Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

5.12.2022 o 16:40 hod.

Mgr. et Mgr.

Anna Andrejuvová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

5.12.2022 16:40 - 16:40 hod.

Andrejuvová Anna
Po prerokovaní bodu 95.
Skryt prepis
 

5.12.2022 16:10 - 16:10 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
uznesením č. 614 z 24. novembra 2022, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 377 z 13. októbra 2022 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 383 z 28. novembra 2022. Z uznesení výborov uvedených pod bodom 3 tejto správy vyplývajú štyri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor odporúča o bodoch 1 až 4 hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom 3 tejto správy a o stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka a Igora Kašpera na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, tzv. cestný zákon, v znení neskorších predpisov, tlač 1132, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledkoch prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 387 z 29. novembra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

5.12.2022 15:40 - 15:40 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Dobrý deň, pán predsedajúci, kolegyne, mám, kolegovia, aj keď je nás tu dnes tak málo, dovoľte, aby som do druhého čítania posunula zákon o komisárovi pre seniorov. Myslím si, že k nemu bol v prvom čítaní dosť príjemný, že k nemu bola dosť príjemná a konkrétna a konštruktívna diskusia. V podstate aby sme si to zopakovali, tak len základy.
Rozširujeme právomoci pani ombudsmanke Stavrovskej, to znamená pani ombudsmanke pre ľudí so zdravotným postihnutím aj o kategóriu seniori. Rozširujeme ju preto, že to bol jednak najjednoduchší, jednak najrýchlejší variant, ako seniorom pomôcť aj v tejto oblasti a hlavne bol aj veľmi prijateľný vzhľadom k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.
To, že časť seniorov tak či onak s pani ombudsmankou riešila svoje problémy dlhodobo, je fakt. Nie všetci seniori majú akýkoľvek druh zdravotného postihnutia, tí nám ostali potom ako keby viac vo vetre. Takže aby bolo všetko náležité, ako má byť, a pomohli sme im vo veciach, v ktorých nikto iný pomôcť nedokáže, rozširujeme právomoci pani ombudsmanky Stavrovskej.
Čo je ešte plus a navyše, pri pani ombudsmanke Stavrovskej a pri zriadení a rozšírení tohto úradu je fakt, že súhlasíme a budeme súhlasiť pri schvaľovaní aj s otvorením dvoch ďalších pobočiek, ktoré by mali byť regionálne. To znamená pre otvorenie pobočky v Banskej Bystrici a otvorenie pobočky v Košiciach. Je to najmä kvôli tomu, že mnohokrát ľudia, ktorí potrebujú pomoc ombudsmanky, nech je akákoľvek, potrebujú tú pomoc rýchlo. Problém bol, že v podstate pani ombudsmanka a jej pracovníci operovali iba v Bratislave a tá, tá pomoc tým seniorom a aj tým ľuďom so zdravotným postihnutím mnohokrát vlastne stroskotala na diaľke, aj na vyťaženosti.
Čo sa týka úradu pani ombudsmanky, rozširujeme jej úrad o osem ďalších pracovníkov. Čo sa týka finančného, finančnej záťaže, tak tá tvorí v prvom roku, keďže ide aj o kapitálové výdavky, 435-tisíc na prvý rok činnosti a potom na každý ďalší rok 350-tisíc a tá ráta tam aj so zriadením teda pobočiek a kancelárií v Banskej Bystrici a v Košiciach s tým, že obe tieto kancelárie budú mať troch pracovníkov a budú riešiť veľmi operatívne problémy seniorov v okolí, teda v okrese Banská Bystrica, teda v celom stredoslovenskom kraji, resp. v celom východoslovenskom kraji.
Všetko ostatné, myslím, bolo povedané v prvom čítaní, ja som len zopakovala. Chcem ale upozorniť, že mám pripravený aj pozmeňovací návrh, ktorý je v podstate iba technický a kde reflektujeme na pripomienky OLAP-u, ale to potom v rozprave.
Takže ďakujem, toľko na úvod a (rečníčka sa obrátila na elektronickú tabuľu) potvrdil sa tam signál (povedané s úsmevom), ďakujem.
Skryt prepis
 

5.12.2022 15:40 - 15:40 hod.

Šefčík Marek
Termín hlasovania pri najbližšom možnom hlasovaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.12.2022 15:40 - 15:40 hod.

Šefčík Marek
2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie) (Ú.V.EÚL435, 23. 12. 2020)"
4. V článku 3 v 5. bode § 7a ods. 3
... pozmeňujúci návrh

Skončil som. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.12.2022 15:25 - 15:25 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vystupujem hlavne preto, že k danému zákonu alebo návrhu zákona podávam dva pozmeňujúce návrhy. A chcel by som ich aj predniesť, ale aj odôvodniť. takže poďme k tomu prvému. Úplne priznám farbu, že na tomto pozmeňujúcom návrhu, týmto pozmeňujúcim návrhom sa zaoberal predovšetkým môj kolega zo zdravotníckeho výboru Marek Krajčí. A ten keďže nemohol byť na rokovaní a dnes máme na pláne prerokovať tento návrh zákona by nestihol podať tento pozmeňujúci návrh, čiže prednesiem najskôr aj odôvodnenie, ktoré mi poslal.
Úpravu k odkazu na vzdelanie hlavného hygienika, ktorým môže byť osoba s kvalifikačnými predpokladmi na vedúceho odboru na orgáne verejného zdravotníctva. Aj na základe odbornej dobrej praxe v zahraničí si myslíme, že pozíciu hlavného hygienika môže vykonávať aj osoba s kvalifikačnými predpokladmi na vedúceho odboru na orgáne verejného zdravotníctva. Aj terajší hlavný hygienik je Ján Mikas vykonával do 31. 7. 2016 funkciu vedúceho odboru epidemiológie. Vyjadrenie, že pozíciu hlavného hygienika môže vykonávať len lekár znevažuje odbornosť a praktické skúsenosti odborných pracovníkov vo verejnom zdravotníctvo. Súčasne upozorňujeme, že podobný návrh ako je uvedený v pozmeňujúcom návrhu, ktorý práve predkladám na úpravu odkazu 73 v § 61 zákona č. 355 predložilo ÚVZ SR v ďalšej novele zákona 355/2007 aktuálne predloženej na rokovanie Legislatívnej rade vlády. A v poznámke pod čiarou k odkazu 73 sa "Príloha č. 1 kategória "A" písm. d) body 4, 9, 11, 43 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 322/2006" nahrádzajú slovami "§ 4 alebo § 21 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov". Rozvoj absolútne nezávislého sektora zdravotníctva v rámci Slovenskej republiky predstavuje stále vážne výzvy pre tvorcov politík a odborníkov z praxe v oblasti verejného zdravia, ale aj pre samotné riadenie systému verejného zdravotníctva. Je dôležité priblížiť sa požiadavkám a aplikovať skúseností dobrej praxe zo zahraničia v oblasti verejného zdravotníctva a jeho riadenia.
V súčasnosti je v Slovenskej republike 7 škôl s akreditovaným študijným odborom verejné zdravotníctvo. Dostupné školenia v oblasti verejného zdravia sa približujú medzinárodným štandardom. Letné školy a zahraničné štipendiá výrazne prispeli k rastu novej generácie pracovníkov verejného zdravotníctva. Študijný odbor zahŕňa znalosti a z hľadiska skúmania determinantov zdravia a rôznych oblastí podpory zdravia, ochrany zdravia, organizácie zdravotníckeho systému a poskytovania zdravotnej starostlivosti. K hlavným oblastiam získania v študijnom programe verejné zdravotníctvo sú témy z hľadiska podpory zdravia v kontexte zdravie vo všetkých politikách ochrany zdravia, vrátane bezpečnosti potravín, hygieny detí a mládeže, hygieny výživy a témy primárnej a sekundárnej, terciárnej a kvartérnej prevencií ochorenie ochorení.
Ďalej odbor zahŕňa znalosti z oblasti ochrany zdravia pri práci, environmentálneho zdravia, znalosti o vplyve komplexu vlastnosti životného prostredia a spôsobu života a práce na zdravie populácie i jednotlivca. Environmentálne zdravie zahŕňa ja problematiku hygieny životného prostredia. K hlavným oblastiam vzdelávania v štúdiom programe verejné zdravotníctvo je epidemiológia
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2022 13:25 - 13:25 hod.

Drdul Dominik
Ďakujem pekne za slovo. Podľa mňa by bolo mimoriadne vtipné, keby teda novela prejde a jej navrhovatelia v budúcnosti nepréjdu.
Skryt prepis
 

2.12.2022 10:40 - 10:40 hod.

Šofranko Mária
Ďakujem veľmi pekne. Pridávam sa k podpore tohto návrhu zákona, pretože mať garanciu miesta v materskej škole je na nezaplatenie. Veľmi tým pomôžeme zamestnancom firiem, ale hlavne matkách samoživiteľkám. Čiže ďakujem.
Skryt prepis
 

2.12.2022 10:10 - 10:10 hod.

Kremský Peter
Hlasovanie navrhujem pri najbližšom hlasovaní. Ďakujem.
Skryt prepis
 

2.12.2022 9:55 - 9:55 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Cmoreja na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1303.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 27. januára 2023 a v gestorskom výbore do 30. januára 2023.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis