Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.11.2021 o 18:54 hod.

Mgr.

Jana Majorová Garstková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.11.2021 18:54 - 18:57 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 718), podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 1017 z 20. októbra 2021 pridelila predmetný návrh na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 403 z 19. novembra 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 123 z 23. novembra 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 126 z 18. novembra 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplynuli dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto:
- hlasovať spoločne o bodoch 1 a 2 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 125 dňa 23. novembra 2021. Týmto uznesením ma výbor poveril za spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem, skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.11.2021 18:54 - 18:54 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, keďže sa nám čas chýli ku koncu, tak budem veľmi stručný.
Vlastne zákon rieši len to, aby obecné zastupiteľstvo a vyššie územné celky môžu, ak bude záujem, zriadiť mládežnícke parlamenty a rady seniorov ako poradné orgány obcí. A zároveň dáme aj väčšie právomoci mladým ľuďom sa v ich samosprávach alebo VÚC-kach realizovať, aby mohli meniť veci verejne, pretože sme presvedčení, že mladým patrí budúcnosť, ale aj súčasnosť (povedané so smiechom), aby mali možnosti robiť to, čo robiť chcú, a ukázali aj nám starším, že majú záujem meniť veci verejné. Takže takto v krátkosti.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.11.2021 18:33 - 18:34 hod.

Nemec Richard Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Vážené kolegyne, vážení kolegovia (ruch v sále a zaznievanie gongu), pokročila doba, tak nebudem dlho zdržovať.
Navrhovanou novelou zákona o miestnych daniach, ktorej cieľom je vytvoriť obciam, ktoré sú správcom daní a neh... z nehnuteľností, právnu možnosť oslobodiť od daní alebo znížiť dane z nehnuteľností pre stavby a nebytové priestory určené na šport. Touto pomocou, novelizáciou tohto zákona pomáhame k novej výstavbe športoviskám, ktorú máme obrovský dlh.
Ďakujem veľmi pekne. (Ruch v sále a zaznievanie gongu.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2021 18:27 - 18:28 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Áno, pán kolega, ako si spomenul, že Poliaci majú, že pokiaľ neukáže právny titul, tak má smolu. Ja som tu dával štyrikrát alebo päťkrát tento zákon, keď som bol opozičný poslanec, ani raz to neprešlo, samozrejme. Teraz a bolo to zdôvodnené tým, že pokiaľ by sme takto dali aj u nás, tak viac-menej že musí tam prerokovať buď nájomný vzťah, alebo vlastníctvo, že je vlastníkom tejto pôdy, na ktorú si deklaruje čerpanie priamych platieb, tak mi povedali, že nám krachne PPA-čka, pretože toľko zmlúv, ktoré by tam prišlo, by nemal kto spracovať. A preto jak si spomenul tú digitalizáciu proste, aby sme ju tam proste urýchlili, lebo s tým sme borili aj s kolegom Mičovským, keď sme tam boli, že viac-menej problém, ako to z tých papierových foriem dostať do počítača. My sme v kamenej dobe. A tam, čo bolo ITMS, ten program z roku 2014, kde iné rezorty už naská... naskáč... naskáči... naskakovali na tento, naskákali na tento program, my, rezort poľnohospodárstva ho ignoroval.
A teraz žneme ovocie, ktoré nám minulí ministri a ministerky pripravili, takže jednoznačne digitalizácia. A aj ten vzťah k pôde musí preukázať ten, ktorý tam chce tú priamu platbu čerpať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2021 18:06 - 18:08 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Páni kolegovia, ďakujem za vašu, vaše faktické pripomienky, takže začnem od pána Karahutu. Jasné, super, keby tam bol aj Slovenský pozemkový fond, aj naši, jednička s hviezdičkou, plnohodnotne to budeme podporovať.
Áno, tak ako sme si sľúbili pred voľbami, že všetci opoziční tieňoví ministri budú vytvárať programové vyhlásenie vlády, tak som dodržal slovo, keď, sľub, keď my sme to vyhrali, a všetci sme tam pozvali, boli tam aj PS-ko, aj kádehákov, aby prišli, aby sme to urobili. Áno, takže ďakujem za tú spoluprácu, pretože vieš, ako sa to rodilo, ťažko, ale je to tu a myslím si, že keď ho splníme, dáme nádej pre našich poľnohospodárov do budúcna, aby fungovali tak, jak sa patrí. A slušne na európsku krajinu.
Čo sa týka pána kolegu Kuffu Filipa, áno, prečo pokuty, no ja pokuty hovorím preto takto, že, žiaľ, vyzerá, že slovenský človek, teraz hovorím o našom občanovi, pokiaľ mu nesiahnete na vrecko, v mnohých prípadoch jeho napomínanie - nič sa neudeje. To som už zistil na mnohých prípadoch, proste že až keď sa ho dotkne, jeho vrecka, že mu tam dáte nejakú pokutu, vtedy začne uvažovať, že má aj nejaké povinnosti. A berem to z môjho pracoviska na pozemkovom odbore, kde som prakticky tieto veci riešil, a okamžite to bolo aj, by som povedal, v poriadku, že sa stará o svoj majetok.
Áno, register nájomných zmlúv, tam register, to bude ďalšia partia, ktorá príde, teraz som hovoril o tom proste, že Slovenský pozemkový fond bude musieť dať tie všetky zmluvy, ktoré má aktuálne, hej, register nájomných zmlúv, to bude ďalšia kategória, ktorá k tomu príde, teraz začíname tým Slovenským pozemkovým fondom, následne budú aj tie ďalšie cez registre aj tie ďalšie právnické osoby, ktoré gazdujú, takže áno. Je to tak, že sú tam, a keď hovoríte, že viacerí v katastri a prístup k pozemkom, no tak vám poviem, že 238 vyhláška hovorí o... ako môže nakladať, prenajímať, predávať, zamieňať Slovenský pozemkový fond.
My sme dali návrh novely, ktorá už je u pána Vlčana, to tam bude, my sme dávali takto, že v prípade, že dobehne lehota alebo protiprávne konal tak, že 50 % tej výmery sa už k tomu pôvodnému nedá, že budú môcť dostať mladí a ďalší, a to by malo byť... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2021 17:52 - 18:00 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Pán minister, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, nebudem dlho. Keďže pán spravodajca pochválil teraz prinesený... novelu a doplňujúci návrh, tak ja by som chcel ešte aj ten druhý pozmeňujúci návrh, ktorý bol na výbore vznesený, kde mal som tú česť aj ja sa pod neho podpísať, kde hovoríme aj občanom Slovenskej republiky, že dneska je jeden z veľkých dní. Tak jak to je pre SME RODINU, tak hovoríme to aj pre všeckých občanov Slovenskej republiky, ktorí majú niečo dočinenia s či už nájomnými zmluvami s fondom, resp. prácou kontrolnej činnosti PPA-čka, Slovenský pozemkový fond.
O čo vlastne ide? Pozmeňujúci návrh, ktorý som dával s kolegom Szőllősom a s kolegom Zajačikom, prakticky hovorí o tom, že Slovenský pozemkový fond konečne bude mať povinnosť dávať na Pôdohospodársku platobnú agentúru, ktorú, chvalabohu, dúfame, že revitalizáciou udržíme a budeme ju mať tak, ako sa patrí a sluší. Konečne bude mať povinnosť predkladať nájomné zmluvy, ktoré má aktuálne. Do prvého kvartálu ’22. roku má predložiť všetky zmluvy, ktoré teraz budú akože živé, pretože momentálne je tých 700-tisíc hektárov niektorých veľmi uletených, čo spravuje Slovenský pozemkový fond. Hovorím o štátnej pôde a pôde nezistených vlastníkov a konečne aj na PPA-čke budú mať jasno, ktoré zmluvy, aké zmluvy, v ktorom území, za akých podmienok, aké výmery, takže, chvalabohu, že sme to dopracovali s kolegami, čo ste to nestihli. Ďakujem pekne, pán minister, že sme to takto teraz dotiahli do takého zdarného konca. Samozrejme, bude tam všetko možné aj nájomca, číslo zmluvy, parcely a všetko ďalšie, výmery, ktoré sú k tomu potrebné.
Ale mne sa veľmi páči bod, ktorý je ďalší, kde doplňujeme § 36a, a tam sa hovorí jedna vec, že kontrolu činnosti pozemkového fondu podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov, a k tým sa ešte vyjadrím, k tým osobitným predpisom, môže z vlastného podnetu alebo z podnetu inej osoby vykonávať aj ministerstvo, ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a, samozrejme, na tento výkon kontroly sa vzťahuje primeraný osobný predpis, ktorý hovorí o kontrole v štátnej správe. A toto je prelomové.
Toto je prelomové, pretože ako viete, občania Slovenskej republiky a všetci, ktorí ma teraz počúvate, že Slovenský pozemkový fond patrí pod vládu Slovenskej republiky, nie pod ministerstvo pôdohospodárstva, a my sme mali doporučujúci nejaký metodický alebo nejaký riadiaci, nejakú riadiacu činnosť na Slovenský pozemkový fond, a týmto prakticky, ak, páni poslanci a pani poslankyne, nám schválite tento pozmeňujúci návrh, resp. informáciu zo správy pod bodom, myslím, že to je bod 4 alebo 8, ale to už je jedno, ktorý je to bod v tejto informácii, a prakticky tu sa hovorí, že môžme ísť na kontrolu Slovenského pozemkového fondu.
A keďže Slovenský pozemkový fond má široké spektrum záberu, to znamená, ja tu len vycitujem tie zákony, o ktorých sa hovorí pod čiarou, ktoré hovoria, čo sa má podľa osobitných predpisov v sekcii, teda v rozorte pôdohospodárstva môcť skontrolovať na fonde.
Zákon o stavebnom konaní, kde Slovenský pozemkový fond, samozrejme, má tisíce podaní na kadejakých vecných bremenách, stavby a vysporiadaní majetku. Hovoríme o zákone č. 92, o podmienkach prevodu majetku štátu, to znamená, privatizácia družstiev štátnych majetkov, čo bola, viete ako, ktorú prakticky už momentálne tiež... na Slovenskom pozemkovom fonde je kopu budov, ktoré sú na hospodárskych dvoroch, ktoré prakticky sú u neho a chátrajú. To, musíme sa tomu tiež venovať a musíme tomu dať zadosť. To znamená, aj rezort pôdohospodárstva, áno, má záujem o to, aby tie budovy išli niekam inam, tam, kde majú byť, slúžiť poľnohospodárskej živočíšnej výrobe a inej.
Ďalej tu máme zákon č. 229 o reštitúciách. Samozrejme, chvalabohu, môžme kontrolovať aj reštitúcie, áno, kvitujem, som veľmi rád.
Zákon č. 180 o pozem... o registroch obnovenej evidencie práv, áno, ďalší zákon, kde musíme ešte, Slovenský pozemkový fond, samozrejme, tiež hrá tam svoju muziku na svojich pozemkoch, ktoré spravuje, takže super.
Ďalej č. 543, to znamená, ochrana prírody, áno, aj tam je Slovenský pozemkový fond a môžme ísť skontrolovať, č. 503, hovoríme o druhej reštitúcii, ktorá tu bola, z roku 2003, áno, aj tam sú veľa žiadostí, č. 504, nájom poľnohospodárskej pôdy, áno, aj tam Slovenský pozemkový fond, keď bude kontrolovaný rezortom pôdohospodárstva, myslím, že bude trošku ináč k tomu pristupovať, pretože konečne sa tam upravia tieto toky, ktoré majú ísť tam, kde majú ísť, a nie nejak kade-tade.
Ďalej tu máme zákon o poľovníctve, samozrejme, revíry, viete ako, prihrá, neprihrá, hej. Chcem veriť, že Slovenský pozemkový fond spolu s Lesmi Slovenskej republiky, štátny podnik, budú ísť v jednej línii, pretože je to nejaká súčasť nášho štátu, ktorý tu funguje, a nie, že ten dá tomu, lebo dá lepšie podmienky, a začne sa tam naťahovať. To znamená, Lesy a Slovenský pozemkový fond mali by prísť pri spravovaní majetku, sa týka poľovných revírov, v jednej línii. To je môj názor a myslím si, že budete ho zdieľať aj ostatní, pretože je to takto správne a poctivé.
Ďalej tu máme zákon o urbariátoch č. 97/2013 Z. z., ktorý proste hovorí tiež o veľkých problémoch, ktoré tam treba, tie nájomné zmluvy a ďalšie, takže áno, aj to budeme môcť skontrolovať a 140, samozrejme, o nadobúdaní majetku. Keďže Slovenský pozemkový fond má asi 10 % pozemkov neprenajatých, to znamená, tam ešte sa bude musieť to nejakým spôsobom dočistiť. A z mojich informácií, ktoré dostávam od mojich kolegov z pozemkových odborov a lesných po celom Slovensku, vyzerá tak, že časť tých pozemkov, ktorý má Slovenský pozemkový fond aj prenajaté cez nájomné zmluvy, a to je jedno, či na poľnohospodársku, alebo inú, iné užívanie, vyzerá, že sú neobrobené. A tu by som chcel apelovať aj na pána ministra, resp. aj na ministra vnútra, pod ktorých naše pozemkové a lesné odbory patria, pretože oni majú v pracovnej náplni ochranu pôdneho fondu. To znamená, zaburinenie krajiny majú právo pokutovať a kontrolovať.
Tak, pán minister, aj tu apelujem na nejaké finančné zdroje, ktoré by potrebovali, čo sa týka tej technickej stránky vybavenosti našich pracovníkov pozemkových a lesných odborov po celom Slovensku, je ich 49, ktoré ich máme, aby dostali nejaký fotoaparát, obrazne povedané, s GPS-kou, kde keď príde na ten pozemok, aby bolo jasné z tej fotodokumentácie, že stojí na tom pozemku, ktorý je ten zaburinený, o ktorý bol ten nejaký podnet vznesený, a bude mať jednoznačný dôkaz, že tá pokuta je oprávnená, pretože týka sa tohto pozemku, ktorý bol, by som povedal, v tom podnete spomínaný.
Takže, pán minister, budem veľmi rád, keď aj s kolegom z vnútra, s ministrom, pouvažujete, akým spôsobom zabezpečiť takéto technické vybavenie pre našich pracovníkov štátnej správy pozemkových a lesných odborov, ktorí, samozrejme, na tých pokutách sa to vráti okamžite, to vám garantujem. Do roka máte peniaze vrátené možno, že aj skôr, len to musíme chcieť. Zatiaľ sa tieto pokuty nedávajú, musím povedať otvorene a mus... a keďže pán, keď tu bol pán minister vnútra pán Kaliňák, tak sa chválil, že jeho policajti dali za rok 54 mil. pokút v takejto sume a prispeli do rozpočtu.
Tak sa pýtam, keď vedia ministerstvo vnútra dávať pokuty, tak myslím, že aj rezort pôdohospodárstva, resp. metodicky riadime našich pozemkárov, by sme mali takýmto spôsobom primäť občanov k tomu, aby pozemok, ktorý máš, nemáš iba práva, máš aj povinnosti. A musíš sa oňho starať, a keď ho máš aj v štáte, nech sa páči, pán štát, nemáš ho sám, tak cez niekoho, ale musíš to kontrolovať, aby to bolo.
Takže, pán minister, apelujem, aby sme nejaké financie našli, nebudú to horibilné sumy, myslím, že 50 fotoaparátov s GPS-kou sa dá ľavou zadnou, a myslím si, že to bude návratná finančná čiastka, ktorá bude okamžite vrátená, takže neni problém a veľmi pekne ďakujem, chcem veriť, že spoločnými silami potiahneme – aj vy v rezorte, my tu v parlamente –, aby sme programové vyhlásenie vlády v rezorte pôdohospodárstva ukončili tak, ako sa patrí a sluší na poctivú politiku, ktorú sme tu prišli robiť.
Neprišli sme tu kradnúť, neprišli sme tu rabovať, prišli sme robiť poctivú politiku a na poctivú politiku hovorím, že neklame, nekradne a na jej robotu sa dá spoľahnúť aj do budúcich generácií, ktoré prídu za nami a môžu pokračovať.
Takže veľmi pekne ďakujem a zakončím to klasicky, že naši predkovia nám odkazujú: „Žime tak, aby bolo aj chleba, aj neba.“
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2021 17:33 - 17:49 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán predseda, vážení kolegovia poslanci, kolegyne poslankyne, dovoľte mi, aby som predniesol pozmeňujúci a doplňujúci návrh k tomuto zákonu a stručne ho odôvodnil.
Účelom tohto pozmeňovacieho návrhu je oprava textu § 12a ods. 3 týkajúca sa definovania administrátora schémy, ktorá bola obsahom pozmeňovacieho návrhu uvedeného v spoločnej správe. Navrhované ustanovenia § 12a predstavujú právny základ pre poskytovanie štátnej, resp. minimálnej pomoci (ďalej len „pomoc“) v podobe záruk a úverov poskytnutých prostredníctvom úverových inštitúcií na podporu konkurencieschopnosti mikro-, malých, stredných a veľkých podnikov pôsobiacich v poľnohospodárskej prvovýrobe, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve. Podporné opatrenia budú vychádzať z príslušnej legislatívy EÚ pre poskytovanie pomoci.
Táto finančná pomoc sa bude poskytovať vo forme záruky za úver vo forme odpustenia poplatku za záruku a vo forme úhrady úroku alebo časti úroku z úveru. Poskytovateľom takejto finančnej pomoci bude Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Úlohu administrátora schémy bude na základe zmluvy s poskytovateľom pomoci plniť fond spravovaný spoločnosťou Slovak Investment Holding, a. s., vykonávateľmi schémy budú banky a pobočky zahraničných bánk (ďalej len „banka“), ktoré budú činnosti spojené s poskytovaním finančnej pomoci vykonávať na základe zmluvy, ktorú uzavrú s administrátorom schémy. Prijímateľmi tejto finančnej pomoci budú môcť byť všetky kategórie podnikov, to znamená mikropodniky, malé podniky, stredné podniky alebo veľké podniky (ďalej len „podnik“).
Finančná pomoc sa bude môcť poskytovať v súlade s legislatívnymi normami Európskej únie pre poskytovanie pomoci na základe a za podmienok ustanovených týmto zákonom a podmienok upravených v zmluve medzi poskytovateľom pomoci a administrátorom schémy a v zmluve medzi administrátorom schémy a príslušnou bankou. Základné (rámcové) podmienky upravené v zmluvách budú vychádzať z legislatívnych noriem Európskej únie pre poskytovanie pomoci. Tieto podmienky budú následne premietnuté do úverových zmlúv medzi bankami a jednotlivými podnikmi. Komplexné pravidlá poskytovania finančnej pomoci budú upravené v schémach pomoci tak, ako to vyplýva zo zákona o štátnej pomoci. Schémy pomoci budú schvaľované v závislosti od ich právneho základu Európskej únie. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky bude ručiť ex lege za záväzky vzniknuté z poskytovania záruk za úvery.
Právne vzťahy medzi poskytovateľom pomoci a administrátorom schémy a následne medzi administrátorom schémy a vykonávateľom schémy v súvislosti s takýmto ručením upravia písomné zmluvy, pričom sa primerane použijú ustanovenia § 303 a nasledujúci... nasledujúce Obchodného zákonníka. Právne vzťahy v súvislosti s použitím štátnych finančných aktív medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a Ministerstvom financií Slovenskej republiky upraví písomná zmluva. Kontrola dodržiavania podmienok poskytovania finančnej pomoci bude zabezpečená podľa príslušných ustanovení zákona o štátnej pomoci.
Teraz prečítam znenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Szőllősa k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (číslo parlamentnej tlače 679).
1. V čl. I sa za doterajší bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 12a Finančná pomoc
(1) Finančnou pomocou je pomoc na podporu konkurencieschopnosti mikro-, malých, stredných a veľkých podnikov pôsobiacich v poľnohospodárskej prvovýrobe, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve.
(2) Finančná pomoc sa realizuje opatreniami štátnej pomoci a opatreniami minimálnej pomoci podľa osobitných predpisov; 58a) finančnú pomoc môže ministerstvo pôdohospodárstva poskytnúť zo štátnych finančných aktív alebo zo svojej rozpočtovej kapitoly.
(3) Schémy štátnej pomoci a schémy minimálnej pomoci pre opatrenie podľa odseku 2 môže administrovať fond spravovaný akciovou spoločnosťou so 100 % priamou alebo nepriamou majetkovou účasťou štátu založenou na účely podpory verejných a súkromných investícií v strategických sektoroch Slovenskej republiky (ďalej len „administrátor schémy“). Vykonávateľom schémy štátnej pomoci alebo
schémy minimálnej pomoci pri poskytovaní finančnej pomoci (ďalej len „vykonávateľ schémy“) je banka alebo pobočka zahraničnej banky. 58b)
(4) Finančná pomoc sa poskytuje v súlade s osobitnými predpismi 58c) podmienkami ustanovenými v odsekoch 5 až 12 schémou štátnej pomoci alebo schémou minimálnej pomoci, zmluvou uzatvorenou medzi ministerstvom pôdohospodárstva, administrátorom schémy a zmluvou uzatvorenou medzi administrátorom schémy a vykonávateľom schémy.
(5) Administrátor schémy a vykonávateľ schémy vykonávajú úlohy spojené s poskytovaním finančnej pomoci v mene poskytovateľa finančnej pomoci.
(6) Finančná pomoc sa môže poskytnúť žiadateľovi o finančnú pomoc, ktorým je osoba, ktorá vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jej právne postavenie a spôsob financovania podľa osobitného predpisu. 53)
(7) Finančnú pomoc možno poskytnúť vo forme
a) záruky za úver poskytnutý vykonávateľom schémy žiadateľovi o finančnú pomoc, táto záruka nie je štátnou zárukou podľa osobitného predpisu, 58d)
b) odpustenia poplatku za záruku za úver poskytnutý vykonávateľom schémy žiadateľovi o finančnú pomoc,
c) úhrady úroku alebo časti úroku z úveru poskytnutého vykonávateľom schémy žiadateľovi o finančnú pomoc.
(8) Záruku za úver podľa odseku 7 písm. a) možno poskytnúť, ak pred prvým poskytnutím peňažných prostriedkov pri čerpaní úveru, za ktorý sa má záruka poskytnúť, najneskôr však do 30 dní od uzatvorenia zmluvy o úvere, za ktorý sa má záruka poskytnúť, vykonávateľ schémy spoľahlivo zistí, že
a) voči žiadateľovi o finančnú pomoc neeviduje
1. Sociálna poisťovňa pohľadávky na poistnom, na sociálne poistenie alebo pohľadávky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti viac ako 90 dní alebo
2. zdravotná poisťovňa pohľadávky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti viac ako 90 dní,
b) voči žiadateľovi o finančnú pomoc nebolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia a
c) žiadateľ o finančnú pomoc spĺňa ďalšie podmienky uvedené v schéme štátnej pomoci alebo schéme minimálnej pomoci alebo určené vykonávateľom schémy.
(9) Na účely preukázania splnenia podmienok podľa odseku 8 je žiadateľ o finančnú pomoc povinný predložiť vykonávateľovi schémy požadované doklady.
(10) Na záruku za úver podľa odseku 7 písm. a) sa vzťahujú § 303 až 312 Obchodného zákonníka a ustanovenia osobitného predpisu. 58e)
(11) Finančnú pomoc poskytovanú vo forme podľa odseku 7 písm. b) alebo písm. c) možno poskytnúť, ak žiadateľ o finančnú pomoc počas určenej doby splácania úveru podľa zmluvy o úvere, vo vzťahu ku ktorému sa má poskytnúť finančná pomoc, riadne a včas spláca dohodnuté splátky istiny úveru a úroku z úveru.
(12) Ministerstvo pôdohospodárstva ručí za záväzky vzniknuté z poskytovania záruk za úvery podľa odseku 7 písm. a) bezpodmienečne a neodvolateľne; právne vzťahy medzi ministerstvom pôdohospodárstva a administrátorom schémy a medzi administrátorom schémy a vykonávateľom schémy v súvislosti s takýmto ručením upraví písomná zmluva. Právne vzťahy v súvislosti s použitím štátnych finančných aktív medzi ministerstvom pôdohospodárstva a Ministerstvom financií Slovenskej republiky upraví písomná zmluva.“
Poznámky pod čiarou k odkazom 58a až 58e znejú:
„58a) Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1407/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 1408/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 702/2014 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 717/2014 v platnom znení, nariadenie Komisie (EÚ) č. 1388/2014 zo 16. decembra 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte produktov rybolovu a akvakultúry za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. V. EÚ L 369, 24. 12. 2014) v platnom znení.“
„58b) Zákon č. 483/200 l Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
„58c) Usmernenia Európskej únie o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach na roky 2014 až 2020 (2014/C, 204/01) (Ú. v. EÚ C 204, 1. 7. 2014) v platnom znení. Usmernenia k preskúmaniu štátnej pomoci pre odvetvie rybolovu a akvakultúry (215/C 217/01) (Ú. v. EÚ C 217, 2. 7. 2015) v platnom znení, zákon č. 358/2015 Z. z.
„58d) Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
„58e) Čl. 213 a 214 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a o zmene nariadenia (EÚ č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013) v platnom znení.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú. Koniec čítania pozmeňujúceho návrhu.
Zároveň žiadam vyňať na samostatné hlasovanie bod 4 z informácie, lebo tento bod upravuje lepšie tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý som predniesol.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.11.2021 16:59 - 17:00 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Vážené... vážené dámy, vážení páni, ja len tak v krátkosti. (Ruch v sále zaznievanie gongu.) Keď sa tu bavíme o tom, že ako dlho je tam to Múzeum SNP pod tým ministerstvom kultúry, ja vám chcem len povedať, že Múzeum SNP je pod ministerstvo kultúry zaradené od 1. januára 1999, áno? Dovtedy, pod tým ministerstvom kultúry nebola, nebolo, takže to len, to len pre informáciu.
A to je všetko a poprosila by som hlasovanie o tomto bode programu teraz o 17.00 hod.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2021 16:53 - 16:55 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Pán Blanár, vy ste začali ako taká uplakaná, urazená subreta, ktorej zobrali možnosť vystúpiť, ktorej povedali, že počkaj chvíľočku, to bol taký úvod, ako si zaslúži toto plénum, vyplakali ste sa tu dobre.
Potom ste pokračovali, samozrejme, históriou, spomínali ste pani ministerkine vystúpenie na Rómov, ale história, už vám to tu povedali, to s tým CT-čkom (povedané so smiechom), vy nemáte, moja starká by vám povedala, vy nemáte kožu na tvári.
Na župe ste, vám stavala chatu firma, ktorej ste vy ako župan dali obrovské peniaze. Vy tu rozprávate o minulosti iných? Vy si svoju minulosť pripomeňte.
Vy tu rozprávate o hlasovaní poslancov OĽANO? Vy ste taká fraška, celá tá vaša smerohlasácka suita, čo tu predvádzate. Pred hlasovaním idete všetci k Robovi, tam sa okolo neho zhrniete jak taká, jak také kačky a Robo zagága a vy budete, vy kákate, káčkujete, ako (povedané so smiechom), ako Robo chce. Vy tu rozprávate o hlasovaní? Vaše vystúpenie bolo ako vaše vedenie tejto, tohoto pléna, keď vy ste predsedajúci, tak to je čistá katastrofa. Krásny príklad tu bol to, že za mnou bol pán Kuffa, ktorý je, ktorého som prosil, aby ste ho dali preč, dali preč – a vy ste zobrali slovo mne. Vy ste zobrali slovo mne, vy ste čistá katastrofa. (Reakcia z pléna.) Ja reagujem na neho.
Vy tu rozprávate o škandále, že prejde ministerstvo spod kultúry na obranu. Aký je to škandál, v čom je to škandál? Jednoducho ministerstvo obrany sa bude tak starať ako ministerstvo kultúry doteraz o naše múzeum.
A tých motorkárov, pán Blanár, vy ste úžasná, urevaná subreta.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2021 16:48 - 16:49 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Blanár, no veľmi pekne ste citoval našich ministrov, ale pre mňa sú dôležité dve veci.
Po prvé došlo ku vzájomnej dohode, že nič sa na doterajšom poslaní múzea nebude meniť a že ministerstvá garantovali, že nikto zo súčasných zamestnancov Múzea SNP sa nemusí báť o svoje pracovné miesto z dôvodu tejto zmeny.
Po druhé dlhodobo nám chýbala právna úprava dĺžky funkčného obdobia štatutárnych orgánov a vedúcich zamestnancov múzeí a galérií. Toto sa teraz zmení a príležitosť dostanú schopní a šikovní manažéri, ktorí sa budú orientovať na výsledky, čo je veľmi dobrou správou.
Ďakujem.
Skryt prepis