Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

25.5.2022 o 15:07 hod.

PhDr. PhD.

György Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 25.5.2022 15:07 - 15:12 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, nebudem ďalej ťahať čas a rovno prejdem k prečítaniu pozmeňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Györgya Gyimesiho k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 897.
Za čl. IV sa vkladá nový čl. V, ktorý znie:
„Čl. V
Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2021 Z. z., zákona č. 39/2022 Z. z., zákona č. 104/2022 Z. z. a zákona č. 137/2022 Z. z. sa mení a dopÍňa takto:
1. V § 4 ods. 3 písm. g) znie:
„g) vydáva záväzné stanovisko k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu podľa § 15 (ďalej len „výzva"), výzve na predkladanie projektových zámerov podľa § 15a a priamemu vyzvaniu podľa § 13 ods. 1 ,".
2. V § 4 ods. 3 písm. h) sa vypúšťajú slová „§ 5 ods. 4 alebo".
3. § 4 sa dopÍňa ods. 6, ktorý znie:
„(6) Národná implementačná a koordinačná autorita je oprávnená pri plnení svojich úloh požadovať od Úradu pre verejné obstarávanie, Policajného zboru, orgánov činných v trestnom konaní 11a a súdu informácie na účely riešenia nezrovnalostí a Úrad pre verejné obstarávanie, Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní a súd sú povinné požadované informácie poskytnúť. Úrad pre verejné obstarávanie, Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní a súd nie sú povinné poskytnúť národnej implementačnej a koordinačnej autorite informácie, ak by tým mohol byť ohrozený alebo zmarený účel trestného konania, alebo ak by tým mohlo dôjsť k ohrozeniu alebo zmareniu úloh podľa osobitného predpisu 11b). Ustanovenie osobitného predpisu 11c) tým nie je dotknuté.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 11a, 11b a 11c znejú:
11a) § 10 Trestného poriadku.
11b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
11c) § 6 Trestného poriadku."
4. V § 5 ods. 4 sa za slovami „ods. 3" vypúšťa čiarka
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.5.2022 15:07 - 15:12 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, nebudem ďalej ťahať čas a rovno prejdem k prečítaniu pozmeňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Györgya Gyimesiho k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 897.
Za čl. IV sa vkladá nový čl. V, ktorý znie:
„Čl. V
Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2021 Z. z., zákona č. 39/2022 Z. z., zákona č. 104/2022 Z. z. a zákona č. 137/2022 Z. z. sa mení a dopÍňa takto:
1. V § 4 ods. 3 písm. g) znie:
„g) vydáva záväzné stanovisko k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu podľa § 15 (ďalej len „výzva"), výzve na predkladanie projektových zámerov podľa § 15a a priamemu vyzvaniu podľa § 13 ods. 1 ,".
2. V § 4 ods. 3 písm. h) sa vypúšťajú slová „§ 5 ods. 4 alebo".
3. § 4 sa dopÍňa ods. 6, ktorý znie:
„(6) Národná implementačná a koordinačná autorita je oprávnená pri plnení svojich úloh požadovať od Úradu pre verejné obstarávanie, Policajného zboru, orgánov činných v trestnom konaní 11a a súdu informácie na účely riešenia nezrovnalostí a Úrad pre verejné obstarávanie, Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní a súd sú povinné požadované informácie poskytnúť. Úrad pre verejné obstarávanie, Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní a súd nie sú povinné poskytnúť národnej implementačnej a koordinačnej autorite informácie, ak by tým mohol byť ohrozený alebo zmarený účel trestného konania, alebo ak by tým mohlo dôjsť k ohrozeniu alebo zmareniu úloh podľa osobitného predpisu 11b). Ustanovenie osobitného predpisu 11c) tým nie je dotknuté.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 11a, 11b a 11c znejú:
11a) § 10 Trestného poriadku.
11b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
11c) § 6 Trestného poriadku."
4. V § 5 ods. 4 sa za slovami „ods. 3" vypúšťa čiarka
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.5.2022 14:50 - 14:53 hod.

Kuriak Milan
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.5.2022 14:38 - 14:39 hod.

Kozelová Monika
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.5.2022 13:54 - 13:55 hod.

Fecko Martin
Ďakujem pekne. Pán kolega veľa vecí už k môjmu pozmeňováku aj moji predrečníci zdôvodnili čo a ako. Hovorili ste, že prečo práve 400 nie viacej. Žiadny zákon respektíve keď máte nejakú hodnotu v zákone tak stále môžete polemizovať stále tam viete nájsť pre a proti. Takže
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.5.2022 13:28 - 13:28 hod.

Fecko Martin
Pán predseda výboru, iba ďakujem za doplnenie a myslím, že aj minister si to vezme za svoje. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.5.2022 13:25 - 13:26 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
č. 1379/2013 v platnom znení.
14d) Čl. 67 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 z 2. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021).
14e) Čl. 5 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1379/2013 v platnom znení.
14f) Čl. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1379/2013 v platnom znení.
15) Čl. 156 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
16) Čl. 152 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.".".
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
V súvislosti s vložením nového článku sa primerane upraví názov zákona.
Toľko predložený pozmeňujúci návrh. Verím, že vás, páni poslanci a poslankyne, presvedčil, že je potrebné ho prijať a prihováram sa za jeho prijatie.
Naši predkovia nám odkazujú, aby sme žili tak, aby bolo aj chleba, aj neba.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 25.5.2022 13:10 - 13:26 hod.

Fecko Martin
Ďakujem pekne pán predsedajúc, pán minister, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, vážení hostia. V spolupráci s ministerstvom si dovoľujem predložiť pozmeňujúci návrh ku zákone o potravinách, ktorý máme v našej republike pod číslom 152/
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie 25.5.2022 13:10 - 13:26 hod.

Fecko Martin
Ďakujem pekne pán predsedajúc, pán minister, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, vážení hostia. V spolupráci s ministerstvom si dovoľujem predložiť pozmeňujúci návrh ku zákone o potravinách, ktorý máme v našej republike pod číslom 152/
=====
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 25.5.2022 11:32 - 11:48 hod.

Vetrák Milan

=====
Skryt prepis