Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.6.2023 o 18:16 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2023 18:16 - 18:18 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Kolegyňa Zuzka Šebová, samozrejme že tento návrh zákona podporím. Hlavne keď ide o, o zdravie ľudí. Tak ako doteraz, vždy som podporoval takéto zákony a aj budem, lebo my sme tu na to, aby sme chránili aj fyzické, psychické, duševné, aj duchovné zdravie ľudí. Trošku ma mrzí, nedá mi, nedá mi nespomenúť, troška ma mrzí, viem, že vy ste podporili myslím, aj ešte jeden váš kolega, zákon o obmedzení dostupnosti a predaja energetických nápojov iba do 15 rokov sme tam dali, že naozaj v návrhu sme znížili vekovú hranicu iba na 15 rokov. A naozaj v tomto ma veľmi mrzí, veľmi mrzí to, že to nepodporili iní poslanci zo strana SaS a ďalší, ale že vy ako SME RODINA že ste toto nepodporili, to ma naozaj veľmi mrzí a argument, nejdem menovať pána poslanca s úcty k nemu, lebo ho pokladám za slušného človeka, ale jeho argument, jeho argument, ktorý mi povedal, že prečo toto vy SME RODINA nemôžte podporiť, tak to ma veľmi mrzí. Verím tomu, že hneď v ďalšom volebnom období že sa toto podarí presadiť. Vy všetci dobre viete, aj väčšina ľudí na Slovensku, že ako škodia energetické nápoje hlavne deťom. Aj dospelým, ale hlavne deťom naozaj je to zabijak. Odrazí sa to na ich zdravotnom stave keď budú mať trošku, trošku viacej rokov, keď všetky tieto negatívne vplyvy sa začnú odrážať a naozaj toto mi je veľmi ľúto že konečne aspoň to tých 15 rokov mohlo by, mohli byť používa... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

27.6.2023 17:58 - 18:02 hod.

Kuriak Milan
Ďakujem, oznamujem termín hlasovania na zajtra na 11.00 hodinu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2023 17:52 - 17:53 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem, že ste počkali, kým sa prihlásim s faktickou, pán predsedajúci. No ja naopak oceňujem tento návrh zákona, pretože za mňa, ja sa opýtam opačnú otázku. Nemyslím si, že banky budú mať s tým až taký veľký problém, ale ja to vnímam tak, že dávame klientom bánk, ktorí majú úvery v bankách, väčšiu slobodu. A strana Sloboda a Solidarita by im mala chcieť dať väčšiu slobodu. Takže za mňa, proste, tento, ja nevidím na tomto návrhu zákona nič zlé, dáva väčšiu možnosť narábať so svojimi úvermi tým klientom podľa toho, že či majú, nemajú, väčšiu hotovosť na splatenie, chcú ssa skôr zbaviť úveru, nech sa páči. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 27.6.2023 17:46 - 17:49 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť informáciu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2277 z 18. mája 2023 pridelila návrh poslancov týmto výborom:
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory:
Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom ústavnoprávny výbor. Výbor pre financie a rozpočet o návrhu nehlasoval, pretože nebol uznášaniaschopný.
Z uznesenia výboru Národnej rady Slovenskej republiky uvedeného pod bodom III. tejto správy vyplýva pozmeňujúci a doplňujúci návrh uvedený pod bodom IV. Návrh spoločnej správy, vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet na 133. schôdzi dňa 13. júna 2023. Stanovisko gestorského výboru, ani návrh spoločnej správy neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov výboru. Predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet určil ma za spravodajcu výboru, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výboru a navrhol Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní podľa príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

27.6.2023 17:40 - 17:40 hod.

Kuriak Milan
Áno, hlasovať budeme zajtra o 11.00.Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 27.6.2023 17:31 - 17:43 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Keďže, keďže bol prednesený pred malou chvíľou rozširujúci pozmeňujúci návrh, s ktorým by som mal ako predkladateľ vyjadriť súhlas v zmysle rokovacieho poriadku, tak chcem aj takto verejne povedať, že súhlasím s týmto pozmeňujúcim návrhom. Dúfam, že teda aj všetci ostatní predkladatelia keď budú vidieť, že sa rozširujú témy ich návrhu a je to na prospech veci, na prospech Slovenska, že sa zachovajú podobným spôsobom, verím, že ešte aj pani ministerka spravodlivosti prehodnotí to svoje, ten svoj postoj k správnym poplatkom, ktoré súvisia s elektronizáciou katastra, ktorý naposledy neodsúhlasila, teda bude mať ešte jednu možnosť nejakým spôsobom na to zareagovať a verím, že sa tiež k tomu postaví, ako sa hovorí, čelom a bude takisto pozitívne naladená k tomu, čo Slovensku pomáha.
Takže ja nebudem teraz nejak veľmi komentovať tento pozmeňujúci návrh, ktorý už myslím, že viac ako týždeň visí na webovom sídle Národnej rady a každý si ho mohol prečítať. Uvediem, že, myslím, že v marci, ak sa nemýlim, nie, v máji neprešiel, neprešla taká rozsiahla novela katastrálneho zákona. Ja, samozrejme, ju nevraciam do hry teraz celú cez pozmeňujúci návrh, ale snažím sa alebo snažil som sa aj v úzkej spolupráci s Úradom geodézie, kartografie a katastra vybrať iba tie ustanovenia, ktoré súvisia výlučne s elektronizáciou katastra, pretože elektronizácia katastra je financovaná z plánu obnovy. A keďže máme otvorený zákon o pláne obnovy, ak áno, úplne že neni to, by som povedal, nejaká ideálna situácia, že potrebujeme tento pozmeňujúci návrh, aby nám mohol fungovať zákon o pláne obnovy, ale je to návrh, ktorý s plánom obnovy naozaj veľmi úzko súvisí. Preto si teda aj dovolím o malú chvíľu prečítať samotný pozmeňujúci návrh s tým, že len krátko poviem, že navrhovaná právna úprava vytvára právny rámec pre realizovanie rozvoja elektronických služieb katastra nehnuteľností financovaného z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti. Zavádza sa právna úprava, podľa ktorej elektronické podanie možno podať cez špecializovaný portál Úradu geodézie, kartografie a katastra v súlade s príslušným zákonom o e-Governmente prostredníctvom elektronického formulára elektronickej služby katastra nehnuteľností alebo prostredníctvom všeobecnej agendy ústredného portálu verejnej správy. Právna úprava sa bude týkať všetkých podaní, ktoré boli podané elektronicky a teda tie ostatné ustanovenia, ktoré sú uvedené v tom samotnom pozmeňujúcom návrhu, súvisia so zavedením tých elektronických služieb katastra a elektronizáciou, elektronizáciou samotného katastra.
Takže toľko môj vstup a teraz si dovolím prečítať doplňujúci návrh.
Doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je to tlač 1666.
Uvedený návrh zákona sa dopĺňa takto:
Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 255/2001 Z. z., zákona č. 419/ 2002 Z. z., zákona č. 173/2004 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 669/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 103/2010 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z. a zákona č. 325/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 9 sa vypúšťa písmeno k).
2. § 23 vrátane nadpisu znie:
㤠23
Elektronické podanie
Elektronické podanie sa podáva prostredníctvom určeného elektronického formulára elektronickej služby katastra nehnuteľností7a) alebo prostredníctvom elektronickej podateľne ústredného portálu verejnej správy spôsobom podľa osobitného predpisu.7b)".
Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 7b znejú:
7a) § 3 písm. 1) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7b) § 10 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e­-Governmente) v znení neskorších predpisov.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a sa vypúšťa.
3. V § 24 ods. 1 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "ak sa návrh na začatie katastrálneho konania podáva v elektronickej podobe,".
4. V § 24 ods. 1 písm. f) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "ak sa návrh na začatie katastrálneho konania podáva v elektronickej podobe,".
5. V § 30 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.
6. V § 30 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená d) až f).
7. V § 31 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: "Ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom, rozhodnutie o povolení vkladu sa doručuje okrem splnomocnenca aj účastníkovi konania, ktorý plnomocenstvo udelil; rozhodnutie o povolení vkladu sa považuje za oznámené dňom jeho doručenia splnomocnencovi.".
8. Za § 36a sa vkladá § 36b, ktorý znie:
"§ 36b
Ak listina vydaná za podmienok ustanovených osobitným predpisom,10ee) ktorá preukazuje univerzálne právne nástupníctvo, neobsahuje údaje o nehnuteľnostiach s náležitosťami podľa § 42 ods. 2, okresný úrad zapíše zmenu vlastníckeho práva alebo iného vecného práva na základe tejto listiny a čestného vyhlásenia právneho nástupcu s náležitosťami podľa § 42 ods. 2. Podpis právneho nástupcu na čestnom vyhlásení musí byť úradne osvedčený.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 10ee znie:
10ee) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012) v platnom znení.".
9. V § 42 ods. 3 sa za slovo „práva" vkladá čiarka a slová "ak má byť zriadené predkupné právo, podpis oprávneného z predkupného práva, ak má byť predkupné právo zrušené" a za slovo "manželov" sa vkladá čiarka a slová „podpis účastníka konania, ktorým nie je banka, zahraničná banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak je návrh na vklad vzatý späť, podpis záložného veriteľa, ktorým nie je banka, zahraničná banka alebo pobočka zahraničnej banky, na listine, ktorá preukazuje zánik záložného práva,".
10. V § 57 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Ak začne okresný úrad prešetrovať údaje katastra na návrh, oznámenie o výsledku prešetrenia okresný úrad zašle navrhovateľovi do 60 dní odo dňa doručenia návrhu na prešetrenie údajov katastra. Ak ide o prešetrenie údajov katastra, ktoré majú slúžiť ako podklad na vyhotovenie geometrického plánu, okresný úrad prešetrí údaje katastra do 7 pracovných dní odo dňa doručenia podnetu osoby, ktorá vykonáva geodetické a kartografické činnosti.".
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
11. V § 59 ods. 7 sa na konci dopĺňa veta, ktorá znie: "Začatie konania o oprave chyby podľa odseku 5 okresný úrad účastníkom konania neoznamuje.".
12. V § 63 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Proti rozhodnutiu o námietke nie je možné podať odvolanie.".
13. V § 68 ods. 4 druhá veta znie: „Údaje podľa prvej vety sú prístupné bezodplatne na základe autentifikácie a majú informatívny charakter.".
14. V § 68 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 8, ktoré znejú:
„(5) Autentifikácia podľa odseku 4 sa vykoná prostredníctvom funkcie informačného systému na to určenej a to
a) prihlásením prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu alebo inými prostriedkami umožňujúcimi prihlásenie na Ústrednom portáli verejnej správy,
b) vytvorením používateľského účtu formou registrácie,
c) vytvorením používateľského účtu na základe zmluvy uzatvorenej s úradom.
===== ...podľa odseku 4 sa vykoná prostredníctvom funkcie informačného systému na to určenej a to
a) prihlásením prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu alebo inými prostriedkami umožňujúcimi prihlásenie na Ústrednom portáli verejnej správy,
b) vytvorením používateľského účtu formou registrácie a
c) vytvorením používateľského účtu na základe zmluvy uzatvorenej s úradom.
(6) Pri autentifikácii podľa odseku 5 písm. b) sa uvedú identifikačné údaje v rozsahu, ak ide o
a) fyzickú osobu meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, e-mailová adresa a telefónne číslo,
b) právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa názov, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, sídlo alebo miesto podnikania, e-mailová adresa a telefónne číslo.
(7) Úrad získava, zaznamenáva, poskytuje a uchováva údaje o prístupe k údajom zverejneným podľa odseku 4 v rozsahu údajov poskytnutých pri autentifikácii podľa odseku 5 na účely overovania zákonností spracúvania údajov zverejnených podľa § 68 ods. 4, vlastného monitorovania, na účely zabezpečenie integrity a bezpečnosti osobných údajov a na účely trestného konania.
(8) Úrad uchováva údaje o autentifikácii podľa odseku 5 písm. a) v trvaní jedného roka od prihlásenia alebo pri autentifikácii podľa odseku 5 písm. b) a c) v trvaní jedného roka po zrušení používateľského účtu, ktorého sa údaje týkajú.".
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 9.
15. § 69 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14) Na poskytovanie údajov katastra a dokumentáciu súvisiacu so zápisom do katastra sa nevzťahuje osobitný predpis.21e)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 21eň znie:
„21e) Zákon č. 211/2000 Z. z. zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií skrátene) v znení neskorších predpisov.".
16. Za § 79l sa vkladá § 79m, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠79m
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2024
Katastrálne konanie, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 31. decembra 2023, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2023.".
17. V § 80 sa odsek 1dopÍňa písmenom k), ktoré znie:
k) autentifikácii podľa § 68 ods. 5 až 8.".
18. § 80 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Úrad ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom vzory elektronických formulárov.".
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú. Tento článok nadobúda účinnosť 1. januára 2024 okrem bodov 13 a 14, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2024, čo sa premietne aj do ustanovení o nadobudnutí účinnosti zákona. Tak ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 27.6.2023 17:31 - 17:43 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Keďže, keďže bol prednesený pred malou chvíľou rozširujúci pozmeňujúci návrh, s ktorým by som mal ako predkladateľ vyjadriť súhlas v zmysle rokovacieho poriadku, tak chcem aj takto verejne povedať, že súhlasím s týmto pozmeňujúcim návrhom. Dúfam, že teda aj všetci ostatní predkladatelia keď budú vidieť, že sa rozširujú témy ich návrhu a je to na prospech veci, na prospech Slovenska, že sa zachovajú podobným spôsobom, verím, že ešte aj pani ministerka spravodlivosti prehodnotí to svoje, ten svoj postoj k správnym poplatkom, ktoré súvisia s elektronizáciou katastra, ktorý naposledy neodsúhlasila, teda bude mať ešte jednu možnosť nejakým spôsobom na to zareagovať a verím, že sa tiež k tomu postaví, ako sa hovorí, čelom a bude takisto pozitívne naladená k tomu, čo Slovensku pomáha.
Takže ja nebudem teraz nejak veľmi komentovať tento pozmeňujúci návrh, ktorý už myslím, že viac ako týždeň visí na webovom sídle Národnej rady a každý si ho mohol prečítať. Uvediem, že, myslím, že v marci, ak sa nemýlim, nie, v máji neprešiel, neprešla taká rozsiahla novela katastrálneho zákona. Ja, samozrejme, ju nevraciam do hry teraz celú cez pozmeňujúci návrh, ale snažím sa alebo snažil som sa aj v úzkej spolupráci s Úradom geodézie, kartografie a katastra vybrať iba tie ustanovenia, ktoré súvisia výlučne s elektronizáciou katastra, pretože elektronizácia katastra je financovaná z plánu obnovy. A keďže máme otvorený zákon o pláne obnovy, ak áno, úplne že neni to, by som povedal, nejaká ideálna situácia, že potrebujeme tento pozmeňujúci návrh, aby nám mohol fungovať zákon o pláne obnovy, ale je to návrh, ktorý s plánom obnovy naozaj veľmi úzko súvisí. Preto si teda aj dovolím o malú chvíľu prečítať samotný pozmeňujúci návrh s tým, že len krátko poviem, že navrhovaná právna úprava vytvára právny rámec pre realizovanie rozvoja elektronických služieb katastra nehnuteľností financovaného z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti. Zavádza sa právna úprava, podľa ktorej elektronické podanie možno podať cez špecializovaný portál Úradu geodézie, kartografie a katastra v súlade s príslušným zákonom o e-Governmente prostredníctvom elektronického formulára elektronickej služby katastra nehnuteľností alebo prostredníctvom všeobecnej agendy ústredného portálu verejnej správy. Právna úprava sa bude týkať všetkých podaní, ktoré boli podané elektronicky a teda tie ostatné ustanovenia, ktoré sú uvedené v tom samotnom pozmeňujúcom návrhu, súvisia so zavedením tých elektronických služieb katastra a elektronizáciou, elektronizáciou samotného katastra.
Takže toľko môj vstup a teraz si dovolím prečítať doplňujúci návrh.
Doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je to tlač 1666.
Uvedený návrh zákona sa dopĺňa takto:
Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 255/2001 Z. z., zákona č. 419/ 2002 Z. z., zákona č. 173/2004 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 669/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 103/2010 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z. a zákona č. 325/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 9 sa vypúšťa písmeno k).
2. § 23 vrátane nadpisu znie:
㤠23
Elektronické podanie
Elektronické podanie sa podáva prostredníctvom určeného elektronického formulára elektronickej služby katastra nehnuteľností7a) alebo prostredníctvom elektronickej podateľne ústredného portálu verejnej správy spôsobom podľa osobitného predpisu.7b)".
Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 7b znejú:
7a) § 3 písm. 1) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7b) § 10 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e­-Governmente) v znení neskorších predpisov.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a sa vypúšťa.
3. V § 24 ods. 1 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "ak sa návrh na začatie katastrálneho konania podáva v elektronickej podobe,".
4. V § 24 ods. 1 písm. f) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "ak sa návrh na začatie katastrálneho konania podáva v elektronickej podobe,".
5. V § 30 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.
6. V § 30 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená d) až f).
7. V § 31 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: "Ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom, rozhodnutie o povolení vkladu sa doručuje okrem splnomocnenca aj účastníkovi konania, ktorý plnomocenstvo udelil; rozhodnutie o povolení vkladu sa považuje za oznámené dňom jeho doručenia splnomocnencovi.".
8. Za § 36a sa vkladá § 36b, ktorý znie:
"§ 36b
Ak listina vydaná za podmienok ustanovených osobitným predpisom,10ee) ktorá preukazuje univerzálne právne nástupníctvo, neobsahuje údaje o nehnuteľnostiach s náležitosťami podľa § 42 ods. 2, okresný úrad zapíše zmenu vlastníckeho práva alebo iného vecného práva na základe tejto listiny a čestného vyhlásenia právneho nástupcu s náležitosťami podľa § 42 ods. 2. Podpis právneho nástupcu na čestnom vyhlásení musí byť úradne osvedčený.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 10ee znie:
10ee) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012) v platnom znení.".
9. V § 42 ods. 3 sa za slovo „práva" vkladá čiarka a slová "ak má byť zriadené predkupné právo, podpis oprávneného z predkupného práva, ak má byť predkupné právo zrušené" a za slovo "manželov" sa vkladá čiarka a slová „podpis účastníka konania, ktorým nie je banka, zahraničná banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak je návrh na vklad vzatý späť, podpis záložného veriteľa, ktorým nie je banka, zahraničná banka alebo pobočka zahraničnej banky, na listine, ktorá preukazuje zánik záložného práva,".
10. V § 57 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Ak začne okresný úrad prešetrovať údaje katastra na návrh, oznámenie o výsledku prešetrenia okresný úrad zašle navrhovateľovi do 60 dní odo dňa doručenia návrhu na prešetrenie údajov katastra. Ak ide o prešetrenie údajov katastra, ktoré majú slúžiť ako podklad na vyhotovenie geometrického plánu, okresný úrad prešetrí údaje katastra do 7 pracovných dní odo dňa doručenia podnetu osoby, ktorá vykonáva geodetické a kartografické činnosti.".
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
11. V § 59 ods. 7 sa na konci dopĺňa veta, ktorá znie: "Začatie konania o oprave chyby podľa odseku 5 okresný úrad účastníkom konania neoznamuje.".
12. V § 63 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Proti rozhodnutiu o námietke nie je možné podať odvolanie.".
13. V § 68 ods. 4 druhá veta znie: „Údaje podľa prvej vety sú prístupné bezodplatne na základe autentifikácie a majú informatívny charakter.".
14. V § 68 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 8, ktoré znejú:
„(5) Autentifikácia podľa odseku 4 sa vykoná prostredníctvom funkcie informačného systému na to určenej a to
a) prihlásením prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu alebo inými prostriedkami umožňujúcimi prihlásenie na Ústrednom portáli verejnej správy,
b) vytvorením používateľského účtu formou registrácie,
c) vytvorením používateľského účtu na základe zmluvy uzatvorenej s úradom.
===== ...podľa odseku 4 sa vykoná prostredníctvom funkcie informačného systému na to určenej a to
a) prihlásením prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu alebo inými prostriedkami umožňujúcimi prihlásenie na Ústrednom portáli verejnej správy,
b) vytvorením používateľského účtu formou registrácie a
c) vytvorením používateľského účtu na základe zmluvy uzatvorenej s úradom.
(6) Pri autentifikácii podľa odseku 5 písm. b) sa uvedú identifikačné údaje v rozsahu, ak ide o
a) fyzickú osobu meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, e-mailová adresa a telefónne číslo,
b) právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa názov, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, sídlo alebo miesto podnikania, e-mailová adresa a telefónne číslo.
(7) Úrad získava, zaznamenáva, poskytuje a uchováva údaje o prístupe k údajom zverejneným podľa odseku 4 v rozsahu údajov poskytnutých pri autentifikácii podľa odseku 5 na účely overovania zákonností spracúvania údajov zverejnených podľa § 68 ods. 4, vlastného monitorovania, na účely zabezpečenie integrity a bezpečnosti osobných údajov a na účely trestného konania.
(8) Úrad uchováva údaje o autentifikácii podľa odseku 5 písm. a) v trvaní jedného roka od prihlásenia alebo pri autentifikácii podľa odseku 5 písm. b) a c) v trvaní jedného roka po zrušení používateľského účtu, ktorého sa údaje týkajú.".
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 9.
15. § 69 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14) Na poskytovanie údajov katastra a dokumentáciu súvisiacu so zápisom do katastra sa nevzťahuje osobitný predpis.21e)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 21eň znie:
„21e) Zákon č. 211/2000 Z. z. zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií skrátene) v znení neskorších predpisov.".
16. Za § 79l sa vkladá § 79m, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠79m
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2024
Katastrálne konanie, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 31. decembra 2023, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2023.".
17. V § 80 sa odsek 1dopÍňa písmenom k), ktoré znie:
k) autentifikácii podľa § 68 ods. 5 až 8.".
18. § 80 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Úrad ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom vzory elektronických formulárov.".
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú. Tento článok nadobúda účinnosť 1. januára 2024 okrem bodov 13 a 14, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2024, čo sa premietne aj do ustanovení o nadobudnutí účinnosti zákona. Tak ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2023 17:29 - 17:31 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ako som už v úvodnom slove naznačil, snažíme sa, aby štát mohol fungovať čo najlepšie aj pri vláde s obmedzenými právomocami. A k tomu, aby štát mohol fungovať dobre, slúžia aj prostriedky plánu obnovy a odolnosti a už prvýkrát keď, teda bola vláda s obmedzenými právomocami, tak vznikali pochybnosti, či je možné, aby mohla implementovať plán obnovy alebo nie v zmysle platnej Ústavy Slovenskej republiky. Aby sme odstránili pochybnosti a uviedli to úplne jednoznačne, tak v tomto pozmeňujúcom návrhu aj hovoríme, že vláda má priamo právo implementovať programy plánu obnovy a všetko, čo s tým súvisí, čím sa vlastne napĺňa aj ustanovenie ústavy, ktoré hovorí, že aj vláda s obmedzenými právomocami môže robiť to, čo ustanoví zákon.
Tie ostatné veci sú tiež na prospech Slovenska, pretože sa tam spresňujú ustanovenia, ktoré sa týkajú auditu, finančnej kontroly, ktoré sa týkajú vlastne nejakým spôsobom sankcií v prípade porušenia zákona alebo dopustenia sa určitých nezrovnalostí, najmä finančných nezrovnalostí a myslím si, že takýto rozširujúci návrh je teda jednak možný. Ja potom ešte keď vystúpim v rozprave, určite by som chcel aj pána predsedajúceho požiadať, že ešte by som rád vystúpil v rozprave ako predkladateľ, tak ja potom aj chcem vyjadriť sa k tomu samotnému návrhu z pohľadu rokovacieho poriadku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.6.2023 17:14 - 17:17 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov. Národná rada uznesením č. 2265 zo 16. mája 2023 pridelila návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka týmto Výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Výboru pre financie a rozpočet, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. K predmetnému návrhu zákona zaujali Výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská. Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť.
Ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet o návrhu nehlasoval, pretože nebol uznášaniaschopný. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom 3 tejto správy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor na základe stavísk odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 480 z 13. júna 2023. Týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výboru a navrhol Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní podľa príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku.
Ďakujem pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.6.2023 17:11 - 17:14 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Tak vážené dámy, vážení páni, v prvom rade ja by som sa chcel naozaj všetkým poďakovať tým kolegom, ktorí, ktorí sa ti tu snažia vyjsť určitým spôsobom v ústrety, lebo máme toho veľa na programe a máme tu aj dôležité body a my sa snažíme byť tiež slušní a predraďujeme tu rôzne body a som, ja som to nerobil ani raz, ale o tom by sme mohli debatovať dlhšie inokedy. Ale vždy som podporoval tie veci aj dneska, nakoniec aj opozícií, že si tu mohla predraďovať uznesenie o Európskych záležitostiach, že dôležité veci, ale snažíme sa vychádzať tým ostatným v ústrety, tak poprosím trošku pochopenia a ospravedlňujem sa všetkým zamestnancom, ktorí teraz budú mať nejaké problémy s tým, ale my tie zákony pre, pre ľudí chceme naozaj prerokovať, no a potom ideálne schváliť. No a toto je jeden z nich z tých zákonov, ktorý predkladám, a toto je dokonca zákon, ktorý pomáha vláde pána Ódora. Čiže viete, boli tu veľké, veľké diskusie o tom, že kto túto vládu podporuje, kto ju nepodporuje, kto jej vysloví dôveru, kto jej nevysloví dôveru. Ale potom sa dá na to pozerať aj inak, že kto reálne robí tuná v parlamente niečo preto, aby mohla akákoľvek vláda vrátane vlády pána Ódora normálne fungovať a implementovať plán obnovy a všetko čo s tým súvisí. Lebo, to práve táto, túto vec tu budeme teraz o malú chvíľu riešiť a ak sa nemýlim, tak to bude pozmeňujúci návrh pani poslankyne Miernej, ktorý tu bude riešiť, že umožní, umožní terajšej vláde s obmedzenými právomocami ak to schválime bez nejakých pochybností, bez nejakých právnych pochybností implementovať plán obnovy, pretože ten môj návrh, ktorý bol predložený do prvého čítania, síce otvára zákon o pláne obnovy, ale otvára ho len v ustanovení, ktoré spresňuje právnu úpravu ohľadne nakladania s osobnými údajmi.
Čiže dá sa dôvera v ten štát a dôvera v to, aby fungovali inštitúcie a fungovali ústavné orgány vyjadrovať rôznym spôsobom a my ten jeden spôsob dne prejavíme tým, že umožníme vláde pána Ódora, teda hnutie OĽANO umožní a ostatní vláde pána, aby mohla riadne fungovať, aby peniaze z plánu obnovy sa neroztrácali alebo teda vôbec sa mohli použiť. Ja teda potom aj budem následne sa vyjadrovať k tým pozmeňujúcim návrhom, ktoré budú podané a nechcem to teraz robiť v tom úvodnom slove a budem samozrejme alebo budem aj ja predkladať jeden návrh zákona, ktorý súvisí s plánom obnovy nie úplne priamo alebo nepriamo, teda súvisí, ale nepriamo a je to elektronizácia katastra nehnuteľnosti, ktorý, ktorý je financovaný z plánu obnovy, ktorý podobne ako insolvenčný register, keď sa predkladal pred pár týždňami a mesiacmi veľmi tesne neprešiel hlasovaním v pléne a myslím si, že bola by to škoda, keby nám prepadli také veci, ktoré súvisia s plánom obnovy a s míňaním prostriedkov z plánu obnovy na prospech Slovenska. A to je jedno, či je to insolvenčný register, kataster nehnuteľností alebo obdobné veci. Takže toľko zatiaľ na úvod, ja potom samozrejme sa tomu budem troška viac venovať v rámci rozpravy a aj v rámci tých pozmeňovákov, ktoré pozmeňovacie návrhy, ktoré budú predložené.
Skryt prepis