Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

24.3.2022 o 11:48 hod.

Karol Kučera

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Uvádzajúci uvádza bod 24.3.2022 11:48 - 11:55 hod.

Kučera Karol Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Tak po takých, myslím, že negatívnych veciach, dúfam, že niečo pozitívne.
Vážené kolegyne, kolegovia, rád by som vám predstavil úpravu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. Pri tejto novele sme vychádzali z programového vyhlásenia vlády, kde na strane 72 je uvedené, že vláda bude podporovať vstup odborníkov z praxe do vyučovacieho prostredia. Osobne ma veľmi teší, že táto novela rieši odborníkov z praxe, úspešných športovcov s pedagogickým vzdelaním a zaraďuje ich do kariérnych stupňov. V tzv. automate vytvárame zaraďovanie týchto športovcov na pozíciách školský tréner, učiteľ telesnej a športovej výchovy a učiteľ prvého stupňa základných škôl do prvej atestácie, samozrejme, po absolvovaní riadnej päťročnej praxe a do druhej atestácie rovnako po absolvovaní predpísanej praxe.
Dávame aj možnosť riaditeľom základných škôl za dodržaní určitých kritérií zaradenie takýchto zamestnancov priamo do kariérového stupňa prvej alebo druhej atestácie.
Máme aj dobrý príklad z praxe o prínose týchto športovcov napríklad v programe Tréneri v škole, ktorý mám možnosť realizovať na úrade splnomocnenca a je rozšírený momentálne na stodesiatich školách a od septembra je plánovaný teda na už dvesto základných škôl. A vidíme, akým prínosom vlastne na hodinách telesnej a športovej výchovy pre deti takíto tréneri a športovci sú. Máme aj vstupné, aj výstupné dáta tohto programu, kde vidíme, ako vzrastá, samozrejme, záujem detí o šport a pohybové aktivity a ako si obľubujú deti vlastne tieto hodiny telesnej a športovej výchovy, ktorá, samozrejme, veľmi vplýva na ich zdravie. Je teda nesmierne dôležité, aby sme robili také kroky, ako je napríklad aj zámer tejto novely, lebo generačné choroby – ako obezita, cukrovka či posledné obdobie pandémie, sedavý spôsob života – negatívne vplývajú na správny motorický vývin detí.
Táto novela je len jedným zo súborov opatrení, ktoré majú na školách zabezpečiť skvalitňovanie výchovy a vzdelávania v oblasti pohybu a zdravia. Robíme v tejto súvislosti aj ďalšie kroky a okrem programu Tréneri v škole, ktorý mi pomohla rozbehnúť ináč aj Majka Šofranko, kolegyňa, spomeniem aj niekoľko ďalších. Snažíme sa o prinavrátenie tretej hodiny telesnej výchovy do týždňa. Pevne veríme, že od septembra ´22 tomu tak bude. Otvárame cestu aj telocvikárom, ktorých máme momentálne na druhom stupni, smerom na prvý stupeň. Sme v kontakte so združením telocvikárov a snažíme sa pomôcť aj telovýchovným fakultám a katedrám, aby sa zabezpečili ich, alebo zlepšili ich špecifiká, zvýšil sa koeficient odboru, a teda zlepšilo sa financovanie vôbec a obnovili sa ďalšie možno študijné programy, ktoré nejak vymizli za posledné obdobie, ako napríklad učiteľ telesnej výchovy pre prvý stupeň.
V spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu v Bratislave, fakultou Univerzity Mateja Bela a katedrou v Košiciach telovýchovnou a najlepšími, samozrejme, odborníkmi zo Slovenska, ale aj z Čiech, sme pre trénerov a športovcov vystavali odborné školenie v rámci programu Tréneri v škole, do ktorého sa nám hlásia už aj pani učiteľky a kapacity a skvelí ľudia ako napríklad pán docent Branislav Antala alebo pán docent Martin Pupiš, či profesor Miro Sližik, Vladimír Harčarik sú garantmi tohto školenia.
Snažíme sa nastaviť systémové financovanie aj športovej infraštruktúry už v schválenej novele, ktorá tu prešla prvým čítaním, vo Fonde na podporu športu, vrátane teda aj tej školskej infraštruktúry, teda telocviční, kde fond už podporil vo svojej prvej výzve deväť projektov výstavby telocviční pri základných školách v hodnote 17 miliónov eur. Čerstvo sme aj zanalyzovali stav telocviční na základných školách a vypracovali sme štúdiu uskutočniteľnosti s plánom na výstavbu chýbajúcich telocviční až do roku ´27. No a v neposlednej rade boli prezentované už aj ministrom financií tzv. služby deťom alebo aj koaličnými partnermi voľnočasové poukazy, kde by sme chceli pre každé dieťa bez ohľadu na to, z akých sociálnych pomerov, samozrejme, je, až 70 eur mesačne pre svoje aktivity, najmä, samozrejme, vrátane tých športových.
Takže vidíme, že na to, aby sme zlepšovali a možno zvrátili tú negatívnu krivku motorického vývinu detí, ktorá upadá už najmenej 20 rokov na Slovensku, je potrebné urobiť veľa krokov, ktoré však sa nedajú urobiť zo dňa na deň. Dôležitá ako kvalita, k čomu prispieva táto novela, je aj kvantita pohybu detí na školách pre ich lepší a zdravší, výdatnejší život, čo, samozrejme, bude šetriť a zveľaďovať štátny rozpočet tým, že budeme mať teda zdravšiu a vitálnejšiu populáciu.
Ja by som rád teraz prečítal ešte pozmeňujúci návrh, ktorý dopĺňa vlastne... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, to môžete až v rozprave potom.

Kučera, Karol, poslanec NR SR
Potom v rozprave? Dobre.

Laurenčík Milan, podpredseda NR SR
Toto je úvodné slovo. Musím ešte dať spravodajkyni...

Kučera, Karol, poslanec NR SR
Tak už by som to len ako ukončil v podstate, že by som rád poprosil kolegov o podporu tejto síce možno menšej, ale zapadajúc do tej veľkej mozaiky, dôležitej novely o pedagogických a odborných zamestnancoch.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.3.2022 11:39 - 11:42 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky predkladám návrh Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na udelenie pokuty poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky podľa tlače 942. Teraz predložím predkladajúcu správu a potom prečítam návrh uznesenia.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár podal v súlade s § 32 ods. 5 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov návrh na začatie disciplinárneho konania podľa § 135 písm. e) proti poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky Miroslavovi Sujovi za narušenie poriadku na 28. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky dňa 27. mája 2021.
Poslanec Miroslav Suja počas vystúpenia podpredsedu vlády a ministra financií Slovenskej republiky Igora Matoviča k tlači 532 (to bola novela zákona o štátnom rozpočte) viackrát verbálne narušil jeho vystúpenie i napriek upozorneniam predsedajúceho podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Grendela, aby v zmysle rokovacieho poriadku svojimi prejavmi neprerušoval vystúpenie podpredsedu vlády a ministra financií Slovenskej republiky. Počas svojho vystúpenia poslanec Miroslav Suja chytil do ruky pohár vody a oblial podpredsedu vlády a ministra financií Igora Matoviča.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na základe doručeného návrhu začal podľa § 136 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov disciplinárne konanie proti poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky Miroslavovi Sujovi za narušenie poriadku na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Na rokovaní 21. schôdze Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky dňa 2. decembra 2021 sa zúčastnil pán poslanec Miroslav Suja a bol k tomu vytvorený priestor na osobné vyjadrenie sa k disciplinárnemu konaniu. Mandátový a imunitný vybor Národnej rady Slovenskej republiky na základe všetkých materiálov, ktoré mal ako podklad na rozhodovanie, a po osobnom vyjadrení poslanca Miroslava Suju k danej veci prijal uznesenie, v ktorom odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 139 ods. 5 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov udeliť poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky Miroslavovi Sujovi pokutu vo výške tisíc eur. Je k tomu priložené uznesenie, ktoré teraz prečítam.
Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky z 24. marca 2022 k návrhu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na udelenie pokuty poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 942).
Národná rada Slovenskej republiky podľa § 139 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a na základe odporúčania Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky udeľuje poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky Miroslavovi Sujovi pokutu vo výške tisíc eur.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.3.2022 11:23 - 11:23 hod.

Čekovský Kristián
Kolegyne, kolegovia, chcel by som poprosiť členov výboru pre kultúru a médiá o 12.05 h máme rokovanie v miestnosti č. 32. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.3.2022 11:08 - 11:08 hod.

Vašečka Richard
Ďakujem, pán predsedajúci. Po dohode a na návrh troch poslaneckých klubov – OĽANO, SaS, SME RODINA – navrhujem hlasovanie o tlači 959 presunúť na dnes na sedemnástu hodinu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.3.2022 10:48 - 10:49 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Ďakujem kolegom a som rád, že takto konštruktívne diskutujeme. Ja som nepovedal, že to bolo konzultované s úplne všetkými aj so zástupcami drevospracujúceho priemyslu. Tiež nepovedal som, že 10 % z fondu má ísť na bezzásah, takže to upresňujem. A tiež, čo sa týka vyčlenenia tých bezzásahových území, som za to, aby sa vyčlenilo to, čo si skutočne zaslúži takúto ochranu bez ohľadu na to, že koľko to nakoniec bude percent, či to bude desať, alebo menej, alebo viac.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.3.2022 10:33 - 10:40 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, rád by som sa aj ja vyjadril k predkladanej petícii za lepšiu ochranu prírody, ktorú, ako vieme, podpísalo takmer 104-tisíc občanov.
V prvom rade by som sa chcel poďakovať organizátorom tejto petície z Lesoochranárskeho združenia VLK a všetkým podpísaným občanom a podporovateľom tejto petície. Som veľmi rád, že aj prostredníctvom tejto petície môžeme diskutovať v pléne Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane prírody a že sa čoraz viac dostáva do povedomia ľudí, ktorým záleží na tom, v akom prostredí žijeme.
Ako sme už počuli, petícia obsahuje dve požiadavky, o ktorých sme na výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie diskutovali.
Prvou požiadavkou je zredukovať tie základné režimy ochrany v chránených územiach, čo považujem tiež za logické a správne riešenie, ako to už aj tu odznelo, ktoré prinesie zjednodušený model a súčasných päť stupňov je zbytočne zložitý model, ktorý nie je zrozumiteľný pre širokú verejnosť a dokonca aj medzi odborníkmi dochádza k rozdielnym interpretáciám. Vymenil by sa, teda dá sa povedať, že boli by tri stupne ochrany. Prvý by zahŕňal územie celého Slovenska, teda tam by nebola takpovediac ochrana asi žiadna v tom zmysle ochrany prírody. Do druhého stupňa by patrili územia s aktívnou ochranou, teda manažované územia. Bol by to taký medzistupeň. A tretím stupňom by boli územia s prísnou ochranou, tzv. bezzásahové územia. Zrejme by tam potom boli ešte nejaké kategórie v rámci toho.
Zároveň signatári petície žiadajú, aby bezzásahové územia stanovili na minimálne 10 % rozlohy Slovenskej republiky do roku 2030. Možno je otázka, prečo práve 10 %. Myslím, že to má niekoľko dôvodov.
Prvým z nich je splnenie medzinárodných záväzkov prichádzajúcich z EÚ, ktorá odporúča všetkým krajinám zaradiť minimálne 10 % svojho územia do najvyššieho stupňa ochrany. Na Slovensku sa ročne vyprodukuje asi 43 miliónov CO2. 10 % bezzásahových území a lesov na Slovensku dokáže absorbovať až 1,8 miliardy CO2, čo pri tomto množstve nám stačí na štyri... za 40 rokov to naplníme.
Na Slovensku by to bolo takmer 500-tisíc hektárov územia v bezzásahovom režime. Tu by som chcel poznamenať, že pri vytyčovaní týchto území je potrebné podrobne vytýčiť všetky územia, ktoré si takúto ochranu skutočne zaslúžia bez ohľadu na to, či to bude viac, alebo menej ako 10 %.
Čiže súhlasím s tým, že to kritérium by nemalo byť že 10 % a teraz akokoľvek to urobme, ale skutočne územia, ktoré si to skutočne zaslúžia, aby boli bezzásahové a chceme ich za také mať. A v rámci národných parkov sa predpokladá asi, že by to malo byť 5 %, teda polovica, a tie ďalšie by boli asi mimo národných parkov, ochranné lesy, pralesy, vodozádržné lesy či lesy, ktoré sú kvôli svojej geomorfológii hospodársky a ekonomicky neefektívne obhospodarované. V tak, teda také, kde sú náklady na hospodárenie vyššie ako samotné zisky, ako tu zaznelo, že takéto časti tu boli aj v minulosti, kde proste aj tí vlastníci usúdili a aj teraz to tak praktizujú, že je tam neekonomické, neekonomické hospodáriť.
To, na to číslo 10 %, u nás vlastne sa o tomto čísle diskutovalo už skôr medzi odborníkmi, lesníkmi a ochranármi, ako to bolo odporučené zo strany Európskeho parlamentu. Je to možno reálne číslo a ekonomicky to bude mať väčší úžitok, ako umelo dotovať hospodárenie v územiach, ktoré sú napríklad veľmi ťažko dostupné, kde to nemá zmysel.
Tou druhou požiadavkou, ako sme už o tom tu dnes hovorili, je všeobecne umožniť voľný pohyb peších návštevníkov vo všetkých chránených územiach. Vrátili by sme sa tak do stavu do roku 2002, kedy sa to zmenilo do súčasnej podoby. Ako dlhoročný ochranár sa s touto požiadavkou plne stotožňujem. Pri diskusiách o reforme národných parkov sme sa častokrát stretávali práve s argumentom, že ochranári zakazujú vstup do lesov alebo nebudú chcieť púšťať ľudí do lesov a národných parkov. Táto požiadavka je plne v záujme ľudí. Môžu sa voľne pohybovať po všetkých lesoch a vyčlenia sa len tie územia, ktoré sú najprísnejšie chránené, a tam sa zakáže vstup.
Zároveň som veľmi rád, že signatári petície majú aj reálne a splniteľné požiadavky, na ktoré vymedzili dostatočne dlhé obdobie na splnenie, a to do roku 2030. Za tento čas dokáže ministerstvo životného prostredia pripraviť kvalitnú legislatívnu úpravu.
Takisto sa myslelo aj na veľmi dôležitý fakt, na ktorý sa pri petíciách často nehľadí, a to na financovanie, ktoré by zmenou zákona č. 414 o obchodovaní s emisnými kvótami prerozdelilo financie. Čiže toto by mohol byť zdroj územia, kde sa nerobí nič, teda je ten bezzásah. Nemajú také vysoké náklady na to obhospodarovanie, ale určitý rozpočet je aj tam určite potrebný.
Vážené kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, ja podporujem, aby sme schválili rezolúciu k tejto petícii a podporili vôľu viac ako 100-tisíc občanov Slovenska, ktorým záleží na budúcnosti našej krajiny a zasadzujú sa o zlepšenie ochrany prírody na Slovensku.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.3.2022 9:47 - 9:54 hod.

Potocký Milan
Hlasovanie bude dnes o 11.00 hodine.
Skryt prepis
 

24.3.2022 9:24 - 9:33 hod.

Stančík Andrej
Ďakujem za slovo. Hlasovanie bude dnes o jedenástej hodine.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.3.2022 9:18 - 9:23 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Áno, veľmi stručne. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
To, čo sme pred chvíľkou počuli vo vystúpení pána Kéryho, odkazuje len a dokazuje v podstatne ten jeho vnútorný obraz duševný, ktorý má. Je to naozaj malý človek nielen vzrastom, ale aj duševne, pretože na nič iné sa nezmohol, len tak kulantne provokovať bez toho, aby predviedol jeden jediný argument, prečo by to tak malo zostať. Jediné, na čo sa, o čo sa opieral, bolo to, že tu máme túto tradíciu už desať rokov. Áno, desať rokov a desať rokov ju nikto nezneužíval pre vlastné nejaké egomaniacke spôsoby alebo v súvislosti s nejakými osobnými vzťahmi. A je aj groteskné to, čo som počul včera na výbore, keď sme tam mali tú diskusiu, že pán Kéry mi vyčítal, že ja mám veľa služobných ciest a on nemá.
Nuž, pán Kéry, vás nik nepozýva, s vami sa nikto nechce baviť, vás nikto nechce stretnúť. To je realita, pretože vedia, čo ste zač. Vedia, aké sú vaše názory, vedia, že neovládate žiadny cudzí jazyk, že dokonca asi aj k Čechom potrebujete tlmočníka. Máte takú kuchynskú ruštinu, ale to je, asi má každý, kto vypije liter vodky. A myslím si, že toto presne odzrkadľuje aj tie vaše schopnosti. Čo sa týka zahraničnej politiky, tak sa jej rozumiete asi ako had behu. Jednoducho ste hanbou, ste hanbou zahraničnej politiky, ste hanbou parlamentu, ste hanbou zahraničného výboru. To, že neviete viesť ani vlastný výbor, dokazuje to, že 80 % vašich rokovaní výboru nie sú uznášaniaschopné. Jednoducho nie je záujem sa zúčastňovať vašich výborov, pretože je to hanba, čo sa tam deje. Takže toľkoto k vám.
A samozrejme, že nič iné nedokážete, len klamať, pretože ja som, presne tak ako spomínal pán poslanec Valášek, si dal včera tú námahu a vyhľadal som si záznam z môjho výboru, kedy som oznamoval, že sa koná táto služobná cesta; vtedy bola pôvodne plánovaná ešte v marci. A ja som to tam oznamoval. Je to na tom zázname. Druhýkrát som oznamoval na výbore, že sa posúva termín z marca na apríl. Bohužiaľ, neviem prečo, to nie je moja chyba, došlo k nejakému technickému zlyhaniu a nebol nahraný tento výbor. Takže... ale každopádne pokiaľ viem, tak už táto chyba technická bola odstránená. Každopádne to máte dôkaz pred sebou, máte dôkaz pred sebou, ktorý som poslal všetkým členom zahraničného výboru aj predsedovi parlamentu. Samozrejme, že predseda zahraničného výboru ignoruje fakty, on si pôjde, hovorí len svoje výmysly, ale aj na to sme si už zvykli. Takže asi toľko.
A ešte čo sa týka tých zahraničných ciest. Takisto som si dal doložiť včera z protokolu parlamentu zahraničné cesty môjho predchodcu. 60 % týchto zahraničných ciest sa konalo bez účasti opozície. Nikto mu nerobil problémy, nikto mu nerobil takéto veci, že by mu neschválil zahraničnú cestu, lebo nemá so sebou člena opozície. Čiže robiť takéto naschvály a ovplyvňovať a limitovať takto parlamentnú diplomaciu človekom, ktorý, o ktorého nikto nemá záujem, ktorý neovláda žiadny cudzí jazyk, ktorý sa vôbec nerozumie zahraničnej politike , ktorý... (reakcia z pléna), neovládate nič, ktorý je slizký ako had, tak jednoducho to len dokazuje to, že tento človek si tú funkciu nezaslúži, ale je úplne normálne, že je to smerák, lebo oni všetci potrebujú mať nejaké funkcie a potom ich aj zneužívajú.
To je z mojej strany všetko. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.3.2022 9:06 - 9:07 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážení páni poslanci, dovoľte mi z poverenia gestorského Zahraničného výboru Národnej rady uviesť informáciu o prerokovaní návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Krúpu na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k zmene Smernice o uskutočňovaní zahraničných pracovných ciest poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a zamestnancov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky.
Predmetný návrh bol pridelený rozhodnutím predsedu výboru Národnej rady č. 992 z 22. marca 2022 na prerokovanie Zahraničnému výboru Národnej rady.
Zahraničný výbor dňa 23. marca 2022 na svojej 62. schôdzi prerokoval predmetný návrh, avšak uznesenie k tomuto návrhu neschválil, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru v súlade s § 52 ods. 4 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Zahraničný výbor Národnej rady rokoval 23. marca 2022 o správe k predmetnému návrhu; stanovisko gestorského výboru nebolo schválené, nakoľko nezískalo podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru v súlade s § 52 ods. 4 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov. Zahraničný výbor ma zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis