Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

26.10.2022 o 9:10 hod.

RNDr. Mgr. CSc.

Ján Szőllős

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

26.10.2022 9:10 - 9:10 hod.

Szőllős Ján
V štvrtok o jedenástej.
Skryt prepis
 

26.10.2022 9:10 - 9:10 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s rozvojom automatizovaných vozidiel, tlač 1106, v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1587 z 21. septembra 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre obranu a bezpečnosť. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavný, ústavnoprávny výbor uznesením č. 602 zo 14. októbra 2022, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 356 zo 17. októbra 2022, výbor pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 190 zo 17. októbra 2022.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 3 spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s rozvojom automatizovaných vozidiel, tlač 1106, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 359 z 18. októbra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

25.10.2022 17:25 - 17:25 hod.

Vašečka Richard
Ja len oznámim termín hlasovania, zajtra, v štvrtok, pardon, nie, pozajtra vo štvrtok o jedenástej.
Skryt prepis
 

25.10.2022 17:10 - 17:10 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, ak dovolíte, tak by som predniesol pozmeňujúci návrh poslanca Richarda Vašečku k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov v územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1105. Takže najprv odôvodnenie a potom plynulo prečítam celý návrh zákona, ktorý som, samozrejme, už odovzdal na organizačnom odbore.
Týmto pozmeňujúcim návrhom sa niektoré veci jednoznačne spresňujú, napríklad že údaje sa vzťahujú len na deti zariadenia poradenstva a prevencie, t. j . nie aj na deti iných školských zariadení. Ďalší novelizačný bod upravuje a súvisí s transformáciou zariadení poradenstva a prevencie od 1. januára 2023. Podľa súčasnej úpravy možno elokované pracovisko zariadenia poradenstva a prevencie zriadiť len v priestoroch školy. Vzhľadom na to, že zariadenia poradenstva a prevencie prechádzajú transformáciou, nie je dôvod na to, aby sa vyžadovalo zriadenie elokovaného pracoviska zariadenia poradenstva a prevencie len v priestoroch školy. Navrhuje sa, aby elokované pracovisko zariadenia poradenstva a prevencie bolo možné zriadiť aj mimo priestorov školy.
A posledný, posledná novelizačná časť má takéto odôvodnenie: V nadväznosti na transformáciu zariadení poradenstva a prevencie na prechodné obdobie jedného roka od transformácie sa navrhuje zmiernenie podmienok personálneho zabezpečenia zariadení poradenstva a prevencie s cieľom zjednodušiť nábeh činnosti.
Návrh síce ponecháva súhrnný počet úväzkov odborných zamestnancov avšak s tým, že vymedzuje na jednej strane počet zamestnancov, pri ktorých sa vyžaduje plný úväzok, a na druhej strane pri ostatných odborných zamestnancoch umožňuje vyskladanie do celkového počtu z nižších úväzkov.
Tento návrh predkladám, samozrejme, po spolupráci s ministerstvom školstva a má pomôcť, aby tá transformácia, ktorá tam bola spomínaná, prebehla tak, aby nám nedošlo k výpadku služieb pre rodičov, pre deti, tí, ktorí to potrebujú, takže to je, má taký veľmi praktický a ľudský rozmer. Teraz upozorňujem, že budem teda čítať pozmeňujúci návrh slovo za slovom.
1. V čl. I bode 4 § 9o ods. 2 sa za slovo „detí" vkladajú slová „zariadení poradenstva a prevencie".
2. Za článok I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 54/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 271/2021 Z. z., zákona č. 273/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 415/2021 Z. z., zákona č. 488/2021 Z. z., zákona č. 507/2021 Z. z., zákona č. 176/2022 Z. z. a zákona č. 325/2022 Z. z. sa mení takto:
V § 19 ods. 8 sa vypúšťa druhá veta."
Nasledujúce články sa primerane preznačia.
Novo vložený článok II nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa primerane premietne do článku upravujúceho účinnosť.
V súvislosti s vložením nového článku II sa primerane upraví aj názov zákona.
3. Za článok II sa vkladá nový článok III, ktorý znie:
„Čl. III
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z., zákona č. 56/2017 Z. z., zákona č. 151/2017 Z. z., zákona č. 178/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 62/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 210/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z., zákona č. 375/2018 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 56/2020 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 127/2021 Z. z., zákona č. 271/2021 Z. z., zákona č. 273/2021 Z. z., zákona č. 415/2021 Z. z., zákona č. 2/2022 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z. a zákona č. 176/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 161q sa vkladá § 161qa, ktorý znie:
㤠161qa
(1) Do 31. decembra 2023 sa môže centrum poradenstva a prevencie môže, do 31. decembra 2023 môže centrum poradenstva a prevencie zamestnávať dvoch odborných zamestnancov na ustanovený týždenný pracovný čas, z ktorých najmenej jeden je zaradený do kariérového stupňa samostatný odborný zamestnanec, a ďalších odborných zamestnancov tak, že súčet ich týždenného pracovného času zodpovedá najmenej trojnásobku ustanoveného týždenného pracovného času.
(2) Do 31. decembra 2023 môže špecializované centrum poradenstva a prevencie zamestnávať jedného odborného zamestnanca na ustanovený týždenný pracovný čas, ktorý je zaradený do kariérového stupňa samostatný odborný zamestnanec a ďalších odborných zamestnancov tak, že súčet ich týždenného pracovného času zodpovedá najmenej dvojnásobku ustanoveného týždenného pracovného času.
Nasledujúci článok sa primerane preznačí.
Novovložený čl. III nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa primerane premietne do článku upravujúceho účinnosť. V súvislosti s vložením nového čl. III sa primerane upraví aj názov zákona.
Myslím, že som to prečítal celé a správne, takže som skončil. Moja malá vsuvka, uvedomil som si, že koľko máme veľa zákonov. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

25.10.2022 17:10 - 17:10 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 6. októbra 2022 č. 1705 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Určené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 584 zo 14. októbra 2022 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 186 z 13. októbra 2022 zhodne odporúčali návrh zákona schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport z 18. októbra 2022 č. 191.
Týmto uznesením výbor poveril pani poslankyňu Šofranko, aby predniesla na schôdzi Národnej rady túto informáciu o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru a ja som jej náhradníkom.
Tým som skončil, ďakujem, pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.10.2022 16:40 - 16:40 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja len v krátkosti. Skutočne keď chceme byť teda argumentační a faktační, ja vás všetkých prosím kvôli tomu podporiť tento zákon, pretože jeden z argumentov je, že už jedna zdravotná súkromná poisťovňa napríklad ponúka takúto zdravotnú starostlivosť. A keďže chceme byť aj teda v trhovom mechanizme funkční, tak si myslím, že by to malo byť. Použili sme ďalší dôležitý faktor, a to je odsunutie splatnosti. Čiže poisťovne samé povedali, že áno, že to vedia zvládnuť, aby mali teda prechodné ustanovenie na to časové.
Čiže vôbec tam nevidím progrém, problém. Ak to je iba na báze subjektívneho takého posúdenia, že v podstate ja sa rozhodnem, že, že nie, len preto, že to nie je možno môj zákon alebo preto, nič s tým nesúhlasím, aby som si postavil hlavu. Tak bohužiaľ, vtedy to je, myslím si, že nesprávne. Pretože v iných prípadoch sa tu diali veci, kedy sme si postavili hlavu, urobili sme si mediálne tlačovky, samozrejme, výstupy, pretože, keď nám to vyhovuje, tak áno, a keď nám to nevyhovuje, nie.
Dúfam, že teda plie..., plénum naprieč politickým spektrom uzná tento zákon ako za zákon prospešný pre naše budúce rodičky, ale už aj čerstvé rodičky. A preto vás všetkých chcem poprosiť o podporu tohto zákonu. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.10.2022 16:40 - 16:40 hod.

Pročko Jozef
Tak potom ja súhlasím, treba to vypnúť, ale vypnúť aj pani Cigánikovú, pretože tá sa vypla a potom sa zapla. Takže ja sa vypínam. Teraz súhlasím, ja s vami súhlasím, ne, zrušte nás aj pani Cigánikovú, aj mňa. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.10.2022 16:25 - 16:25 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
No tak ako som vás pred chvíľou pochválil, tak teraz musím povedať, že ste predviedli také politikárčenie, pani Cigániková. Teraz ste presne ukázali, že SaS išla do opozície s tým, že bude robiť propagandistickú politiku a nie podporovať. Teraz ste presne ukázali, že vôbec nevnímate tie fakty, ktoré sú tam, si idete svoj, svoj predvolebný program s tým, že všetko, čo sa pripraví, budete, bude sa musieť so SaS konzultovať. Všetko, čo tu je dobré, nie je dobré. Vy nemáte argumenty. Vy len poviete, že to nie je dobré, že to sa nedá, ale vy nemáte žiadne argumenty. Teraz ste, pani Cigániková, predviedli unikátne politikárčenie, ktoré, žiaľbohu, SaS bude predvádzať až do konca volebného obdobia.
Skryt prepis
 

25.10.2022 16:25 - 16:25 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ako spoločná spravodajkyňa výboru predkladám spoločnú správu k návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, tlač 1145.
Vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre zdravotníctvo. Výbory súhlasili s návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, tlač 1145, schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Spoločná správa obsahuje tri pozmeňujúce návrhy. Súčasne výbor navrhol, aby sa o bodoch 1 až 3 spoločnej správy hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 173 z 18. októbra 2022, kde ma výbor poveril za spoločnú spravodajkyňu k predloženému návrhu zákona a poslanca Mareka Šefčíka za náhradníka k predmetnému návrhu zákona v prípade neúčasti spravodajcu.
Pán predsedajúci, skončila som. Môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.10.2022 16:10 - 16:10 hod.

Tóth Vojtech
Hlasovanie bude vo štvrtok o jedenástej.
Skryt prepis