Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.9.2021 o 16:17 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2021 16:17 - 16:19 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pán kolega, takže Vansovej Lomničku už máme za sebou, tak poďme sa posunúť k tomu domácemu násiliu. To domáce násilie skutočne je už niekoľko rokov problém. V podstate problém je aj v tom, že sa málo vyšetruje. Jednoducho sa zasúva pod stoličku. V podstate existuje niečo ako mužská solidarita. To znamená, že dosť často sa stáva to, že pokiaľ týraná žena alebo znásilnená žena alebo žena, ktorá je konfrontovaná s nejakým násilím, príde na políciu; hlavne v malých obciach, v malých mestách sa stáva, že obvykle policajt je spolužiak alebo bratranec svojho manžela a je to tak. Pravda je aj taká, že ženy, keďže, konfrontované s násilím, s ktorými sa ja naozaj dosť často stretávam, ani nechcú vypovedať pred mužmi. A nepočúvajú ich ani policajti častokrát, nepočúvajú ich ani prokurátori, nepočúva ich takmer nikto. Výsledkom je už niekoľko zastrelených, však to nebudeme sa vracať do minulosti, lebo to nemá zmysel, a preto často napríklad podávajú trestné oznámenia priamo na prokuratúru s tým, že majú pocit, že tam sa niečo pohne, pohnú sa ľady a začne sa vyšetrovať, ale obvykle ani tam sa nestretnú s nejakou ochotou.
My tu naozaj neberieme vážne tiché prosby žien, v tom máme obrovské rezervy ale všetci, celá spoločnosť. Preto možno pracovná skupina pre reformu polície prijala aj môj návrh, kde som žiadala, aby týrané ženy a ženy, ktoré boli konfrontované s násilím, vypočúvali ženy. Možno tým sa aj otvoria, tým totiž ešte ako-tak veria a tú pravdu povedia.
Takže ja vám chcem poďakovať, naopak, za to, čo ste povedali, za celý váš prejav a... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2021 15:54 - 15:55 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem, Katka, za tvoj príspevok. Ja by som tiež sa chcela pripojiť k tomu, že tá oblasť sociálnoprávnej ochrany a osobitne marenie úradného výkonu je veľmi častou témou podnetov, ktoré dostávame. Že naozaj je to veľmi taká citlivá oblasť a je tam zapojených naozaj mnoho zložiek, či sú to súdy, sociálka, prokuratúra, ale častokrát toto marenie úradného výkonu spôsobuje to, že naozaj jeden rodič sa nedokáže stretnúť s druhým rodičom napriek tomu, že opakovane dáva podnety, opakovane sa snaží, ale jednoducho nevie sa domôcť spravodlivosti. Tak by som tak chcela apelovať na to, aby sa aj tieto veci začali tak nejako možno inak, možno systémovo meniť a riešiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.9.2021 15:44 - 15:54 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážený pán generálny prokurátor, vážený pán predsedajúci, dámy a páni, dovoľte mi stručne len vystúpiť k vybratým statiam vašej správy. Zamerala som sa práve na tie, ktoré sa týkajú oblastí, ktorým sa dlhodobo venujem. Takže možno teraz na chvíľu trochu menej politiky.
V oblasti sociálnoprávnej ochrany detí ma zaujalo zistenie na strane 79 vašej správy, kde kritizujete, že sa absolútne nevyužívajú zákonné oprávnenia podľa § 12 ods. 1 zákona 305 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a to, aby úrad práce rozhodol o uložení výchovných opatrení. Je dobré, že takýto postup súčasná zákonná úprava umožňuje, ale nedosahuje sa ním v žiadnom prípade účel sledovaný výchovnými opatreniami. V praxi aj poznáme príčiny alebo teda poznám príčiny tohto stavu a je smutné, že je to stav, ktorý trvá roky.
Roky sa potýkame s nedostatočnými personálnymi kapacitami, na úradoch práce preto kolegovia rezignovali a kedysi ťažké a dnes vlastne už skoro všetky prípady posúvajú na súdy, čo spôsobuje extrémne, extrémne dlhé alebo extrémne veľké prieťahy v konaní. Aj z predbežných záverov môjho poslaneckého prieskumu vyplynulo, že existuje personálna poddimenzovanosť zamestnancov kurately. A je síce pravda, že odmeňovanie kolegov sa zvyšuje, osobitne pre Bratislavu sa vyčleňujú osobitné balíky, ale nie je to spôsob, ako dotiahnuť nových zamestnancov na úrady práce. Takže už len zopakujem, že kvalita zamestnancov, pracovné podmienky, prebujnelá administratíva, to sú základné faktory liknavosti až nefunkčnosti úradov, presne, presnejšie sociálnoprávnej ochrany detí. Mám nádej, že nové vedenie na ústredí práce posunie túto problematiku aspoň o pár krokov ďalej.
Ako konštatujete vo svojej správe, a dá sa s tým iba súhlasiť, že úrad by nemal odďaľovať realizáciu výchovného opatrenia tým, že žiada súd, aby výchovné opatrenie nariadil. Ale pasáž správy, kde, citujem, že "vhodné by bolo, aby pri výchovných opatreniach podľa § 37 ods. 2 zákona o rodine bolo výslovne podmienené návrhové oprávnenie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vo vzťahu k súdu predchádzajúcim uložením výchovného opatrenia orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, resp. preukázaním dôvodov, pre ktoré uloženie opatrenia orgánom SPO nemožno považovať za účelné", tu sa obávam, že nemožno v podmienkach právneho štátu podmieňovať zásah súdu alebo podanie návrhu účastníka súhlasom štátneho orgánu.
Rovnako ako ďalej uvádzate, že by autorita orgánov SPO-čky bola tá, ktorá by zlepšila rešpektovanie rozhodnutí rodičmi. To si asi vieme len, teda ja viem len ťažko predstaviť, keďže žijeme dobu, kedy práve v civilných veciach, v rodičovských sporoch sa nerešpektujú súdne rozhodnutia a často je to, žiaľ, aj preto, možno je dôležité to nejako jasne pomenovať, že je to preto, že sú nezmyselné a nevykonateľné. A obávam sa, že autorita úradu práce je omnoho slabšia ako autorita súdu.
Takže podporujem, že prokuratúra v netrestnom úseku často vstupuje do opatrovníckych konaní pred súdom a že sa prokurátori zúčastňujú na pojednávaniach vytýčených súdmi. Tu ale chcem dať do pozornosti, že prokuratúra by sa mala zamerať najmä na pojednávaniach na veci a spory, ktoré sú silne vyšpičkované. Ide často o spory o zmarený styk, zmarené výchovné opatrenia. Takže dovoľte mi možno odporučiť, aby prokurátori na netrestnom úseku, ktorí vstupujú do konania vo veciach maloletých, sa osobitne vzdelávali a scitlivovali pre agendu práv detí. Je potrebné, aby sa, aby aj prokurátori hájili najlepší záujem dieťaťa a pristupovali ku kauzám aspoň so základnými znalosťami vývinovej alebo detskej psychológie a z mojich skúseností môžem povedať, že aj takej obyčajnej ľudskosti. Totiž príčina sporov o dieťa je vo väčšine v osobnostnej štruktúre rodičov, v ich neschopnosti komunikovať a uvedomiť si, že rozpadom partnerského vzťahu rodičovský vzťah nezaniká.
Je povinnosťou systému SPO-čky a všetkých jeho zložiek, teda aj prokuratúry, prízvukovať rodičovskú zodpovednosť oboch rodičov vo vzťahu k dieťaťu. Preto je dôležité podchytiť rodičovský konflikt na začiatku konania súdu vo veciach úpravy rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu spoločným pohovorom s rodičmi, individuálnymi alebo párovými stretnutiami a mapovaním situácie dieťaťa. Rovnako je dôležité komunikovať rodičom kompetencie a postavenie kolízneho opatrovníka, ako aj možnosti pomoci, ktoré úrad poskytuje.
Práve tu – v tom kompetentnom podchytení prípadu na začiatku procesu – je kľúč k riešeniu rodičovského sporu. Komunikácia s odborníkmi a komunikácia tých odborníkov, nastavenie pravidiel a pravidelný kontroling je jediná prevencia vzniku protrahovaných sporov, ktoré často vedú až k fatálnemu narušeniu vzťahu dieťaťa k otcovi. Ohrdnutie jedného rodiča druhým a následná pomsta, strach, až hlboko prežívaná úzkosť zo strany, zo straty či oklieštenia rodičovských práv, obava z výhody rodiča získať náklonnosť dieťaťa, to nie sú právne, ale to sú psychologické kategórie. Tie rieši psychológ, hoci konfrontovaný s nimi je aj právnik a sociálny pracovník, preto tak často zdôrazňovaná interdisciplinárna spolupráca. Ak odborníci nekomunikujú, tak sa generuje ešte hlbšia priepasť medzi rodičmi, než je tá, ktorú si oni sami vytvorili práve tým konfliktom v partnerskom vzťahu. Pre toto všetko tí rodičia nezvládajú dynamiku konfliktu, lebo chýba kooperácia a kroky procesu často nemajú zmysel.
Ďalej ma tiež zaujali state o ochrane starších a ochrane zraniteľných osôb. Na odkázanosť a zraniteľnosť dospelých osôb, myslím, že reagujeme len minimálne. Najvýznamnejšou doménou ochrany slabších a zraniteľných osôb, teda najvýznamnejšia doména patrí jednoznačne opatrovníckemu právu, ale ak odhliadneme od reformy slovenského procesného práva, ktoré s účinnosťou od 1. júla 2016 procesne neumožňuje súdu pozbaviť osobu spôsobilosti na právne úkony, tak možno konštatovať, že hmotnoprávnej úprave opatrovníctva dospelých sme zatiaľ nevenovali náležitú pozornosť a to aj napriek tomu, že opatrovníctvo dospelých možno považovať pri rodinnom práve za jeden hodnotovo významný právny inštitút upravujúci práve tie najintímnejšie osobnostné vzťahy. Takže myslím, že závažný taký legislatívny dlh voči spoločnosti spočíva aj v tom, že aj dnes jadro platnej úpravy opatrovníckeho práva nadväzuje na pôvodnú právnu úpravu obsiahnutú v Občianskom zákonníku z roku 1964. Žiaľ. No ešte horším je zistenie plynúce z podnetov aj zo skúseností vyplývajúcich z mimoriadne negatívnych skúseností s nekompetentnosťou, až niekedy priam až ponižujúcou komunikáciou niektorých sudcov a prokurátorov riešiacich túto nesmierne citlivú agendu. Toto sú momenty, ktoré nevyrieši sebalepšia legislatívna úprava. Bude teda dôležité v budúcnosti zvažovať aj formy akéhosi vzdelávania, možno supervízie.
No a ďalej len so znepokojením možno čítať vo vašej správe, že násilie v rodinách sa v roku 2020 výrazne zvýšilo, čo je zreteľné aj zo zistených štatistických údajov. Je fajn, že roky zdôrazňovaná potreba koordinácie činnosti medzi subjektami poskytujúcimi pomoc obetiam a orgánmi verejnej moci, teda najmä orgánmi činnými v trestnom konaní sa postupne dostáva do praxe. Intervenčné centrum na základe informácií poskytnutých Policajným zborom proaktívne kontaktuje obeť násilia, bezprostredne po výskyte domáceho násilia ponúka odbornú pomoc, pričom obeti vysvetlí jej možnosť, ako aj rozsah pomoci, ktorú vie intervenčné centrum poskytnúť, prípadne sprostredkovať. Myslím, že táto forma spolupráce a včasného zachytenia prípadov domáceho násilia umožňuje obeti okamžité získanie odbornej pomoci a tak vytvára mechanizmus prevencie pred opakovaním domáceho násilia.
A tu práve, pán generálny prokurátor, vidím veľkú príležitosť pre trestný úsek prokuratúry, aby začal intenzívnu spoluprácu s intervenčnými centrami. Za to, samozrejme, patrí poďakovanie oddeleniu násilia, násilnej a všeobecnej kriminality trestného odboru, teda už spomínanej pani Mgr. Hubertovej.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2021 11:55 - 11:57 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. No len veľmi krátko.
Pán Kmec, ako samozrejme, že dotácie sú potrebné, ale je obrovský rozdiel, aké sú tie dotácie. Hovoríme tu o tom, že tie dotácie boli nadsadené, extrémne, až do výšky vyše 400 eur za megawatthodinu, pričom teraz je cena elektriny zhruba okolo 100 alebo tesne nad, vtedy bola 40, čiže tá dotácia bola desaťnásobná oproti trhovej cene. A to iste uznáte, že to je úplne nadsadené.
Pán kolega Valášek, alebo teda ešte k pánovi Kmecovi, myslím naozaj, že Fift fifty five (Fit for 55, pozn. red.) je niečo tak úplne nereálne, že to verím, že veľmi rýchlo Brusel pochopí, že toto musí zmeniť, že tam ako naozaj sa život v Európe zastaví, jak toto sa presadí.
Pán kolega Valášek, trošku ste posunul význam toho môjho príkladu. Ja som to povedal preto, že veci proste treba zaplatiť, že to nikto nezaplatí za nás, že sa to nezoberie z ničoho niečo. Nejde o obed.
A keď sme pri tom dopade na obyvateľov, ceny elektriny reálne stúpnu zhruba o 5 % v koncových cenách pre spotrebiteľa. Čiže nie je to niečo, čo by proste ľudí zničilo, čo by proste nemali čo jesť a nemohli svietiť. Ale, samozrejme, v prípade toho moratória a najmä v prípade tepla s vami súhlasím, že malo by sa nad týmto uvažovať a je to jedno z riešení, ktoré určite by ľuďom pomohlo. Myslím si, že najväčší dopad bude práve v tej oblasti dodávky tepla, pretože tí dodávatelia tepla budú musieť často platiť trhové ceny za plyn. A ak kúria plynom, tak tam dopad bude naozaj citeľný. Čiže tam to považujem za dôležité.
A možno ešte k tým riešeniam, viem, že som tu nepovedal veľa riešení, ale povedal som ich napríklad včera pre médiá, takže nech sa páči, jak vás zaujímajú, môžete si to pokojne pozrieť. Žiaľ, týchto desať minút mi príliš veľa riešenia nedovolilo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.9.2021 11:40 - 11:50 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, ctená snemovňa, rád by som vystúpil v rozprave aj kvôli tomu, že tu zaznelo veľa dezinformácií, veľa poloprávd, veľa ohnutých tvrdení, na ktorých niečo aj bolo, ale bolo to v takých súvislostiach, že to úplne nedávalo zmysel.
Žiadajú sa tu od nás riešenia toho, ako vyriešime nárast energií na svetových trhoch, ako zvrátime tento nebezpečný vývoj, ktorý naozaj ja pokladám za veľmi nebezpečný pre slovenskú ekonomiku.
Nuž ale keď vystúpi predseda hospodárskeho výboru, pozrite sa na opozičné lavice. Nie je tu ani jeden poslanec SMER-u, je tu jeden poslanec za HLAS a traja za bývalú, bývalú Kotlebovu stranu, neviem jak to nazvať, jak sa teraz nazývajú, každý inak, čiže vidíte, aký je záujem o riešenia.
Pán expremiér Peter Pellegrini nám tu rozpráva, ako čo on všetko navrhuje, ako sa to dá vyriešiť, čaká, že prídeme s riešeniami, ale potom, keď vystúpi predseda hospodárskeho výboru a chce diskutovať, tak pán Pellegrini tu už nie je, už si odbehol na obedík za 50 euro a je na lepšom. Prečo by on počúval o tom, čo naozaj ľudí zaujíma. Vidíte v tomto to pokrytectvo. Priniesť tu tému, ktorá ľudí zasiahne na najcitlivejšom mieste, vytvorí strach, vytvorí obavy z toho, čo príde. Budúci rok sa zdražia energie o 50 %, o 100 %. To sú tie polopravdy, ktoré tu šírite. A toto je presne váš, vaša taktika, čím horšie, tým lepšie. Čím viac nakydáte na vládu, na koalíciu, čím viac strachu vytvoríte, čím viac obáv v ľuďoch vzbudíte, tým lepšie, lebo potom vy môžete sa vynoriť z tej hmly ako záchrancovia, ktorí tu podajú uznesenie a tým uznesením sa všetky zvýšenia cien energie zrušia. Všetko bude lacné, isté, bezpečné, skoro zadarmo.
Ale tak to nie je, priatelia. V normálnom svete to takto nefunguje. V normálnom svete treba zaplatiť za všetko, čo používame, za všetko, čo, všetko niečo stojí a treba za to zaplatiť, a keď je to drahé, tak za to treba zaplatiť veľa. Keď ten obed stojí 50 euro, tak treba zaplatiť zaň 50 euro, alebo sa ísť najesť inde. Alebo možno si dať prestávku a nejesť, nedať si ten obed. Dať si až večeru.
Vrátim sa k tomu, čo nám tu pán expremiér Pellegrini navrhoval. Hovorí, že už sa nemáme vracať do minulosti, že to už bolo, to nechajme tak, pozerajme sa dopredu. No dobre, ale keď dneska chcem oberať jablká z jablone, musím sa pozrieť, čo bolo na jar, či som ten strom postriekal, či som ho ošetroval, či som sa oň staral, a keď som sa oň nestaral, ako ja som sa napríklad o niektoré moje stromy nestihol starať, pretože sedím stále tu, tak potom nemôžem čakať, že na nich budú krásne jablká.
Ale nemôžem si povedať, že nepozerajme sa do minulosti, pozerajme sa dopredu. Pretože práve tá minulosť určuje to, aké tie jablká sú dnes, a tie jablká v energetike, aké dnes tu máme, aké riešime, to je výsledok vašej práce, páni kolegovia zo SMER-u a HLAS-u a takisto ďalších strán, ktoré už dnes ani v parlamente nie sú, pretože sa dostali na smetisko dejín kvôli tomu, ako nám tu vládli. Táto situácia je trpkým ovocím ôsmich rokov vlád SMER-u. To si musíme povedať veľmi jasne. Darmo sa budeme tu utešovať, že nepozerajme sa do minulosti. Tá minulosť spôsobila, čo tu máme dnes.
Doteraz tie ceny boli relatívne nízke, tak to ľudí tak nebolelo. Ale práve teraz, keď sa zvyšujú všade okolo nás, práve teraz to o to bolestnejšie cítiť.
A keď sme pri tom, viete o tom, že v tomto roku, v roku 2021, ceny elektriny a plynu pre domácnosti klesli? Všimli ste si to? Ja si nepamätám, že za tento rok by nás tu kolegovia z opozície chválili, aká úžasná je táto vláda, pretože ceny elektriny a plynu na Slovensku klesli. Ceny elektriny pre domácnosti klesli od roku 2021 v priemere o 5 %. A ceny plynu dokonca o 21 až 27 % podľa typu odberu.
Prišiel tu niekto s tým, ako úžasne táto vláda to urobila, že nám tieto ceny klesli? No nie! Pretože klesli aj kvôli poklesu energií na svetových trhoch, pretože sme tu mali pandémiu, ceny energií klesli a to prinieslo aj pokles cien pre obyvateľov. Tomu rozumiete. O tom tu nerozprávate, že je to zásluha vlády.
Ale keď sa to deje opačne, tak zrazu je to zásluha vlády. Pretože vláda nič nerobí, vláda ich mala zlacniť. Ale, priatelia, to sa nedá, že na jednej strane, keď vám to vyhovuje, tak za to vláda nemôže a potom, keď sa vám to zase hodí, tak za to vláda môže. To je čisté pokrytectvo. Buďte féroví!
Tie ceny klesajú všade, á, stúpajú všade okolo nás. A keď klesajú, tiež klesajú všade okolo nás. Sme prepojení, takisto ako si môžme ísť natankovať na prvú pumpu v Rakúsku, takisto elektrina, plyn a ďalšie komodity prebiehajú bežne medzi krajinami a tie ceny sú rovnaké alebo veľmi podobné. Buďme féroví.
Vrátim sa k tomu, o čom sa tu trošku hovorilo, nemám veľa času, ale práve k tej minulosti, z ktorej vyplýva súčasnosť. Viete, koľko dopláca bežná domácnosť práve na tie solárne panely, ktoré sa tu rozdávali nie v roku 2010, ale v roku 2009? To je pravda. To, že nám tu niekto rieši, že v roku 2010 nejaký minister niečo podpísal, no čo už mal chudák robiť, keď mu to v roku 2009 Ficova vláda vyobstarávala a vyobstarávala to za tak brutálne ceny, že na to všetci dnes doplácame. A už na to doplácame 10 rokov alebo viac. To bolo v roku 2009, priatelia, to bola prvá Ficova vláda.
A každá domácnosť na cene elektriny ročne dopláca desiatky eur dnes. Práve na tieto dotácie na solárne panely. Domácnosť, ktorá iba svieti elektrinou, to má 15 euro za rok zhruba. Domácnosť, ktorá aj kúri elektrinou a zohrieva teplú vodu, to má až 150 až 300 euro ročne. To sú peniaze, ktoré každý z nás, každá domácnosť v tomto štáte posiela solárnym oligarchom.
Investigatívne centrum Jána Kuciaka nedávno vydalo analýzu, kto tieto predražené zákazky dostal. Skúste si to pozrieť, aké mená sa tam hýbu. Spomeniem len tri:
Jozef Brhel, človek, ktorý sa pokladá za akcionára SMER-u, dnes je za mrežami za korupciu. Ešte nie právoplatne.
Ďalšie meno – Roman Šipoš, bývalý poradca Romana (Roberta, pozn. red.) Fica, predsedu vlády.
Tretie meno – Oskar Világy, človek, ktorý bol známy ako sponzor strany MOST a takisto riaditeľ Slovnaftu.
A takýchto mien je tam veľmi, veľmi, veľmi veľa. Napríklad aj Antonino Vadala, ktorý bol v jednej spoločnosti a takisto v jednom vzťahu s neskoršou poradkyňou pre všetko premiéra Roberta Fica, Máriou Troškovou. Náhoda? Nemyslím. Skúste si tú správu prečítať.
A takíto ľudia, títo istí ľudia dnes nemajú tú hanbu sa tu postaviť, vyvolať mimoriadnu schôdzu o cenách energií a rozprávať tu ľuďom o riešeniach, o tom, ako za to môže táto vláda a ako sa treba pozerať do budúcna. Nemáte hanbu, priatelia, aj keď tu nie ste, ja viem, že si to vypočujete. Prosím vás, skúste sa naozaj vrátiť do svojej minulosti. Ak máte kúsok svedomia, tak sa pozrieť, čo ste v tom čase robili. Nerobili ste nič a to je dôvod, prečo sú dnes vysoké ceny energií.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.9.2021 11:03 - 11:03 hod.

Kremský Peter
Ďakujem, pán predsedajúci, prosím, upozornite kolegov poslancov, aby si dali rúška, nejako zase sa im nechce do toho. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2021 10:54 - 10:56 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Len pár slov, pán Pellegrini. Som prekvapený, že ste prišiel s ďalším takýmto žalostným príspevkom práve vy, keď ste dlhé roky bol súčasťou vlády, dokonca ste bol dva roky predsedom vlády, asi musíte vedieť, že nedá sa niečo vyrobiť z ničoho. To len niekto dokáže z vody vyrobiť Coca-Colu, ale s tým máte tiež dlhoročné skúsenosti.
Ale plakať nad tým, prečo nemáme vplyv na ceny v situácii, keď trhy s energiami sú prepojené, obchodujú sa energie na burzách, to je tak, ako keby ste pri vysokej cene ropy chceli, aby benzín stál euro a nafta 50 centov. No proste niekto to raz musí zaplatiť. Keď vás niekto pozve na obed, tak ten obed nie je zadarmo, niekto ho zaplatí. A niečo to stojí. A že toto nechápete, to je pre mňa veľké prekvapenie.
Ja vám poviem, prečo máme napríklad teraz takéto vysoké ceny elektriny. Keby bol dnes v prevádzke tretí blok Mochoviec, ktorý už mal byť 10 rokov dostavaný, tak by mal výrazné, výrazný vplyv na znižovanie cien elektriny, pretože by jej bolo, bol prebytok na Slovensku a pravdepodobne aj v Strednej Európe a tie ceny by tu nestúpali tak rýchlo.
Vy ako predseda vlády ste tam mali jedného ministra, ktorého máte aj teraz vo svojej strane, volá sa Peter Žiga, a tento váš minister hospodárstva roky nedosadil na dostavbu Mochoviec štátny audit dostavby. Dostavovala ho talianska firma Enel, dostavovala ho tak, že zbohatli všetci, dokonca aj obyčajný elektrikár v Leviciach má Porsche, ale doplatil na to štát.
Čiže tam sa pozrite, že prečo dneska ľuďom stúpajú ceny a nič s tým nevieme urobiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2021 10:18 - 10:20 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán kolega Takáč, ja by som sa k tomu ani nevyjadroval, lebo je to také plakanie nad rozliatym mlieko, z ktorého hlavnú časť máte na svedomí vy, pretože posledných osem rokov pred touto vládou tu vládol SMER.
Ale aspoň keby ste používali fakty a nie výmysly. A strašíte tu ľudí, že ceny elektriny sa zvýšia dvojnásobne a ceny plynu sa zvýšia dvojnásobne. Tak vráťme sa faktom. Ceny elektriny od budúceho roka pre domácnosti sa zvýšia maximálne o 7 %, pretože ceny silovej elektriny sa zvýšia o 15 %, to odsúhlasilo ÚRSO. Majú vplyv na celkovú cenu elektriny pre domácnosti ani nie 50-percentnú. Čiže keď si to vypočítate jednoduchým matematickým úkonom, tak vám to vyjde necelých 7 %. Ak sa podarí znížiť distribučné poplatky a prípadne TPS-ku, tak to bude možno 5 %.
Tak, prosím vás, nerobte tu slameného panáka. Vy si vytvoríte slameného panáka, potom ho mlátite a hovoríte ľuďom, ako ich zachraňujete. Strašíte tu ľudí a potom budete tvrdiť, že vy ste ich zachránili.
Prvá vec. A aj tak najväčší problém v tej cene elektriny dnes sú, dnes bolo predražené korupčné vyrábanie solárnych oligarchov, ktorých máte na starosti vy ako SMER. Tých ste si vyrobili a tým platí, platia obyvatelia a firmy obrovské peniaze cez TPS-ku na dotácie solárnych panelov. To je vaše maslo.
A druhá vec. Pri cenách potravín hlavne tým neustálym honom na obchodné reťazce, v ktorom aj vy tu pokračujete, ste vytlačili odtiaľto kopu značiek, ktoré sú v iných krajinách, ale na Slovensku nie sú, čiže je tu menšia konkurencia. Čiže to je tiež váš výsledok.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.9.2021 18:50 - 18:52 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. No, pán kolega Blaha, ja to chcem len tak zarámcovať. Vy sa tu pasujete za socialistu, ale vy nie ste socialista, vy ste obyčajný neokomunista. A prejavuje sa to aj týmto vaším prejavom, ktorý tu máte, že nedáte žiadne vecné argumenty, šírite tu ideológiu, dourážate všetkých okolo, to je ten typický komunistický spôsob, ktorý sme my starší zažili aj osobne a tí mladší možno z počutia a určité nejaké prejavy komunistov sa dajú stiahnuť na YouTube, takže chcem to len zarámcovať.
Takisto tie vaše prejavy o tom, ako treba zoštátniť všetko a štát nemusí byť zlý vlastník, no veď nemusí, samozrejme, že nemusí. Ale keď sa pozreme na železnice, keď sa pozreme na Národnú diaľničnú spoločnosť a podobné štátne firmy, ukážte mi, kde je dobrý vlastník ten štát? Kde bol za vašej vlády dobrý vlastník? Všade vyrábal straty, všade vyrábal nekvalitu.
A keď sme už pri tom, v tom vašom neokomunistickom nadšení vám úplne uniká, že tých solárnych oligarchov ste vyrobili vy. To vyrobila vaša vláda v roku 2009. Tých ste vybudovali vy a nepáčia sa vám, akurát, že to sú vaši ľudia, ktorých ste si tam nasadili. A možno ste si ani nevšimli, že v lete tohto roka sme výnosy práve tých solárnych firiem znížili na polovicu.
No ale to vám nepasuje do kšeftu. A tak ste si tu zarečnili, osem vašich poslancov vás počúvalo, hlavne váš veľký učiteľ Robert Fico, tomu sa to páčilo. Tak ste spokojný, gratulujem..
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 28.9.2021 17:38 - 17:39 hod.

Pročko Jozef
Pán predseda, navrhujem krátku prestávku, päťminútovú, aby sa sociálni demokrati mohli koordinovať. Pretože pozrite sa, nie je tu ani, hŕstka ich je tu. A keďže rozprávali o tom, že, celý čas, že tu nie sme, takže aby sa mohli koordinovať, aby mohli prísť do sály. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis