školstva, vedy a športu Slovenskej republiky (pozn. red.: správne „Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky“) pre žiakov základných a stredných škôl.
Budem s vami, samozrejme, bojovať, aby sa aj táto téma dostala do možno pozornosti programového vyhlásenia vlády, a verím, že ju bude podporovať aj ministerstvo školstva.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis