Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

2.11.2021 o 16:19 hod.

RNDr. PhD.

Jaromír Šíbl

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Uvádzajúci uvádza bod 2.11.2021 16:19 - 17:01 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predmetný návrh novely zákona vzbudil veľkú pozornosť. A myslím si, že zaslúžene. K tomuto návrhu zákona sme intenzívne a niekedy aj búrlivo diskutovali so všetkými relevantnými záujmovými skupinami, ako aj tu v Národnej rade s kolegami a kolegyňami. Okrem iného bolo vykonaných deväť prerokovaní priamo v regiónoch v jednotlivých národných parkoch. Osobne som sa zúčastnil na väčšine z nich. A takisto prebehlo aj medzirezortné pripomienkové konanie v štandardnej dĺžke trvania troch týždňov, resp. 15 pracovných dní, v termíne od 3. augusta do 23. augusta 2021. V rámci tohoto riadneho medzirezortného pripomienkového konania bolo vznesených 134 pripomienok, z toho 25 bolo plne akceptovaných, 93 bolo čiastočne akceptovaných a 56 bolo neakceptovaných.
Výsledkom celého tohoto dlhého procesu, snažili sme sa zhodnotiť a zapracovať do pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu všetky relevantné pripomienky, ako som sľúbil aj za kolektív predkladateľov tejto novely na začiatku. Všetky pripomienky, ktoré neboli zásadne proti zmyslu tohoto zákona, ktorý, opakujem, je prevod štátnych pozemkov v národných parkoch z jedného rezortu, z rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, do druhého rezortu, rezortu životného prostredia, pokiaľ tieto pripomienky, nápady mali za účel skvalitniť tento návrh, všetky boli zapracované. A výsledkom je teraz pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý teraz prednesiem.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra Šíbla k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 591).
1. Čl. I znie:
"Čl. I
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 198/2014 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 240/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 310/2018 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 221/2019, zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z. a zákona č. 74/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 5 ods. 7 sa za slová „podľa § 65 ods. 1 písm. k)" vkladá čiarka a slová „§ 65a a § 65b".
2. V § 65a ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem úloh, ktoré sú v pôsobnosti správy národného parku podľa § 65b ods. 3".
3. V § 65a ods. 2 písm. s) sa na konci pripájajú tieto slová: „a osobitných predpisov, 99)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 99 znie:
„99) Napríklad § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, § 51 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov."
4. V § 65a ods. 2 písmeno t) znie:
„t) užíva pozemky v chránených územiach a ich ochranných pásmach, ktoré sú predmetom nájmu podľa § 30 ods. 8 a § 61b, ako aj iné pozemky, ktoré má v nájme alebo výpožičke alebo v správe, ak nie sú predmetom nájmu alebo výpožičky,".
5. Za § 65a sa vkladá § 65b, ktorý znie:
㤠65b
Správa národného parku
(1) Zriaďujú sa
a) Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici,
b) Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi,
c) Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne,
d) Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine,
e) Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici,
f) Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi,
g) Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej,
h) Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne,
i) Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne.
(2) Správa národného parku je odborná organizácia ochrany prírody a krajiny, ktorá zabezpečuje úlohy na úseku ochrany prírody a krajiny podľa tohto zákona a osobitných predpisov na území národného parku a jeho ochranného pásma, ako aj v ďalšom území vymedzenom v rozhodnutí ministerstva, ktorým sa ustanoví územná pôsobnosť správy národného parku. Správa národného parku je príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva.
(3) Správa národného parku vo svojej územnej pôsobnosti plní úlohy podľa § 65a ods. 2 písm. a) až c), f) až ze) a zg). Na činnosti vykonávané alebo obstarávané správou národného parku pri zabezpečení plnenia jej úloh podľa tohto zákona sa ustanovenia § 65a ods. 4 a 5 vzťahujú rovnako.
(4) Pri správe národného parku pôsobí rada národného parku ako konzultačný, odborný a iniciačný orgán pre záležitosti národného parku, ktorého zloženie a pôsobnosť upravuje štatút správy národného parku. Rada národného parku sa zriadi do troch mesiacov odo dňa zriadenia správy národného parku.
(5) Správa národného parku spravuje pozemky vo vlastníctve štátu vrátane podielov vo vlastníctve štátu na pozemkoch a spoločných nehnuteľnostiach, ktoré sa v celosti alebo sčasti nachádzajú v národnom parku, ako aj iné nehnuteľnosti a majetok, ktorého správu nadobudla podľa § 104i, a plní úlohy súvisiace so správou tohto majetku.
(6) Správa národného parku vykonáva podľa osobitných predpisov práva vlastníka k pozemkom, ktorých vlastník nie je známy alebo ktorých vlastník je známy, ale jeho trvalý pobyt alebo sídlo nie je známe (ďalej len „nezistený vlastník"), vrátane podielov nezistených vlastníkov na pozemkoch a spoločných nehnuteľnostiach, ktoré sa v celosti alebo sčasti nachádzajú v národnom parku, ako aj k iným nehnuteľnostiam, ak právo nakladania k nim nadobudla podľa § 104i ods. 9, a to aj vtedy, ak vlastnícke právo nezistených vlastníkov je sporné."
Poznámky pod čiarkou k odkazom 100aaa až 100aac znejú:
„100aaa) Napríklad zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 330/1991 Zb., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky, a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 97/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
100aab) § 123 Občianskeho zákonníka.
100aac) § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov."
6. Za § 104h sa vkladá § 104i, ktorý znie:
㤠104i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
(1) Správy národných parkov podľa § 65b ods. 1 sa zriaďujú 31. marca 2022. Na správy národných parkov prechádza 1. apríla 2022 majetok vo vlastníctve štátu v správe Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, ktorý je potrebný na zabezpečenie plnenia ich úloh podľa tohto zákona, ako aj súvisiace práva a povinnosti; vymedzenie majetku, ktorý prechádza do správy správ národných parkov, a s tým súvisiace práva a povinnosti vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a iných vzťahov zamestnancov Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky a správy národných parkov upravia v protokole o prechode správy majetku.
(2) Príspevková organizácia Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici sa od 1. apríla 2022 zlučuje s príspevkovou organizáciou Správa Tatranského národného parku. Príspevková organizácia Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici jej zlúčením s príspevkovou organizáciou Správa Tatranského národného parku 1. apríla 2022 zaniká. Majetok vo vlastníctve štátu v správe príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici prechádza 1. apríla 2022 do správy príspevkovej organizácie Správa Tatranského národného parku, ak odsek 3 neustanovuje inak. Na Správu Tatranského národného parku prechádzajú 1. apríla 2022 aj práva a povinnosti príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov, ak odsek 3 neustanovuje inak. Ustanovenia osobitného predpisu sa na zlúčenie príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici s príspevkovou organizáciou Správa Tatranského národného parku nepoužijú.
(3) Pozemky vo vlastníctve štátu a podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a iný nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu v správe príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici v Pieninskom národnom parku a jeho ochrannom pásme prechádza 1. apríla 2022 do správy príspevkovej organizácie Správa Pieninského národného parku. Na príspevkovú organizáciu Správa Pieninského národného parku prechádzajú 1. apríla 2022 aj práva a povinnosti príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici súvisiace so správou tohto majetku a plnením úloh podľa tohto zákona vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť vo vzťahu k územiu Pieninského národného parku a jeho ochranného pásma.
(4) Pozemky vo vlastníctve štátu a podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a iný nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu v Národnom parku Slovenský raj, ktorý je v správe právnických osôb v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva, ktoré vykonávajú správu majetku štátu podľa osobitného predpisu (ďalej len „správca lesného majetku vo vlastníctve štátu"), prechádza 1. apríla 2022 do správy príspevkovej organizácie Správa Národného parku Slovenský raj. Na príspevkovú organizáciu Správa Národného parku Slovenský raj prechádzajú 1. apríla 2022 aj práva a povinnosti správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu súvisiace so správou tohto majetku vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť vo vzťahu k územiu Národného parku Slovenský raj.
(5) Pozemky vo vlastníctve štátu a podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a iný nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu v národných parkoch v územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany, ktorý je v správe správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu okrem pozemkov, podielov na pozemkoch a iného nehnuteľného majetku podľa odsekov 2 až 4, prechádza 1. apríla 2022 do správy správ národných parkov, v územnej pôsobnosti ktorých je príslušný národný park. Do správy správ národných parkov prechádzajú 1. apríla 2022 podľa prvej vety aj pozemky vo vlastníctve štátu a spoluvlastnícke podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch, ktoré sa sčasti nachádzajú v národných parkoch v územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany. Na správy národných parkov prechádzajú 1. apríla 2022 aj práva a povinnosti správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu súvisiace so správou majetku podľa prvej a druhej vety.
(6) Ak štvrtá veta neustanovuje inak, pozemky vo vlastníctve štátu a podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a iný nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu v národných parkoch, ktorý je v správe Slovenského pozemkového fondu a správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu okrem pozemkov, podielov na pozemkoch a iného nehnuteľného majetku podľa odsekov 2 až 5, prechádza 1. januára 2023 do správy správ národných parkov, v územnej pôsobnosti ktorých je príslušný národný park. Do správy správ národných parkov prechádzajú 1. januára 2023 podľa prvej vety aj pozemky vo vlastníctve štátu a spoluvlastnícke podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a spoločných nehnuteľnostiach, ktoré sa sčasti nachádzajú v národných parkoch.
Na správy národných parkov prechádzajú 1. januára 2023 aj práva a povinnosti správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu súvisiace so správou majetku podľa prvej a druhej vety vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť vo vzťahu k územiu príslušného národného parku. Ak sa do 31. decembra 2022 vyhlásia zóny národného parku, pozemky vo vlastníctve štátu a podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a iný nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu a súvisiace práva a povinnosti uvedené v prvej až tretej vete prechádzajú do správy správ národných parkov, v územnej pôsobnosti ktorých je príslušný národný park, prvým dňom po uplynutí troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa zóny národného parku vyhlásia.
(7) Spolu s nehnuteľným majetkom podľa odsekov 4 až 6 prechádza dňom nadobudnutia správy majetku podľa odsekov 4 až 6 zo správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu a Slovenského pozemkového fondu do správy správ národných parkov aj hnuteľný majetok vo vlastníctve štátu v správe správcu lesného majetku štátu a Slovenského pozemkového fondu a nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu nachádzajúci sa mimo národných parkov v správe správcu lesného majetku štátu, ktorý bezprostredne slúži alebo ktorý je potrebný na zabezpečenie správy nehnuteľného majetku podľa odsekov 4 až 6 a plnenie úloh správ národných parkov podľa tohto zákona, najmä administratívne budovy, hospodárske budovy, pozemky, motorové vozidlá a materiálno-technické vybavenie.
(8) Správy národných parkov vstupujú dňom nadobudnutia správy podľa odsekov 2 až 7 do práv a povinností správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu a Slovenského pozemkového fondu vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a záväzkových vzťahov, najmä do práv a povinností
a) správcu poľnohospodárskeho a lesného majetku vo vlastníctve štátu podľa osobitných predpisov vrátane zastupovania štátu pred súdmi a orgánmi verejnej moci, a to aj v konaniach začatých pred prechodom správy podľa odsekov 2 až 7,
b) zástupcu štátu ako vlastníka nehnuteľností v konaniach o obnovenej evidencii pozemkov a v konaniach o pozemkových úpravách,
c) Slovenského pozemkového fondu k podielom spoločnej nehnuteľnosti a správcu spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti alebo jej podielov podľa osobitného predpisu vrátane konaní pred súdom alebo pred orgánom verejnej správy, a to aj v konaniach začatých pred prechodom správy podľa odsekov 2 až 7 a účasti na valných zhromaždeniach a vo volených orgánoch pozemkových spoločenstiev,
d) správcu zdrojov lesného reprodukčného materiálu,
e) vyplývajúcich z nájomných vzťahov a obdobných právnych vzťahov k pozemkom a inému majetku, ktorého správa je predmetom prechodu podľa odsekov 2 až 7,
f) vyplývajúcich z čerpania štrukturálnych fondov Európskej únie,
g) v oblastí múzeí podľa osobitného predpisu,
h) povinnej osoby správcu poľnohospodárskeho a lesného majetku vo vlastníctve štátu podľa osobitných predpisov,
i) doterajšieho užívateľa podľa osobitných predpisov,
j) obhospodarovateľa lesa podľa osobitného predpisu,
k) osoby vykonávajúcej činnosti s lesným reprodukčným materiálom,
l) vyplývajúcich zo správy majetku štátu, úloh poľovníckej organizácie a užívateľa poľovných pozemkov podľa osobitného predpisu,
m) hospodárskeho subjektu alebo prepravcu dreva podľa osobitných predpisov,
n) vyplývajúcich z obchodnoprávnych vzťahov týkajúcich sa pozemkov, ktorých správa je predmetom prechodu správy.
(9) Odseky 2 až 8 sa primerane vzťahujú aj na prechod práv a povinností správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu a Slovenského pozemkového fondu podľa osobitných predpisov vzťahujúcich sa na pozemky nezistených vlastníkov vrátane podielov nezistených vlastníkov na pozemkoch a spoločných nehnuteľnostiach.
(10) Správca lesného majetku vo vlastníctve štátu, Slovenský pozemkový fond a správy národných parkov v spolupráci so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky do dátumu prechodu správy pozemkov upravia podobnosti o prechode správy majetku a s tým súvisiacich práv a povinností podľa odsekov 2 až 9 vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a iných vzťahov zamestnancov v protokole o prechode správy majetku, ktorý obsahuje najmä vymedzenie majetku, ktorý prechádza do správy správ národných parkov, s tým súvisiace práva a povinnosti a spôsob rozdelenia pozemkov vo výlučnom vlastníctve štátu sčasti zasahujúcich na územie národného parku. Ministerstvo a ministerstvo pôdohospodárstva spoločne koordinujú a určujú postup správcov lesného majetku vo vlastníctve štátu, Slovenského pozemkového fondu, Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky a správ národných parkov podľa prvej vety."
Poznámky pod čiarou k odkazom 127 až 143 znejú:
"127) § 21 ods. 11 a 13 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
128) § 17 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 50 a § 50a zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
129) Napríklad zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 97/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
130) § 50 ods. 6 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
131) Prvá časť zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
132) Zákon č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
133) Zákon č. 97/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
134) § 3 písm. a) zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov.
135) Napríklad § 13 ods. 4 zákona č. 504/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 51b zákona č. 326/2005 Z. z., § 12 ods. 2 zákona č. 97/2013 Z. z. v znení zákona č. 110/2018 Z. z.
136) Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
137) Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
138) Napríklad druhá a tretia časť zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 50 až 50b zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
139) Napríklad tretia a štvrtá časť zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 15b ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
140) § 2 písm. p) a § 4 až 4g zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
141) § 2 písm. y) zákona č. 138/2010 Z. z.
142) Zákon č. 274/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
143) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 295, 12. 11. 2010) v platnom znení.
Zákon č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 355/2019 Z. z."
2. Za čl. I sa vkladajú nové čl. II až IV, ktoré znejú:
„Čl. II
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 42/1992 Zb., zákona č. 93/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 186/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/1996 Z. z., zákona č. 64/1997 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 456/2002 Z. z., zákona č. 172/2003 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 12/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 595/2006 Z. z., zákona č. 523/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 559/2010 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 140/2014 Z. z., zákona č. 122/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 158/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 17 ods. 1 písm. a) bode 6 sa za slovami „republiky, štátny podnik" vypúšťa čiarka a slová „Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici".
2. V § 17 ods. 1 písm. a) sa dopĺňa bodom 7, ktorý znie:
„7. ktoré spravuje organizácia ochrany prírody a krajiny,".
Poznámka pod čiarou k odkazu 16ab znie:
"16ab) § 65 ods. 1 písm. k), § 65a a § 65b zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov."
3. V § 17 ods. 1 písm. b) sa za slovami „republiky, štátny podnik" vypúšťa čiarka a slová „Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici" a na konci sa pripájajú tieto slová „a ktoré spravuje organizácia ochrany prírody a krajiny".
4. V § 18 sa za slovami „pozemkový fond" vkladá čiarka a slová „organizácia ochrany prírody a krajiny" a za slovom „fondu" sa vkladá čiarka a slová „organizácie ochrany prírody a krajiny".
ČI. III
Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 256/2001 Z. z., zákona č. 420/2002 Z. z., zákona č. 518/2003 Z. z., zákona č. 217/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 559/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 115/2014 Z. z., zákona č. 363/2014 Z. z., zákona č. 122/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 119/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z. a zákona č. 151/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 2.11.2021 16:12 - 16:14 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladáme návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Navrhovaným zákonom, ktorý vyplýva z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021 – 2024, sa zabezpečí jednotná správa chránených území, národných parkov pod Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.
Cieľom tohoto návrhu zákona je úprava prevodu správy pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve štátu v národných parkoch, do správy organizácie ochrany prírody a krajiny. Organizácia ochrany prírody by mala v chránených územiach zabezpečovať komplexnú a integrovanú ochranu prírody. Predpokladom však je, aby v chránených územiach spravovala a užívala štátne pozemky a súčasne zabezpečovala ochranu prírody na národnej a medzinárodnej úrovni.
Návrh zákona rieši zásadný nedostatok pri správe štátnych pozemkov v národných parkoch, a to že organizácia ochrany prírody a krajiny v súčasnosti tieto pozemky priamo nespravuje. Je neefektívne, aby sa o územia v národných parkoch starali dve rôzne štátne organizácie. V súčasnosti je to najmä Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, štátny podnik Lesy Slovenskej republiky, Štátne lesy Tatranského národného parku a Lesopôdohospodársky majetok Ulič.
Tieto štátne organizácie sú zriadené dvoma ústrednými orgánmi štátnej správy. Často majú protichodný účel, funkcie a určenia územia národných parkov, z čoho potom plynú zásadné konflikty. Prevodom správy štátnych pozemkov na organizáciu ochrany prírody sa vytvoria podmienky pre náležité a efektívne zabezpečenie primárneho účelu národných parkov, a to je ochrana prírody a biodiverzity, ako aj pre plnenie záväzkov vyplývajúcich zo smerníc Európskej únie v oblasti ochrany prírody.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, verím, že predložený návrh zákona schválite.
Skončil som s úvodným slovom a rovno sa hlásim do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.11.2021 16:10 - 16:10 hod.

Szőllős Ján
Hlasovanie o tomto bode bude teraz o 17.00 hod.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.11.2021 15:58 - 16:03 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, k predloženému návrhu zákona predkladám pozmeňujúci návrh, ktorý prečítam.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra Šíbla k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 642).
1. V čl. I 3. bod znie:
"3. Za § 53 sa vkladá § 53aa, ktorý znie:
"§ 53aa
Orgány štátnej správy nesmú na účely svojej činnosti obstarávať kúpu nápojov v jednorazových obaloch."."
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
2. V čl. I sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
"4. § 53a sa vypúšťa."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. decembra 2021, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
3. V čl. I bode 5 nadpis § 75d znie:
"Požiadavky na jednorazový plastový výrobok".
4. V čl. I bode 5 nadpis § 75e znie:
"Požiadavky na označovanie výrobku".
5. V čl. I sa za bod 9 sa vkladá nový bod 10, ktorý znie:
"10. V § 117 ods. 1 sa za slová "53 ods. 7, 8; § 54 ods. 1 písm. f), ods. 5;" vkladajú slová "§ 53aa;".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
6. V čl. I bode 10 § 117 ods. 6 sa za slová "§ 62 ods. 6;" vkladajú slová "§ 75b;".
7. V čl. I bode 12 Príloha č. 7a k zákonu č. 79/2015 Z. z., v časti C, v časti E bode I.3, v časti F a v časti G bode 3 sa slová "nie však" nahrádzajú slovom "okrem".
8. V čl. I bode 12 Príloha č. 7a k zákonu č. 79/2015 Z. z., v časti E, II. bode, 2. bod znie:
"2. balóny okrem balónov, ktoré nie sú distribuované spotrebiteľom a sú určené na priemyselné alebo iné profesionálne použitie a spotrebu."
9. V čl. I bode 12 Príloha č. 7a k zákonu č. 79/2015 Z. z., v časti G bod 7 znie:
"7. balóny okrem balónov, ktoré nie sú distribuované spotrebiteľom a sú určené na priemyselné alebo iné profesionálne použitie a spotrebu."
10. V čl. I bode 12 poznámke pod čiarou k odkazu 162 sa citácia "nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 527/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok" nahrádzajú citáciou "zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov".
11. V čl. II bode 3 sa slová "písm. j) sa slová "a u)" nahrádzajú slovami "u) a v)"." nahrádzajú slovami "písm. i) sa za slová "p) až s)" vkladá čiarka a slová "a u)" sa nahrádzajú slovami "u) a v)"."
12. V čl. II sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
"4. V článku IV sa vypúšťajú slová "a § 103 ods. 23 v bode 5" a na konci sa pripájajú tieto slová: "a okrem čl. III § 103 ods. 23 v bode 5, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2023"."
Nasledujúci bod sa primerane prečísluje.
13. V čl. III sa slová "15. novembra 2021" nahrádzajú slovami "1. decembra 2021".
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 2.11.2021 15:28 - 15:33 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 966 z 30. septembra 2021 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 563), na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 373 zo 14. októbra 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Výbor pre hospodárske záležitosti dňa 18. októbra 2021 rokoval, ale neprijal uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 150 zo 14. októbra 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 117 z 19. októbra 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča o bodoch spoločnej správy 1 až 7 a 9 až 12 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť a o bode 8 zo spoločnej správy hlasovať s návrhom gestorského výboru uvedený bod neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 157 zo dňa 19. októbra 2021. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 2.11.2021 15:17 - 15:18 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Chcem sa všetkým poslankyniam a poslancom, ktorí vecne diskutovali o tomto návrhu zákona, poďakovať a chcem vás po tretí alebo po štvrtýkrát ubezpečiť, že na novembrovú schôdzu sem príde zákon, ktorý bude riešiť ostatné národnostné komunity v rámci Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
A áno, táto koalícia bude riešiť aj Maticu slovenskú v tom smere, v tom zmysle, ktorý tu načrtli viacerí poslanci, aby mali aj oni stabilnú dotáciu zo štátneho rozpočtu. Tá bude vtedy známa, ak sa skončí audit alebo kontrola vládneho auditu. A to hovorím tretiu vec, všetky tieto tri návrhy zákonov by sa mali schvaľovať naraz.
Čiže toto je prvé čítanie. Nerozumiem, vlastne im rozumiem, ale ostatným nerozumiem, frustrácii alebo nejakým obavám, pretože žiadne namieste nie sú. Tento zákon, áno, sa týka iba Csemadoku a ostatné dva sa budú týkať Matice slovenskej a ostatných národnostných komunít.
Ďakujem vám ešte raz za rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.11.2021 15:10 - 15:12 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Ďakujem kolegovi Tarabovi za celkom konštruktívny príspevok a chcem podotknúť, že súhlasím s tým, že každý človek, ktorý žije na Slovensku, je cenný a menšiny sú naším obohatením, nie hrozbou. Takéto myslenie 19. storočia, ktoré tu zaznievalo v iných príspevkoch, je už minulosť a anachronizmus. Dúfam a ďakujem, že v tomto príspevku vašom zaznel iný tón. Skutočne, každá menšina je obohatením, preto ich treba podporovať. Konkrétne s Csemadokom mám z južného Slovenska dobré skúsenosti. Dlhoročne organizujú práve ten kultúrny život pre tých ľudí, ktorí patria do maďarskej menšiny. A ja osobne vnímam ako obohatenie, že som dvojnárodný priamo z rodiny, a preto považujem každý zákon, aj tento, ktorý prispieva k tomu, aby sa mohla rozvíjať kultúra národnostnej menšiny, za výborný krok.
Ďalšia vec je, menovali ste tu aj vy, aj viacerí slovenskú menšinu v Maďarsku. No, chcem pripomenúť len jeden fakt, že po vojne veľká časť Slovákov z Maďarska sa presídlila sem. Oni tvoria napríklad veľkú časť našej cirkvi na Slovensku, do ktorej ja patrím, a preto aj poklesol počet Slovákov v Maďarsku, lebo prišli sem po druhej svetovej vojne v rámci tzv. výmeny obyvateľstva. O tých súvislostiach ďalej nebudem k tomu hovoriť, ale toto je fakt.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.11.2021 14:50 - 14:50 hod.

Gyimesi György
Pani poslankyňa, ja som si vypočul tento váš príhovor a nadobudol som pocit, že na svete, v Európe a na Slovensku nezúri pandémia koronavírusu, ale choroby BSE, prepáčte mi to.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 2.11.2021 14:30 - 14:37 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda.
Pani poslankyňa a pani exministerka, bolo to mimoriadne osviežujúce počúvať vás po neonacistoch Schlosárovi a Mizíkovi. A konečne tu nastala jedna vecná diskusia o tom, o čom tento zákon je.
Tak poďme si to prejsť ešte raz, aby som sa už ďalej neopakoval. Csemadok je sám osebe, to nie je jedna jediná organizácia, ale je to jedna materská organizácia, ktorá zastrešuje ďalších 400, ktoré majú svoju vlastnú právnu subjektivitu. Preto týchto 300-tisíc euro, ktoré jej navrhujeme, je len zlomok z toho, čo oni potrebujú. Ich prevádzkové náklady ročné sú zhruba vo výške 1,2 mil. eur. Čiže toto je, toto, čo by Slovenská republika prostredníctvom štátneho rozpočtu, prostredníctvom kapitoly ministerstva kultúry prispela na ich chod, je len zlomok z toho, čo oni reálne potrebujú.
Padla tu aj taká výhrada alebo výtka, že akým spôsobom podporuje napríklad maďarská vláda slovenskú národnostnú komunitu v Maďarsku. Tak vám poviem dva čerstvé príklady, tie sú z tohto roka. Maďarská vláda kúpila slovenskej samospráve v Budapešti za 2 mil. euro budovu a ďalšie 2 mil. euro jej dala na rekonštrukciu tej budovy. Čiže ak Slovenská republika môže reciprocitne pomôcť Csemadoku, tak prečo by sme to neurobili? Ale ešte raz vám hovorím, nie je to niečo za niečo. Len toto je len odpoveď na otázku alebo na výtku, že či pomáha aj maďarská vláda slovenskej samospráve. Áno, pomáha a dosť, dosť výrazne.
Ďalším takým hlavným dôvodom, že prečo ten Csemadok vyčleniť z tej celej štruktúry a dať mu takéto vyššie postavenie, je práve to, že neexistuje v celej republike žiadna obdobná organizácia, bavím sa o organizáciách národnostných komunít, ktorá by bola počtom členov 53-tisíc aspoň len rovná alebo ktorá by sa len blížila k veľkosti Csemadoku. A to sa teraz nebavím o historických, o histórii Csemadoku a o úlohách, ktoré plnil najmä počas komunizmu až do roku ´96, kedy sa jej tá, táto finančná podpora jednoducho zrušila. A ja tam strašne cítim ten mečiarovský duch.
A nie je to na úkor Matice slovenskej, pretože aj o tom som sa už v rozprave vyjadril, že ja sám som za to, aby mala Matica slovenská toľko finančných prostriedkov ročne k dispozícii, koľko ich reálne potrebuje. A za týmto účelom je tam audit ministerstva financií, že, vládny audit, aby to zistil a aby sme tieto zistenia pretavili do konkrétneho návrhu zákona.
Dohoda v koalícii je taká, že áno, ak Csemadok, tak potom aj Fond na podporu kultúry národnostných menšín, ale aj Matica slovenská. A toto bude dodržané. Čiže nesúhlasím s takýmto tvrdením, že to, čo sa zoberie od Matici slovenskej, sa dá Csemadoku, lebo to jednoducho takto nie je.
A rád by som zareagoval aj na myšlienky pána kolegu Svrčeka, ktorý hovorí to, že Csemadok nemá štátom zverené úlohy. No nemá, samozrejme, keďže je to, keďže je to samostatnou inštitúciou už 72 rokov, na budúci rok to bude 73. A aj tá dotácia nepokrýva v plnej miere potreby toho celého, celej organizácie, preto nemôže ani byť a je dokonca podľa môjho názoru aj ústavne nekonformné, aby sa občianske združenie pre... alebo sa jeho právna forma pretavila na nejakú štátnu inštitúciu. A na druhej strane to nechce ani samotný Csemadok. Samotný Csemadok to odmieta, ani to urobiť nemôžme proti ich vôli, ani to robiť nechcem. Takže k tomu, k tomuto asi toľko.
Organizácie Rusínov, ktoré tu tak často spomínate, tak tie sú asi tri také, také vážnejšie. Nespomenuli ste Okrúhly stôl Rusínov, Združenie inteligencie Rusínov a Rusínsku obrodu. To sú tri také významné rusínske spolky, ktoré sa starajú o kultúru Rusínov. A ja by som spomenul najmä aj rádio Rusyn, o ktorom tu tiež nebola reč. A áno, bavili sme sa aj o tom, že by aj takéto rádio mohlo mať nejaké peniaze na svoju prevádzku a tie budú riešené v tom zákone, ktorý tu príde do pléna v novembri, pretože je bezpochyby jasné, že ak vieme zabezpečiť nejaké finančné prostriedky pre Csemadok, tak vieme aj pre tých.
Ale jeden veľmi dôležitý aspekt, ktorý ste nespomínal, ktorý si nespomínala ani ty, pani poslankyňa, ani vy, páni poslanci, je ten, že dosť často sa stáva, že najmä tie menšie národnostné komunity si nevedia vyčerpať celý balík peňazí, ktorý majú k dispozícii v tomto Fonde na podporu kultúry národnostných menšín, a často sa stane, že sa aj nejaké peniaze presúvajú z roka na rok. Čiže ak niekto hovorí o tom, že podpora ostatných národnostných komunít je poddimenzovaná a podpora Csemadoku by mala zabezpečiť nejakú nerovnováhu, tak to jednoducho pravda nie je. A to si môžte zistiť na samotnom fonde. Myslím si, že, pani exministerka, ty s tým máš tiež skúsenosti svoje osobné.
Zastávam sa za to, aby všetci mali obdobné podmienky. Zastávam sa za to, aby Matica slovenská bola tou inštitúciou, pre ktorú bola vytvorená, tou inštitúciou, za akým účelom je podporovaná. Zastávam sa za to, aby mali aj ostatné národnostné komunity možnosť čerpať finančné prostriedky aj na prevádzku okrem projektových podpôr a zároveň aby aj tá inštitúcia, ktorá je pre Maďarov nosnou, pokiaľ ide o kultúru, aby mala svoj vlastný zákon a aspoň aby časť ich výdavkov bola krytá zo štátneho rozpočtu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.11.2021 11:25 - 11:40 hod.

Pollák Peter
Ďakujem. Pripomínam členom ľudskoprávneho výboru, že schôdza bude o 13.40 hod. v miestnosti č. 147. Ďakujem.
Skryt prepis