Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

23.11.2021 o 18:39 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 23.11.2021 18:39 - 18:49 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Tento návrh považujem za legitímny. Treba sa tu baviť o tejto 363. Čo sa týka konkrétneho návrhu, nie je celkom podľa môjho gusta, ale do druhého čítania by som ho pustil a potom by sa dal vyprecizovať. Každopádne som za, aby sa otvorila debata. Prečo? Spravíme si taký konkurz, taký mierny exkurz do minulosti, ako sa vyvíjala táto 363.
Ešte Radičovej vláda prijala pred rokmi tú novelu zákona, ktorá mala zamedziť, aby sa na tých najvyšších miestach, teda na najvyšších poschodiach prokuratúry, zametali nejaké kauzy pod koberec. Priniesla tzv. zrušenie negatívnych pokynov. Teda nadriadený prokurátor nemôže napríklad nepodať obžalobu. Na Generálnej prokuratúre vtedy našli spôsob ako túto novelu v podstate negovať. Vtedajší prvý námestník Ladislav Tichý, ktorý v neprítomnosti vykonával funkciu generálneho prokurátora, vydal nový príkaz o mimoriadnych opravných prostriedkoch, medzi prokurátormi známy ako 363, do neho doplnil, že generálny prokurátor môže zrušiť právoplatné uznesenie o vznesení obvinenia. Dodatok, ktorý umožňuje rušiť uznesenie o vznesení obvinenia, vlastne spôsobuje problémy najmä v korupčných trestných veciach. Väčšinou sú pri nich kľúčové dva-tri dôkazy, a to najmä odposluchy, obrazovo-zvukové záznamy či použitie agenta, ktorý sa už neskôr nedajú účinne zopakovať. Ak ich účelovo vlastne GP vyhodnotí alebo nehovorím, že účelovo, ale ak ich GP vyhodnotí ako nezákonne, s vecou sa už nepohne a nie je možné usvedčiť páchateľa. Polícia musí tú trestnú vec ukončiť.
Zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní ako mimoriadny opravný prostriedok bol do právneho poriadku Slovenskej republiky implementovaný zákonom 301/2005 za účelom zníženia počtu trestných vecí na Najvyššom súde, pretože podľa predchádzajúcej právnej úpravy Najvyšší súd v rámci konania o sťažnosti pre porušenie zákona preskúmaval aj zákonnosť rozhodnutí policajtov a prokurátorov vydaných v prípravnom konaní. Zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní je jedným z troch mimoriadnych opravných prostriedkov podľa Trestného poriadku, ktorými možno zrušiť právoplatné rozhodnutie. Je upravený v 363 a v nasledujúcich. Čo tam je, to každý vie.
Aplikácia tohto inštitútu v prípravnom konaní je vylúčená v prípade právoplatného rozhodnutia vydaného sudcom pre prípravné konanie. Voči rozhodnutiu sudcu pre prípravné konanie je minister spravodlivosti oprávnený podať dovolanie, ak sú splnené podmienky upravené 369 (1), 371 (1) alebo (2). Trestný poriadok neupravuje, voči ktorým rozhodnutiam prokurátora alebo policajta možno využiť tento inštitút. Podrobnosti o postupe pri zrušení právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní upravuje príkaz generálneho prokurátora č. 4/2006 o postupe prokurátorov v trestnom konaní, o mimoriadnych opravných prostriedkoch z 31. januára 2006. Podľa čl. 7 ods. 2 tohto príkazu právoplatným rozhodnutím v prípravnom konaní sa rozumie najmä uznesenie, ktorým sa rozhodlo o výške náhrady, o zaistení nároku poškodeného podľa 50-tky, o uloženie, o žiadosti obvineného, navrátenie lehoty, o uložení poriadkovej pokuty. Podľa § 97, 98 o vrátení vecí a tak ďalej a tak ďalej.
Tento príkaz explicitne neuvádzal uznesenie o vznesení obvinenia ako jedno z rozhodnutí, ktoré môže generálny prokurátor prostredníctvom mimoriadneho opravného prostriedku zrušiť. To sa zmenilo vydaním nového príkazu č. 3/2012, príkaz generálneho prokurátora z februára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príkaz generálneho prokurátora, kde sa do čl. 7 ods. 2 za písm. g) vkladá nové písm. h), ktoré znie: "Podľa § 206 o uznesení obvinenia." Teda to je to, čo hovorím. Zároveň sa do čl. 7 za ods. 3 vložil nový ods. 4, ktorý znie: "V čase konania podľa 363 nie je možné skončiť prípravné konanie niektorým z rozhodnutí uvedených v piatom diele druhej hlavy, druhej časti Trestného poriadku ani podať obžalobu."
Podľa dôvodovej správy k Trestnému poriadku zámer návrhu ustanovenia tohto mimoriadneho opravného prostriedku spočíva v tom, že treba umožniť vo veciach, v ktorých súd ešte nekonal a vec bola v prípravnom konaní prokurátorom postúpená inému orgánu alebo ktorým bolo zastavené, alebo podmienečne zastavené trestné stíhanie, alebo ktoré v tomto konaní spočíva na chybnom procesnom konaní, aby nezákonnosť napravil generálny prokurátor. Pôjde jednak o operatívnejšie konanie a jednak o odbremenenie súdov, na ktoré prichádzajú ďalšie nové formy konania a rozhodovania, teda o odklony. Pri tomto opravnom prostriedku sa upravuje, uplatňuje tzv. úplný revízny princíp, nakoľko generálny prokurátor nie je viazaný rozsahom návrhu na využitie tohto opravného prostriedku. Generálny prokurátor v rámci revízie rozhoduje uznesením, proti ktorému nie je prípustný opravný prostriedok.
K možnosti generálneho prokurátora využiť postup podľa 363 sa vyjadroval aj Ústavný súd vo svojom uznesení, spisová značka 2 ÚS-494/2014 z 22. augusta 2014, tento nález však nezohľadňuje pôvodné znenie Trestného poriadku, kde sa, kde v § 363 bola pridaná aj druhá veta v tomto znení: "Porušením zákona sa rozumie podstatné pochybenie, ktoré mohlo ovplyvniť rozhodnutie vo veci." Ústavný súd konštatuje, že princíp nestrannosti rozhodovania ako súčasť záruk základného práva na inú právnu ochranu podľa čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky vylučuje, aby generálny prokurátor preskúmal na základe návrhu obvineného na postup podľa § 363 zákonnosť rozhodnutia o zamietnutí sťažnosti proti uzneseniu o vznesení obvinenia, ktoré sám vydal. To je z uznesenia Ústavného súdu.
Vo vzťahu vtedy k platnému zneniu zákona k celkovej možnosti generálneho prokurátora využíva tento opravný prostriedok proti uznes..., pri uznesení o vznesení obvinenia Ústavný súd uvádza: Navyše využitie mimoriadneho kasačného oprávnenia generálneho prokurátora vo vzťahu k uzneseniu o vznesení obvinenia sa javí Ústavnému súdu ako otázne. Ústavný súd rešpektujúc právomoc generálneho prokurátora interpretovať 363 Trestného poriadku, zo znenia ktorého výslovne nevyplýva, proti ktorým rozhodnutiam ho možno použiť. Z poslednej vety § 363 ods. 1 však vyplýva, že je určený na nápravu nezákonnosti meritórnych rozhodnutí, ktorými sa rozhodovalo vo veci, a teda ide o rozhodnutia konečné, ktorých nápravu už nemožno zabezpečiť inými prostriedkami. Tento výklad vyplýva aj z dôvodovej správy k 363 v 2005, v ktorom sa uvádza: Treba umožniť vo veciach, v ktorých súd ešte nekonal a vec bola v prípravnom konaní prokurátorom postúpená inému orgánu alebo ktorým bolo zastavené alebo podmienečne zastavené trestné stíhanie alebo ktoré v tomto rozsahu spočíva na chybnom procesnom konaní, aby nezákonnosť napravil generálny prokurátor. Uvedený nález však zohľadňuje pôvodné znenie zákona, ktoré počítalo s prieskumom podľa 363 len pri rozhodnutiach vo veci. Novelou Trestného poriadku 401/2015 však táto veta bola odstránená. Takže keď tvrdia, že to zaviedol Lipšic a tak ďalej, tak to sú všetko nesprávnosti.
Dôvodová správa k tomuto kroku uvádza, že je potrebné, aby mal generálny prokurátor možnosť zrušiť akékoľvek rozhodnutia procesné, medzitýmne, meritórne prokurátora alebo policajta v prípravnom konaní, samozrejme, za podmienky, že ide o rozhodnutie, ktorým bol porušený zákon, resp. jeho vydaniu predchádzal nezákonný postup. Nie je preto podľa názoru možné jeho obsah preniesť priamo aj na znenie a aplikáciu súčasného § 363. Napriek tomu Ústavný súd argumentáciou z tohto nálezu, a teda spochybnenie využitia mimoriadneho kasačného oprávnenia generálneho prokurátora vo vzťahu k uzneseniam o vznesení obvinenia uvádza vo svojich uzneseniach aj v čase po prijatí tejto novely.
Rozmýšľam, mám tu toho viacej, ale čas nemám. Takže už asi budem končiť. Ďakujem. Mám tu toho viacej, ale hovorím, to by bolo ešte aspoň na pol hodinu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.11.2021 17:05 - 17:07 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Len krátko.
Pani Vaľová, no, myslím, že pán Šudík vám celkom jasne odpovedal. Myslím, že vás najviac trápi to, že už nevládnete v Humennom, v Humennom železnou rukou ako kedysi, tie časy skončili, ale proste ľudia nezabúdajú, ľudia sa vždy rozhodnú. A k tej mojej manželke, no, je mi ľúto, že si ju beriete do úst, lebo myslím si, že mali by sme sa tu vyhýbať nejakým invektívam na našich rodinných príslušníkov, ja to nerobím a aj som veril, že ste seriózni ľudia a tiež to nebudete robiť, ale teda ak sa ma na ňu pýtate, tak ja som nikde netvrdil, že niečo riadi, to ste si asi zle zapamätali. Skúste mi to nájsť, ani ma nepočúvate, dobre, tak budem pokračovať k ďalšiemu.
Pán Kočiš, spomínate, že sme to vyberali na tretí, štvrtýkrát. No áno, samozrejme, pretože sme chceli vybrať dobre, samozrejme, že sme to nemali vopred vybraté, tak sme museli urobiť viac kôl. To je logické, ale myslím si, že tak to má byť. Myslím si, že vy ste zažili veľmi jasne, čo to je niečo riadiť v Banskobystrickom samosprávnom kraji, keď tam vyhral pán Kotleba, ale hneď po prvom období vás ľudia poslali kade ľahšie. A to je to, čo je veľmi dôležité, že jednoducho ľudia rozhodnú. O vás rozhodli, že stačilo, Kotlebovci nám tu vládnuť nebudú. A aj o nás rozhodnú, o dva roky aj niečo sú voľby, ľudia rozhodnú, či budeme pokračovať, či nám dajú svoju dôveru alebo nie. Ak nám ju nedajú, tak sa pokorne pred tým skloníme a povieme: Okej, stačilo, naša služba tu skončila. Ale keď nás tu ľudia postavili do tejto služby, tak tu chceme stáť a chceme to robiť poriadne, preto sme tu.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.11.2021 17:04 - 17:05 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Ja budem hovoriť taktiež z praxe a súhlasím s pánom Kremským, ja keď som pred pár rokmi prišiel niekedy na Okresný úrad v Humennom, som tam chodil pravidelne, tak som sa cítil ako na nejakom sneme SMER-u. Veď tam čo oddelenie, to bol člen strany SMER. Kľudne si môžte pozrieť, mestskí poslanci, ktorí boli v zastupiteľstve za stranu SMER, boli zároveň aj zamestnanci okresného úradu na vedúcich pozíciách. Teraz sa všetko zmenilo a ja rozprávam s tými zamestnancami, oni mi prídu: A vedúci na našom oddelení len celý deň hrá karty a všetko robíme zaňho. To sú akí odborníci na tých okresných úradoch?
Čoho sa tu boja kolegovia, aby boli transparentné výberové konania na okresných úradoch na vedúcich? Ak je niekto odborník, tak vyhrá, ale je tam aj množstvo neodborných ľudí, ktorí tam boli politicky dosadení a o rodinných príslušníkoch ani nehovorím, v tom sa to plne hemží. Len taký príklad, rozprával som prednedávnom so starostom z okresu v Medzilaborciach a mi povedal, že, pán Šudík, s vašou vládou nesúhlasím, on je nominant SMER-u, ale prednostov máte trikrát lepších, ako sme mali my. A to je pravda.
Ďakujem krásne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.11.2021 17:02 - 17:04 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Pán poslanec Kremský, no čo čakáš, rozumieš, kohokoľvek vyberieme, kohokoľvek, tak táto skupina etalónov so vzdelaním vo všetkom bude rozprávať, že ste vybrali zle. Ja som bol, veď ty vieš veľmi dobre, na jednom jedinom výberovom konaní, a to bolo v Banskobystrickom kraji, ktoré prebehlo trikrát, trikrát! To znamená, že nevybrali sme hneď v prvom kole, ale v prvom, druhom, treťom. V tom výberovom konaní bolo päť poslancov, päť nezávislých osobností, ale nie osobností, ale to boli tam rôzni, rôzne charitatívne organizácie a dvaja obyčajní ľudia. Ani jedného človeka som nedosadil a dnes tu celý deň počúvam, ako som ja, Jožo Pročko, vyberal, no čo ti poviem, to je, to je neskutočná politika týchto ľudí, ktorí namiesto toho, aby pokorne, pokorne, v tejto dobe naozaj pokorne pomáhali pri boji s pandémiou, tak ti budú rozprávať, že sme vybrali zlých ľudí.
Každý jeden človek, ktorého sme vybrali, je morálne, čestne aj, aj zodpovedne manažérsky na svojom mieste. Nezaručujem sa za všetkých, ale čo môžem povedať, je, že predchádzajúca garnitúra, to už dnes spomínali, tak vyberali tých prednostov okresných úradov spôsobom, že dobre, počúvaj, moja teta nemá kde robiť, tak ju tam dáme. Dobre, daj ju tam. A Robo čo povedal? Daj ju tam, neni problém. Na tých predno... tí prednostovia okresných úradov do roboty vôbec nechodili, to bola neskutočne lenivá banda a im vadí to, že konečne sa tu všetko mení. No čo ti bude taký Kočiš rozprávať? Bude ti rozprávať o Pročkovi, Peťo, že Pročko vyberal osemkrát. No Pročko nevyberal, títo klamári, klamári fašistickí, robia Slovensku len a len zle! (Ruch v sále. Zaznievanie gongu.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.11.2021 16:51 - 16:58 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, ctená snemovňa, nebudem dlho rozprávať, myslím si, že to, čo je najdôležitejšie, vyjadril už za mňa kolega Lukáš Kyselica.
A znovu poviem to, že naozaj išlo o vecné vyjadrenie v tom zmysle, že prednostovia okresných úradov sú naozaj predĺženou rukou vlády priamo v tom regióne. A je logické, že najmä v takýchto ťažkých časoch, ako dnes prežívame, vláda chce mať na týchto miestach ľudí, ktorí naozaj dokážu riadiť ten región a riadiť tam fungovanie štátnej správy naozaj razantne, odborne a byť ľuďmi na svojom mieste. A myslím si, že to, čo tu počúvame od opozície, to sú také veľmi naivné a niekedy až zábavné, ja sa tak, tam tak aj pousmievam, keď to počúvam, predstavy o tom, ako také výberové komisie asi fungujú, že tam sa nejako poslanci OĽANO ruvali, koľkí budú v ktorej komisii a aby v čím viac komisiách boli a Jožo Pročko mal najširšie lakte, tak vyhral a bol v deviatich komisiách. Je to naozaj toto veľmi, naozaj bizarná predstava, že to takto funguje.
Myslím si, že ono to bolo práve naopak, že niekedy v niektorých regiónoch sme aj ťažko hľadali ľudí, ktorí by v tom regióne sa vyznali a mali tam aspoň aký-taký prehľad, a skôr sme sa museli prehovárať, že tak ty choď ešte aj tam, ty choď ešte aj tam, čiže je to naozaj veľmi smiešne, čo tu rozprávate niekedy. A myslím si, že dôvodom bolo práve to, že OĽANO nie je stranou, ktorá má tisíce členov, kde sú ľudia, ktorí sa chcú pod značkou OĽANO vyviezť k moci a, samozrejme, že aj takíto ľudia sa objavujú, ale väčšinou sa veľmi rýchlo vyfarbia a prídeme na to, že celý ich záujem je len niekde si nájsť miesto, a veľmi rýchlo ich vlastne zneškodníme.
Samozrejme, že pre, hlavne pre stranu SMER je toto úplne nepredstaviteľné a vaša prax bola taká, že ste sa priam takýmito ľuďmi obklopovali, vytvárali si tieto korupčné väzby a v každom okrese ste mali ľudí, ktorí tam doslova vládli, dokonca často vypaľovali podnikateľov, občanov, rôznych ľudí a je to veľmi smutné, že takúto, takéto obdobie sme prežili, každý z nás to zažil, každý z nás videl, ako to funguje, a napriek tomu vy máte ešte tú trúfalosť tu rozprávať o tom, že my to robíme. Ako myslím si, že je neuveriteľné, ako dokážete z čierneho urobiť biele a naopak, ako dokážete urobiť z dobrého zlé a naopak, no proste dokonalý marketing klamu a dezinformácie, v ktorom úplne otočíte veci a urobíte z nás tých korupčníkov, ktorými ste vy sami. Ale nie je to tak. Pravda sa časom vždy ukáže a v skutočnosti ste stále tými istými ľuďmi, ktorí vo vláde korumpovali túto krajinu, ktorí ukradli tento štát a ktorí z neho urobili miesto, odkiaľ mladí ľudia utekajú, do ktorého sa boja vrátiť a kde sa boja vychovávať svoje deti.
A my sme tu práve preto, aby sme to zmenili, aby sme z tejto krajiny naozaj urobili krajinu, ktorá slúži svojim obyvateľom a nieže jej obyvatelia slúžia skupine, ktorá ju ukradla a ktorá si z toho robí zlatú baňu. Takže to je to, prečo robíme aj túto zmenu a princípom je to, aby každý bol vymeniteľný. Ak nefunguje, ak nie je ochotný pracovať, ak si robí z toho svoj príjem bokom, tak jednoducho nemá čo robiť vo svojom úrade. A práve na toto sme narazili počas tohto obdobia, že sú tu ľudia, ktorých vy ste tam dosadili, ktorých vy ste tam zabetónovali, a tí ľudia proste štrajkujú, tí ľudia odmietajú pracovať, tí ľudia robia na pol plynu, dokonca robia naprotiveň. Niektorí z nich si vydávajú povolenia bez toho, aby proste to malo nejaký právny základ, a dokonca aj keď na to upozorní prokuratúra, dokonca keď na to upozorní ministerstvo, tak nie sú ochotní dať tieto rozhodnutia do súladu so zákonom. To je už sabotáž, v niektorých krajinách by to bola sabotáž, keď niekto vydáva rozhodnutia, ktoré sú v rozpore so zákonom, a dokonca ani takýchto ľudí nie je možné odvolať podľa súčasného zákona. Čiže ako, možno by to bolo možné, ale dlhým, obtiažnym dokazovaním a vlastne prejde obrovský čas, počas ktorého títo ľudia tam budú fungovať a nebudú slúžiť tejto krajine, ale budú slúžiť sebe a ľuďom, s ktorými sú prepojení. To je to, prečo to robíme, pretože to nechceme.
Ja som už na tomto mieste spomínal ten prípad z Popradu, ktorý nebudem opakovať, môžete si ho všetci vyhľadať v médiách, ak vás to zaujíma, kde proste človek, ktorý je šéf odboru životného prostredia, sa vyjadril, že netreba EIA na ťahanie potrubia cez pozemky iných ľudí k vile nejakého bohatého človeka, ktorý jednoducho si ich kúpil, termálny vrt, a chce si dotiahnuť tú teplú vodu na svoj pozemok cez chránenú krajinnú oblasť, ale tento úradník sa jednoducho rozhodol, že na to ani netreba robiť EIA. A takýchto prípadov vidíme veľa po celom Slovensku.
Takže poprosím vás, skúsme naozaj sa správať vecne, držať sa faktov a nie si vymýšľať. To je celé, to je celé, prečo to robíme, robíme to pre ľudí tejto krajiny a preto, aby fungovala stále lepšie.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.11.2021 16:49 - 16:51 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Pani Vaľová, sami viete, že ten systém služobných hodnotení nefunguje. Nefunguje to, nefunguje to. Pokiaľ chcete niekoho takýmto spôsobom vyhodnotiť, trvá to rok a pol. Naozaj. (Reakcia z pléna.) No, ja vám hovorím, že trvá to rok a pol. A keď je niekto neschopný niekde na mieste a napríklad na nejakom okresnom úrade si prednosta s vedúcim odboru dávajú žaloby na seba po súdoch, tak ako chcete mať takého podriadeného, ktorý má riadiť nejaký odbor? Ako môžte od neho vyžadovať nejaké plnenie úloh?
Pán Kočiš, áno, povedal som to tak, jak som to povedal, ale viete, jak som to myslel. Pokiaľ má OĽANO ministerstvo vnútra, pod ktoré spadajú okresné úrady, a bola koaličná dohoda, že všetky okresné úrady obsadzuje OĽANO, tak kto? Kto? Áno, ľudia z OĽANO. Pokiaľ by mne nedali nejakú úlohu nájsť nejakého, jak sa hovorí, prednostu, čo je politická funkcia, predĺžená ruka vlády, niekde zo Žiliny, kde nepoznám nikoho, ako by som to robil? Tak zrejme by som sa pýtal poslancov, ktorí sú tu od Žiliny a tak ďalej a tak ďalej.
Ďakujem veľmi pekne za všetky faktické.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.11.2021 16:48 - 16:49 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Kolega Kyselica, ďakujem za tvoje vystúpenie. Konečne sme tu mali niečo vecné, konkrétne k danej problematike, nie propagandistické výlevy. Ja som veľmi rád, že naozaj máš skúsenosti zo štátnej správy a veľmi dobre sa vyznáš v tých pravidlách a súvislostiach, ktoré tam vládnu, a vieš veľmi jasne odôvodniť, že prečo vlastne takáto prax je úplne bežná aj v iných funkciách, špeciálne v tej finančnej správe, ktorú si spomínal. Veľmi ma to mrzí, že práve naši opoziční kolegovia tu používajú všelijaké divné argumenty na podporu svojich teórií a aj pani kolegyňa Vaľová tu spochybňuje, že žena po materskej môže byť úspešná na svojom mieste. Ja si myslím, že toto je veľmi nekorektné. Ja si myslím, že aj žena, ktorá opatruje dlhodobo svoju matku, môže byť úspešná vo svojej práci a veľmi záleží na tom, aký ten človek je, čo vie, čo dokáže, aký je vzdelaný, a nie tam, nie na tom, či sa obetoval pre svoju matku v minulosti. Takže ako som rád, že tu zazneli aj konkrétne vecné argumenty, a to tu naozaj potrebujeme, v tomto parlamente.
Ďakujem. (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.11.2021 16:31 - 16:41 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Už minule som v rozprave povedal snáď k zákonu snáď všetko. Takisto sme boli v nejakých televíznych reláciách, rozhlasových reláciách. Tiež som povedal záležitosti ohľadom tohto zákona. Mám rád aj tu v parlamente vecnú debatu. Pán Muňko povedal vecnú pripomienku vo faktickej, ostatní, ja som sa ani neprihlásil do faktickej, lebo to bolo zbytočné. A takisto budem rád, keď budú nejaké faktické na moje vystúpenie a budú vecne reagovať. Keď ste boli, pán Šutaj, vedúci Úradu vlády a mali ste v gescii aj zákon o štátnej službe, tak očakávam, že keď bude faktická, tak, tak bude vecná. Chcem sa vás spýtať, zákon o štátnej službe hovorí o princípoch profesionality, stability, politickej neutrality a tak ďalej a tak ďalej, je to v zákone 55/2017.
Vy ste v predchádzajúcom volebnom období schválili zákon 35/2019 o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Týka sa to daňovákov, colníkov, proste, aj ozbrojené zložky, čo sú ohľadom finančnej správy, aj neozbrojené. Tiež je tam v čl. 2 princíp politickej neutrality, v čl. 6 princíp profesionality, v čl. 7 princíp stability.
A v § 105 ods. 4 je napísané: „Prezidenta a viceprezidenta ustanovuje do funkcie a odvoláva z funkcie minister; minister môže odvolať prezidenta a viceprezidenta aj bez uvedenia dôvodu.“
105 ods. 5: „Riaditeľa daňového úradu, colného úradu, riaditeľa KÚFS, námestníka riaditeľa daňového úradu, námestníka riaditeľa colného úradu, námestníka riaditeľa KÚFS ustanovuje a odvoláva z funkcie prezident. Z funkcie ich možno odvolať aj bez uvedenia dôvodu.“
105 ods. 6: „Z riadiacej funkcie okrem funkcie prezidenta, viceprezidenta môže príslušníka finančnej správy odvolať aj prezident. Generálneho riaditeľa sekcie môže prezident odvolať z funkcie aj bez uvedenia dôvodu.
V tomto zákone sú tiež princípy politickej neutrality, profesionality, stability. Kto chce, môžme si vytiahnuť tabuľky, po nástupe našej vlády – za tie necelé dva roky – koľko ľudí bolo, ako to vy nazývate, krágľovaných? Koľko, podľa tohto zákona a podľa týchto paragrafov? Tak si, prosím, odpustite toto, že tu ideme krágľovať ľudí!
Takisto ohľadom hasičov. Je tu zákon 315/2001. Keby sme to chceli robiť tak jak vy, tak to vypucujeme hneď na začiatku, tak jak ste to robili vy. Ja som zatlieskal akurát Erikovi Tomášovi na tú poslednú vetu, kde povedal, že nastal čas pre čistky. V živote som toto nepovedal. Bol som v televí... bol som v rozhlasovej relácii a tam som povedal, že ľudia od nás očakávali, a myslím si, že ste to očakávali aj vy, že po zmene vlády dôjdeme a proste spravíme to čo vy alebo aj predchádzajúce vlády, že to proste vypucujeme, vyčistíme, tak jak ste to robili aj vy. Len my sme to nerobili. Naozaj sme to nerobili, sme dali tým ľuďom príležitosť, šancu, a tá príležitosť tu bola. Ale keď tu človek vidí, že niektoré funkcie alebo niektorých ľudí neviete podľa terajšieho zákona o štátnej službe dostať preč, tak z toho dôvodu sme museli pristúpiť k tomuto, aby sme tento zákon spravili. Kde bola Rada pre štátnu službu v predchádzajúcom období? Vám nekritizovala tento zákon? Princípy politickej neutrality, profesionality, stability, zákon o finančnej správe, detto.
A čo sa týka prednostov, jedna zásadná vec. Výberové konania na prednostov neboli. Nemôžu byť. To musíte vedieť, pán Šutaj, ako vedúci Úradu vlády. Je to menovací princíp. Prednosta je tzv. predĺžená ruka vlády. To každý vie. Čo ste čakali? Čo ste čakali? No. Takže bol nejaký híring. Vy ste jak menili prednostov? Pani Pleštinská to povedala, do dvadsiatich štyroch hodín si nestihol zobrať ani ceruzku zo stola a bol vymenený. U nás sa povedalo, že sa spraví ten nejaký híring. Tak kto najlepšie pozná tých ľudí v tých okresoch, krajoch, keď je nejaký poslanec z OĽANO? No kto? No kto? A keď aj došlo k zhode k nejakému menu, tak to došlo na ministerstvo vnútra a minister vnútra musí dať návrh na vládu a vláda menuje. Takže opakujem, menovací princíp minister nemusel akceptovať. A v niektorých prípadoch ani neakceptoval.
Čo sa týka tých policajtov, preberali sme to s viacerými. Či to bol prílepok, alebo nebol to už prílepok, už to je irelevantné, proste prezidentka to vrátila s tým, že je to prílepok. Ja som sa odvolával na čl. 6, kde je uvedené jedným, čl. 6 ohľadom tvorby legislatívnych pravidiel, kde je uvedené: „Jedným právnym predpisom možno priamo novelizovať viac právnych predpisov,“ len ak ich novelizáciou, týchto právnych predpisov, „len ak je novelizácia týchto právnych predpisov vzájomne obsahovo súvisiaca.“
A čo sa týka policajtov alebo čo sa týka aj tohto zákona 55, nikto tu nehovorí o upratovačkách a neviem čom, toto sa týka vedúcich, len vedúcich. A keď vedúcich, tak chceme ísť podľa princípov, ktoré sú aj v programovom vyhlásení vlády. A v programovom vyhlásení vlády sa jasne hovorí: stransparentniť výberové konania. A to sa aj robí. Áno, sem-tam dostávam nejaké šumy, že nie celkom to bolo v súlade nejak, že možná tam už dopredu vedeli, kto tam pôjde. Áno, to bolo, je a bude, bohužiaľ. Ale ono sa to robí. Teraz si predstavte, že chcete dať nejakého uja napríklad na vedúceho odboru životného prostredia okresného úradu. Ten vedúci musí ovládať minimálne 60 zákonov, voľákych, ja neviem, 50 nariadení ohľadom životného prostredia. Kto si to lajzne, že tam dá nejakého takéhoto bez vzdelania?
A kde sa robia tie výberové konania teraz? Neviem, jak to bolo za vás, ale pokiaľ sa vypíše výberové konanie napríklad na vedúceho odboru životného prostredia niekde aj na východe, tak výberové konanie sa robí v Bratislave na ministerstve vnútra. A to výberové konanie sa tak robí, že ide tam prednosta, ide tam zástupca odborov, sú tam z osobného úradu, všetko z ministerstva vnútra. A nakoľko to je životné prostredie, tak tam posielajú z gestorského ministerstva, teda z ministerstva životného prostredia dôjdu do komisie a vyberajú.
A čo sa týka tých policajtov, ste právnik. Nikto tu nehovorí o odvolávaní. Ten paragraf je úplne o inom. Každý hovorí niečo, ale podľa mňa nikto si neprečítal ten nález 540/2012. Ten nález Ústavného súdu nehovorí o tom ako o odvolacom dôvode bez udania dôvodu, to ani Ústavný súd nejudikuje. Ústavný súd judikuje to, že je tam uvedené, že v tom odvolaní nebol uvedený dôležitý záujem služby. A ten dôležitý záujem služby, to je to hlavné. To je to hlavné a tá pointa ostáva v zákone. Dôležitý záujem služby je v tom, tak jak napríklad u vojakov, tak takisto aj policajti tento paragraf musia mať, len nesmie byť zneužívaný na to, ako vy hovoríte, na krágľovanie. Ja som za, policajti nie sú bábovky, Policajný zbor je riadený zhora, na základe príkazov a rozkazov sa riadi. A teraz si predstavte, že nejaká ekologická katastrofa vznikne pri odstraňovaní PCB látok. No kto by tam mal ísť? Najlepšie environmentalisti z prezídia. Škoda, že len 10 minút bolo.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.11.2021 16:25 - 16:27 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Nuž, pán Eštok Šutaj alebo Šutaj Eštok, prepáčte, naviažem na pána Kremského. Viete mi povedať, koľko prednostov okresného úradu, okresných úradov na Slovensku má stranícku knižku, tú správnu stranícku knižku, ako ste hovorili vy? Ja vám viem odpovedať hneď z voleja, ani jeden.
A potom ste hovorili o milenkách, hovorili ste o bratrancoch, sestraniciach a neviem, všetkého možného. Áno, práve týchto ideme vymeniť, lebo tí tam boli práve preto daní, že boli vašimi milenkami, sestranicami, bratrancami a neviem čo všetkého možného a absolútne nerozumejú tej problematike, o ktorej sa hovorí a ktorú by mali, ktorej by mali rozumieť. A po ďalšie, sú tam takí, ktorí zámerne sabotujú chod okresných úradov. Niečo o tom viem, lebo v mojom okrese sa to presne toto takto deje. Takže len toľko k tomu. Určite tí ľudia, ktorí pracujú a teraz spolupracujú a robia si svoju robotu, nebudú vymenení. Budú tí, ktorí všetko sabotujú a nerozumejú práci, ktorú by mali vykonávať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.11.2021 16:23 - 16:25 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Pán kolega Šutaj Eštok, je až zábavné počúvať, ako úporne sa snažíte nájsť niečo vecné, čo by ste vytkli, a ako si ani nezistíte základné informácie. Rozprávate tu o milenkách a bratrancoch a neviem čo, ale nemáte žiadny konkrétny prípad, žiadne konkrétne meno, ktoré by ste našli a ktoré by ste nám tu určite otrepali o hlavu, ak by ste našli. Ale nemôžete nájsť. Ja rozumiem, že vy ste to boli tak zvyknutí obsadzovať. Vy ste si tam zabetónovali tým zákonom svojich ľudí a, samozrejme, že máte úžasnú prax v obsadzovaní miest milenkami, dokonca váš bývalý predseda Robert Fico si tú svoju milenku dokonca aj doviedol na oficiálnu návštevu k Angele Merkelovej, takže ja rozumiem, že vy to máte vo svojej smeráckej DNA, ktorú ste si teraz trošku premaľovali, ale ste to stále tí istí ľudia. Takže rozumiem, že to nedokážete pochopiť, že my by sme to urobili inak.
Ja som bol tiež členom tých výberových komisií v niektorých okresoch, v ktorých, ktoré sa ma týkali, a ja vám môžem garantovať, že tam nechodili žiadni členovia OĽANO. Členov OĽANO je teraz dokopy päťdesiat. To by sme ani, keby sme každého jedného člena OĽANO obsadili na jeden okresný úrad, tak by sme nenaplnili celé Slovensko. To zďaleka neboli členovia OĽANO a ani nie sympatizanti. My sme veľmi ťažko hľadali poctivých ľudí, ktorí by boli ochotní ísť na ten úrad a ktorí neboli smeráci. Takže to vôbec nebolo tak, že my by sme tam akože si dosadzovali nejakých členov. Viem, že si to neviete predstaviť, lebo vy sám ste bol politický nominant na Správe štátnych hmotných rezerv, za Kičuru ste tam boli právnikom. Čiže ja rozumiem, že je to hlboko vo vás, že takto to funguje, ale zdanie klame.
Skryt prepis