Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

30.11.2022 o 11:25 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 30.11.2022 11:25 - 11:25 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 138 poslancov, za 77, proti 11, zdržalo 48, nehlasovali 2. Konštatujem, že sme schválili návrh novely Autorského zákona.
Teraz, prosím, spoločnú spravodajkyňu pre verejnú správu a regionálny rozvoj pani poslankyňu Martinu Brisudová, aby uvádzalo hlasovanie o bode 50 programu. Je to druhé čítanie o návrhu poslancov Kyselicu, Majorovej Garstkovej, Nemca, Nemca, Šofranko a Svrčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe. Je to tlač 1252. Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo.

Brisudová, Martina, poslankyňa NR SR
Vážený pán predseda, vážení kolegovia, v rozprave vystúpili traja poslanci. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať spoločne o bodoch 1 a 2 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 139 poslancov, za 111, proti 6, zdržalo sa 19, 3 nehlasovali. Uvedený návrh sme schválili.

Brisudová, Martina, poslankyňa NR SR
Odhlasovali sme body zo spoločnej správy. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že prerokuje návrh zákona v treťom čítaní ihneď.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 139 poslancov, za 125, proti 6, zdržalo sa 7, nehlasoval 1. Uvedený návrh sme schválili.
Pristúpime k tretiemu čítaniu o návrhu zákona. Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Hlási sa niekto z poslancov do rozpravy? Ak nie, vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku. Pani spoločná spravodajkyňa, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Brisudová, Martina, poslankyňa NR SR
Pán predseda, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 139 poslancov, za 127, proti 6, zdržalo 5, nehlasoval 1. Konštatujem, že sme schválili návrh novely zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe.
Nasleduje hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Je to tlač 1329. Dávam slovo členovi výboru pre zdravotníctvo poslancovi Markovi Krajčímu, aby hlasovanie uviedol.

Krajčí, Marek, poslanec NR SR
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. V rozprave nevystúpil žiaden pán poslanec. Dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky prerokuje vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 341/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1330)... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
tlač 1329

Krajčí, Marek, poslanec NR SR
1330

Kollár, Boris, predseda NR SR
Ideme prerokovať tlač 1329, aby sme vedeli prerokovať 1330 v skrátenom, pani poslankyňa.

Krajčí, Marek, poslanec NR SR
Tak sa potom ospravedlňujem. Tak potom tlač 1329.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 138 poslancov, za 136, proti 1, zdržal sa 1. Konštatujem, že Národná rada na návrh vlády rozhodla, že tento vládny návrh zákona prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní.
Pani poslankyne, páni poslanci, keďže sme sa rozhodli, že vládny návrh zákona, tlač 1330, prerokujeme v skrátenom legislatívnom konaní podávam návrh, aby sme po prerokovaní prvého čítania pristúpili k hlasovaniu, teda ešte pred obedňajšou prestávkou. O štrnástej hodine by sme prerokovali tento vládny návrh zákona v druhom čítaní. Je, prosím, všeobecný súhlas? (Súhlasná reakcia pléna.) Áno. Ďakujem pekne. Konštatujem, že sme určili termín prerokovania tohto návrhu. Áno a po druhom čítaní, hlasovanie bude o sedemnástej.
Pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia k návrhu strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2022 až 2027 (tlač 1220). Dávam slovo poverenej členke výboru pre sociálne veci poslankyni Márii Šofranko, aby hlasovanie uviedla.

Šofranko, Mária, poslankyňa NR SR
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhu uznesenia v znení ako je uvedené v materiáli k tlači 1220.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 140 poslancov, za 76, proti 11, zdržalo sa 53. Uvedený návrh, konštatujem, že Národná rada schválila navrhované uznesenie.
Dávam opäť slovo poslankyni Márii Šofranko, aby uviedla hlasovanie o návrhu uznesenia k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2023 (tlač 1218). Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo.

Šofranko, Mária, poslankyňa NR SR
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhu uznesenia v znení ako je uvedené v materiáli k tlači 1218.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 140 poslancov, za 76, proti 11, zdržalo sa 53. Konštatujem, že sme prijali uznesenie, ktorým sme schválili návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne.
Teraz prosím, spoločného spravodajcu z výboru pre zdravotníctvo poslanca Tomáša Lehotského, aby uviedol hlasovanie o návrhu uznesenia k návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2023 až 2025. Je to tlač 1267. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

Lehotský, Tomáš, poslanec NR SR
Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhu uznesenia k návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2023 až 2025, tak ako bolo predložené s odporučením gestorského výboru schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 140, za 72, proti 10, zdržalo sa 58. Konštatujem, že sme navrhované uznesenie schválili.
Pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia k návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky na rok 2023. Je to tlač 1269. Prosím, spravodajcu z výboru pre financie a rozpočet poslanca Milana Kuriaka, aby hlasovanie uviedol.

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
Ďakujem. Vážený pán predseda, v rozprave vystúpili dvaja poslanci. Dajte, prosím, hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako je uvedené v tlači 1269.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 137 poslancov, za 72, proti 11, zdržalo sa 54. Konštatujem, že sme prijali uznesenie Národnej rady, ktorým sa schválili návrh rozpočtu Exportno-importnej banky na rok 2023.
Prosím, spoločného spravodajcu z výboru pre financie a rozpočet poslanca Juraja Gyimesiho, aby uviedol hlasovanie o návrhu uznesenia Národnej rady k návrhu súhrnnej výročnej správy za rok 2021 (tlač 1304). By som ti neschomolil meno, vieš.

György, Gyimesi, poslanec NR SR
Vážený pán predseda, v rozprave vystúpili dvaja poslanci. Dajte, prosím, hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako je uvedené v tlači 1304.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 136, za 67, proti 11, zdržalo sa 55. nehlasovali 3. Konštatujem, že Národná rada neschválila uznesenie k návrhu súhrnnej výročnej správy za rok 2021.
Teraz budeme pokračovať na základe rozhodnutia Národnej rady o skrátenom legislatívnom konaní. Pristúpime k prvému čítaniu o vládnom návrhu zákona, ale teraz vás chcem upozorniť, že po tomto budeme hlasovať, tak, aby ste sa, prosím, kolegovia, nerozišli, o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 341/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vládny návrh zákona má tlač 1330. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 1386. Prosím, ministra zdravotníctva Slovenskej republiky Vladimíra Lengvarského, aby vládny návrh zákona uviedol. Nech sa páči, pán minister, máte slovo.
Skryt prepis
 

29.11.2022 18:26 - 18:26 hod.

Monika Kozelová
Hlasovanie zajtra o 11.00.
Skryt prepis
 

29.11.2022 18:26 - 18:26 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako navrhnutej spravodajkyni výboru, predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Róberta Haláka, Jany Žitňanskej a Márie Šofranko na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (tlač 1251) v druhom čítaní.
Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada uznesením č. 1769 z 8. novembra 2022 rozhodla o tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru a výboru pre kultúru a médiá.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona v znení schváleného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu schváliť.
O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne v bodoch 1 až 5 a s odporúčaním schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením č. 199 z 29. novembra 2022. Gestorský výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

9.11.2022 17:40 - 17:40 hod.

Monika Kozelová
Pán minister, moje jediná otázka je, či sa to bude týkať aj cestovného ruchu dajte tomu. Po prípade firiem, ktoré majú wellnessy a podobné veci a dajme tomu aj športovísk, ktoré sú určené na komerčné účely.
Skryt prepis
 

25.10.2022 14:10 - 14:10 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Pán poslanec Mazurek, vy ste niekedy boli v rómskej osade? Viete ako napríklad to vyzerá v takých Sečovciach a ako to tam chodí s vodou? Lebo ja som tam bola, ja to viem. Na 2-tisíc obyvateľov je tam jeden jediný vodovod s akoukoľvek vodou, či s pitnou alebo nepitnou. Jeden jediný vodovod na 2-tisíc ľudí. Občania z osady si chodia nabíjať čipy na úrad, kde platia za vodu, bez toho čipu si tú vodu jednoducho nenaberú. Za vodu platia viac ako akákoľvek iná domácnosť, ktorá je v okolí, takže takto to chodí napríklad v Sečovciach v rómskej osade. Polovica z osady je zamestnaná. Chlapi robia murárov, ženy šijú poťahy na autá vo Faurecii, takže asi tak. A tretina z nich teda musím povedať, že pracuje v zahraničí. Buď v Čechách alebo v Nemecku. Takže o čom vy tu, prosím vás pekne, rozprávate? Ja skutočne neviem, o čom tu rozprávate, húpete tu mozgy ľuďom, čo vy tu riešite. Vy ste tak strašne neľudský, že tá vaša neľudskosť normálne kypí z hrnca. To je úplná katastrofa. Trochu empatie keby ste v sebe mali, možno budete výborný rečník, ale empatie, to sa vo vás nedoreže nikto.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2022 11:25 - 11:30 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, prečo sme otvorili zákon o ombudsmanovi, prečo sme požiadali o rozšírenie práce ombudsmanov aj o seniorov, nemusím asi pripomínať. Tá skutočnosť, že čím ďalej, tým viac seniorov sa stáva obeťami podvodov, že sa stáva obeťami týrania, je nepredstaviteľná. Ten nárast je tak rukolapný, že nezostávalo nič iné, iba sa pustiť do novely zákona. Čiže riešili sme to, riešili sme to v situácii jednak postcovidovej, kedy naozaj sa aj príliš veľa aj seniorov dostalo do nie veľmi dobrej psychickej situácie, takže tá potreba bola naozaj žiaduca.
Prikročili sme k tomu ako k zlúčenému úradu ombudsmana v komunikácii s pani ombudsmankou pre ľudí so zdravotným postihnutím, pani ombudsmankou Stavrovskou. Nejde teda o vytvorenie nového úradu, ale o rozšírenie kompetencií úradu pani ombudsmanky Stavrovskej, to znamená úradu ombudsmana pre ľudí so zdravotným postihnutím. Vzhľadom na to, že značná časť starých ľudí, resp. seniorov je aj zároveň pacientom a v podstate pani ombudsmanka Stavrovská už celé roky rieši aj ich prípady, bolo to iba logické vyústenie. Treba ale povedať, že nie všetci seniori sú ľudia, ktorí majú zdravotné postihnutie, a tých sme nemali absolútne nejak pokrytých.
Pomoc seniorom v podstate nemusí byť naozaj iba finančná, ale aj pomoc ombudsmana je viac ako dôležitá. Práve či sa týka, čo sa týka jednak, jednak právneho zastrešenia, čo sa týka sociálneho zastrešenia a tak ďalej.
Čiže ja chcem veľmi pekne poďakovať týmto pádom aj pani ombudsmanke Stavrovskej, že po dlhých rokovaniach túto úlohu prijala. A vzhľadom na to, že jej práca je očividná, viditeľná, a preto bola aj znovu zvolená za ombudsmanku pre ľudí so zdravotným postihnutím, preto som hrdá, že práve ona bude pokračovať a ona bude preberať aj agendu, čo sa týka seniorov.
Na Slovensku seniori nad 65 rokov tvoria už 16 % obyvateľstva. V súvislosti s rozšírením pôsobnosti komisára na ďalší subjekt, seniorov, vzniká potreba aj navýšenia personálneho a materiálno-technického zabezpečenia úradu pani ombudsmanky. Súčasťou návrhu je v rámci zefektívnenia fungovania a zvýšenia hospodárnosti vykonávania pôsobnosti komisára zriadenie aj dvoch nových pobočiek úradu, a to v Banskej Bystrici a v Košiciach. Čiže úrad pani ombudsmanky rozširujeme o ďalšie dve pobočky. Keďže práca komisára si vyžaduje častokrát byť blízko klientovi a taktiež aktívnu participáciu pri vyhľadávaní konkrétnych životných osudov ľudí odkázaných na pomoc, ktoré sú náplňou práce úradu komisára, zriadenie dvoch nových pobočiek zabezpečí zefektívnenie poskytovania z dôvodu lepšej dostupnosti aj na základe regionálnej blízkosti. S ohľadom na to, že veľkú časť osôb spadajúcich do pôsobnosti úradu komisára tvoria ľudia s postihnutím, v prípade imobilných vzniká potreba osobných referentských vozidiel pre zamestnancov úradu, aby bol zabezpečený lepší pohyb v teréne a dostupnosť poskytovanej pomoci.
Čo sa týka navýšenia, finančného navýšenia. To finančné navýšenie je z môjho hľadiska skutočne minimálne, pretože v prípade prvého roku, kedy sa budú uvádzať do života aj dve nové kancelárie, to znamená v Banskej Bystrici a v Košiciach, bude to finančné navýšenie o 435-tisíc, v ďalších rokoch potom 350-tisíc. Rozšíri sa počet pracovníkov úradu ombudsmanky pre ľudí so zdravotným postihnutím a seniorov o osem ľudí. Čiže ja si myslím, že to naozaj nie je veľká suma a že za tú pomoc pre seniorov, ktorí sa častokrát k žiadnej nedostanú, to stojí.
Ja pevne verím, že všetci, ako ste tu, a nie je vás tu veľa, ale verím, že to rozosejete aj ďalej k svojim kolegom, zahlasujete za tento zákon a že pomôžeme v tomto mesiaci seniorom aspoň sa posunúť do druhého čítania. Verím, že aj v tom druhom čítaní odsúhlasíte pomoc pre seniorov prostredníctvom ich nového úradu ombudsmana pre ľudí so zdravotným postihnutím a seniorov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2022 11:25 - 11:35 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, kolegyne, kolegovia, ja som hrdá, že práve v mesiaci úcty k starším predkladáme návrh, ktorým sa dotkneme, dotkneme ombudsmana pre seniorov.
Návrh zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a pre seniorov a o zmene v doplnení niektorých zákonov nahrádza zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím v znení neskorších predpisov. Predkladá sa ako iniciatívny materiál s cieľom rozšíriť okruh subjektov patriacich do pôsobnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, a to o seniorov, čím sa sleduje cieľ zvýšenia zabezpečenia ochrany, podpory a zlepšenia presadzovania základných práv a slobôd seniorov.
Základným rámcom pre zriadenie orgánov komisárov boli špecifické záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z medzinárodných dohovorov Organizácie Spojených národov, a to Dohovoru OSN o právach dieťaťa a Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a ich opčných protokolov.
Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím nadobudol platnosť pre Slovenskú republiku 25. júna 2010 a čl. 33 ods. 2 tohto dohovoru zaväzuje zmluvné strany dohovoru v súlade so svojím správnym a právnym systémom zachovávať, posilňovať, zriadiť alebo ustanoviť na vnútroštátnej úrovni systém zahŕňajúci jeden, prípadne viac nezávislých mechanizmov na presadzovanie, ochranu a monitorovanie vykonávania tohto dohovoru.
Vzhľadom na veľkosť krajiny a existenciu ústavného inštitútu verejného ochrancu práv, ako aj existenciu Slovenského národného strediska pre ľudské práva bola do roku 2013 pre verejnú ochranu práv detí zvažovaná alternatíva začlenenia takéhoto inštitútu do už existujúcich inštitúcií verejnej ochrany práv s priklonením sa k alternatíve riešenia v rámci inštitútu verejného ochrancu práv, nakoľko Parížske princípy, čo je rezolúcia 48/134 Valného zhromaždenia OSN, umožňujú rôznu štruktúru vnútroštátnych inštitúcií na presadzovanie a ochranu ľudských práv, ktoré môžu v rôznych krajinách existovať súbežne. Aj pri rôznej forme je však potrebné dodržať požadovanú štrukturálnu povahu takejto inštitúcie v súlade s Parížskymi princípmi. Inštitúty, ktoré sú budované v súlade s Parížskymi princípmi, sú pokladané za nezávislé inštitúcie. Sú takto vnímané aj v rámci OSN, aj keď sú financované štátom. Zhoda s Parížskymi princípmi požaduje pre akreditáciu aj Medzinárodný koordinačný výbor národných inštitúcií na ochranu a podporu ľudských práv.
Zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím v znení neskorších predpisov ukončil vyššie uvedené úvahy o vhodnom inštitucionálnom riešení a v Slovenskej republike bola problematika vytvorenia nezávislého mechanizmu vyriešená prostredníctvom vytvorenia samostatných inštitútov komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, pričom pre zabezpečenie plnenia ich pôsobností boli zriadené dva samostatné úrady – Úrad komisára pre deti a Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Podstatou činnosti komisárov od ich vytvorenia bola na rozdiel od ostatných orgánov ochrany práv špecializovaná verejná ochrana práv. Špecializácia okrem iného spočíva v tom, že komisár pre deti sa zaoberá výlučne právami detí a komisár pre osoby so zdravotným postihnutím sa zaoberá výlučne právami tejto skupiny, a to v rozsahu práv priznaných v dohovoroch OSN, vrátane práv, ktoré pre tieto osoby okrem príslušných dohovorov vymedzuje aj Ústava Slovenskej republiky.
Uvedené riešenie ponechalo rozsah pôsobnosti verejného ochrancu práv nedotknutý a paralelne upravilo kompetencie komisárov v špecifických oblastiach. Takéto riešenie umožnila skutočnosť, že verejný ochranca práv nie je orgánom, ktorý rozhoduje o právach a povinnostiach, a teda z princípu právnej istoty v tomto prípade nevyplýva prekážka rozhodnutej veci. Zároveň Parížske princípy možnosť spolupráce relevantných vnútroštátnych inštitúcií v oblasti ochrany ľudských práv vítajú.
Nový návrh zákona nadviazal na vyššie uvedené skutočnosti a ponecháva ich v platnosti s tým, že v prípade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím rozširuje jeho pôsobnosť aj na ochranu základných práv a slobôd seniorov v rozsahu, ktorý im priznáva Ústava Slovenskej republiky a medzinárodné zmluvy, ktorých cieľom je ochrana a zabezpečenie dodržiavania základných ľudských práv a slobôd. Potreba rozšírenia pôsobnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím aj o ochranu základných práv a slobôd seniorov, keďže ochrana seniorov zatiaľ nie je riešená formou samostatnej medzinárodnej zmluvy, resp. formou samostatnej národnej právnej normy, vyplynula zo skutočnosti, že medzinárodné spoločenstvo dlhodobo rozoznáva seniorov ako skupinu, ktorá je z pohľadu ochrany svojich práv vnímaná ako zvlášť zraniteľná a zároveň je skupinou, u ktorej vníma potrebu postupne identifikovať špecifické práva či priznať jej špecifickú právnu ochranu, viď napr. čl. 25 Charty základných práv Európskej únie – Práva starších osôb, čl. 23 Európskej sociálnej charty – Právo starších osôb na sociálnu ochranu, zásady OSN pre staršie osoby a pod.
Na základe analýzy v Slovenskej republike vytvorených a pôsobiacich nezávislých ľudskoprávnych inštitúcií a vychádzajúc z charakteru ich činnosti a metodiky poskytovania pomoci osobám, ktorých práva chránia, sa javí rozšírenie pôsobnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím ako vhodný nástroj na posilnenie ochrany práv seniorov v Slovenskej republike tým, že sa im stane, že sa im stane potrebná špecifická pomoc pri ochrane a hájení práv prístupnejšia a zároveň téma ochrany práv seniorov bude viditeľnejšia.
Návrh právnej úpravy utvára podmienky na nezávislé pôsobenie komisárov, menovite oddelený výkon oprávnení od iných orgánov s kompetenciami v oblasti ľudských práv, voľba Národnou radou Slovenskej republiky, nezlučiteľnosť funkcií, financovanie prostredníctvom dotácie.
Návrh zákona rieši aj otázku akceptácie komisára zo strany reprezentatívnych organizácií prostredníctvom ich vyjadrení k osobe komisára ešte pred jeho voľbou a primerane rozširuje reprezentatívne organizácie, zohľadňujúc rozšírenie pôsobnosti, ktorá sa navrhuje. Naďalej zostáva zachovaná komisárom doposiaľ priznaná kompetencia podávania oznámení na príslušné výbory OSN v mene dieťaťa alebo skupiny podľa Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o procedúre oznámení a v mene osôb so zdravotným postihnutím podľa Opčného protokolu k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.
Navrhuje sa tak ako doteraz, aby financovanie výkonu právomocí komisárov, ako aj činnosť Úradu komisára pre deti a Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a pre seniorov bola zabezpečená prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu podľa zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Takáto forma financovania je plne v súlade s Parížskymi princípmi.
Postavenie komisárov je koncipované tak, aby sa komisári nezávisle podieľali na ochrane práv a slobôd detí, osôb so zdravotným postihnutím a seniorov, ktoré sú im priznané v medzinárodných dohovoroch a v prípade seniorov v Ústave Slovenskej republiky.
Predkladaný návrh zákona zakladá nárok na rozpočet verejnej správy, nemá dopad na podnikateľské prostredie a na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, nebude mať žiadne vplyvy na životné prostredie, rodičovstvo a rodinu, ale ani na služby verejnej správy pre občana a manželstvo. Pozitívny sociálny vplyv má predkladaný návrh v tom, že rozšírenie pôsobnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím o skupinu osôb v seniorskom veku znamená nielen podporu ich práv, ale aj presadzovanie, zlepšovanie ich celkového postavenia v spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
(Povedané smerom k predsedajúcemu, mimo mikrofónu: A hlásim sa prvá do rozpravy. Ďakujem.) Ďakujem. Všetko.
Skryt prepis
 

21.10.2022 9:40 - 9:40 hod.

Monika Kozelová
Hlasovanie vo štvrtok o jedenástej.
Skryt prepis
 

21.10.2022 9:40 - 9:40 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám preto informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončila som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2022 9:25 - 9:25 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Vážení kolegovia, ja som rada, že ten zákon predkladáte, takže ak pán kolega Dostál požiadal o podporu, tak z mojej strany ju určite mať budete. Ja si myslím, že je najvyšší čas, aby sa naozaj spravil poriadok, hlavne teda v Bratislave, v Košiciach, predpokladám, že rovnako. Ja naozaj vítam to, že ste sa do toho pustili a ešte navyše takto pekne pred voľbami, tak to bude fajn. Takže z mojej strany tú podporu budete mať, lebo ten poriadok je naozaj treba spraviť, a to vo všetkých oblastiach, ktoré ste otvorili. Takže tak.
Skryt prepis