Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

11.5.2021 o 16:43 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 11.5.2021 16:43 - 16:46 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem, kolegovia. Ja ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do rozpravy, úplne všetkým. Ja len chcem predznamenať, že v podstate môj pozmeňovací návrh vyšiel po siahodlhých rokovaniach s ministerstvom financií a prešiel jednak ministerstvom financií, prešiel jednak OLAP-om aj legislatívnou radou vlády, čiže tam sme prišli ku konsenzu spoločne so ZMOS-om, ktorý mal k tomu nejaké výhrady, čiže nie je to samovoľný pozmeňovák, ktorý, ktorý by len samoúčelne niečo riešil. My sme sa naozaj snažili opraviť tú pôvodnú verziu, verziu toho zákona. Mne tiež ide tak ako všetkým ostatným o vykonateľnosť celého.
Ja len chcem predznamenať, ja som z Ružinova, preto budem hovoriť veci napríklad o Ružinove, v ktorom bývam a ktorých veci poznám, že my máme samozrejme nespočet problémov, jednak máme 22 kilometrov chodníkov a ciest neopraviteľných, to je prvá vec, o ktorej chcem hovoriť, to je aj dôvod, prečo som sa pustila do, do tohto zákona a máme, máme také celosvetové unikáty ako napríklad cestu, ktorá je celé roky spojovacou cestou medzi, medzi dvomi mestskými časťami a sú na nej dopravné značky a nie je na mape, ani v katastri zakreslená ako cesta. Hej.
Čiže toto sú tie špecifiká, o ktorých hovorím. Denne v čase dopravnej špičky každú hodinu cez ňu prejde tisíc áut a my ju nedokážeme opraviť, vyzerá ako tankodrom, nemusím vám hovoriť, toto isté máme s chodníkmi. Takže toto bol ten dôvod, prečo ja som šla do tohto, do tohto zákona. Verím, že týmto spôsobom a prijatím toho zákona aj s tým pozmeňovákom či už jedným alebo druhým pomôžeme naozaj nielen občanom, ktorí si naozaj prestanú lámať nohy, ruky na dierach, že pomôžeme vozičkárom, pomôžeme matkám s kočíkmi, ale hlavne v prvom rade pomôžeme primátorom, starostom, ktorí doteraz mali problémy takéto priestory opravovať či už sa jedná o chodníky, o cesty alebo skutočne o tie detské ihriská, kde u nás napríklad v Ružinove máme tak, že polka ihriska nemá vlastníka a druhá polka patrí, patrí mestu a to sú, to sú veci, ktoré sú už dlhodobo, ale my máme celé námestie, ktoré má neznámeho vlastníka a nevieme ho opraviť, čiže nám to v Ružinove pomôže a ja pevne verím, že to pomôže všetkým starostom a primátorom skutočne možno od Skalice až po Humenné. Takže ja pevne verím, že za tento zákon všetci zahlasujete a už vás nebudú chytať, chytať kontrolóri na tom, že ste opravovali nejaký, nejaký neznámi majetok, a že vám budú dávať paragrafy o nehospodárnom nakladaní s prostriedkami. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11.5.2021 16:14 - 16:18 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni, tak ako som už bola spomínala v úvodnej reči predkladám pozmeňujúci návrh k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 451).
Po prvé V čl. I sa bod textu 1 nahrádza textom, ktorý znie: "V 7 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: "s možnosťou uhrádzania výdavkov spojených s údržbou a zhodnocovaním majetku, ktorého vlastník alebo správca nie je známy a zároveň je využívaný obyvateľmi obce na verejný účel." Súčasne sa zrušuje označenie 1. bodu.
Odôvodnenie: Navrhuje sa spresniť paragrafové znenie, aby bolo zrejmé, že úhrada takýchto výdavkov nebude mať obligatórny charakter a zároveň sa zosúlaďuje návrh zákona s metodickým usmernením Ministerstva financií Slovenskej republiky k zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V čl. II sa slová "1. júna 2021" nahrádzajú slovami "dňom vyhlásenia".
Odôvodnenie: Vzhľadom na harmonogram schôdze Národnej rady Slovenskej republiky a dĺžku legislatívneho procesu po schválení návrhu zákona v nadväznosti na potrebu prijatia tohto zákona sa navrhuje zmeniť účinnosť odo dňa vyhlásenia.
Ja myslím, že všetci dobre poznáte tú situáciu, kedy idete po rozbitom chodníku, rozbitej ceste, vaše deti si lámu nohy na rozbitých detských ihriskách. Nadávate, hromžíte obvykle na starostov, primátorov a na všetkých okolo a pritom by ste nemali. Nemali preto, že jednoducho chodníky, cesty, detské ihriská, školské dvory sú neopraviteľné. Nie, že by im to neumožňovala vyhláška ministerstva financií. Tá im to umožňuje. Problém je potom s následnou kontrolou, kontrolórmi, hlavnými kontrolórmi alebo NKÚ, ktorí sa obvykle potom obracajú na starostov nespočetne krát aj s trestnými oznámeniami o nehospodárnom nakladaní s prostriedkami. Tento, táto zmena zákona by mala vyriešiť problémy, ktoré sa týkajú presne tohto problému. My sme prikročili samozrejme aj ku komunikácii jednak po prvom čítaní myslím, my sme prikročili jednak ku komunikácií s právnym oddelením ministerstva financií, do ktorého sa zapojil aj ZMOS a snažili sme sa nájsť cestu, aby bolo viac ako jasné, že je to dobrovoľné, že nikto nebude tlačiť na samosprávy a že jednoducho odteraz a po schválení tohto zákona budú môcť opravovať aj tie cesty, tie ulice, tie detské ihriská, tie školské dvory ktorých vlastník je neznámy. Ja by som veľmi pekne poprosila, za všetkých občanov, ktorí sa naozaj, ktorí si naozaj lámu nohy na chodníkoch, na cestách a rôzne inde, aby ste za tento zákon zahlasovali. Pretože je to verejnom záujme a nielen vo verejnom záujme, čo sa týka starostov a primátorov, ale hlavne vo verejnom záujme, čo sa týka občanov tejto krajiny a možno bude aj tých nadávok smerom na samosprávy omnoho menej. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.5.2021 16:04 - 16:10 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Dobrý deň. Kolegovia a kolegyne, dovoľte mi, aby som vám predstavila náš, našu, náš návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na Slovensku, hlavne v rámci miest a obcí, sa nachádza niekoľko desiatok tisíc kilometrov ciest, ktoré nie sú zaradené do siete miestnych komunikácií. V mnohých prípadoch ide o komunikácie, ktoré ani nie sú zakreslené v katastrálnych mapách a nie sú zverené do správy mesta, mestskej časti, respektíve obce. Napriek tomu sa na týchto komunikáciách nachádzajú dopravné značky a sú využívané denne stovkami vodičov. Väčšinou ide o účelové verejne prístupné komunikácie. Samotný proces zakreslenia komunikácie a jeho následné zaradenie do majetku mesta, mestskej časti alebo obce teda proces takzvanej pasportizácie komunikácií, aby postupne všetky komunikácie v meste mali jasne identifikovaného správcu alebo vlastníka je pomerne zdĺhavý. Na druhej strane tieto cesty sú v mnohých prípadoch v katastrofálnom stave. Mestá, mestské časti a obce však môžu vykonávať údržbu len takých komunikácií, ktoré majú v majetku, respektíve vo svojej správe. Ministerstvo financií Slovenskej republiky aj na základe viacerých požiadaviek samosprávy dalo ešte v roku 2019 informáciu pre obce a vyššie územné celky k výdavkom do cudzieho majetku. Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je všeobecná právna norma, ktorá neobsahuje ustanovenia, ktoré by subjektom územnej samosprávy obciam a vyšším územným celkom zamedzovali používanie ich vlastných finančných prostriedkov na správu, údržbu, respektíve zhodnocovanie majetku iných osôb. Tento zákon rešpektuje skutočnosť, že v súlade s príslušnými ustanoveniami čl. 65 Ústavy Slovenskej republiky sú subjekty územnej samosprávy samostatné, územné, samosprávne a správne celky Slovenskej republiky, ktoré za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodária s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami. V zmysle uvedeného a v súlade s § 5 ods. 3 a § 6 ods. 3 zákona 583/2004 o použití vlastných príjmov rozpočtu obce rozhodujú tieto subjekty samostatne. V tomto smere zákon č. 583/2004 Z. z. predpokladá možnosť rozhodnutia obcí a VÚC realizovať výdavky ich rozpočtu nielen do vlastného majetku, keď v § 7 ods. 1 písm. d) zaraďuje medzi výdavky obce aj výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce a majetku iných osôb, ktorý obec užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov (obdobne právna úprava zákona č. 583/2004 Z. z. umožňuje v § 8 ods. 1 písm. d) realizáciu takýchto výdavkov aj u VÚC).
Napriek vydanej informácií sa mestá, mestské časti a obce stretávajú s negatívnymi vyjadreniami zodpovedných pracovníkov ekonomických úsekov, ako aj s hlavnými kontrolórmi. Navrhujeme preto spresniť § 7 ods. 1 písmeno d) zákona 583/2004 Z. z. tak, aby bolo jasné, že mesto, mestská časť a obec môže použiť svoje prostriedky aj na údržbu komunikácií, ktoré sú verejne prístupné, ale nie sú zaradené do siete miestnych komunikácií.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi, v súlade s právom Európskej únie a v súlade s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky. Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, na informatizáciu spoločnosti ani žiadne sociálne vplyvy. Doložka zlučiteľnosti je priradená. Vzhľadom k prvému čítaniu, kedy vznikli malé pochybnosti, prikročili sme ku komunikácii medzi Ministerstvom financií a medzi ZMOS-om, kedy sme jasne zadefinovali problém a snažili sme sa ho riešiť, aj sme ho vyriešili. Ten by som vám potom predstavila v rozprave v rámci pozmeňovacieho návrhu. Takže zatiaľ len toľko k tomu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11.5.2021 16:04 - 16:10 hod.

Monika Kozelová
Hlasovanie k tomuto bodu bude o piatej dnes. ... v rámci pozmeňovacieho návrhu. Takže zatiaľ len toľko k tomu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11.5.2021 16:04 - 16:10 hod.

Monika Kozelová
Hlasovanie k tomuto bodu bude o piatej dnes. ... v rámci pozmeňovacieho návrhu. Takže zatiaľ len toľko k tomu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.5.2021 12:56 - 13:06 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážená pani ombudsmanka, tak ako pred rokom tu stojím znova a chcem vám opäť poďakovať za vašu prácu a nielen za tento rok, ale za celých päť rokov, pretože tú vašu prácu sledujem päť rokov a ja, ja rozmýšľam, kde beriete páru, aby ste každý rok pridali ešte v tom, čo robíte. Ja chcem poďakovať nielen vám, ale všetkým jedenástim zamestnancom, ktorí s vami spolupracujú, pretože odvádzate neuveriteľnú prácu a ja chcem povedať jednu vec v rámci všetkých ostatných teda, že sa mi zdá, že tých jedenásť je málo, a že vy by ste potrebovali ten tím rozšíriť.
Tak prvé čo chcem povedať v rámci všetkých vecí, o ktorých budem hovoriť, je to, že si myslím a stojím si za tým, že by ste potrebovali rozšíriť svoj tím a tým pádom aj zvýšiť rozpočet na váš úrad, pretože ja si myslím, že jednak vás je málo a jednak aj tie financie samozrejme nie sú dostatočné a to teda hovorím aj vzhľadom k tomu, že ďalšia vec, o ktorú by som rada zabojovala určite aj s mojimi kolegami je to, aby ste skutočne mohli omnoho intenzívnejším spôsobom vstupovať do právnych úkonov či už na súdoch alebo pri mimosúdnych vyrovnaniach. Vzhľadom na to, čo som povedala, v každom prípade ja sa veľmi, veľmi prihováram za to, aby sa vám rozšírili kompetencie a aby ste ľudské práva osôb s postihnutím vedeli aj v súkromí riešiť, pretože tak ako ste povedali na začiatku, tam to nie je úplne všetko, všetko okej a neviete vstupovať do súkromných problémov. Lenže práve v tom súkromí je gro mnohých nedorozumení, respektíve aj možno aj samotného týrania, nie je to, nie je to len o nedorozumeniach.
Ja vám chcem poďakovať ešte aj za inú vec a chcem vám poďakovať aj za to, že my sme spolu riešili svojho času problém, problémy detí, ktoré de jure patrili do kompetencie pani Tomanovej a ona ich nedokázala vyriešiť. My sme sa vtedy, ja nebudem hovoriť konkrétne prípady, ktoré som riešila, ja myslím, že ľudia o nich vedia, boli dosť značne medializované, ale my sme sa vtedy obrátili na vás a vy ste nám podali pomocnú ruku a my sme na súdy už potom chodili s vašou podporou a čiže okrem toho, čo ste vy mali za svoju prácu, ešte ste zobrali pod krídla aj deti, ktorým nevedel pomôcť niekto iný, ktorý to mal v popise práce.
Takže moja vďaka vám patrí aj za to, že ste nás nenechali pred dverami, ja som vtedy nebola v parlamente ešte, že ste nás nenechali pred dverami a že ste nás prichýlili a skutočne pomáhali koľko to išlo. Ja by som strašne rada vám pomohla určite s mojimi kolegami napríklad pri tom, čo ste hovorili o pri realizácii pomoci s výťahmi a plošinami v spoločných priestoroch. Tu sa chcem pozastaviť nad tým, že my sme tak trošku zvlčili a zvlčili sme možno aj preto, že máme pocit, že naša sloboda končí dverami našej bytovky. Lenže za to, za tými dverami tej našej bytovky sú ešte naši susedia a nie všetci majú to šťastie, že dokážu na vlastných nohách chodiť po schodoch a ja teraz narážam aj na medializované, aj na tie nemedializované prípady, kedy susedia nepovolili svojim susedom na vozíčku postaviť, postaviť v obchode plošinu a keď som sa tak zamýšľala, akými smiešnymi vetami to obhajovali, tak, tak mi je, fakt, že mi je smutno, že vôbec takto dokážeme navzájom k sebe, k sebe, k sebe vystupovať. Pretože veta, že keď tam bude plošina, ktorá mimochodom do šírky zaberá asi pätnásť centimetrov, keď je sklopená, že nedokážeme vyniesť skriňu ako to nech sa na mňa nikto nehnevá, to, to je, to je už normálne, keby som bola hulvát, povedala, že na facku. Áno?
Chcem vám povedať, že ste ma nesklamali ani počas pandémie. A tú nadprácu, ktorú ste robili možno vo vzťahu k našim spoluobčanom, ktorí sú sluchovo postihnutí, tak že ste, že ste v podstate informovali, že ste nesedeli so založenými rukami, nezaháľali a nenadávali, ale naozaj pomohli tej krajine tým, že na vašej webovej stránke práve pre našich spoluobčanov, ktorí sú postihnutí, že ste posúvali ďalej informácie a možno pre tých, ktorí možno, možno nie sú nejak vysokoškolsky vzdelaní a potrebujú veci skôr takým priamym jazykom, že ste to hovorili presne tak ako to oni potrebovali prečítať. Takže za to som vám nesmierne vďačná, že počas pandémie mali všetci plné ruky práce, ale dve tretiny sa vyhovárali, že však nech to urobí vláda. Nie. Vám ďakujem za to, že vy ste nesedeli s tými založenými rukami, a že ste tej vláde pomohli a hlavne teda ste pomohli spoluobčanom.
Úrady práce. Dotkli ste sa úradov práce a problémov ľudí s opatrovaním chorých detí. Áno, ja, ja registrujem takéto prípady a viem, že to nie je jednoduché a predpokladám, že možno s Katkou Hatrákovou by toto, toto je téma, kde by, kde by sa to naozaj malo pohnúť ďalej, lebo nie je možné, aby tie úrady práce tých ľudí odpinkávali a hlavne mi je smutno z toho, že odpinkávajú najmä tie jednoduché ženy, ktoré nie sú vzdelané, nedokážu si veci na tom internete nejakým spôsobom vygúgliť, nikto im nič nepovie a pokiaľ možno tak akože, aby nemali veľa práce, nemuseli vypisovať veľa papierov, tak to proste nerobia. Netvárme sa, že to tak nie je, lebo to tak je a je to tak celé roky. Takže toto je ďalšia vec, na ktorú som chcela upozorniť a myslím si, že je čas, aby sme sa, aby sme sa pohli a ja verím tomu, že aj pán minister je ten človek, ktorý, ktorý má záujem na tom, aby sa s tým niečo, niečo spravilo, niečo udialo.
Ešte sa vrátim, vrátim k tým, k tým plošinám, pretože som chcela vlastne povedať jednu vec, nepozrela som sa do poznámok, tak pardon. Chcela som povedať ešte jednu vec, že mám za to, že realizácia plošín v bytových domoch, respektíve v úradoch, kde je možná technicky, by mala byť zo zákona. Ja už naozaj pri tých množstvách takýchto problémov, ktoré sa mi doniesli, jednoducho čakať na to, že susedia budú zdielni, ja, ja si myslím, že tu je už moment, kedy by skutočne mal zasiahnuť štát a tie plošiny by mali byť zo zákona.
A ešte sa pristavím pri domove sociálnych služieb, kde sme sa bavili o, o problémoch. Áno, ja pri domovoch sociálnych služieb v prvom rade vidím ako problém kvalitu personálu. Ten personál nie je dostatočne vyškolený, ale ja pri prijímaní personálu neprechádza dostatočnými prijímacími nejakými kontrolami, pretože starať sa o starých, starých ľudí nie je také jednoduché a potrebuje to nielen tú pracovnú fyzickú výšku, ale aj tú psychickú výšku. Čiže myslím si, že aj tu je niečo, kde, kde by to bolo treba pohnúť a myslím, že aj kolegyne, kolegovia na tom pracujú.
Takže vidím, že už mi končí čas, tak ja ešte na záver ešte raz by som vám chcela poďakovať za všetko, čo ste urobili pre našich spoluobčanov, ktorí sú, majú iný prístup k životu. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.5.2021 11:04 - 11:05 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, chcem požiadať, aby sa hlasovalo o mojom pozmeňujúcom návrhu, respektíve procedurálnom návrhu, chcem, poprosiť, aby v stredu v deň keď zasadá vláda, kedy množstvo poslancov je na obhajobe svojich zákonov na úrade vlády a potom lietajú sem hore, dole musia sa vracať potom na späť aby sa hlasovalo vždy v stredu len o 17.00 hodine. To bola aj ten dôvod, prečo tu prepadávali, prepadávali poradia a zákony, takže, poprosím, o takýto pozmeňovák.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.5.2021 22:04 - 22:05 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Ja by som rada ozrejmila niektoré otázky aspoň tak narýchlo. Áno, máte pravdu. Zákon o sponzoringu sa pripravuje veľmi intenzívne, takže možno preto odtiaľ vypadol. Peniaze z hazardu do kultúry taktiež potečú, takže to je odpoveď. Čo sa týka piatich miliónov do kultúrnych pamiatok v regiónoch, pani ministerka to už spomínala v pléne, do pamiatok pôjde 283 miliónov pre tento rok a to je viac ako päť miliónov a idú do všetkých regiónov. Čo sa týka Krásnej hôrky, podľa mňa Krásna hôrka mala byť už minimálne päť rokov hotová, takže hovoriť o tom, že tento rok sa na tej Krásnej hôrke nič neudialo, je bohužiaľ také smiešne pre mňa, lebo už, už dávno malo byť všetko opravené na Krásnej hôrke. Peňazí tam išlo dosť, podľa môjho názoru aj viac ako bolo treba. A čo sa týka Národnej galérie či sa mu bude venovať taká pozornosť ako za vaše éry. Ja si myslím, že bude hneď ako sa najskôr tej galérii povenuje NKÚ. Takže asi toľko čo viem, to vám odpovedám.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.5.2021 21:49 - 21:51 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Ja sa chcem pripojiť ku kolegovi Čekovskému, tiež vám ďakujem zato, že ste naozaj veľmi konkrétne vstúpili práve do aj do tej časti kultúry. Ja len chcem povedať, že to dotkli ste sa pamiatok čo je teda moja srdcová záležitosť musím povedať, len vám chcem povedať, že za posledné obdobie a posledné roky vznikli také obrovské zásady do zákonov o pamiatkach, že sme povolili neodbornosti, aby nám vstúpila do, do opráv, do opráv napríklad oltára Majstra Pavla inak by nebol inak by sa nemohlo stať, aby skutočne verejné obstarávanie na reštaurovanie oltára Majstra Pavla čo je čo považujem za jednu z našich najhlavnejších pamiatok, aby, aby zvíťazila advokátska kancelária prosím vás, viete. To je, to sú také veci, obávam sa, že práve cez zákon o ochrane pamiatok sme zdegradovali absolútne povolanie reštaurátor, to sú veci, ktoré, ktoré treba napraviť kde sa treba vrátiť tam kde sme boli predtým. Slovensko vždy malo najlepších reštaurátorov v Európe, k nám sa chodili učiť skutočne mnohí reštaurátori z mnohých krajín. Ja by som bola naozaj veľmi rada, aby sme sa vrátili tam kde sme boli. Spomeňme si na keltské osídlenie na hrade do je totálne zničené len kvôli tomu, že sme tam postavili nejaké nezmyselné garáže, do ktorých aj tak nikto nechodí parkovať, je tam obsadenosť asi 20 áut denne. Takže to sú úplné, úplne šialené veci. Ja som rada, že sa pamiatkam konečne niekto venuje nejaká vláda venuje, pretože pre mňa to bolo nepredstaviteľné, aby, aby smeto nechali v takom stave v akom to je. Ja sa teším a nato (Prerušené vystúpenie časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.5.2021 19:29 - 19:31 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Pán poslanec, neviem, ako to vysvetliť. Už som to vysvetľovala niekoľkokrát v pléne, ale nič nie je zadarmo. Opakujem to znova ani obedy ani vlaky. A tie dôchodky, ktoré ste vy dôchodcom sľubovali už desať rokov, prosím vás nespomínajte, o tom by som fakt už na vašom mieste prestala rozprávať. Nehnevajte sa, ale fakt už si vymeňte mediálny tím, lebo vaše mantry o prehajdákaných peniazoch na testy, Sputniky a Matovičové účtovníctvo na povale, to už je fakt na smiech. Lebo dobre si pamätám, ako mi sused zamestnaný u Imreczeho rozprával o tom, ako každé božie ráno váš nominant, váš nominant Imrecze, vrieskal po chodbách, či už konečne našli niečo na Matoviča. A asi ste nenašli, pán poslanec, lebo na rozdiel od pána Imreczeho on je na slobode. A rada by som si spomenula na viac vecí, napríklad na vianočné nákupy vašich troch poslankýň v Moskve štátnym lietadlom, to asi nevadilo, alebo výlet pána Pellegriniho do Berlína na operetu. To len tak zbežne. Čiže prosím vás, pozrite sa aj sami na seba, keď už idete rozprávať o tom, čo sa tu rozkradlo. Prosím vás, čo sa tu rozkradlo? Všetko je transparentné a všetko si nájdete. Ďakujem.
Skryt prepis