Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

19.10.2021 o 13:13 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 19.10.2021 13:13 - 13:13 hod.

Kremský Peter
Pán predseda, chcel by som vás poprosiť, aby ste napomenuli poslancov, ktorí nemajú rúška na sebe, keďže to robia naschvál. A poprosím, aby to naozaj dodržiavali. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 19.10.2021 13:12 - 13:12 hod.

Gyimesi György
Ja chcem podporiť Milana Mazureka v tomto jeho geniálnom návrhu, pretože si asi nevšimol, že na budúci rok nám klesnú platy o 15 % v závislosti od výšky deficitu. Čiže ak chce zmraziť platy, tak nech sa páči, poďme do toho, a nieže ušetríme, ale dáme viac, než by sme dali na budúci rok. Toľko, toľko k vašim vynikajúcim návrhom populistickým, ale hlúpym. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 19.10.2021 13:11 - 13:12 hod.

Vetrák Milan
Ďakujem za slovo. Ja na základe dohody troch poslaneckých klubov, a to OĽANO, SaS a SME RODINA, dávam návrh, aby sme o bode č. 2, to je tlač 667, hlasovali až po odhlasovaní bodu 79 programu schôdze.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 7.10.2021 10:25 - 10:35 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, poslankyne, poslanci, včera toho bolo veľa povedané, hlavne od opozičných politikov, a málo by bolo časovo vo faktických dvojminútových medzerách k tomu odpovedať, tak som sa rozhodol, že to všetko zhrniem v záverečnej reči.
Bolo tu hlavne hovorené, čo sa týka pozmeňováku č. 3, že ide o prílepok. Keď si zoberieme zákon 400/2015 o tvorbe právnych predpisov, tak v § 6 sa hovorí, že novelizácia právneho predpisu sa vykonáva formou priamej novelizácie. Nepriama novelizácia formou zmien alebo doplnení iného právneho predpisu ustanoveniami navrhovaného právneho predpisu bez uvedenia úplnej citácie jeho názvu v samostatnom článku je neprípustná. Jediným právnym predpisom možno novelizovať viac právnych predpisov, len ak je novelizácia týchto právnych predpisov vzájomne obsahovo súvisiaca. Takže preto si myslím, že obsahovo ide o tie isté záležitosti, tak si myslím, že vôbec to nie je prílepok.
Pán Saloň tu spomenul, čo má skúsenosti s bezpečnostnými otázkami, ohľadom sporného § 35 ods. 2 v zákone o štátnej službe, príslušníkov Policajného zboru a tak ďalej a tak ďalej. Je to odvolanie bez udania dôvodu. Áno, je to bez udania dôvodu. Je k tomu nález aj stanovisko, nález Ústavného súdu I. ÚS 540/2012, kde bolo vtedy judikované, že minister môže policajta zaradeného v útvare inšpekčnej služby a ak to vyžaduje dôležitý záujem služby aj nadriadeného previesť na inú funkciu v tom istom mieste výkonu štátnej služby, ak to nie je možné, preložiť na inú funkciu do iného miesta výkonu štátnej služby alebo do iného služobného úradu aj bez uvedenia dôvodu po predchádzajúcom prerokovaní s odborovým orgánom.
Takže nebola tu rozporovaná možnosť odvolávania štátneho zamestnanca bez udania dôvodu, ale potreba preukázania toho dôležitého záujmu služby ako samostatnú podmienku prevedenia policajta na inú funkciu. Toto tam bolo dôležité. Nie odvolanie bez udania dôvodu, ale že nebol v rozhodnutí nijakým spôsobom preukazovaný ten dôležitý záujem služby.
Keď si pozrieme na súhrn viacerých týchto zákonov, bolo tu spomenuté, že uvedenými novelami sa naruší princíp politickej neutrality, princíp profesionality, princíp stability a tak ďalej a tak ďalej. Áno, tieto princípy sú obvykle v zákonoch, ktoré sa vzťahujú na štátnych zamestnancov. Keď si pozreme zákon 35/2019 o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tam je v § 105 ods. 4 uvedené: "Prezidenta a viceprezidenta ustanovuje do funkcie a odvoláva z funkcie minister. Minister môže odvolať prezidenta a viceprezidenta aj bez uvedenia dôvodu."
§ 105 ods. 5: "Riaditeľa daňového úradu, riaditeľa colného úradu, riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy, námestníka riaditeľa daňového úradu, námestníka riaditeľa colného úradu a námestníka riaditeľa KÚFS ustanovuje a odvoláva z funkcie prezident. Z funkcie ich možno odvolať aj bez uvedenia dôvodu."
§ 105 ods. 6: "Z riadiacej funkcie okrem funkcie viceprezidenta môže príslušníka finančnej správy odvolať aj prezident. Generálneho riaditeľa sekcie môže prezident odvolať z funkcie aj bez uvedenia dôvodu."
Je to taký istý zákon a tiež sú tam princípy stability, princíp politickej neutrality, profesionality a tak ďalej a tak ďalej a je tam možnosť odvolania aj bez udania dôvodu. Tento zákon je platný už dlhšie. Keby táto vláda mala snahu, tak ako to je opozíciou pertraktované, tu niekoho krágľovať, tak dávno využíva tieto inštitúty. Pozrite sa na daňové úrady, na colné úrady, či sa robili nejaké zmeny masívne po zmene vlády. No, nerobili sa.
Takže tie zákonné možnosti sú tu, aj v tomto zákone, a využívajú sa určite striedmo. Keď chcete, môžme si, ja neviem, po roku vyžiadať od ministerstiev v rámci hodiny otázok nejaké štatistiky z osobných úradov, koľko ľudí bolo týmito ustanoveniami nejakým spôsobom prepustených alebo odvolaných.
Taktiež tu máme zákon 315/2001, zákon o hasičskom a záchrannom zbore. Tam je v § 50 ods. 2 uvedené: "Príslušník, ktorý bol podľa tohto zákona vymenovaný do funkcie nadriadeného, môže byť z tejto funkcie odvolaný ministrom, a to aj bez uvedenia dôvodu." Detto, to isté. Dejú sa tieto zmeny masívne, ako to tu opozícia vykrikuje, aj v hasičskom zbore? No, nedejú. A práve preto my sme sa aj v programovom vyhlásení zaviazali, že budeme profesionalizovať štátnu službu. Takže ak bude niekto aj odvolaný, to neznamená, že nebudú riadne a transparentné výberové konania, na ktoré sme sa zaviazali v programovom vyhlásení vlády.
Čo sa týka prednostov, môžme vykrikovať to isté. Po zmene vlády ste do 48 hodín odvolali všetkých prednostov a riaditeľov úradov práce. Pán Šutaj tu tiež včera spomínal tie čistky a že nedodržiavame programové vyhlásenie vlády. Tak tiež sa ho môžem spýtať, ako sa dostal ku Kičurovi. Na základe výberového konania? Alebo mal dôveru a jednoducho tam došiel? Takisto ako došiel k Pellegrinimu na Úrad vlády za vedúceho Úradu vlády? No jednoducho mal dôveru, tak si ho tam vybral a došiel tam. Je to klasický úrad, kde je menovací princíp. Bola tam dôvera, jednoducho ho vymenovali a bolo. A takýto istý menovací princíp je aj u prednostov. Prednosta je predĺžená ruka vlády, tak bolo prirodzené, že tých prednostov si budeme vyberať a menovať.
Keď tu bolo povedané, že sa tu porušujú nejaké princípy európskych pravidiel, tak čl. 45 ods. 4 zmluvy o fungovaní EÚ hovorí o voľnom pohybe pracovníkov v rámci EÚ a nevzťahujú sa na zamestnanecké vzťahy v štátnej službe alebo vo verejnej službe. Je to ponechané vo výlučnej kompetencii jednotlivých členských štátov.
Bolo tu spomenuté, že môžme dôjsť o nejaké eurofondy. Ja som si to pozeral, Rada Európskej únie a Európska komisia aj OECD identifikovali pred prijatím zákona č. 55/2017 hlavné nedostatky v štátnej správe, ku ktorým vydali pre Slovenskú republiku odporúčania, napríklad odporúčanie Rady EÚ z 8. júla 2014, ktoré sa týka Národného programu reforiem Slovenska na rok 2014 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k Programu stability SR na rok 2014, pozičný dokument Európskej komisie k vypracovaniu partnerskej dohody a programov na Slovensko na roky 2014 až 2020, OECD 2014, rozvoj udržateľného strategického rámca pre verejnú správu. Áno, hovorí sa tam o depolitizácii a profesionalizácii. O to nám ide v prvom rade.
Ostatné sa viac-menej opakovali rôzne tie pripomienky. Bolo mi tu vytýkané, že som niekde v relácii povedal, že nastal čas na čistky. Vôbec to nie je pravda. Ja som povedal, že po nástupe sme čistky nerobili, tak ako to od nás každý očakával. Ešte som zvýraznil, že, ľudovo povedané, čistky sme nerobili, tak ako to od nás každý očakával. Som povedal, že nastal čas, že je čas ministrovi dať možnosť, keď je zodpovedný za určitý rezort, aby si tých najbližších spolupracovníkov vyberal. To, že to bolo inak interpretované v médiách, tak to je už druhá vec.
Záverom len chcem povedať, že žiadam o podporu tohto poslaneckého návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.10.2021 10:23 - 10:24 hod.

Vetrák Milan
V zásade, v zásade chcem povedať len to, že tiež o tomto bode programu sa bude hlasovať o jedenástej hodine dnes.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.10.2021 10:23 - 10:24 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 641 z 21. júla 2021 pridelil predmetnú informáciu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru. Vláda predkladá informáciu na základe § 4 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa upravujú, ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, a to v polročných intervaloch.
V prvom polroku 2021 boli vydané tri aproximačné nariadenia vlády a je predpoklad, že v druhom polroku 2021 bude prijatých šesť návrhov aproximačných nariadení vlády.
Ústavnoprávny výbor prerokoval uvedenú informáciu na svojej 84. schôdzi 9. septembra 2021 a uznesením č. 319 odporučil Národnej rade vziať túto informáciu na vedomie.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.10.2021 10:23 - 10:24 hod.

Vons Peter
Ďakujem. Termín hlasovania bude dnes o jedenástej hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.10.2021 10:16 - 10:18 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Tak pán poslanec Kremský troška si zasrandoval, že bude mať, na začiatku, že má dlhší pozmeňovák, ako som mal ja. Po pravde, ja som mal pripravený ešte jeden pozmeňujúci návrh, ktorý bol asi o tretinu dlhší než ten, čo som čítal, ale nakoniec po záverečnej diskusii aj s pánom predkladateľom, s pánom podpredsedom vlády sme sa dohodli, že už pokiaľ ide o tú elektronickú platformu, že to zostane tak, ako je to v zákone navrhnuté. Inak by som čítal asi osemnásťstranový pozmeňujúci návrh, lebo tam by bolo treba, keby sme to chceli troška inak, prerobiť vlastne celý zákon. No, takže aj to hrozilo, ale nie pri jeho pozmeňováku, ale ešte pri mojom ďalšom.
No a k tomu, čo hovoril pán poslanec Kremský, k tým dvom bodom. Ja oceňujem, že sa vytvoril systém odborných garantov. Inak svojím spôsobom ono to už aj bolo v minulosti, niekedy v roku 2010, 2011, nie takto, ale existovali osoby, ktoré si úrady najímali ako určitých odborných garantov. Oni sa tak nevolali, ale teraz ten systém, ako je rozpracovaný, je naozaj podľa mňa veľmi dobrý. Dokonca je tam zavedená aj hmotná zodpovednosť tých osôb, ktoré sa musia povinne poisťovať. Myslím si, že je to inšpiratívne aj pre zavádzanie hmotnej zodpovednosti vo vzťahu minimálne k úradníkom, ktorí pripravujú podklady aj v iných, aj nielen v oblasti verejného obstarávania aj do budúcna. Ale rozumiem aj starostom najmä tých menších obcí a miest, že majú obavu, že nebude dostatok na tom trhu týchto ľudí a podobne. Čiže preto sa tam dáva tá výnimka.
Ale osobne si myslím, že časom by to asi malo platiť pre všetkých, aj pre tie malé obce a mestá, lebo principiálne ten systém odborných garantov je podľa mňa dobrý. A je dobré, že sa zavádza, pretože to sprofesionalizuje celý systém verejného obstarávania a aj bude niekto zaňho konkrétne zodpovedný a aj hmotne zodpovedný. Takže si myslím aj vďaka, že sa to zaviedlo, aj keď to bolo dosť náročné zaviesť. Viem, že bolo mnoho... (Prerušenie vystúpenia časomerom.).
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.10.2021 10:07 - 10:16 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, vážené poslankyne, vážení poslanci, ctená snemovňa, mám dve informácie, jednu zlú a jednu dobrú. Prvá je tá, že môj pozmeňovací návrh je ešte dlhší ako Milana Vetráka, a druhá je, že iba žartujem. Takže teraz, ako je to naozaj.
Zákon o verejnom obstarávaní je naozaj komplikovaná právna norma. Zahŕňa veľmi veľa procesov, veľmi veľa postupov, veľmi veľa súvislostí a dotýka sa, aj keď to možno necítime, každého z nás a každého občana tejto krajiny. Pretože v podstate veľmi veľká časť verejných prostriedkov, ktoré sa točia v tomto štáte a ktoré nie sú naše, nie sú nás poslancov ani ministrov, ani vlády, ale sú to peniaze občanov, napriek tomu, že ich nemajú vo svojej peňaženke, patria im. Všetky tieto peniaze alebo veľká väčšina týchto peňazí sa točí alebo presúva cez verejné obstarávania, cez rôzne procesy. A upraviť toto všetko je v záujme občanov tak, aby sa to dialo transparentne, aby nedochádzalo k podvodom, aby tieto obstarávania neboli iba formálne, ale aby sa naozaj vybrala najlepšia ponuka.
Dobre vieme, že v minulosti to tak zďaleka nebolo. Dnes sa objavujú informácie o tom, ako sa vyberalo, ako boli predražené informačné systémy. Všetky tieto informačné systémy, ktoré dnes sú v súdnych sieňach, prešli cez verejné obstarávanie alebo veľmi veľká väčšina z nich. A všetko bolo formálne kóšer, všetko bolo formálne v poriadku. V skutočnosti za tým boli obrovské úplatky, v skutočnosti boli za tým oligarchovia a to dnes vidíme v súdnych sieňach. Takže ja si veľmi cením snahu pána podpredsedu vlády Štefana Holého, takisto pána predsedu Úradu pre verejné obstarávanie Miroslava Hliváka a takisto každého, kto na tomto zákone pracoval a snažil sa ho vylepšiť a prispieť k tomu, aby ten zákon naozaj fungoval, aby tlačil verejných obstarávateľov k tomu, aby tento proces bol transparentný.
Spolu s mojimi kolegami, ktorí pracovali na tomto pozmeňujúcom návrhu, sme sa zaoberali viacerými vecami, viacerými úpravami v tomto zákone a nakoniec sme vlastne sa dohodli na pozmeňovacom návrhu v dvoch oblastiach.
Prvá oblasť je, sú revízne postupy, to sú námietky, ktorými vlastne môžu účastníci verejného obstarávania napadnúť výber verejného obstarávateľa, verejného obstarávateľa, ak nie sú vybratí. A v tejto oblasti sme alebo navrhujeme, aby sa tieto hranice posunuli, aby sa posunuli tak, aby viac týchto verejných obstarávaní mohlo byť namietaných alebo jednoduchšie namietaných.
Týchto námietok bolo v minulosti pomerne málo, možno to súvisí aj s tým, že tí namietajúci nemali veľkú nádej, že ich námietka má šancu na úspech. Verím, že v budúcnosti bude menej tých špekulatívnych námietok, kde išlo skôr o vojnu právnikov a snahu vytĺcť z toho možno nejaký, nejaký nekalý príjem, a že viac bude tých námietok, kde naozaj to verejné obstarávanie nebude v poriadku, bude netransparentné alebo nejakým spôsobom manipulované. Takže to je prvá oblasť.
A druhá oblasť je oblasť administratívy a byrokracie. Táto novela vlastne prináša zavedenie verejných obstarávateľov, ktorí potrebujú odbornú spôsobilosť pre verejné obstarávanie, čiže tzv. profesionalizácia verejného obstarávania. Toto by však malo v predloženom znení príliš veľké nároky najmä na menšie mestá, obce, ktoré by si museli takýchto obstarávateľov s odbornou spôsobilosťou objednávať. A keďže ich je veľmi málo na trhu už dnes, tak by to zrejme spôsobilo aj veľký nárast ich cien alebo cien za ich služby a spôsobilo by to predraženie týchto služieb alebo verejných obstarávaní celkovo pre najmä menšie mestá a obce. Preto sme navrhli určité obmedzenie tejto povinnosti, to znamená, že mestá a obce si ďalej môžu takéhoto človeka s odbornou spôsobilosťou objednať, ale nebude to pre nich povinné v určitej miere. To znamená, že necháme ako keby postupne nabehnúť tento systém a ak uvidíme v budúcnosti, že je to potrebné, tak môžeme túto povinnosť opäť sprísniť. Takže toľko k tomu nášmu návrhu. A teraz vlastne prečítam tento návrh:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského, Tomáša Lehotského, Miriam Šutekovej a Petra Vonsa k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 615).
K vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I bode 183 v § 170 ods. 7 písm. a) sa slová "1 000 000 eur" nahrádzajú slovami "800 000 eur".
2. V čl. I bode 207 v § 175 ods. 1 písmeno c) znie:
"c) rozhodnutím skonštatuje porušenie tohto zákona a uvedie výpočet ustanovení tohto zákona
1. ku ktorých porušeniu došlo, ak ide o preskúmavanie postupu zadávania podlimitnej zákazky na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, postupu zadávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 3 000 000 eur, preskúmavanie podlimitnej koncesie a zákazky s nízkou hodnotou v konaní podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) a nejde o použitie priameho rokovacieho konania,
2. v rozsahu namietaných skutočností, ku ktorých porušeniu došlo, ak ide o preskúmavanie postupu zadávania zákazky na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je vyššia ako 800 000 eur a zároveň nižšia ako 3 000 000 eur v konaní podľa § 169 ods. 1 písm. d)."
3. V čl. I bode 233 sa § 184b ods. 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
"e) postupu zadávania zákazky prostredníctvom dynamického nákupného systému v hodnote finančného limitu pre zákazku s nízkou hodnotou."
4. V čl. I bode 233 v § 184b ods. 2 písm. a) sa za slová "podľa § 1 ods. 2 až 14" vkladajú slová: „ktorých hodnota zmluvy je vyššia ako 50 000 eur bez dane z pridanej hodnoty,".
A posledný, bod 5. V čl. I bode 236 v § 187h ods. 7 písm. d) a v § 187h ods. 10 sa slová "§ 182 ods. 4" nahrádzajú slovami "§ 182 ods. 9".
To je všetko, verím, že tieto naše návrhy prispejú k zlepšeniu a skvalitneniu tohto zákona, a chcel by som vás teda požiadať o ich podporu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.10.2021 10:02 - 10:04 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Pán poslanec Susko, ja myslím, že naozaj ste teraz veľmi prísny, lebo ten samotný pozmeňujúci návrh, ten druhý, ktorý bude prednesený, bude, bude krátky, ale tento samotný pozmeňujúci návrh je buď od štvrtka alebo od piatku minulého týždňa zavesený na webe, čiže tá 48-hodinová lehota, ono bolo viacej dní, kedy človek, ktorý mal o to záujem, si to mohol naštudovať. To zase nie je, nie je tak, že by sa to nedalo za tých štyri-päť dní naštudovať. Čiže ani nebol nejaký zámer niečo obchádzať. V princípe pochopil by som to, keby som to dneska predložil a zavesil na web. Áno, to by bolo také, že si to človek musí aj naštudovať, ale podľa mňa toto, to nie je teraz tak.
Pokiaľ ide o ten obsah, tiež si nemyslím, že, ani nesúhlasím s tým, že je to obchádzanie legislatívneho procesu, lebo prevažná väčšina tých pripomienok je legislatívno-technického charakteru. V zásade tie prechodné ustanovenia, ktoré boli najdlhšie, v nich sa rieši len jedna otázka a to je, že tá Rada ÚVO bude fungovať dlhšie. A v zásade jediné také vecné, ktoré vznikli, sú tie zelené kvóty a ten čl. II, ktoré sú dokopy, majú spolu jedna A4, ale tie pripomienky boli uplatnené už v rozp... teda boli uplatnené v MPK-čku a následne boli predmetom rozporového konania. Čiže tiež ony už boli známe pred tým, akože nikto to nepriniesol prvýkrát až teraz, takže myslím si, že veľmi prísne to hodnotíte. Ja aj rozumiem, že sú tu aj situácie, kedy to, čo ste povedali, by fakt platilo aj platí, ale v tomto prípade sa mi to zdá veľmi prísne, ako to hodnotíte.
A tých otázok, ktoré sa budú v budúcnosti riešiť, nebude tiež tak veľa. Ja viem, že pán poslanec Šíbl chce riešiť nejakú výnimku pre chovné stanice a tie kaucie treba doriešiť. To je, to sú tri, tri odseky, čiže neplánujú sa nejaké rozsiahle zmeny. Toto je hlavne kvôli plánu obnovy, aby to mohlo, aby to mohlo byť naplnené.
Ďakujem.
Skryt prepis