Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

25.11.2021 o 10:49 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 25.11.2021 10:49 - 10:51 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Kazdu a Petra Kremského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 766). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 28. januára 2022 a v gestorskom výbore do 31. januára 2022.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.11.2021 10:44 - 10:49 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Rád by som odôvodnil návrh zmeny zákona, ktorý je teraz v prvom čítaní, a preto je veľmi dôležité, aby sme ho prerokovali a schválili práve na tejto schôdzi, pretože jeho platnosť začína od 1. marca 2022, plánovaná, ak teda poslanci s ním vyslovia súhlas.
Ide o zákon o regionálnej investičnej pomoci a je to zákon, ktorý napomáha tomu, aby práve aj do najodľahlejších a najmenej ekonomicky rozvinutých regiónov našej krajiny sa dostali nové investície, aby tam ľudia mali prácu, aby tam rástli podniky, ktoré nielen prinášajú priemyselnú výrobu, ale takisto súvisiace služby.
Iste viete, že priemysel na jedno pracovné miesto priamo vytvorené v priemyselnej výrobe vytvára tri až päť ďalších pracovných miest a vrátane rodín týchto ľudí, ktorí získavajú prácu, je to až často pomer jedna ku desiatim. Ja osobne som dlho pracoval ako ekonomický novinár, navštívil som veľmi veľa takýchto podnikov, najmä na západnom Slovensku, a viem, že takáto investícia v malom meste dokáže celý región naštartovať a potiahnuť ho dopredu a vlastne posunúť ho z regiónu s vysokou nezamestnanosťou k regiónu s pomerne nízkou nezamestnanosťou a rastúcimi mzdami. Možno spomeniem regióny alebo mestá, mestečká, kde takéto investície prišli pred dvadsiatimi rokmi a vlastne dneska tieto mestá sú regiónmi s jednými z najnižších mier nezamestnanosti na Slovensku, napríklad Vráble, Galanta, Trenčín a okolie a tak ďalej a tak ďalej.
Táto novela prináša zmeny, ktoré reagujú na situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19, pretože ona, samozrejme, ovplyvňuje aj podnikateľské subjekty. Práve dnes alebo tento týždeň sa stretávame so zavedením nových opatrení, ktoré ovplyvňujú takisto firmy, ktoré vlastne je potrebné chrániť, aby neboli natoľko ovplyvnené touto situáciou, že by museli zastaviť výrobu. To by bola situácia, keď by nielen boli preťažené naše nemocnice, ale by bol tak preťažený, tak preťažená finančná situácia štátu, že by tieto nemocnice časom nebolo z čoho financovať.
Čiže je to naozaj niečo, čo je veľmi dôležité, čo je v záujme tejto krajiny.
V tomto, týmto návrhom zákona sa menia a zmierňujú podmienky splnenia alebo zmiernenie požiadavky splnenia podmienok investičnej pomoci, ktorá bola v minulosti udelená, a umožňuje sa to, aby firmy vlastne mali určité úľavy, keďže sú postihnuté pandemickou situáciou. Samozrejme, je veľmi dôležité, aby táto, tých, nejaká, aby ich problémy netrvali vlastne alebo nezačali už pred pandémiou, to znamená, že napríklad neboli podnikom v ťažkostiach už pred 1. 1. 2020.
Ide teda o to, aby firmy, ktoré inak spĺňajú podmienky tejto investičnej pomoci, ale počas pandémie sa dostali do ťažkostí alebo sa im zhoršili ich výkazy, neboli z tejto investičnej pomoci vylúčené alebo aby neboli voči nim uplatnené sankcie. Ide nám o to, aby aj Slovensko ako krajina, ako investičné prostredie bola serióznym partnerom, aby nebola krajinou, ktorá je len takým policajtom, ktorý striehne, kde niekto niečo poruší a nejaký, nejaký ukazovateľ náhodou sa zhorší a už zasiahne a dá pokutu, ale aby bola krajinou, ktorá je naozaj dobrým investičným prostredím a ktorá si váži ľudí, ktorí investujú svoje peniaze, firmy, ktoré sem prichádzajú a ktoré rozvíjajú svoje podnikanie na Slovensku.
Takže chcel by som vás požiadať o podporu tohto zákona v prvom čítaní a potom aj neskôr na ďalšej schôdzi v druhom čítaní.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.11.2021 10:41 - 10:44 hod.

Liba Peter
Hlasovať budeme dnes o 11.00 hod.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2021 10:38 - 10:39 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo.
Chcem len krátko povedať, že kvitujem tento návrh zákona, konkrétne ustanovenie, v ktorom sa maximálny príjem žiadateľov o mestské nájomné byty v určitých prípadoch dvíha až na päťnásobok životného minima. Aj ako poslankyňa mestského zastupiteľstva v Kežmarku ma občania oslovovali práve s týmto problémom, pretože po rokoch bývania sa predsa niečo mení. Súčasne som rada, že, za zmenu zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania, v ktorom sa mení trvalý charakter nájomných bytov na dobu 30 rokov. Chcem sa aj touto cestou poďakovať ministerstvu dopravy, že povolilo takúto zmenu, lebo zhruba pred rokom a pol som o to žiadala a neboli tomu veľmi prístupní, tak som rada, že nakoniec k tejto zmene dochádza.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.11.2021 10:20 - 10:23 hod.

Liba Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Miloša Svrčeka, Jany Žitňanskej, Petra Kremského a Vladimíra Ledeckého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (tlač 731), v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1021 z 21. októbra 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 409 z 18. novembra 2021, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 253 z 22. novembra 2021. A výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj o návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku nebol uznášaniaschopný.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva šesť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 6 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky uvedený návrh schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 259 z 23. novembra 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.11.2021 10:16 - 10:17 hod.

Mihalik Marcel
Ďakujem za slovo. Chcem sa poďakovať, samozrejme, za to, že predložený návrh je tuná v pléne, predkladateľom, takisto všetkým poslancom – koaličným aj opozičným – za vecné rokovanie, jednanie nielen tu v pléne, ale takisto aj na výboroch a pevne verím, že táto zmena zákona napomôže k väčšej bezpečnosti na našich cestách.
Na záver mi dovoľte uviesť, hlasovanie bude dnes o 11.00 hod.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2021 9:55 - 9:57 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Pán kolega Svrček a takisto ďalší kolegovia, ktorí prišli s touto novelou zákona, s touto úpravou, chcem vás naozaj oceniť, že sa tejto téme venujete a že ste jej venovali určite veľa hodín, pretože ja sám si pamätám, keď som, alebo aj riešim, nielen som riešil, ale riešim aj budem riešiť veľa tém s úradníkmi na ministerstvách, tak tie zdvihnuté obočia a "to sa nedá" a "to tak nikdy nebolo" a "prečo, prečo to chcete meniť".
Rozumiem aj výhradám, že veľmi ťažko merať ten odstup jeden a pol metra, ale ja sám som cyklista a veľakrát, veľakrát, veľakrát, aj keď ja sa vyhýbam tomu jazdiť po cestách, ja skôr idem radšej trikrát terénom ako raz po ceste, tak veľakrát sa mi stalo, že naozaj ten vodič ma lízol úplne tesne popri mojej nohe. A keď som teda sa rozčuľoval, tak proste bolo zjavné, že tí ľudia nechápu, čo riešim, čo, kde je problém. Proste ľudia si neuvedomujú, že keď ide cyklista rýchlosťou dajme tomu 20 – 30 kilometrov za hodinu a ide auto rýchlosťou 80, tak tam je úplne iný vplyv toho prúdu vzduchu na cyklistu a je to naozaj veľmi nebezpečné. A mne sa zatiaľ nestalo, že by ma niekto vytlačil do priekopy alebo zhodil, aj keď raz skoro s autobusom a to som sa naozaj obával o svoj život, že ten autobusár ma vytlačí do priekopy, ale je to naozaj, sú to naozaj veľmi nebezpečné situácie.
A myslím si, že len to, že už sa začalo o tom hovoriť a že to bude v zákone, že jednoducho tu je tá debata, že ide o ochranu cyklistov, že je dôležitá, už len to prinúti ľudí vôbec sa nad tým zamyslieť, ako obchádzajú cyklistu a že naozaj nie je problém spomaliť, pribrzdiť, počkať si, kým ho môžu obísť oblúkom, a naozaj chrániť tých zraniteľných.
Takže ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.11.2021 9:34 - 9:37 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som ako určený spravodajca predniesol túto spoločnú správu.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka, Romany Tabák, Radovana Slobodu a Juraja Šeligu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1020 z 21. októbra 2021 pridelila návrh poslancov na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali stanoviská, nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor doporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom. Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
Z uznesení výborov Národnej rady vyplýva pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý je súčasťou tejto spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča tento bod schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslancov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schváleného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto správe.
Gestorský výbor ma určil ako spoločného spravodajcu výborov vystúpiť na schôdzi Národnej rady v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 114 na svojej 50. schôdzi.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

25.11.2021 9:28 - 9:31 hod.

Šofranko Mária
Hlasovanie bude dnes o jedenástej hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2021 9:28 - 9:28 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Chcela by som sa poďakovať pani predkladateľke za túto novelu zákona. A je veľmi smutné, že najzávažnejšie problémy detí vnášajú do ich životov práve dospelí. Pribúdajú deti, ktoré žijú v ohrozenej, narušenej či disfunkčnej rodine, a tu je potrebné intervencia zo strany štátu. Preto si cením, že schválením tohto návrhu sa nezabudlo na deti, ktoré doteraz prepadli systémovým sitom, a aspoň takto im pomôžeme a môžeme zmierniť dopad ich neľahkej životnej situácie. Takže veľmi pekne ďakujem.
Skryt prepis