Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

7.10.2021 o 9:08 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 7.10.2021 9:08 - 9:11 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda vlády, vážený pán podpredseda parlamentu, vážení prítomní, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 615), v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 884 z 23. júla 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 318 z 9. septembra 2021.
Výbor pre financie a rozpočet rokoval o návrhu dňa 14. septembra 2021, ale neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Výbor pre hospodárske záležitosti rokoval o návrhu dňa 14. septembra 2021, ale rovnako neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva, vyplývajú, vyplýva 24 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti č. 199 zo 16. septembra 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6.10.2021 18:58 - 18:59 hod.

Kyselica Lukáš
Mám to na dlhšie, takže zrejme budem pokračovať až zajtra.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
O 9.00 máme potom termínovaného pána vicepremiéra Holého.

Kyselica, Lukáš, poslanec NR SR
Viem, no nerád by som to ukončil teraz za jednu minútu a je spravodlivé, aby som, aby som dal... (Reakcia z pléna.) Hej, hej...
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 18:27 - 18:28 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Pán Blanár, vidím, že aj vy ste si osvojili slovo krágľovanie. Rovnako podobne ako pán poslanec Pellegrini, ktorý pred časom povedal, ak toto prejde, tak je to opäť len rozviazanie rúk na politické čistky, toto je zákon na ďalšie krágľovanie nepohodlných štátnych úradníkov. Pevne dúfam, že tieto slová, ktoré ste vy dnes povedali, rovnako ako povedal poslanec Pellegrini, že v prípade, ak sa v nejakej, dúfam, že veľmi ďalekej budúcnosti stanete opäť členmi vlády, že si ich zapamätáte.
Ak si tu niekto myslí, že sa idú tu robiť nejaké politické čistky, tak to vôbec nie je pravda. A bol by to prvý zákon, ktorý by šiel na rokovanie po zmene vlády. Prieky tu robia viacerí vedúci, ľudia nie sú aktívni, nie sú efektívni, aby konali v prospech občanov. Je tu však množstvo veľmi múdrych a šikovných zamestnancov, ktorí sa určite nemusia báť o svoje miesta.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 18:24 - 18:26 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Ja len zareagujem na jednu jedinú vec, a to je otázka dosiahnutého vzdelania.
Myslím si, že to, akým spôsobom sa dopĺňalo vzdelanie, je nám všetkým jasné. Možno si niektorí chceme zatvárať oči a možno niektorí nie. Osobne si myslím, že samotná výška dosiahnutého vzdelania nie je garantom toho, či ten človek bude naozaj tú prácu vykonávať lepšie. Osobne ako pedagóg externý na vysokej škole sv. Alžbety, ale aj pri mojom diaľkovom štúdii na katolíckej teológii som stretla mnoho úradníkov, ktorí si jednoducho potrebovali doplniť svoje vzdelanie a odškrtnúť si titul bakalár alebo magister.
Iste je to motivácia, je to postup do vyššej platovej triedy alebo vôbec splnenia podmienky na danú funkciu, avšak moja otázka je, aký zmysel má takéto doplnenie vzdelania, keď mnohé tie posty naozaj skôr vyžadujú človeka, ktorý je skúsený, ktorý sa vyzná v danej problematike, a väčšina tých problematík aj tak nesúvisela so vzdelávaním, ktoré si nakoniec tí štátni úradníci robili. Čiže ja som proti tomu, aby sme formálne vyžadovali nejaké vzdelanie už len z toho titulu. Žiaľ, tak to bolo nastavené vzdelávanie na Slovensku a, žiaľ, preto tu aj máme toľko vysokých škôl.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 18:11 - 18:13 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Práve novelou zákona o štátnej službe z vašej dielne sa zvýšili nároky na ochranu štátnozamestnaneckých miest. Konkrétne zavedením požiadavky zdôvodňovať výmeny a zavedením služobného hodnotenia výkonu zamestnancov ako dôvodu na prepustenie.
V súčasnosti je oveľa väčšie riziko, keď neviete odvolať neschopného zamestnanca, ktorý nielenže nerobí dobre, ale robí chyby a neviete s ním nič robiť, lebo ho musí hodnotiť jeden rok, druhý rok, musí vykazovať nejaké neuspokojivé výsledky x-krát po sebe. Neschopní ľudia na svojich miestach, väčšinou politickí nominanti, ktorí nemajú na tých miestach čo hľadať, inak môže dochádzať k vážnym pochybeniam. Miesto toho, aby ste ho odvolali a spravili výberové konanie, kde príde kvalitnejší a profesionálnejší zamestnanec.
Na vedúcich pozíciách musíte mať človeka, ktorý vie odkontrolovať a vie, čo má robiť. Treba oddeliť štátnych úradníkov od politiky. Len, bohužiaľ, SMER si dosadil na vedúce pozície v štáte vlastných ľudí. Potom ste zákon zmenili, aby ste si ich tam mohli zabetónovať. Riadenie práce štátnych zamestnancov a dosahovanie adekvátnych pracovných výsledkov je realizované práve prostredníctvom vedúcich zamestnancov. Vedúci nemôže byť politicky nominant, musí to byť odborník. My sa musíme správať ako dobrí hospodári, odpolitizovať to a dať možnosť profesionálnym zamestnancom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 18:00 - 18:00 hod.

Kyselica Lukáš
V krátkosti vyjadrím sa aj k tomu dôležitému záujmu, aj k tomu stanovisku nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky 540/2012, aj k týmto viacerým veciam, keď chcete na konci, môžme si to rozobrať aj zľava, aj sprava.
Viem, že je ten paragraf kritizovaný, teda bol kritizovaný v minulosti, a počkám si na nejaké argumenty a vyjadrím sa na konci.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6.10.2021 17:34 - 17:57 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Takže ešte raz v krátkosti sa vrátim k tomu procedurálnemu návrhu, ktorý tu predložil pán Susko. Áno, podľa stanoviska Ministerstva financií Slovenskej republiky musia byť v predloženom návrhu zákona v súlade s § 33 ods. 1 zákona č. 520/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvedené a zdôvodnené predpokladané finančné dôsledky na rozpočet verejnej správy aj za bežný rok, ale aj za tri nasledujúce rozpočtové roky. Oni to kvantifikovali tak, že nedá sa to kvantifikovať. Pokiaľ vy neviete, koľko jednotlivé rezorty prepustia na základe uvedeného paragrafu ľudí, tak pokiaľ nemáte vstupné analýzy, teda to je rovnica x + y + z = ?, tak neviete túto kvantifikáciu spraviť. Takže práve preto to tak bolo kvantifikované. Tak by sme rovnaký meter mohli použiť aj na všetky opozičné návrhy, ten finančný rozpočet nie je skoro v žiadnom zdôvodnený. Ale dobre.
Odhliadnuc od tohto, naozaj sme sa snažili ten návrh zákona vyprecizovať. Z toho dôvodu tam je aj päť pozmeňujúcich návrhov. V krátkosti ich prednesiem a potom ich prečítam.
Takže pôvodné odseky sme precizovali tak, že predmetná úprava obsiahnutá v pôvodnom návrhu, teda v odseku 5 sa upravuje pôsobnosť generálneho tajomníka služobného úradu vo vzťahu k jeho priamo podriadeným vedúcim štátnym zamestnancom. Typickým služobným úradom, na ktorý sa táto úprava bude vzťahovať, je ústredný orgán štátnej správy. Generálny tajomník služobného úradu bude môcť odvolať vedúceho zamestnanca vo svojej riadiacej pôsobnosti bez uvedenia dôvodu iba so súhlasom príslušného ministra alebo vedúceho ostatného ústredného orgánu štátnej správy.
V odseku 6 sa bude navrhovať, sa navrhuje precizovať pôvodné znenie tak, aby bol jednoznačný rozsah pôsobnosti štatutárneho orgánu, napríklad minister, a pôsobnosť štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii, napríklad štátny tajomník, pokiaľ ide o možnosť podať generálnemu tajomníkovi služobného úradu návrh na odvolanie. Súčasne sa navrhuje precizovať pôvodné ustanovenie o plynutí lehoty, v ktorej možno štátneho zamestnanca odvolať z riadiacej pozície. Odvolanie z funkcie v bežnom prípade bude možné realizovať bezodkladne.
Vzhľadom na existujúcu všeobecnú úpravu účinnosti odvolania z funkcie, uvedenú v § 61 ods. 5 súčasného zákona, by sa lehota tých desať dní mala aplikovať na vykonanie právneho úkonu, nie na jeho účinnosť ani na jeho doručenie. A sa to rozdelilo ešte na odsek 7, ktorý sa navrhol doplniť tak, resp. precizovať pôvodný návrh o prípady, keď funkciu generálneho tajomníka a štatutárneho orgánu vykonáva tá istá osoba. Takáto situácia je typická napríklad pre Úrad verejného zdravotníctva, Národný inšpektorát práce, regionálne veterinárne a potravinové správy a podobne. Keďže ide o prípad tzv. personálnej únie, podávanie návrhu na odvolanie, resp. udeľovanie súhlasu s odvolaním je bezpredmetné, resp. vo vzťahu k inštančnému postupu navrhovanému v odseku 5 a 6 sa obsah stráca.
Vo vzťahu k tomu sa upravuje aj vznik nároku na odstupné v prípade vedúceho zamestnanca v štátnej stálej službe, § 83 ods. 3, ktorá je identická s úpravou vzniku nároku na odstupné v prípade vedúceho zamestnanca v dočasnej štátnej službe, odborníka dočasne potrebného na plnenie úloh štátnej služby. Nakoľko navrhovaná úprava odvolania je bez uvedenia dôvodu, sa má vzťahovať na obe uvedené kategórie vedúcich zamestnancov rovnako. Je potrebné doplniť úpravu nároku na odstupné nielen v § 83 ods. 3, ale rovnako aj v § 83 ods. 5.
Druhý návrh, teda ďalší návrh. V nadväznosti na požiadavky aplikačnej praxe v miestnej štátnej správe sa navrhuje rozšírenie kompetencií... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, teraz iba čítate odôvodnenia, predpokladám.

Kyselica, Lukáš, poslanec NR SR
Áno, áno.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Dobre, dobre. A potom prečítajte návrhy, aby sme to mali.

Kyselica, Lukáš, poslanec NR SR
Hej, hej, hej. V nadväznosti na požiadavky aplikačnej praxe v miestnej štátnej správe sa navrhuje rozšírenie kompetencií vedúceho zamestnanca na vyššom stupni riadenia, napríklad vo vzťahu riaditeľ odboru, referent oddelenia organizačne začleneného do odboru.
Predpokladom naplnenia účelu navrhovanej úpravy v súlade s princípmi štátnej služby, napríklad s princípom zákonnosti a princípom efektívneho riadenia, bude najmä jasná, zrozumiteľná, transparentná komunikácia v služobnom úrade, v uvedenom príklade v rovine riaditeľ odboru, vedúci oddelenia, referent odboru. Navrhovaná úprava nemá vplyv na ďalšie ustanovenia zákona, v ktorých sa hierarchické vzťahy upravujú a realizujú v priamej rovine nadriadenosti a podriadenosti.
Taktiež sa navrhuje, aby sa štátnemu tajomníkovi podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo, aby aj jemu patrila paušálna náhrada za pokrytie nevyhnutných výdavkov za služby a iných osobných výdavkov súvisiacich s vykonávaním funkcie v sume rovnakej, ako prislúcha štátnym tajomníkom na ministerstvách.
Ďalší článok sa týka zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe, príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, kde sa vkladá nové ustanovenie § 35, ak si to vyžaduje dôležitý záujem služby, môže minister previesť aj bez uvedenia dôvodu nadriadeného na inú funkciu v tom istom mieste výkonu štátnej správy, ak to nie je možné, tak preložiť nadriadeného na inú funkciu. Tu ide o posilnenie právomoci ministra vnútra Slovenskej republiky vo vzťahu k policajtom, ktorí sú ustanovení do funkcie nadriadeného.
Ďalší návrh sa týka zákona č. 55/2017, kde centrálny informačný systém štátnej služby je v súčasnosti funkčný čiastočne. Z piatich registrov, ktoré by mali tvoriť tento informačný systém, sú v prevádzke v podstate v dočasnom režime len tri registre (register výberových konaní, register úspešných absolventov a register nadbytočných štátnych zamestnancov), zvyšné dva registre (register štátnozamestnaneckých miest a register štátnych zamestnancov) by mali byť v zmysle súčasnej úpravy funkčné od 1. februára 2022. S ohľadom na aktuálny stav prípravných prác súvisiacich so spustením a sprístupnením informačného systému sa navrhuje posunutie účinnosti k 1. júlu 2023.
A čo sa týka posledného, tak dochádza k potrebe doplniť kvalifikačné predpoklady vyplývajúce z úpravy navrhovanej v tomto doplňujúcom návrhu.
Odborná prax ako kvalifikačný predpoklad bola súčasťou právnej úpravy štátnozamestnaneckých vzťahov aj v minulosti v pôvodnom znení zákona 312/2001 v § 14 ods. 3d. A dopĺňa sa tak, že v siedmej platovej triede budú kvalifikačné predpoklady vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa a odborná prax najmenej 1 rok, v 8. platovej triede bude aj vzdelanie 1. stupňa a odborná prax najmenej 3 roky a v 9. platovej triede, kde sú vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa alebo vysokoškolské tretieho, bude stačiť vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa a odborná prax najmenej 5 rokov.
Identifikácia a určenie tohto kvalifikačného predpokladu vzdelania v prípade štátnozamestnaneckého miesta v 7. až 9. platovej triede bude vecou služobného úradu. V prípade navrhovaného alternatívneho kvalifikačného predpokladu bude služobný úrad povinný určiť tento predpoklad, teda vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a odbornú prax, v opise štátnozamestnaneckého miesta. Pri konkretizácii kvalifikačných predpokladov by mal služobný úrad vychádzať z činností vykonávaných na predmetnej pozícii.
Samozrejme, navrhovaná úprava nemá vplyv na prípady, keď požiadavka na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa vyplýva z osobitného predpisu. Napríklad súčasťou charakteristiky 8. platovej triedy je činnosť, ktorou je právne zastupovanie ministerstva pred súdmi Slovenskej republiky. Z osobitného predpisu, napríklad § 26 ods. 1 Správneho súdneho poriadku, vyplýva, že štátny zamestnanec môže za služobný úrad konať pred súdom, ak má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa. Takúto skutočnosť bude potrebné zohľadniť pri určovaní tohto všeobecného kvalifikačného predpokladu vzdelania aj podľa novej právnej úpravy. To znamená, že na účely uvedeného právneho zastupovania nemôže postačovať, samozrejme, vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a odborná prax.
Takže, pán predsedajúci, teraz mi, poprosím, zastavte čas a budem čítať tieto pozmeňujúce návrhy.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Vám sa čas nezastavuje, lebo ste navrhovateľ a čítajte pozmeňujúce návrhy.

Kyselica, Lukáš, poslanec NR SR
Takže pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša Kyselicu, Petra Kremského a Jany Majorovej Garstkovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 583.
1. V čl. I bod 2 znie:
„2. V § 61 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 7, ktoré znejú:
„(5) Generálny tajomník môže odvolať z funkcie vedúceho zamestnanca, ktorého priamo riadi, aj bez uvedenia dôvodu, so súhlasom štatutárneho orgánu, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(6) Generálny tajomník odvolá z funkcie vedúceho zamestnanca, ktorého priamo riadi štatutárny orgán, aj bez uvedenia dôvodu, na návrh štatutárneho orgánu, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Generálny tajomník odvolá z funkcie vedúceho štátneho zamestnanca, ktorého priamo riadi štátny zamestnanec vo verejnej funkcii, aj bez uvedenia dôvodu, na návrh štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Generálny tajomník odvolá vedúceho zamestnanca podľa prvej vety alebo podľa druhej vety do 10 dní od doručenia návrhu.
(7) Generálny tajomník, ktorý je štatutárny orgán, môže odvolať z funkcie vedúceho zamestnanca, ktorého priamo riadi, aj bez uvedenia dôvodu, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 8.
2. V čl. I bode 3 sa vkladá (sa slová, pozn. red.) „až 6“ nahrádzajú slovami „až 7“.
3. V čl. I bode 4 sa vkladá „ods. 5 alebo 6“ sa nahrádzajú slovami „ods. 5, 6 alebo ods. 7“.
4. Čl. I sa dopĺňa bodom 5, ktorý znie:
„5. V § 83 ods. 5 sa slová „§ 61 ods. 1, 3 alebo ods. 4 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 61 ods. 1, 3, ods. 4 písm. a), ods. 5, 6 alebo ods. 7“.“
Druhý pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša Kyselicu, Petra Kremského a Jany Majorovej Garstkovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 583.
V čl. I sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 20 ods. 2 sa za slovo „zamestnancov“ vkladá čiarka a slová „určovať a ukladať im úlohy a dávať pokyny“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. Čl. I sa dopĺňa bodom 5, ktorý znie:
„5. V § 132 ods. 2 písm. b) sa slová „a c)“ nahrádzajú slovami „alebo písm. c)“.“
Tretí pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského, Juraja Krúpu, Lukáša Kyselicu, Jany Majorovej Garstkovej a Jozefa Pročka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 583).
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/ 2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. Čl. I sa dopĺňa bodom 5, ktorý znie:
„5. V § 150 ods. 5 sa za slovo „ministerstvo,“ vkladajú slová „štátnemu tajomníkovi podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo,“.“
2. Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
„Čl. II.
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z., zákona č. 98/2002 Z. z., zákona č. 382/2002 Z. z. (zákona číslo 328/2002 Z. z., pozn. red.), zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 659/2002 Z. z., zákona č. 212/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z., zákona č. 201/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona 727/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 513/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 278/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 406/2015 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 35 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Ak si to vyžaduje dôležitý záujem služby, môže minister previesť aj bez uvedenia dôvodu nadriadeného na inú funkciu v tom istom mieste výkonu štátnej služby, a ak to nie je možné, preložiť nadriadeného na inú funkciu do iného miesta výkonu štátnej služby alebo do iného služobného úradu, ak v § 33a ods. 6 alebo v § 33f ods. 6 nie je ustanovené inak."
Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 10.
2. V § 109 ods. 4 písm. a) sa slová „§ 35 ods. 9“ nahrádzajú slovami „§ 35 ods. 10“.
3. V § 113 ods. 3 a § 276 ods. 3 sa slová „§ 35 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 35 ods. 7“.“
Doterajší čl. II sa prečísluje a upraví sa názov zákona.
Štvrtý doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša Kyselicu, Petra Kremského a Jany Majorovej Garstkovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 583.
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/ 2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa dopĺňa takto:
1. V čl. I sa dopĺňa bodmi 5 až 7, ktoré znejú:
„5. V nadpise § 193e sa slová „1. februára 2022“ nahrádzajú slovami „1. júla 2023“.
6. V § 193e sa slová „31. januára 2022“ nahrádzajú slovami „30. júna 2023“.
7. V čl. XI sa slová „1. februára 2022“ nahrádzajú slovami „1. júla 2023“.“
2. Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:.
„Čl. II
Zákon č. 470/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení takto:
V čl. VI sa slová „1. februára 2022“ nahrádzajú slovami „1. júla 2023“.“
Doterajší čl. II sa prečísluje ako čl. III.
V súvislosti s vložením nového čl. II sa primerane upraví názov zákona.
Piaty doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša Kyselicu, Petra Kremského a Jany Majorovej Garstkovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnenie niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 583.
Návrh skupiny poslancov Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa dopĺňa takto:
1. V čl. I sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 38 sa ods. 11 dopĺňa písm. d), ktorý znie:
„d) odborná prax podľa prílohy č. 2.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. Čl. I sa dopĺňa bodmi 5 až 9, ktoré znejú:
„5. V prílohe č. 1 sa bod 19 dopĺňa riadkom, ktorý znie: „Odborná prax podľa § 38 ods. 11 písm. d):“
6. V prílohe č. 1 v bode 20 sa slová „odborná prax“ nahrádzajú slovami „Odborná prax podľa § 38 ods. 2. pís. d):“
7. V prílohe č. 2 siedmej platovej triedy časti Kvalifikačné predpoklady sa za slovo „vzdelanie“ vkladajú slová „prvého stupňa a odborná prax najmenej jeden rok a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie“.
8. V prílohe č. 2 ôsmej platovej triedy časti Kvalifikačné predpoklady za slovo „vzdelanie“ vkladajú slová „prvého stupňa a odborná prax najmenej tri roky a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie“.
9. V prílohe č. 2 v deviatej platovej triede časti Kvalifikačné predpoklady sa slová „vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom“ nahrádzajú slovami „vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a odborná prax najmenej päť rokov a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom“.“
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6.10.2021 17:28 - 17:29 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Kolegovia, len sa chcem ospravedlniť za drobné zmätky, ktoré tu na začiatku tohto hlasovania boli. Bolo to z dôvodu, bolo to z dôvodu, že teda zaznela počas rozpravy mylná informácia o hlasovaní zajtra, následne ja som sa poradil aj s kolegami, ktorí teda, tak aby to bolo v súlade s rokovacím poriadkom, s kolegami zo všetkých koaličných strán, ale aj s pánom predsedajúcim, ktorý o tomto vedel. Takže pýtal som sa sám, či to treba riešiť procedurálnym návrhom, bolo mi povedané, že nie, takže pre istotu potom sme to riešili takto, že som ten procedurálny návrh dal. Čiže len aby ste vedeli, naozaj bol záujem to vyriešiť tak, aby to bolo v kľude teraz odhlasované, v tejto chvíli. Procedurálny návrh bol už teda podaný. Verím, že nikto s tým nemá žiaden problém. Jednoducho prešlo to rozpravou, nebol dôvod, aby sa o tom hlasovalo zajtra. To je celé.
Ďakujem veľmi pekne za pochopenie a prajem pekný zvyšok dňa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6.10.2021 17:21 - 17:22 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, v mene troch poslaneckých klubov OĽANO, SaS a ZA ĽUDÍ, SME RODINA (Smiech.) Prosím, prosím, dajte, dajte, prosím, dajte, prosím, hlasovať o tom, aby sme hlasovali o tomto návrhu teraz o piatej, nakoľko ako navrhovateľ tohto bodu nie som stotožnený s tým, aby išlo zajtra o jedenástej a pani poslankyňa a spravodajkyňa sa... Môžem vás poprosiť o kľud v poslaneckej sále? (Zaznievanie gongu.)
Žiadam teda o preloženie hlasovania teraz na piatu hodinu, teda teraz do tohto hlasovania. (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6.10.2021 17:12 - 17:13 hod.

Pročko Jozef
Ja mám procedurálny návrh, aby ste sa pozorne pozreli a sledovali, keď ste predsedajúci, ako majú rúška nasadené napríklad poslanec Krupa, poslanec Kotleba a ďalší poslanci. Načo teda... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, prosím.

Pročko, Jozef, poslanec NR SR
... si tie rúška majú dávať. Ďakujem.
Skryt prepis