Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.3.2022 o 18:00 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.3.2022 18:00 - 18:00 hod.

Čekovský Kristián
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Ja by som iba chcel opraviť alebo teda uviesť k hlasovaniu na, pre záznam, že pri hlasovaní č. 66 ma vykázalo ako, že som nehlasoval. Neprítomný. Hlasoval som za. (Reakcia v pléne: "Marihuana?") Marihuana. (Povedané so smiechom.) Za vlastný, pri vlastnom návrhu ma vykázalo, že som, že som nehlasoval, teda že som neprítomný.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 16.3.2022 17:39 - 17:40 hod.

Drdul Dominik
Vymazať rámček.
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie 16.3.2022 17:38 - 17:39 hod.

Drdul Dominik
Vymazať rámček.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.3.2022 16:53 - 16:55 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda.
Pán Erik Tomáš, vy hovoríte stále, že vy sa spoliehate na fakty a hovoríte fakty. Tak skúsme takto. V roku 2021 bola dôchodcovská inflácia, nebudem teraz uvádzať úplne presné čísla, ale 1,3 %. V roku 2022 je 10 %. V zákone, ktorý nastavila Ficova garnitúra ešte a schválila Ficova garnitúra, je to nastavené tak, že, to teraz nekritizujem, lebo taký schodok v tej inflácii nikdy nebol alebo dlho nebol, že dôchodky rastú podľa dôchodcovskej inflácie zo začiatku predchádzajúceho roka.
A vy ste potom povedali, čiže na budúci rok porastú dôchodky priemerne o 40, 50 eur. Teda dajme tomu o 10 %. No a vy ste povedali, že skoršie vyplatenie 13. dôchodku nič nerieši. Práve naopak. Ako štátnu kasu to nestojí veľa alebo nestojí nič a porieši to veľmi veľa. Lebo keď dôchodcom narastú dôchodky v novembri, pardon, v januári 2023 a v decembri im vyplatíte ten 13. dôchodok, tak im to veľmi nepomôže. Ale keď teraz je taká inflácia, zdražovanie a vyplatíte im ten 13. dôchodok v máji alebo v júni teda, tak im to určite pomôže.
Takže, pán Erik Tomáš, nie je to nezmysel. Nieže to nerieši nič. Práve naopak, ja si myslím, že tým dôchodcom to skoršie vyplatenie dôchodku pomôže.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

16.3.2022 16:19 - 16:19 hod.

Vons Peter
Ďakujem. Ja som sa neobzeral, kto tu sedí, lebo predtým tam sedel niekto iný a zdalo sa mi to podozrivé, že ich nechá radšej hovoriť. Tak som pochopil, že prečo. Takže budeme hlasovať dnes o sedemnástej hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.3.2022 16:16 - 16:18 hod.

Grendel Gábor Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda.
Páni poslanci, samozrejme, ľudská vynaliezavosť je bezhraničná, takže všeličo je možné a ja teda ešte raz len upresním, že podobný odsek v rámci toho paragrafu je už aj dnes v tom zákone. Ja ho prečítam a potom prečítam to, čo je v tej novele. Takže dnes to znie takto:
Povinnosť prevádzkovateľa autoškoly:
Prevádzkovateľ autoškoly je povinný
e) vydať po skončení kurzu osvedčenie tomu, kto absolvoval výučbu a výcvik podľa tohto zákona vykonávacieho predpisu a učebných osnov.
Čiže už dnes tam je, že udeľujú vodičské preukazy tomu, kto absolvoval výučbu a výcvik. Existuje kontrola v rámci ministerstva dopravy, kontrola autoškôl a majú proste také príklady, najmä v spojení s korupciou, že buď výcvik sa fláka, alebo výučba sa fláka.
Čiže počuli ste súčasné znenie a nové znenie je: Prevádzkovateľ autoškoly je povinný vydať po skončení kurzu osvedčenie o absolvovaní kurzu len tomu, kto absolvoval výučbu a výcvik podľa tohto zákona vykonávacieho predpisu alebo učebných osnov. Čiže skoro to isté. Osvedčenie o absolvovaní kurzu vydané v rozpore s týmto ustanovením je neplatné. Ja si myslím, že to má svoje opodstatnenie, je to podnet z ministerstva dopravy, vychádza z aplikačnej praxe a myslím si, že má aj istý bezpečnostný, preventívny charakter, možno menej tá výučba, ale viac ten výcvik. Jednoducho, keď ľudia nechodia na výcvik v rámci autoškoly a vybavia si absolvovanie tej skúšky a príde sa na to, tak je podľa mňa úplne v poriadku, aby ten preukaz bol neplatný a proste poctivo, aby si museli absolvovať celý kurz. (Reakcie z pléna.) Ako sa na to príde? (Prerušenie vystúpenia časomerom. Rečník rozpráva mimo mikrofón.)
Skryt prepis
 

16.3.2022 16:10 - 16:12 hod.

Grendel Gábor Zobrazit prepis
V § 6 ods. 1 písm. e) znie:
"e) vydať po skončení kurzu osvedčenie o absolvovaní kurzu len tomu, kto absolvoval výučbu a výcvik podľa tohto zákona, vykonávacieho predpisu a učebných osnov. Osvedčenie o absolvovaní kurzu vydané v rozpore s týmto ustanovením je neplatné,"."
2. V čl. I v bode 7 § 20 ods. 3 v poslednej vete sa slovo "primerane" nahrádza slovom "rovnako".
3. V čl. I v bode 7 v poslednej vete v § 20 ods. 6 sa slová "a ktorá je zároveň aj držiteľom" nahrádzajú slovami "a ktorá nie je aj držiteľom".
4. V čl. I sa za bod 7 vkladá nový bod 8, ktorý znie: "8. Za § 22e sa vkladá nový § 22f, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 22f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2022.
Konanie začaté podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2022, ktoré sa právoplatne neskončilo do 30. apríla 2022, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2022."."
To je všetko, ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.3.2022 16:07 - 16:12 hod.

Grendel Gábor Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán podpredseda.
Dámy a páni, teda kľúčovým cieľom tejto novely zákona je vytvorenie priestoru pre ministerstvo vnútra a ministerstvo obrany, aby zriadili vo svojich rezortoch rezortné autoškoly predovšetkým z dôvodu, že po vypuknutí pandémie covid-19 dochádza k obrovským sklzom v autoškolách a či príslušníci hasičského zboru, Policajného zboru, ale aj ozbrojených síl majú problém včas sa dostať k vodičským preukazom skupiny C a D a k jednotlivým podskupinám. Takéto rezortné autoškoly už v minulosti fungovali, takže aj technické vybavenie, aj personálne vybavenie majú tieto rezorty k dispozícii, a preto neprináša tento návrh novely žiadne dodatočné náklady na zriadenie týchto autoškôl.
Po prvom čítaní sme boli oslovení ako navrhovatelia ministerstvom dopravy s jedným podnetom a tento podnet sme zapracovali do pozmeňujúceho návrhu, ktorý sa skladá zo 4 bodov. Toto doplnenie je hneď prvý bod a týka sa len naozaj slovného upresnenia jedného paragrafu, resp. jedného odseku v rámci § 6 a týka sa toho, že ak niekto niekto blicuje, poviem to takto ľudovo, vzdelanie v autoškole, a teda že nezúčastňuje sa na výučbe, tak, a príde sa na to, tak vodičský preukaz, ktorý bol vydaný takémuto človeku, sa považuje za neplatný. Ostatné body v rámci tohto pozmeňujúceho návrhu sú čisto legislatívno-technického a takisto precizujúceho charakteru na základe pripomienok odboru legislatívy Kancelárie Národnej rady, takže so všetkými sme súhlasili, ale tieto mali charakter, že nestačilo ich prijať alebo sa s nimi stotožniť na rokovaní výboru, ale vyžadovalo si to takýto pozmeňujúci a doplňujúci návrh, takže teraz s ním prichádzame. Ak teda dovolíte, idem predniesť:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Grendela k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Grendela a Anny Andrejuvovej, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 873.
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Grendela a Anny Andrejuvovej , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 1 sa vkladá nový bod 1, ktorý znie:
"1. V § 6 ods. 1 písm. e) znie:
"e) vydať po skončení kurzu osvedčenie o absolvovaní kurzu len...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.3.2022 16:04 - 16:06 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážení kolegovia, kolegyne, dovoľte, aby som vám predložil spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Grendela a Anny Andrejuvovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 873, v druhom čítaní. Národná rada Slovenskej republiky uznesením 1224 z 2. februára 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporučili Národnej rade schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 467 z 9. marca 2022, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 286 z 10. marca 2022 a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 138 z 10. marca 2022.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča tento bod schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh schváliť v znení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto spoločnej správe, ktorý gestorský výbor odporučil schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 291 z 15. marca 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 16.3.2022 15:48 - 15:48 hod.

Drdul Dominik
Rád by som avizoval hlasovanie dnes o sedemnástej.
Skryt prepis