Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

2.11.2021 o 16:12 hod.

RNDr. PhD.

Jaromír Šíbl

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Uvádzajúci uvádza bod 2.11.2021 16:12 - 16:14 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladáme návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Navrhovaným zákonom, ktorý vyplýva z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021 – 2024, sa zabezpečí jednotná správa chránených území, národných parkov pod Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.
Cieľom tohoto návrhu zákona je úprava prevodu správy pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve štátu v národných parkoch, do správy organizácie ochrany prírody a krajiny. Organizácia ochrany prírody by mala v chránených územiach zabezpečovať komplexnú a integrovanú ochranu prírody. Predpokladom však je, aby v chránených územiach spravovala a užívala štátne pozemky a súčasne zabezpečovala ochranu prírody na národnej a medzinárodnej úrovni.
Návrh zákona rieši zásadný nedostatok pri správe štátnych pozemkov v národných parkoch, a to že organizácia ochrany prírody a krajiny v súčasnosti tieto pozemky priamo nespravuje. Je neefektívne, aby sa o územia v národných parkoch starali dve rôzne štátne organizácie. V súčasnosti je to najmä Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, štátny podnik Lesy Slovenskej republiky, Štátne lesy Tatranského národného parku a Lesopôdohospodársky majetok Ulič.
Tieto štátne organizácie sú zriadené dvoma ústrednými orgánmi štátnej správy. Často majú protichodný účel, funkcie a určenia územia národných parkov, z čoho potom plynú zásadné konflikty. Prevodom správy štátnych pozemkov na organizáciu ochrany prírody sa vytvoria podmienky pre náležité a efektívne zabezpečenie primárneho účelu národných parkov, a to je ochrana prírody a biodiverzity, ako aj pre plnenie záväzkov vyplývajúcich zo smerníc Európskej únie v oblasti ochrany prírody.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, verím, že predložený návrh zákona schválite.
Skončil som s úvodným slovom a rovno sa hlásim do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.11.2021 16:10 - 16:10 hod.

Szőllős Ján
Hlasovanie o tomto bode bude teraz o 17.00 hod.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.11.2021 15:58 - 16:03 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, k predloženému návrhu zákona predkladám pozmeňujúci návrh, ktorý prečítam.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra Šíbla k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 642).
1. V čl. I 3. bod znie:
"3. Za § 53 sa vkladá § 53aa, ktorý znie:
"§ 53aa
Orgány štátnej správy nesmú na účely svojej činnosti obstarávať kúpu nápojov v jednorazových obaloch."."
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
2. V čl. I sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
"4. § 53a sa vypúšťa."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. decembra 2021, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
3. V čl. I bode 5 nadpis § 75d znie:
"Požiadavky na jednorazový plastový výrobok".
4. V čl. I bode 5 nadpis § 75e znie:
"Požiadavky na označovanie výrobku".
5. V čl. I sa za bod 9 sa vkladá nový bod 10, ktorý znie:
"10. V § 117 ods. 1 sa za slová "53 ods. 7, 8; § 54 ods. 1 písm. f), ods. 5;" vkladajú slová "§ 53aa;".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
6. V čl. I bode 10 § 117 ods. 6 sa za slová "§ 62 ods. 6;" vkladajú slová "§ 75b;".
7. V čl. I bode 12 Príloha č. 7a k zákonu č. 79/2015 Z. z., v časti C, v časti E bode I.3, v časti F a v časti G bode 3 sa slová "nie však" nahrádzajú slovom "okrem".
8. V čl. I bode 12 Príloha č. 7a k zákonu č. 79/2015 Z. z., v časti E, II. bode, 2. bod znie:
"2. balóny okrem balónov, ktoré nie sú distribuované spotrebiteľom a sú určené na priemyselné alebo iné profesionálne použitie a spotrebu."
9. V čl. I bode 12 Príloha č. 7a k zákonu č. 79/2015 Z. z., v časti G bod 7 znie:
"7. balóny okrem balónov, ktoré nie sú distribuované spotrebiteľom a sú určené na priemyselné alebo iné profesionálne použitie a spotrebu."
10. V čl. I bode 12 poznámke pod čiarou k odkazu 162 sa citácia "nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 527/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok" nahrádzajú citáciou "zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov".
11. V čl. II bode 3 sa slová "písm. j) sa slová "a u)" nahrádzajú slovami "u) a v)"." nahrádzajú slovami "písm. i) sa za slová "p) až s)" vkladá čiarka a slová "a u)" sa nahrádzajú slovami "u) a v)"."
12. V čl. II sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
"4. V článku IV sa vypúšťajú slová "a § 103 ods. 23 v bode 5" a na konci sa pripájajú tieto slová: "a okrem čl. III § 103 ods. 23 v bode 5, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2023"."
Nasledujúci bod sa primerane prečísluje.
13. V čl. III sa slová "15. novembra 2021" nahrádzajú slovami "1. decembra 2021".
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 2.11.2021 15:28 - 15:33 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 966 z 30. septembra 2021 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 563), na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 373 zo 14. októbra 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Výbor pre hospodárske záležitosti dňa 18. októbra 2021 rokoval, ale neprijal uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 150 zo 14. októbra 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 117 z 19. októbra 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča o bodoch spoločnej správy 1 až 7 a 9 až 12 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť a o bode 8 zo spoločnej správy hlasovať s návrhom gestorského výboru uvedený bod neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 157 zo dňa 19. októbra 2021. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 2.11.2021 15:17 - 15:18 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Chcem sa všetkým poslankyniam a poslancom, ktorí vecne diskutovali o tomto návrhu zákona, poďakovať a chcem vás po tretí alebo po štvrtýkrát ubezpečiť, že na novembrovú schôdzu sem príde zákon, ktorý bude riešiť ostatné národnostné komunity v rámci Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
A áno, táto koalícia bude riešiť aj Maticu slovenskú v tom smere, v tom zmysle, ktorý tu načrtli viacerí poslanci, aby mali aj oni stabilnú dotáciu zo štátneho rozpočtu. Tá bude vtedy známa, ak sa skončí audit alebo kontrola vládneho auditu. A to hovorím tretiu vec, všetky tieto tri návrhy zákonov by sa mali schvaľovať naraz.
Čiže toto je prvé čítanie. Nerozumiem, vlastne im rozumiem, ale ostatným nerozumiem, frustrácii alebo nejakým obavám, pretože žiadne namieste nie sú. Tento zákon, áno, sa týka iba Csemadoku a ostatné dva sa budú týkať Matice slovenskej a ostatných národnostných komunít.
Ďakujem vám ešte raz za rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.11.2021 15:10 - 15:12 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Ďakujem kolegovi Tarabovi za celkom konštruktívny príspevok a chcem podotknúť, že súhlasím s tým, že každý človek, ktorý žije na Slovensku, je cenný a menšiny sú naším obohatením, nie hrozbou. Takéto myslenie 19. storočia, ktoré tu zaznievalo v iných príspevkoch, je už minulosť a anachronizmus. Dúfam a ďakujem, že v tomto príspevku vašom zaznel iný tón. Skutočne, každá menšina je obohatením, preto ich treba podporovať. Konkrétne s Csemadokom mám z južného Slovenska dobré skúsenosti. Dlhoročne organizujú práve ten kultúrny život pre tých ľudí, ktorí patria do maďarskej menšiny. A ja osobne vnímam ako obohatenie, že som dvojnárodný priamo z rodiny, a preto považujem každý zákon, aj tento, ktorý prispieva k tomu, aby sa mohla rozvíjať kultúra národnostnej menšiny, za výborný krok.
Ďalšia vec je, menovali ste tu aj vy, aj viacerí slovenskú menšinu v Maďarsku. No, chcem pripomenúť len jeden fakt, že po vojne veľká časť Slovákov z Maďarska sa presídlila sem. Oni tvoria napríklad veľkú časť našej cirkvi na Slovensku, do ktorej ja patrím, a preto aj poklesol počet Slovákov v Maďarsku, lebo prišli sem po druhej svetovej vojne v rámci tzv. výmeny obyvateľstva. O tých súvislostiach ďalej nebudem k tomu hovoriť, ale toto je fakt.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.11.2021 14:50 - 14:50 hod.

Gyimesi György
Pani poslankyňa, ja som si vypočul tento váš príhovor a nadobudol som pocit, že na svete, v Európe a na Slovensku nezúri pandémia koronavírusu, ale choroby BSE, prepáčte mi to.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 2.11.2021 14:30 - 14:37 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda.
Pani poslankyňa a pani exministerka, bolo to mimoriadne osviežujúce počúvať vás po neonacistoch Schlosárovi a Mizíkovi. A konečne tu nastala jedna vecná diskusia o tom, o čom tento zákon je.
Tak poďme si to prejsť ešte raz, aby som sa už ďalej neopakoval. Csemadok je sám osebe, to nie je jedna jediná organizácia, ale je to jedna materská organizácia, ktorá zastrešuje ďalších 400, ktoré majú svoju vlastnú právnu subjektivitu. Preto týchto 300-tisíc euro, ktoré jej navrhujeme, je len zlomok z toho, čo oni potrebujú. Ich prevádzkové náklady ročné sú zhruba vo výške 1,2 mil. eur. Čiže toto je, toto, čo by Slovenská republika prostredníctvom štátneho rozpočtu, prostredníctvom kapitoly ministerstva kultúry prispela na ich chod, je len zlomok z toho, čo oni reálne potrebujú.
Padla tu aj taká výhrada alebo výtka, že akým spôsobom podporuje napríklad maďarská vláda slovenskú národnostnú komunitu v Maďarsku. Tak vám poviem dva čerstvé príklady, tie sú z tohto roka. Maďarská vláda kúpila slovenskej samospráve v Budapešti za 2 mil. euro budovu a ďalšie 2 mil. euro jej dala na rekonštrukciu tej budovy. Čiže ak Slovenská republika môže reciprocitne pomôcť Csemadoku, tak prečo by sme to neurobili? Ale ešte raz vám hovorím, nie je to niečo za niečo. Len toto je len odpoveď na otázku alebo na výtku, že či pomáha aj maďarská vláda slovenskej samospráve. Áno, pomáha a dosť, dosť výrazne.
Ďalším takým hlavným dôvodom, že prečo ten Csemadok vyčleniť z tej celej štruktúry a dať mu takéto vyššie postavenie, je práve to, že neexistuje v celej republike žiadna obdobná organizácia, bavím sa o organizáciách národnostných komunít, ktorá by bola počtom členov 53-tisíc aspoň len rovná alebo ktorá by sa len blížila k veľkosti Csemadoku. A to sa teraz nebavím o historických, o histórii Csemadoku a o úlohách, ktoré plnil najmä počas komunizmu až do roku ´96, kedy sa jej tá, táto finančná podpora jednoducho zrušila. A ja tam strašne cítim ten mečiarovský duch.
A nie je to na úkor Matice slovenskej, pretože aj o tom som sa už v rozprave vyjadril, že ja sám som za to, aby mala Matica slovenská toľko finančných prostriedkov ročne k dispozícii, koľko ich reálne potrebuje. A za týmto účelom je tam audit ministerstva financií, že, vládny audit, aby to zistil a aby sme tieto zistenia pretavili do konkrétneho návrhu zákona.
Dohoda v koalícii je taká, že áno, ak Csemadok, tak potom aj Fond na podporu kultúry národnostných menšín, ale aj Matica slovenská. A toto bude dodržané. Čiže nesúhlasím s takýmto tvrdením, že to, čo sa zoberie od Matici slovenskej, sa dá Csemadoku, lebo to jednoducho takto nie je.
A rád by som zareagoval aj na myšlienky pána kolegu Svrčeka, ktorý hovorí to, že Csemadok nemá štátom zverené úlohy. No nemá, samozrejme, keďže je to, keďže je to samostatnou inštitúciou už 72 rokov, na budúci rok to bude 73. A aj tá dotácia nepokrýva v plnej miere potreby toho celého, celej organizácie, preto nemôže ani byť a je dokonca podľa môjho názoru aj ústavne nekonformné, aby sa občianske združenie pre... alebo sa jeho právna forma pretavila na nejakú štátnu inštitúciu. A na druhej strane to nechce ani samotný Csemadok. Samotný Csemadok to odmieta, ani to urobiť nemôžme proti ich vôli, ani to robiť nechcem. Takže k tomu, k tomuto asi toľko.
Organizácie Rusínov, ktoré tu tak často spomínate, tak tie sú asi tri také, také vážnejšie. Nespomenuli ste Okrúhly stôl Rusínov, Združenie inteligencie Rusínov a Rusínsku obrodu. To sú tri také významné rusínske spolky, ktoré sa starajú o kultúru Rusínov. A ja by som spomenul najmä aj rádio Rusyn, o ktorom tu tiež nebola reč. A áno, bavili sme sa aj o tom, že by aj takéto rádio mohlo mať nejaké peniaze na svoju prevádzku a tie budú riešené v tom zákone, ktorý tu príde do pléna v novembri, pretože je bezpochyby jasné, že ak vieme zabezpečiť nejaké finančné prostriedky pre Csemadok, tak vieme aj pre tých.
Ale jeden veľmi dôležitý aspekt, ktorý ste nespomínal, ktorý si nespomínala ani ty, pani poslankyňa, ani vy, páni poslanci, je ten, že dosť často sa stáva, že najmä tie menšie národnostné komunity si nevedia vyčerpať celý balík peňazí, ktorý majú k dispozícii v tomto Fonde na podporu kultúry národnostných menšín, a často sa stane, že sa aj nejaké peniaze presúvajú z roka na rok. Čiže ak niekto hovorí o tom, že podpora ostatných národnostných komunít je poddimenzovaná a podpora Csemadoku by mala zabezpečiť nejakú nerovnováhu, tak to jednoducho pravda nie je. A to si môžte zistiť na samotnom fonde. Myslím si, že, pani exministerka, ty s tým máš tiež skúsenosti svoje osobné.
Zastávam sa za to, aby všetci mali obdobné podmienky. Zastávam sa za to, aby Matica slovenská bola tou inštitúciou, pre ktorú bola vytvorená, tou inštitúciou, za akým účelom je podporovaná. Zastávam sa za to, aby mali aj ostatné národnostné komunity možnosť čerpať finančné prostriedky aj na prevádzku okrem projektových podpôr a zároveň aby aj tá inštitúcia, ktorá je pre Maďarov nosnou, pokiaľ ide o kultúru, aby mala svoj vlastný zákon a aspoň aby časť ich výdavkov bola krytá zo štátneho rozpočtu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.11.2021 11:25 - 11:40 hod.

Pollák Peter
Ďakujem. Pripomínam členom ľudskoprávneho výboru, že schôdza bude o 13.40 hod. v miestnosti č. 147. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.11.2021 11:25 - 11:40 hod.

Vetrák Milan
Chcem tiež pripomenúť členom ústavnoprávneho výboru, že zasadnutie sa bude konať o dvanástej dnes v zasadačke výboru. Ďakujem.
Skryt prepis